Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muros - ORDENANZA FISCAL N1 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 15-05-1998 BOP N 109 -- Publicación definitiva : 15-05-1998 BOP N 109
Redacción Aplicable desde 10-05-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Feito imponible.
 - Artigo 2.- Suxeito pasivo.
 - Artigo 3.- Base imponible, cota e devengo.
 - Artigo 4.- Xestin do imposto e bonificacins.
 - Artigo 5.- Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 6.- Infraccin e sancins
 - Disposicin final. Aprobacin e entrada en vigor.
 - Disposicin derogatoria.
   
  Artigo 1.- Feito imponible.   redacciones
 

Constite o feito impoible do imposto a realizacin no termo municipal de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtivrase ou non dita licenza, ou para a que se esixa presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, sempre que a expedicin da licenza ou actividade de control lle corresponda ao Concello de Muros

 

   
  Artigo 2.- Suxeito pasivo.   redacciones
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto a ttulo de contribunte as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o art. 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que sexan donos da construccin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela. A estes efectos ter a consideracin de dono quen soporte os gastos ou o custe que comporte a sa realizacin.

2. No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte tern a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quenes soliciten as correspondentes licenzas ou presenten as correspondentes declaracins responsables ou comunicacins previas ou quenes realicen as construcins, instalacins ou obras.

   
  Artigo 3.- Base imponible, cota e devengo.   redacciones
 

1. A base imponible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra.

2 A cota do imposto ser o resultado de aplicarlle base impoible o tipo de gravame seguinte:
a) Base impoible inferior a 150.000,00 euros: 2%.
b) Base impoible igual ou superior a 150.000,00 euros: 2,50%.

3. O imposto devngase se inicia-la construccin, instalacin ou obra anda que se non se obtivera a correspondente licencia.

   
  Artigo 4.- Xestin do imposto e bonificacins.   redacciones
 

1. O imposto esixirase en rxime de autoliquidacin.

2. Os suxeitos pasivos estn obrigados a practicar autoliquidacin en impreso habilitado ao efecto pola Administracin Municipal no modelo normalizado que se axunta como anexo 1 e abonala nas contas habilitadas ao efecto polo Concello de Muros.

No caso de expedientes susceptibles de outorgamento de licenza de obras ou urbansticas, efectuarase o pago da autoliquidacin dentro do prazo mximo de un mes contado a partir do momento no que lle foi notificada a concesin da licenza de construcin, instalacin ou obra.

No caso de expedientes iniciados mediante presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, os suxeitos pasivos acompaarn xunto a esta documentacin xustificante de autoliquidar o imposto e ingresar o seu importe.

3. A data de ingreso incia o cmputo do prazo de prescricin de catro anos que da dereito devolucin do importe abonado mediante autoliquidacin.

4. A autoliquidacin presentada ter carcter provisional e determinarase a base impoible do tributo, en funcin do presuposto achegado polos interesados, sempre que estivese visado polo Colexio Oficial correspondente; noutro caso, a base impoible ser determinada polos tcnicos municipais, de acordo co custo estimado do proxecto.

5. No caso de que se modifique o proxecto e houbese incremento de presuposto, unha vez aceptada a modificacin, deber presentarse autoliquidacin complementaria pola diferencia entre o presuposto inicial e o modificado con suxeicin aos requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores e no prazo de un mes a contar desde a data na que se notifique a aceptacin da modificacin.

6. Unha vez finalizadas as obras, no caso de que o seu custo real e efectivo sexa superior ou inferior que serviu de base impoible nas autoliquidacins anteriores, os suxeitos pasivos presentarn no prazo dun mes, contando a partir do da seguinte dita finalizacin, autoliquidacin complementaria do tributo, positiva ou negativa, segundo proceda, no modelo normalizado que se recolle no anexo 2. As autoliquidacins practicaranse en impreso que facilitar a Administracin Municipal, debendo acompaarse fotocopia do DNI ou CIF do suxeito pasivo, as como certificado e presuposto final de obra visado polo Colexio Oficial correspondente, cando se esixiran direccins facultativas, e calquera outro documento que se considere oportuno.

7. Sen prexuzo do establecido no punto anterior, o Concello tendo en conta a obra realizada e o seu custe real e efectivo, previa comprobacin, poder modificar a base impoible a que se refiren os apartados anteriores, establecendo a obriga de presentar a correspondente autoliquidacin complementaria positiva ou negativa no prazo de un mes desde o momento en que se lle notifique a resolucin municipal.

8. Bonificacins

8.1.- De conformidade co artigo 103.2.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establecense as seguintes bonificacins a favor das construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin:

a) Construcins , instalacins e obras promovidas polas administracins pblicas para a implantacin de servizos pblicos ou servizos de interese comunitario, bonificacin do 75% (75 por 100).

b) Construcins, instalacins e obras promovidas por entidades inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins e destinadas a fins ou actividades non lucrativas que complementen ou suplan os servizos de competencia municipal, bonificacin do 75% (75 por 100).

c) Construccin, rehabilitacin ou reparacin de vivendas promovidas por persoas en situacin de emerxencia social, bonificacin do 95% (95 por 100).

d) Dedicadas a primer establecemento ou implantacin de actividades comerciais e industriais: que xeneren de cinco a dez postos de traballo de carcter fixo, bonificacin do 30% (30 por 100). Que xeneren de once a trinta pastos de traballo de carcter fixo, bonificacin do 60% (60 por 100). Que xeneren mais de trinta postos de traballo de carcter fixo, bonificacin do 95% (95 por 100).

Corresponder esta declaracin ao Pleno da corporacin e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo aportando a documentacin xustificativa que proceda, por voto favorable da maiora simple dos seus membros.

A solicitude de bonificacin deber presentarse antes do inicio da construcin, instalacin ou obra, e, en todo caso, deber obterse a concesin antes de practicar a autoliquidacin provisional.

8.2.- Unha bonificacin de o 90% (90 por cento) a favor de construcins, instalacins ou obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados. Esta bonificacin aplicarase cota resultante de aplicar, no seu caso, a bonificacin a que se refire o artigo 8.1. ()

   
  Artigo 5.- Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto ser consonte que prev a Lei xeral tributaria e as sas disposicins complementarias.

   
  Artigo 6.- Infraccin e sancins  
 

No tocante calificacin das infraccins tributarias e determinacin das sancins que correspondan por aquelas, aplicarase o rxime regulado na Lei xeral tributaria e as sas disposicins complementarias.

   
  Disposicin final. Aprobacin e entrada en vigor.   redacciones
 

A presente modificacin, aprobada polo Pleno deste Concello en sesin celebrada o 27 de setembro do 2018, comezar a rexer con efectos a partir do da seguinte ao da publicacin do artigo modificado no Boletn Oficial da Provincia, mantndose vixente mentres non se produza a sua derogacin ou modificacin expresa.

 

   
  Disposicin derogatoria.   redacciones
 

A partir da entrada en vigor da presente modificacin queda derogado o artigo 4 da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construcins, Instalacins e Obras publicada no BOP nm. 109, do 15 de maio de 1998.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios