Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Sada - Ordenanza fiscal n 6, reguladora da taxa por expedicin de documentos administrativos

Publicación provisional : 21-03-1998 BOP N 65 -- Publicación definitiva : 21-03-1998 BOP N 65
Redacción Aplicable desde 31-07-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Suxeito Pasivo.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Beneficios Fiscais.
 - Artigo 6.- Cota Tributaria.
 - Artigo 7.- Tarifa.
 - Artigo 8.- Bonificacins da cota.
 - Artigo 9.- Devengo
 - Artigo 10.- Declaracin e ingreso.
 - Artigo 11.- Infraccins e sancins.
 - Disposicin Final.
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, e amparo do disposto nos artigos 58 e 20.4.a) da mesma lei, este Concello establece a Taxa por expedicin de documentos, que se rexer pola presente Ordenanza fiscal.-

   
  Artigo 2.- Feito impoible.   redacciones
 

1. Constite o feito impoible da Taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda a Administracin ou as Autoridades Municipais.

2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fose provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.

3. Non estar suxeitos a esta Taxa os documentos resultantes de actuacin administrativa automatizada, a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais e as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servizos ou realizacin de actividades de competencia municipal e utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens do dominio pblico municipal, que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que o Concello esixa un prezo pblico.

   
  Artigo 3.- Suxeito Pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos desta Taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refiren o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que soliciten, provoquen ou que tean un interese no que redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41.1 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.- Beneficios Fiscais.  
 

Non estarn suxeitos Taxa aqueles contribuntes nos que concorra algunha das seguintes circunstancias :

- Que soliciten compulsa de documentos e certificacins requiridos polos Servicios Sociais deste Concello ou destinados matriculacin en colexios ou centros oficiais de ensino.

- Que soliciten compulsa de documentos que deban integrarse nos expedientes relativos concesin de subvencins por este Concello mediante convocatoria pblica.

   
  Artigo 6.- Cota Tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa Tarifa que contn o artigo seguinte.

2. A cota de Tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, desde a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recado.

   
  Artigo 7.- Tarifa.   redacciones
 

A tarifa que se refire o artigo anterior estrutrase nos seguintes epgrafes:

Epgrafe primeiro. Censos de poboacin

Conceptos Euros

1. Certificados de empadroamento en Padrns anteriores, 6 euros.-

2. Certificados de convivencia e residencia, 3 euros.-

3. Informes de conduta e anlogos, declaracins xuradas, autorizacins paternas e comparecencias e demais documentos anlogos non comprendidos nos apartados anteriores, 5 euros.-

Epgrafe segundo. Certificacins e compulsas de documentos.-

Conceptos Euros

1. Certificacins de documentos ou acordos municipais, 3 euros.-

2. Certificacins que supoan busca ou consulta de arquivo, 6 euros.-

3. Copia de acta de atestado levantada pola Polica Local sobre accidente de trfico, 30 euros.-

4. Certificacin ou informe sobre situacin de trfico e outras actuacins da Polica Local, 6 euros.-

5. Dilixencia de cotexo e visado de documentos en xeral. Por folio, 0,10 euros.-

6. Validacin de poderes para producir efectos en actuacins municipais, 6 euros.

7. Certificacins e informes en expedientes de traspaso, de apertura ou similares, de locais comercias ou industriais, 6 euros.-

8. Copias autnticas e documentos que se expidan en fotocopias. Por folio, 0,10 euros.-

9. Pola tramitacin das solicitudes para participar nos procesos de seleccin do persoal servicio desta Admi-nistracin.-

Grupo A/asimilado, 25 euros..-

Grupo B/asimilado, 20 euros..-

Grupo C/asimilado, 15 euros..-

Grupo D/asimilado, 10 euros..-

Grupo E/asimilado, 6 euros..-

10. Documentos anlogos non comprendidos nos apartados anteriores, 5 euros.-

Epgrafe terceiro. Documentos relativos a servicios de urbanismo.-

Concepto Euros

1. Expediente de declaracin de runa de edificios, 150,00 euros.-

2. Por cada certificacin de servicios urbansticos, 3 euros.-

3. Por cada expediente acreditativo da antigidade das edificacins, 25 euros..-

4. Por cada cdula urbanstica, consulta ou informe sobre terreos a efectos de edificacin, a instancia de parte, 30 euros.-

5. Por cada expediente de concesin de instalacin de rtulos ou mostras, 6 euros.-

6. Solicitudes varias: ocupacin de solo pblico, acometidas de auga e rede de sumidoiro, sinais de vao, concesin de nichos, colocacin de lpidas, instalacins de tempada, etc. Por cada una, 3 euros.-

7. Por expedicin de copias de planos de cartografa municipal, aliacin de ras, ensanches, de planos obrantes en expedientes de concesin de licencias, etc .-

DIN A4 1 euro.-

DIN A3 2 euros.-

DIN A2 3 euros.-

DIN A1 4 euros.-

maior que DIN A1 5 euros..-

8. Por cada acta de comprobacin de replanteo de edificios ou vivendas, 30 euros.-

9. Por cada proxecto presentado para a obtencin da licencia de apertura de establecementos:

a) suxeitas s Regulamentos de 30/11/61 (RAMINP) ou de 27/08/92 de Polica de actividades recreativas, 30 euros.-

b) non suxeitas s Regulamentos indicados na letra anterior, 15 euros.-

10. Por cada solicitude de renovacin de licencias de obras maiores, 18 euros.-

11. Por cada solicitude de renovacin de licencias de obras menores, 10 euros.-

12. Por cada expediente de cambio de titularidade de licencia urbanstica: o 10% do importe dos tributos da licencia municipal de obras correspondente.-

13. Documentos anlogos non comprendidos nos apartados anteriores, 5 euros.-

Epgrafe cuarto. Contratacin de obras e servicios.-

Concepto Euros

1. Por cada contrato administrativo , 3 euros.-

2. Certificacins de obras e actas de recepcin, cada unha, 3 euros.-

3. Documentos anlogos non comprendidos nos apartados anteriores, 5 euros.-

Epgrafe quinto. Outros expedientes ou documentos.-

Concepto Euros

1. Por expediente para a celebracin de actos de matrimonio civil no concello, 60 euros.-

2. Exemplar encadernado de Ordenanzas Fiscais, 15 euros.-

3. Licencias de cans potencialmente perigosos , 10 euros.-

4. Concesin de tarxetas de armas para a utilizacin de carabinas de aire comprimido, 30 euros.-

5. Por calquera outro expediente ou documento non expresamente tarifado, 3 euros.-

   
  Artigo 8.- Bonificacins da cota.  
 

Non se conceder bonificacin algunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na Tarifa desta Taxa.

   
  Artigo 9.- Devengo  
 

1. Devngase a Taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos ao tributo.

2. Nos casos a que se refire o nmero 2 do artigo 2, o devengo se produce cando tean lugar as circunstancias que motivan a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10.- Declaracin e ingreso.   redacciones
 

1. A Taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, polo procedemento do selo municipal ou copia da liquidacin practicada con xustificante de pago en metlico, adherido ao escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente, ou nestes mesmos se aquel escrito non existise, ou a solicitude non fose expresa.

2. Os escritos recibidos polos condutos a que fai referencia o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non se lles dar curso sen que se corrixa a deficiencia, para o que se requirir interesado co fin de que, no prazo de dez das aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse ditos escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

3. As certificacins ou documentos que expida a Administracin Municipal a peticin dos xulgados ou tribunais para toda clase de preitos, cando sexan probas propostas a instancia de parte, non se entregarn nin remitirn sen que previamente se aboara a correspondente cota tributaria.

4. Os funcionarios que tean seu cargo a tramitacin dos expedientes suxeitos pago desta taxa, non admitirn nin cursarn documento algn sen que leve adherido o selo correspondente, sobre o que se estampar a data para inutilizalo.

   
  Artigo 11.- Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin Final.   redacciones
 

Esta Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da 31/01/2019, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir desa data, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios