Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boimorto - REGULAMENTO ORGNICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE BOIMORTO

Publicación provisional : 03-10-2019 BOP N 188 -- Publicación definitiva : 22-11-2019 BOP N 223
Redacción Aplicable desde 10-12-2019

Redacciones Redacciones
 - I.-INTRODUCIN. PREMBULO
 - NDICE
 - TTULO PRELIMINAR: DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO I: ESTATUTO DOS CONCELLEIROS/AS. GRUPOS MUNICIPAIS. REXISTRO DE INTERESES
 - CAPTULO I: Estatuto dos membros do concello
 - CAPTULO II: Dos concelleiros
 - CAPTULO III: Grupos polticos
 - CAPTULO IV: Rexistro de intereses
 - TTULO II: ORGANIZACIN DO CONCELLO
 - TTULO III: FUNCIONAMENTO DOS RGANOS BSICOS DO CONCELLO
 - Captulo I. As sesins do Pleno da Corporacin
 - CAPTULO II: Funcionamento das Xuntas de Goberno Local
 - CAPTULO III: Funcionamento das comisins informativas
 - CAPTULO IV: Funcionamento da Comisin especial de contas.
 - CAPTULO V: Actas do Pleno, Xunta de Goberno, Comisin especial de Contas e Comisins informativas.
 - DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA
 - DISPOSICIN FINAL
 - Anexos
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  I.-INTRODUCIN. PREMBULO  
 

A Constitucin Espaola de 1978 garante a autonoma dos Municipios que son parte da organizacin territorial do Estado.

As das manifestacins derivadas do principio de autonoma son as potestades regulamentarias e de auto- organizacin e ambas as das corresponden aos Concellos, segundo se desprende do preceptuado tanto na Carta Europea de Autonoma Local ratificada por Espaa por instrumento de 20 de xaneiro de 1988-, como na Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local.

O Regulamento Orgnico froito da combinacin das das manifestacins: Do poder de innovar o ordenamento xurdico e da potestade auto-organizadora.

Este Regulamento, considerando os principios de necesidade, proporcionalidade, seguridade xurdica, transparencia, e eficiencia indicados no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas, ten como obxecto regular o Estatuto dos Concelleiros, a existencia dos rganos municipais e o procedemento a seguir para dotar a esta administracin dunha orde e eficacia na toma de decisins e na execucin das mesmas.

   
  NDICE  
 

TTULO PRELIMINAR: DISPOSICINS XERAIS.-

Artigo 1. Obxecto do regulamento.

Artigo 2. Prelacin de fontes.

Artigo 3. Desenvolvemento do ROM.

Artigo 4. Uso da lingua galega.

TTULO I: ESTATUTO DOS CONCELLEIROS/AS. GRUPOS MUNICIPAIS. REXISTRO DE INTERESES.-

CAPTULO I: Estatuto dos membros do concello.-

Artigo 5. Adquisicin, suspensin e perda.

Artigo 6. Incompatibilidades.

CAPTULO II: Dos concelleiros.-

Artigo 7. Dereitos e deberes.

Artigo 8. Asistencias e ausencias.

Artigo 9. Retribucins e indemnizacins.

Artigo 10. Dereito de informacin.

Artigo 11. Gardar reserva.

Artigo 12. Deberes.

Artigo 13. Exame de expedientes.

Artigo 14. Asistencias e responsabilidades.

CAPTULO III: Grupos polticos.-

Artigo 15. Natureza xurdica e composicin.

Artigo 16. Constitucin.

Artigo 17. Grupo mixto.

Artigo 18. Dereitos e deberes dos grupos polticos.

Artigo 19. Concelleiros/as non adscritos.

CAPTULO IV: Rexistro de intereses.-

Artigo 20. Rexistro de intereses.

TTULO II: ORGANIZACIN DO CONCELLO.-

Artigo 21. rganos Bsicos e Complementarios.

Artigo 22. Atribucins dos rganos.

TTULO III: FUNCIONAMENTO DOS RGANOS BSICOS DO CONCELLO.-

CAPTULO I: As sesins do Pleno da Corporacin.-

Artigo 23. Rxime de sesins do Pleno.

Artigo 24. Publicidade das sesins e das actas do Pleno.

Artigo 25. Grabacins das sesins plenarias.

Artigo 26. Alteracins, retirada e adiamento de puntos da orde do da.

Artigo 27. Carcter das intervencins.

Artigo 28. Regras xerais sobre os debates.

Artigo 29. Chamadas cuestin. Chamadas orde.

Artigo 30. Coecemento das resolucins da Alcalda e dos acordos da Xunta de goberno.

Artigo 31. Rogos e preguntas.

Artigo 32. As votacins.

Artigo 33. Rolda de explicacin de voto.

Artigo 34. Abstencin.

Artigo 35. Intervencin no Pleno unha vez rematada a sesin do Pleno.

Artigo 36. Intervencin no Pleno en relacin con algn punto do Orde do da.

CAPTULO II: Funcionamento das Xuntas de Goberno Local.-

Artigo 37. Rxime de sesins e funcionamento.

CAPTULO III: Funcionamento das comisins informativas.-

Artigo 38. Rxime de sesins e funcionamento.

CAPTULO IV: Funcionamento da Comisin especial de contas.-

Artigo 39. Rxime de sesins e funcionamento.

CAPTULO V: Actas do Pleno, Xunta de Goberno, Comisin especial de Contas e Comisins informativas.-

Artigo 40. Actas.

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA.-

DISPOSICIN FINAL.-

ANEXO I: MODELOS DE DECLARACIN DE BENS E DECLARACIN DE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES.

   
  TTULO PRELIMINAR: DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1. Obxecto do regulamento.

O obxecto do presente Regulamento Orgnico , ao abeiro do establecido na Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora da Lei de Bases de Rxime Local, e a Lei 5/1997 de 22 de xullo, Lei de Administracin Local de Galicia, regular:

a) O rxime organizativo do Concello.

b) O funcionamento dos seus rganos municipais.

c) Dereitos e deberes dos membros da Corporacin.

Artigo 2. Prelacin de fontes.

Os preceptos deste Regulamento aplicaranse de forma preferente, salvo nos casos en que exista contradicin con normas de superior rango que sexan de obrigada observancia, sexan Estatais ou Autonmicas.

No non previsto neste Regulamento, rexer a normativa de rxime local da Comunidade Autnoma ou Estatal, segundo a distribucin constitucional de competencias entre ambos.

Artigo 3. Desenvolvemento do ROM.

Este Regulamento poder ser obxecto de desenvolvemento mediante disposicins ou instrucins aprobadas polo Pleno ou o alcalde, segundo o caso; se fora o alcalde, darase conta ao Pleno das aprobadas.

Artigo 4. Uso da lingua galega.

1. O galego, como lingua propia de Galicia, a lingua propia da Administracin Local.

2. As convocatorias de sesins, ordes do da, mocins, votos particulares, propostas de acordos, ditames de comisins informativas, actas, notificacins, recursos, escrituras pblicas, comparecencias xudiciais e todos os actos de carcter pblico ou administrativo que se realicen por escrito en nome da Corporacin de Boimorto, redactaranse en lingua galega.

3. Sen prexuzo do disposto no apartado anterior, a Corporacin pode facelo, ademais en casteln, na outra lingua oficial.

4. As notificacins e calquera outra documentacin que deba ter efectos fra de Galicia, sern redactados en lingua castel, sen prexuzo de que o sexan tamn en galego.

5. Os cidadns teen dereito a escoller unha das das linguas oficiais nas sas relacins co Concello, e este, ten obriga de entregar as resolucins na lingua escolleita en cada caso, se as o manifestan de forma expresa.

   
  TTULO I: ESTATUTO DOS CONCELLEIROS/AS. GRUPOS MUNICIPAIS. REXISTRO DE INTERESES  
 

 

   
  CAPTULO I: Estatuto dos membros do concello  
 

Artigo 5. Adquisicin, suspensin e perda.

1. O Alcalde e Concelleiros, unha vez tomen posesin dos seus cargos, honras, prerrogativas e distincins, na forma establecida na Lei 7/85 de 2 de abril e Lei de Galicia 5/97 de 22 de xullo, estn obrigados ao cumprimento estrito dos deberes e obrigas inherentes a eles.

2. En canto adquisicin, suspensin e perda da condicin de Alcalde ou concelleiro, estarase ao disposto no Captulo III, ttulo VI da Lei de Galicia 5/97 de 22 de xullo e o disposto na Lei Orgnica 5/85 de 19 de xuo.

Artigo 6. Incompatibilidades.

1. Alcalde e concelleiros debern observar en todo momento as normas de incompatibilidades, e debern poer en coecemento da Corporacin calquera feito que puidese constitur causa da mesma.

2. Producir causa de incompatibilidade, inclur o expediente, dar audiencia ao interesado e declarada a mesma polo Pleno, o afectado por tal declaracin, deber optar, no prazo de 20 das naturais seguintes a aquel en que reciba a notificacin da sa incompatibilidade ou renuncia da sa condicin de concelleira, ou o abandono da situacin que dea referida incompatibilidade.

3. Transcorrido o prazo anterior sen optar por unha ou outra situacin, entndese que o afectado renuncia sa condicin de concelleira, debendo convocar sesin extraordinaria do Pleno, para que este declare a vacante correspondente e poer o feito en coecemento da Administracin Electoral aos efectos da Lei Orgnica 5/85 de 19 de xuo.

   
  CAPTULO II: Dos concelleiros  
 

Artigo 7. Dereitos e deberes.

Son dereitos e deberes dos concelleiros os recolleitos na Lei 7/85 de 2 de abril modificada pola Lei 11/99 de 21 de abril e a Lei 5/97 de 22 de xullo de Galicia, e os que no seu desenvolvemento establezan as disposicins estatais e autonmicas. Especialmente teen os seguintes dereitos:

1. Asistir e intervir nos debates e votacins das sesins dos rganos municipais dos que formen parte.

2. Exercer as atribucins das delegacins que lle foron conferidas ou xestins que lle encomendasen.

3. Poder impugnar ante a xurisdicin contencioso-administrativa os actos e acordos nos que vote en contra.

4. Integrarse nun Grupo municipal na forma que se regula neste ROM.

5. Recibir copia dos ditames que se sometan a informe das Comisins Informativas, sempre que forme parte dela, as como dos ditames que se han de someter aprobacin do Pleno antes da sa celebracin.

6. Recibir copia das Actas do Pleno os Portavoces dos grupos e os concelleiros que o soliciten.

7. Examinar a documentacin que integre os asuntos que figuren na Orde do Da e desde o momento en que se produza a convocatoria.

8. Solicitar informacin sobre antecedentes e datos que obren en poder dos servizos da Corporacin, cando resulten necesarios para o desenvolvemento das funcins, necesidade que ha de ser expresamente motivada.

Artigo 8. Asistencias e ausencias.

1. Os concelleiros teen o dereito e o deber de asistir, con voz e voto s sesins do Pleno do Concello e s daqueles rganos colexiados de que formen parte.

2. As faltas non xustificadas s sesins dos rganos municipais, ou o incumprimento reiterado das sas obrigas podern ser sancionadas polo alcalde con multa, de acordo coas normas do procedemento sancionador.

Artigo 9. Retribucins e indemnizacins.

1. Os concelleiros percibirn retribucins polo exercicio dos seus cargos, cando o desempeen con dedicacin exclusiva, nese caso sern dados de alta no Seguridade Social asumindo o Concello o pago das cotas empresariais. A percepcin destas retribucins sern incompatibles con outras a cargo a outras administracins e de entes, empresas delas dependentes, todo conforme Lei 3/84 de 26 de decembro sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracins Pblicas.

2. Os membros das Corporacins Locais que desempeen os seus cargos con dedicacin parcial, por realizar funcins de presidencia, vicepresidencia ou ostentar delegacins, ou desenvolver responsabilidades que as o requiran, percibirn retribucins polo tempo de dedicacin efectiva mesma, nese caso sern igualmente dados de alta no Rxime Xeral da Seguridade Social en tal concepto, asumindo as Corporacins as cotas empresariais que correspondan. Ditas retribucins non podern superar no seu caso os lmites que se fixen, no seu caso, nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado. Nos acordos plenarios de determinacin dos cargos que leven aparellada esta dedicacin parcial e das retribucins de eles mesmos, deberase conter o rxime da dedicacin mnima necesaria para a percepcin de ditas retribucins.

3. Os membros das Corporacins Locais con dedicacin parcial, poderanse compatibilizar retribucins percibidas por este concepto coas da Administracin en que preste os seus servizos en calidade de funcionario, sempre que o desempee fra do horario de traballo na Administracin e sen prexuzo dos lmites que, no seu caso, se establezan con carcter xeral.

4. S os membros da Corporacin que non tean dedicacin exclusiva, nin dedicacin parcial, percibirn asistencia pola concorrencia efectiva s sesins dos rganos colexiados da Corporacin, en conta sinalada polo Pleno da mesma.

5. Os membros da Corporacin percibirn indemnizacins polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do seu cargo, segundo as normas de aplicacin xeral nas Administracins Pblicas e as que en desenvolvemento das mesmas aprobe o Pleno.

Artigo 10. Dereito de informacin.

1. Todos os concelleiros teen dereito a obter do Alcalde, cantos antecedentes, datos ou informacin obren en poder dos servizos da Corporacin e lle resulten precisos para o desenvolvemento da sa funcin.

2. Este dereito s poder ser limitado, total ou parcialmente, nos seguintes casos:

a) Cando o coecemento ou difusin dos documentos ou antecedentes poidan vulnerar o dereito constitucional ao honor, intimidade persoal ou familiar e propia imaxe da persoa.

b) Se se trata de materias relativas a seguridade cidad, cuxa publicacin puidese incidir negativamente na mesma.

c) Se se trata de materias clasificadas.

d) No caso de tratarse de materias amparadas por segredo estatstico ou que incidan no mbito protexido pola lexislacin que limita o acceso aos bancos de datos informticos.

e) Cando se trate de antecedentes que se atopen incorporados a un proceso xudicial penal mentres estea baixo segredo sumarial.

f) Se se trata de materias protexidas pola Lei Orgnica de Proteccin de Datos 15/99.

3. A peticin de acceso s informacins, entenderase concedida por silencio administrativo, ags que se dean as circunstancias do artigo 10.2 do ROM, no caso de que o alcalde non dite resolucin ou acordo denegatorio no prazo de 5 das, a contar desde o da seguinte ao da data de solicitude.

4. En todo caso, a denegacin do acceso documentacin informtica haber de facerse a travs de resolucin ou acordo motivado.

5. Non obstante o disposto no nmero do artigo anterior os servizos administrativos locais estarn obrigados a facilitar informacin sen necesidade de que o concelleiro estea autorizado, nos seguintes casos:

a) Cando se trate do acceso dos concelleiros que ostenten delegacins ou responsabilidades de xestin informacin propia das mesmas.

b) Cando se trate do acceso de calquera concelleiro informacin e documentacin correspondente aos asuntos que haxan de ser tratados polos rganos colexiados de que forman parte, as como s resolucins ou acordos adoptados por calquera rgano municipal.

c) Cando se trate do acceso dos concelleiros informacin ou documentacin do Concello que sexan de libre acceso para os cidadns.

Artigo 11. Gardar reserva.

Todos os concelleiros teen obriga de gardar reserva en relacin coas informacins que se lles faciliten para facer posible o desenvolvemento das sas funcins, singularmente das que servirn de antecedentes para decisins que anda se atopen pendentes de adopcin, as como para evitar a reproducin da documentacin que poida facilitrselles en orixinal ou copia, para o seu estudo.

Artigo 12. Deberes.

1. Os concelleiros non podern facer uso do seu cargo, nin da informacin contida na documentacin a que teen acceso, para finalidades distintas dos propios da sa funcin.

2. Os concelleiros observarn en todo momento as normas sobre incompatibilidade e debern poer en coecemento da Corporacin calquera feito que puidese constitur causa das mesmas.

3. Os concelleiros deben absterse de participar na deliberacin, votacin, decisin e execucin de calquera asunto, se concorren nel algunha das causas a que se refire a lexislacin de Rxime Local, Procedemento Administrativo ou contratos das Administracins Pblicas.

4. Formular declaracin de bens e actividades privadas que lle poidan proporcionar ingresos econmicos nos termos do Rexistro de Intereses.

Artigo 13. Exame de expedientes.

1. A consulta e exame de expedientes, libros e documentos en xeral rexeranse polas seguintes normas:

a) A consulta xeral de calquera expediente poder realizarse no arquivo xeral ou na dependencia onde se atope, mediante entrega dos mesmos. O librar copias limitarase aos citados casos de acceso libre dos concelleiros informacin e aos casos en que iso sexa expresamente autorizado polo alcalde.

b) En ningn caso os expedientes, libros ou documentacin podern sar do Concello ou das sas dependencias ou oficinas municipais.

c) A consulta dos libros de actas e libros de resolucins deber efectuarse no arquivo ou na Secretara Xeral.

d) O exame de expedientes sometidos a sesin, poder facerse unicamente no lugar en que se atopen de manifesto a partir da convocatoria, ags que se facilite copia do mesmo a cada grupo nese caso non quedar exposto o expediente.

2. No suposto de entrega do punto 1 a), e a efectos de control administrativo, o interesado deber asinar un acuse de recibo no que expresar, polo menos, a identificacin do expediente, do concelleiro, motivo da consulta, data e hora de entrega; unha vez devolto, figurar a hora de entrega e o recibn da persoa encargada de custodiala do expediente. Todo en exemplar duplicado, un para a administracin e outro para o interesado, formando co primeiro un libro de consultas que permanecer en Secretara.

Artigo 14. Asistencias e responsabilidades.

1. Os concelleiros tern o dereito e a obriga de asistir a todas as sesins do Pleno, Xunta de Goberno Local e das comisins de que formen parte.

2. Os concelleiros estn suxeitos a responsabilidade civil e penal polos actos ou omisins realizados no exercicio do seu cargo. Son responsabilidades dos acordos, os membros que os votasen favorablemente.

3. O Concello podern esixir a responsabilidade dos seus membros cando causen danos e prexuzos Corporacin ou a terceiros, se estes tivesen que ser indemnizados polo Concello.

4. O expediente ser tramitado e resolto pola propia Corporacin de acordo coas normas do procedemento sancionador.

   
  CAPTULO III: Grupos polticos  
 

Artigo 15. Natureza xurdica e composicin.

Os grupos polticos municipais son necesarios na organizacin municipal, canalizan a actuacin dos corporativos, sen prexuzo das funcins e atribucins que a lexislacin atriballes. Os/as concelleiros/as que fosen elixidos pola mesma candidatura electoral que non se integren no grupo poltico que constita a formacin pola que foron elixidos ou que posteriormente abandonen o seu grupo de procedencia tern a consideracin de concelleiras/as no adscritos/as.

Constituiranse tantos grupos polticos municipais como listas electorais obtivesen una representacin mnima de dous concelleiros/as.

Artigo 16. Constitucin.

1. Constituiranse mediante escrito dirixido Alcalda asinado por todos os membros da lista electoral que desexen constitulo, presentarase na Secretara Xeral do Concello dentro dos cinco das hbiles seguintes constitucin da Corporacin.

2. No escrito farase constar a denominacin do grupo, as e os concelleiros que o integran e a designacin do seu portavoz . Poderase nomear portavoces suplentes que substituirn ao titular en caso de ausencia ou enfermidade. Do escrito darase conta ao Pleno.

3. A denominacin do grupo, como o seu portavoz, podern ser variados mediante novo escrito que cumpra idnticos requisitos.

4.Os membros da Corporacin que adquiran a sa condicin con posterioridade sesin constitutiva do Concello podern incorporarse ao grupo correspondente sa lista electoral mediante escrito dirixido Alcalda. Presentarase na Secretara Xeral do Concello dentro dos cinco das hbiles seguintes toma de posesin do cargo.

Artigo 17. Grupo mixto.

1. Integraranse no Grupo Mixto os membros dos partidos polticos, federacins, coalicins ou agrupacins de electores que non obtivesen un mnimo de dous concelleiros/ as. Participar nas actividades do Concello de forma anloga ao do resto dos grupos.

2. Actuar como portavoz do Grupo Mixto o/a concelleira/para designado/a por a maiora dos seus membros mediante escrito dirixido Alcalda presentado na Secretara Xeral do Concello. Non obstante o cargo de portavoz poder exercerse por rotacin segundo a orde que eles determinen.

3. Excepto acordo en contra dos seus membros, nos debates do Pleno o tempo que lle corresponda ao portavoz portavoz distribuirase en partes iguais entre os membros do grupo.

Artigo 18. Dereitos e deberes dos grupos polticos.

1. Ademis dos dereitos e deberes dos grupos polticos recollidos na normativa estatal e autonmica de rxime de local, os grupos polticos constitudos no Concello de Boimorto dispoern na Casa do Concello dun local para reunirse e recibir visitas de cidadns, e na medida das posibilidades do Concello, unha infraestrutura mnima de medios materiais.

2. Os grupos polticos podern facer uso dos locais da Casa do Concello para realizar reunins ou sesins de traballo con asociacins para a defensa dos intereses colectivos, xerais ou sectoriais da poboacin. Estas reunins non podern coincidir coas sesins do Pleno, ou da Xunta de Goberno.

Artigo 19. Concelleiros/as non adscritos.

1. Os concelleiros/ as que non se integren no grupo poltico da lista electoral pola que foran elixidos ou que deixen de pertencer candidatura na que concorreron no proceso electoral ostentarn a condicin de non adscritos.

En calquera momento posterior podern reintegrarse o integrarse no grupo de orixe.

Exercer a sa representacin poltica en todo momento a ttulo individual, sen que poida durante o seu mandato integrarse nin constitur grupo mixto, nin en ningn outro grupo poltico municipal distinto formacin electoral coa que concorreu s eleccins.

Como membro do Pleno manter ntegros os seus deberes e dereitos e dispoer para a sa participacin nos debates do mesmo tempo que os diferentes grupos municipais; poder presentar mocins,propostas, emendas, rogos, preguntas, etc., nos termos do presente regulamento.

Percibir as asignacins que lle correspondan por asistencia aos rganos colexiados dos que forme parte e calquera outras que se deriven da sa condicin de corporativo a ttulo individual.

Non ter dereito a percibir os derivados en exclusiva da pertenza a un grupo poltico municipal.

2. Os/as concelleiros/ as non adscritos s tern os dereitos econmicos e polticos que individualmente lle correspondan como membros da Corporacin, sen que en ningn caso poidan ser superiores aos que lle corresponderan de permanecer no grupo de procedencia.

3. Tern dereito a participar nas comisins informativas con voz e voto. No caso de existencia de non adscritos, o sistema de voto nas citadas comisins ser o de voto ponderado.

4. O disposto nos apartados anteriores non ser de aplicacin no caso de candidaturas presentadas como coalicin electoral cando algn dos partidos polticos que a integran decida abandonala.

   
  CAPTULO IV: Rexistro de intereses  
 

Artigo 20. Rexistro de intereses.

1. Conforme ao artigo 75 n 7, da Lei 7/1985 de 2 de abril, constituirase na Secretara da Corporacin o Rexistro de Intereses dos membros da mesma. A custodia e direccin do Rexistro corresponde ao Secretario.

2. Os representantes locais formularn declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos econmicos.

3. Formularn asi mesmo declaracin dos seus bens patrimoniais e da participacin en sociedades de todo tipo, con informacin das sociedades por elas participadas e das liquidacins dos impostos sobre a Renda, Patrimonio e, no seu caso, Sociedades.

4. Tales declaracins, efectuadas nos modelos aprobados polos Plenos respectivos, levaranse a cabo: Antes da toma de posesin, con ocasin do cese e ao final do mandato, as como cando se modifiquen as circunstancias de feito. Os modelos figuran no Anexo I do presente regulamento.

5. As declaracins anuais de bens e actividades sern publicadas con carcter anual, e en todo caso no momento da finalizacin do mandato, nos termos que fixados no artigo 25 deste regulamento.

6. Tales declaracins inscribiranse nos seguintes Rexistros de Intereses, que tern carcter pblico:

a) A declaracin sobre causas de posible incompatibilidade, e actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos econmicos, inscribirase no Rexistro de Actividades constitudo en cada Entidade local.

b) A declaracin sobre bens e dereitos patrimoniais inscribirase no Rexistro de Bens Patrimoniais de cada Entidade local, nos termos que se estableza neste regulamento.

7. Non se poder tomar posesin como concelleiro sen ter presentada tanto a declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que proporcione ou poida proporcionar ingresos econmicos, como a declaracin sobre bens patrimoniais e da participacin e sociedades de todo tipo, con informacin das sociedades por ela participadas, obrigatoriamente nos modelos aprobados polo Pleno da Corporacin, as como copia compulsada da ltima declaracin tributaria do Imposto sobre a Renda, Patrimonio e Sociedades, de selo caso. Cando a declaracin ou declaracins tributarias non se correspondan coas do exercicio inmediatamente anterior, debern presentarse estas na primeira quincena do mes de xullo. As declaracins presentaranse anda que xa se presentasen no mandato anterior.

8. Durante o perodo de mandato, os concelleiros debern formular a correspondente declaracin, nos supostos de que se produzan variacins respecto do consignado na declaracin de bens patrimoniais e da participacin en sociedades ou na declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, relacionando as alteracins producidas. O prazo para comunicar as citadas variacins ser dun mes a contar desde o da seguinte a aquel en que se tean producido.

9. Igualmente os concelleiros debern presentar as declaracins no prazo de dez das , desde o cesamento do cargo.

Cando o suposto sexa por remate do mandato, o prazo contarase a partir do momento en que os concelleiros cesen no exercicio das sas funcins para a administracin ordinaria, por toma de posesin dos seus sucesores.

No suposto de renuncia, desde que se tome coecemento do escrito de renuncia polo Pleno da Corporacin.

No suposto de perda da condicin de concelleiro por incompatibilidade, desde que se tome coecemento do escrito de renuncia polo Pleno da Corporacin ou desde que o Pleno declare a vacante.

No suposto de perda da condicin de concelleiro por decisin xudicial, desde que se tome coecemento polo Pleno da Corporacin.

10. As declaracins de bens e actividades presentadas polos membros da Corporacin publicaranse na pxina web municipal, que ser de libre acceso.

11. A mesma publicacin levarase a cabo coas declaracins presentadas con ocasin do cesamento no cargo ou ao final do mandato. Non obstante, para salvagardar a privacidade e seguridade dos membros da Corporacin, omitiranse os datos relativos ao domicilio as como a localizacin dos seus bens.

   
  TTULO II: ORGANIZACIN DO CONCELLO  
 

Artigo 21. rganos Bsicos e Complementarios.-

1. Os rganos bsicos do Concello son os seguintes:

a) O alcalde.

b) Os tenentes de alcalde.

c) O Pleno da Corporacin.

d) A Xunta de Goberno Local (rgano de constitucin potestativa nos Concellos de menos de 5.000 habitantes).

e) A comisin especial de contas.

f) Comisins informativas permanentes (rgano de constitucin potestativa nos Concellos de menos de 5.000 habitantes).

2. O Pleno da Corporacin poder crear os seguintes rganos, complementarios dos anteriores:

a) Comisins informativas especiais.

b) rganos de participacin cidad.

3. O alcalde poder nomear concelleiros/as delegados da Alcalda.

4. O alcalde tamn poder conferir delegacins especiais, para encargos especficos, a prol de calquera concelleiro.

Artigo 22. Atribucins dos rganos.-

As atribucins do Alcalde, do Pleno, das Comisins Informativas (no caso da sa constitucin), da Xunta de Goberno Local, dos Tenentes de Alcalde e dos demais rganos necesarios son as que veen determinadas na Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases de Rxime Local e o resto de normativa de rxime local de aplicacin.

   
  TTULO III: FUNCIONAMENTO DOS RGANOS BSICOS DO CONCELLO  
 

 

   
  Captulo I. As sesins do Pleno da Corporacin  
 

Artigo 23. Rxime de sesins do Pleno.

1. O Pleno da corporacin reunirase en sesin ordinaria con periodicidade bimensual nos termos que acorde o Pleno da Corporacin.

2. Cando o da prefixado no punto anterior coincida con festividade, a sesin trasladarase da hbil inmediatamente anterior.

3. As sesins extraordinarias que soliciten, alomenos, a cuarta parte dos concelleiros/as da corporacin convocaranse no prazo de 4 das e tern lugar no prazo de 15 das hbiles desde que a solicitude fose presentada. En todo caso aplicarase o disposto polo art. 46.2.a) da LRBRL, sobre convocatoria automtica da sesin, se non fose convocada pola Alcalda.

Artigo 24. Publicidade das sesins e das actas do Pleno.

1. As sesins do Pleno da corporacin sern pblicas.

2. A convocatoria das sesins do pleno anunciarase no taboleiro de edictos do Concello.

3. Unha vez rematada a sesin, a Alcalda poder abrir, no seu caso, unha rolda de intervencin por parte do pblico asistente.

4. As actas das sesins do Pleno exporanse no taboleiro de edictos do Concello por un prazo de quince das e remitirnselle a todos os concelleiros/as xunto coa convocatoria da sesin seguinte.

Artigo 25. Grabacins das sesins plenarias.

1. Permtese a grabacin das sesins plenarias por medios mecnicos de grabacin da imaxe e da palabra tanto polos concelleiros/as asistente, o pblico asistente as como polos medios de comunicacin social, salvo que se declaren secretos o debate e a votacin dalgn asunto por afectar ao dereito honra, intimidade persoal e familiar e propia imaxe dalgunha persoa, ou se vexan afectados pola lexislacin de segredo oficial.

Cando o presidente da sesin estime que a realizacin da grabacin da sesin poden ocasionar unha alteracin da orde que interfira no normal desenvolvemento da sesin, poder prohibir a realizacin da grabacin, xustificando expresamente o motivo desta prohibicin.

2. As mesmo, as sesins do Pleno ser grabadas aos efectos de servir de soporte instrumental para a elaboracin do acta por parte do servizo da Secretara municipal, quedando esta grabacin baixo a custodia do/da secretario/a.

Artigo 26. Alteracins, retirada e adiamento de puntos da orde do da.

1. Todos os asuntos sern tratados pola orde en que estean na axenda da sesin, mais a Alcalda poder modificar a citada orde cando a aprobacin dun asunto esixa unha maiora especial e esta non se poida obter no momento previsto inicialmente na axenda a proposta de calquera concelleiro/a, contando coa aprobacin maioritaria do Pleno.

2. Calquera concelleiro poder durante o debate pedir a retirada dalgn asunto includo na orde do da para que se incorporen expediente documentos, informes ou se completen trmites, ou poder solicitar o seu adiamento para outra sesin. O pedimento ser obxecto de votacin rematar o debate e antes de decidir sobre o fondo do asunto.

3. Cando os asuntos non includos na orde do da que requiran informe preceptivo de Secretara ou de Intervencin e os funcionarios non o poidan dar no acto, debern solicitar estes o seu adiamento Alcalda ata a sesin seguinte. Se este pedimento non atendido, farase constar en acta.

4. Todos os asuntos que se someten consideracin das diferentes comisins da corporacin debern contar cos correspondentes informes que procedan segundo a natureza do acordo; no caso excepcional de non poder contar con algn deles, deber ser facilitado s membros da comisin nun prazo non superior a 24 horas desde o seu remate e sempre antes do inicio da sesin na que se vaia a decidir sobre a cuestin.

Artigo 27. Carcter das intervencins.

1. Ditame a proposta sometida ao Pleno tralo estudo do expediente pola Comisin Informativa. Ten unha parte expositiva e o acordo a adoptar.

2. Proposicin a proposta que se somete ao Pleno relativa a un asunto includa na Orde do da que acompaa convocatoria para asuntos que non sexan previamente informados pola Comisin Informativa. Ten unha parte expositiva e un acordo a adoptar. Non se debate nin se vota sen que antes o Pleno ratifique a sa inclusin na Orde do da mediante acordo de maiora simple.

3. Mocin a proposta que se somete directamente a coecemento do Pleno, antes de pasar quenda de rogos e preguntas, dalgn asunto que non ten cabida en tal quenda e que ten carcter de urxencia. Formularase por escrito e non se debate nin se vota sen que antes o Pleno aprecie a urxencia por acordo de maiora absoluta.

4.Voto particular a proposta de modificacin dun ditame formulada por un mesmo membro da Comisin Informativa. Acompase ao ditame dende o da seguinte sa aprobacin. Pdese formular oralmente no transcurso da sesin da comisin informativa ou mediante escrito que se presentar da seguinte da sesin da comisin.

5. Emenda a proposta de modificacin dun ditame,proposicin ou proposta de acordo presentada por calquera membro. Presntese por escrito ao Presidente antes de iniciar a deliberacin do asunto.

Artigo 28. Regras xerais sobre os debates.

1. Os asuntos da orde do da principiarn coa lectura do ditame da comisin informativa , proposta de acordo, proposicin ou mocin que corresponda. A seguir, o alcalde ofreceralles a palabra s voceiros dos grupos polticos. Se ningun a pide, o asunto someterase directamente votacin.

2. De se promover debate, a Alcalda ordenar as intervencins consonte as seguintes regras:

a) Para facer uso da palabra requrese a previa autorizacin da presidencia.

b) O debate inciase cunha defensa do ditame, proposta de acordo, proposicin ou mocin que corresponda por parte dalgn membro do grupo ou grupos que o/a aprobase ou o/a presentase.

c) Acto seguido, o presidente, concede a palabra aos portavoces dos grupos para unha 1 rolda de intervencins, por orde de menor a maior representacin municipal.

Como norma xeral, cada unha delas non superar os 5 minutos de duracin.

Todos/as os/as intervenientes podern dispor do mesmo tempo.

d) Cando se fagan alusins que comporten xuzos de valor ou inexactitudes sobre a persoa ou a conduta dun concelleiro/a ou dun grupo poltico municipal, o concelleiro/a ou o voceiro/a do grupo aludido poder solicitarlle presidencia que lle permita unha breve intervencin por un tempo non superior a 2 minutos para contestar sen entrar no fondo do asunto obxecto do debate.

e) O presidente, a iniciativa propia ou dalgn grupo, pode abrir unha 2 rolda de intervencins se o considera necesario pola orde antes sinalada.

Como norma xeral, cada unha delas non superar os 2 minutos de duracin.

Rematada esta, o alcalde/esa poder conclur o debate.

f) Ningun poder ser interrompido mentres fala mis que pola presidencia, e para advertirlle que se lle esgotou o seu tempo ou para chamalo cuestin ou orde.

As mesmo, a presidencia poder intervir para retirar a palabra a algun ou para chamar orde a corporacin, a algn dos concelleiros/as ou ao pblico asistente.

g) Transcorrido o tempo establecido, a presidencia retiraralle a palabra orador, despois de advertirlle por das veces que debe conclur a sa intervencin.

3. Os concelleiros/as podern pedir a palabra en calquera momento para presentar unha cuestin de orde. Debern citar a norma en que se basean. A presidencia resolver no acto o que proceda, sen que sobre a sa decisin se poida suscitar ningn debate.

4. O funcionario de Secretaria-Intervencin poder intervir cando os requira a presidencia por razns de asesoramento tcnico. Se este funcionario xulga que no debate se suscitan cuestins que poidan presentar dbidas de legalidade ou que poidan ter repercusins orzamentarias, podern solicitar da Alcalda o uso da palabra para asesorar corporacin.

5. As normas que contn este artigo entndese sen prexuzo das facultades da Alcalda para ampliar o nmero e a duracin das intervencins, en atencin importancia das materias de que se trate.

Artigo 29. Chamadas cuestin. Chamadas orde.

1. Os oradores/as sern chamados cuestin sempre que estean fra dela, por digresins alleas punto de que se trate ou por volveren sobre o que xa se discutiu ou votou.

2. A Alcalda retiraralle a palabra orador/a a quen lle fixese unha terceira chamada cuestin nunha mesma intervencin.

3. O/A alcalde/sa tamn poder chamar orde a calquera concelleiro/a que:

a) Use palabras ou conceptos ofensivos para a dignidade ou honor da corporacin ou dos seus membros, das institucins pblicas ou de calquera persoa pblica ou privada.

b) Interrompa ou de calquera outro xeito perturbe a orde da sesin e

c) Pretenda intervir sen que lle fose concedida a palabra ou logo de que lle fose retirada

4. Logo de tres chamadas orde na mesma sesin, coa advertencia na segunda das consecuencias dunha terceira chamada, a presidencia poderalle ordenar a calquera concelleiro/a que abandone o saln de sesins e poder adoptar as medidas necesarias para que a expulsin se faga efectiva.

Artigo 30. Coecemento das resolucins da Alcalda e dos acordos da Xunta de goberno.

1. Na orde do da de todas as sesins ordinarias do Pleno dentro da parte de control se porn en coecemento do Pleno todas as resolucins adoptadas pola Alcalda e os acordos da Xunta de goberno.

2. Con esta finalidade, o expediente da sesin incorporar unha relacin de todas as resolucins de Alcalda e de todas as actas das sesins da xunta de goberno tidas desde a sesin plenaria ordinaria anterior.

3. Remitirase por medios informticos a antedita documentacin conxuntamente coa convocatoria da sesin do Pleno para o coecemento, estudio e control por parte dos grupos municipais.

Artigo 31. Rogos e preguntas.

1. Na orde do da das sesins ordinarias incluirase sempre un apartado final de rogos e preguntas.

2. O rogo unha proposta de actuacin que calquera dos concelleiros/as da corporacin lle dirixe a algn dos rganos do goberno municipal.

3. A pregunta calquera cuestin que lle dirixan os concelleiros/as a un rgano do goberno municipal no marco do Pleno da corporacin.

4. Os rogos e as preguntas en ningn caso podern dar lugar a debate.

5. En ambos casos presentaranse por escrito no rexistro xeral do Concello de Boimorto e cunha antelacin mnima de 48 horas a celebracin da sesin plenaria na que se pretende que se produza a contestacin a pregunta ou o rogo. No caso de que non se cumpra o antedito prazo temporal quedarn pendentes para a sa contestacin na sesin plenaria seguinte.

A Presidencia - Alcalda, de todos modos, reservase o dereito, no caso de que se formule unha pregunta/rogo ben de forma oral ou por escrito sen cumprir os termos anteriormente expostos, de darlle contestacin de forma inmediata a mesma no caso de que o xulgue pertinente.

Artigo 32. As votacins.

1. Antes de principiar a votacin, a presidencia expor de forma clara e concisa os seus termos. Unha vez iniciada, non se poder interromper por ningn motivo e ningun poder facer uso da palabra nin entrar ou sar do saln de sesins. Logo de concluda, o/a alcalde/sa declarar o resultado.

2. Se se votasen votos particulares ou emendas debern debaterse e votarse en primeiro lugar antes do ditame, proposta de acordo ou proposicin correspondente, inicindose e pechando o debate polo formulante, coas mesmas regras establecidas para o mesmo.

3. O sistema normal ser a votacin ordinaria, a man alzada.

4. A votacin nominal requirir a solicitude dun grupo poltico e a aprobacin polo Pleno. Neste caso, o secretario/a da corporacin nomear aos concelleiros/as e estes respondern si, non ou abstencin. O chamamento realizarase por orde alfabtica do primeiro apelido e a presidencia votar final.

5. A votacin secreta utilizarase no caso de debate e votacin de asuntos que poidan afectar ao dereito fundamental dos cidadns a que se refire o artigo 18.1 da Constitucin, cando as sexa acordado por maiora absoluta e tamn no caso de eleccin ou destitucin do alcalde por medio da mocin de censura. A votacin secreta realizarase por medio da introducin de papeleta nunha furna, logo do chamamento do secretario/a na orde sinalada no apartado anterior.

Artigo 33. Rolda de explicacin de voto.

1. Os grupos polticos que, despois de rematado o debate, mudasen o sentido do seu voto podern solicitarlle / alcalde/sa unha intervencin para explicar brevemente a sa posicin.

2. A explicacin de voto non poder exceder de 1 minuto de duracin.

Artigo 34. Abstencin.

1. Sen prexuzo das causas de incompatibilidade establecidas por Lei, os membros da Corporacin debern absterse de participar no debate e votacin de todo asunto cando concorra algunha das causas a que se refire a lexislacin de procedemento administrativo e contratos das administracins pblicas ou rxime local.

2. O interesado debe abandonar o Saln mentres se discute e vota o asunto salvo cando se trate de debater a sa actuacin como membro da Corporacin que poder defender a sa actuacin.

Artigo 35. Intervencin no Pleno unha vez rematada a sesin do Pleno.

Rematada a sesin do Pleno, o alcalde pode establecer unha rolda de rogos e preguntas polo pblico asistente, sobre temas concretos de interese municipal, correspondendo o alcalde ordenar e pechar esta rolda.

Artigo 36. Intervencin no Pleno en relacin con algn punto do Orde do da.

1. Cando algunha asociacin ou entidade do Concello, constituda para defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos vecios, desexe efectuar unha exposicin ante o Pleno, en relacin a algn punto da Orde do Da, en cuxa tramitacin administrativa intervieron como interesados, deben solicitalo ao Alcalde antes de convocar a sesin.

2. Unha vez autorizado e un s representante, expoer o seu parecer durante o tempo que lle sinale o Alcalde, sempre antes da lectura, debate e votacin do punto da Orde do Da.

3. Tamn unha vez que finalice a sesin ordinaria do Pleno, poder o Alcalde, establecer unha quenda de rogos e preguntas co pblico asistente sobre temas de interese municipal, que ser ordenado e pechado coas mesmas formalidades e prazos establecidos para rogos e preguntas dos concelleiros.

   
  CAPTULO II: Funcionamento das Xuntas de Goberno Local  
 

Artigo 37. Rxime de sesins e funcionamento.

1. As sesins da Xunta de Goberno Local,no caso de que se constita, podern ser:

a) Ordinarias

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias de carcter urxente.

2. As sesins ordinarias celebraranse coa periodicidade determinada pola Alcalda.

3. Axustaranse as Xuntas de Goberno Local no seu funcionamento ao establecido para o Pleno, coas seguintes particularidades:

a) Entre a convocatoria e a celebracin han de pasar, polo menos, 24 horas, salvo nas extraordinarias e urxentes, que previamente votarn a sa urxencia.

b) As sesins non son pblicas.

c) Na Orde do Da das decisorias conter necesariamente:

- Aprobacin do acta da sesin anterior.

- Propostas que se lle elevan para a sa resolucin no exercicio das sas atribucins.

- Propostas de resolucin que lle atriban as leis.

- Rogos e preguntas.

d) Se non se acadan os requisitos para a sa vlida constitucin en primeira convocatoria, constituirase en segunda convocatoria unha hora despois co mesmo qurum.

e) As actas de todas as sesins se transcribirn en libro distinto do das sesins do Pleno.

f) As sesins celebraranse na Casa do Concello, salvo supostos de forza maior.

   
  CAPTULO III: Funcionamento das comisins informativas  
 

Artigo 38. Rxime de sesins e funcionamento.

1. O funcionamento das Comisins Informativas, no caso de que se constitan, axustarase no seu caso, ao establecido nas sesins do Pleno coas particularidades seguintes:

a) Celebrarn sesins ordinarias coa periodicidade que acorde o Pleno no momento de constitulas e nos das e horas que estableza o Alcalde que poder convocar sesins extraordinarias urxentes.

b) Convcaas o Alcalde e na Orde do Da s podern inclurse ditames cuxos expedientes ntegros debidamente informados e fiscalizados, estean en Secretara no momento de convocar a Comisin.

c) Entre a convocatoria e a celebracin non poden pasar menos de corenta e oito horas.

d) A partir da convocatoria da Sesin, os expedientes ntegros estarn en Secretara a disposicin dos concelleiros.

e) As sesins non sern pblicas.

f) Se en primeira convocatoria non se alcanzan os requisitos para a sa vlida constitucin, constituirase en segunda convocatoria, unha hora logo da sinalada para a primeira, sendo necesario o mesmo qurum.

g) O Secretario/a do Concello, o das comisins informativas, podendo delegar as sas funcins.

2.-Das sesins das Comisins Informativas se levantase acta, que se acompaar os ditames aprobados e votos particulares formulados.

   
  CAPTULO IV: Funcionamento da Comisin especial de contas.  
 

Artigo 39. Rxime de sesins e funcionamento.

1. A Comisin Especial de Contas prevista no art. 116 da Lei 7/1985 de 2 de abril e 59.2 da lei 5/1997 de 22 de xullo de Administracin Local de Galicia, constituirase e funcionar na mesma forma que as demais Comisins Informativas permanentes.

2. Corresponde Comisin Especial de Contas o exame, estudio e informe de tdalas contas orzamentarias e extraorzamentarias que debe aprobar o Pleno da Corporacin de acordo co establecido na lexislacin de rxime local.

3. A Comisin Especial de Contas ter que reunirse antes do da 1 de xuo de cada ano para emitir o informe preceptivo sobre as contas anuais da entidade local.

4. As contas e a documentacin complementaria estarn disposicin dos membros da Comisin para exame e consulta como mnimo quince das antes da reunin.

   
  CAPTULO V: Actas do Pleno, Xunta de Goberno, Comisin especial de Contas e Comisins informativas.  
 

Artigo 40. Actas.

1. Por regra xeral, salvo por motivos tcnicos, de cada sesin que celebre o Pleno do Concello de Boimorto, levantarase unha acta escrita sucinta por parte do Secretario/a que conter:

1. O nome e apelidos do/a alcalde/sa, dos concelleiros/as presentes e ausentes, do secretario/a ou de quen legalmente o substita.

2. O lugar da reunin, co nome do municipio e do local en que ten lugar.

3. O da, mes e ano.

4. A hora en que principia.

5. O carcter ordinario ou extraordinario da sesin e se en primeira ou segunda convocatoria.

6. A orde do da.

7. A parte dispositiva dos acordos que se adopten e as votacins adoptadas.

8. A hora en que se pecha a sesin.

Esta acta se complementar coa gravacin en vdeo das imaxes e do audio das sesins do Pleno de xeito ntegra de principio a fin, de modo que as intervencins dos concelleiros e concelleiras sern ntegramente recollidas en soporte videogrfico, que ter a consideracin de video - acta, identificando hora, minuto e segundo en que se produza a gravacin.

Posteriormente as imaxes e o audio gravados sern obxecto dunha edicin co obxecto de facilitar o seu visionado ou seguemento das intervencins producidas e dos acordos adoptados, intercalando a orde do da, o resultado das votacins e os acordos adoptados. O resultado da edicin destas gravacins estar dispoible nunha web habilitada ao efecto.

Antes de ser subida rede o Secretario/a municipal e o Alcalde/esa han de asinar, mediante certificado electrnico, o documento grfico con todos os documentos anexos que formen parte do expediente da sesin.

As mesmo, a fin de garantir a integridade das gravacins, ademis da firma electrnica de todos os documentos adoptarase todas a medidas e especificidades tcnicas contempladas no propio software do sistema de video acta.

Deste xeito, faise innecesario proceder transcricin do audio que se grava, ao quedar unido sa imaxe o que cada concelleiro ou concelleira diga.

En consecuencia, o libro de Actas do Pleno formarase pola agregacin das actas das sesins en formato papel e o video - acta da sesin, na forma antes descrita.

O video - acta arquivarase no servidor do Concello cunha copia de seguridade que permanecer na Secretara municipal e nun servidor web que servir para a sa consulta pola cidadana.

2. Respecto das actas da Xunta de Goberno Local, comisins informativas, comisin especial de contas e no caso de que por motivos tcnicos ou por non estar operativo o sistema de videoacta indicado no punto anterior respecto das sesins plenarias, de cada sesin, o Secretario/a, estender unha acta en formato escrito na que far constar:

a) Lugar de reunin, con expresin do nome do Concello e local en que se celebra.

b) Da, mes e ano.

c) Hora de comezo.

d) Nome e apelidos do Presidente, dos membros corporativos presentes, dos ausentes que se escusen e dos que falten sen pedir escusa.

e) Carcter ordinario ou extraordinario da sesin, e se se celebra en primeira ou segunda convocatoria.

f) Asistencia do Secretario/a ou de quen legalmente lle substita.

g) Asuntos que examinen, opinins sintetizadas dos grupos ou membros da Corporacin que interviesen nas deliberacins.

h) Votacins que se verifiquen e se son nominais sentido en que cada membro emite o seu voto.

i) Nas votacins ordinarias faise constar o nmero de votos afirmativos, negativos, ou abstencins.

j) Parte dispositiva dos acordos que se adopten.

k) Hora en que o Presidente levantar a sesin.

3. De non celebrarse a sesin por calquera motivo, o Secretario, suplir a acta cunha dilixencia manuscrita autorizada coa sa firma, na que se consigne a causa e os nomes dos concurrentes e dos que escusasen a sa asistencia.

4. O primeiro punto da orde do da das sesins ordinarias ser a aprobacin da acta ou das actas das sesins anteriores.

5. A presidencia preguntaralles s/s concelleiros/as se teen algunha observacin que facer; de non as haber, a acta entndese aprobada. Se hai observacins, debateranse brevemente e o Pleno decidir as rectificacins que procedan. Constarn en acta as rectificacins que se aproben.

6. En ningn caso se podern modificar os acordos adoptados e soamente se podern emendar os erros materiais ou de feito ou as omisins apreciadas.

7. As actas das sesins do pleno e da xunta de goberno transcribiranse s libros con suxeicin s normas aprobadas pola Xunta de Galicia.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA  
 

1. A estrutura e organizacin dos servizos administrativos do Concello corresponden, con carcter xeral, ao alcalde, co asesoramento da Xunta de Goberno Local. No entanto, o Pleno, ostenta as atribucins que lle conceden as leis.

2. O rxime de impugnacin de actos e acordos municipais reglase polas leis de rxime local e o procedemento administrativo estatal e autonmico.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Unha vez sexa aprobado definitivamente este regulamento, precisar para ser plenamente eficaz:

a) Da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello, e

b) Do transcurso do prazo de quince das hbiles (sinalado no Artigo 65..2 da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Rxime Local, para a impugnacin se procede polo Estado ou pola Comunidade Autnoma).

O prazo iniciarase a partir da recepcin da comunicacin do acordo, prevista no Artigo 56 da mesma Lei; non podendo entrar en vigor ata que se publicou completamente o seu texto e transcorra o referido prazo de quince das, segundo prevn o Artigo 70.2 de devandita Lei.

O presente regulamento permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

   
  Anexos  
 

ANEXO I

DECLARACIN DE BENS PATRIMONIAIS

MANDATO:

20____/20____

DATA DE ANOTACIN:____/________/20___

N DE REXISTRO________________________

1.

DATOS DO/DA DECLARANTE.

Primeiro Apelido

Segundo Apelido

Nome

2.

CARGO. (Especifique a denominacin exacta)

3.

TIPO DE DECLARACIN

Sinale cun X o recadro que proceda

Inicial

Final (declaracin por cese de cargo)

 Modificacin (variacin das circunstancias de feito, realizadas no prazo de dous meses dende que se ten producida a variacin)

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e os artigos 30 e 31 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais, e de conformidade co acordo adoptado polo Pleno da Corporacin na sesin de ....... de ..... 2011, o declarante cuxos datos de identidade arriba se consignan, formula a presente declaracin de bens patrimoniais, que consta de____ pxinas e manifesta, baixo a sa responsabilidade, que os datos son rigorosamente certos.

____________, ____de____________de 20____

Perante min Sinatura do/da declarante

O Secretario/a do Concello

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Os datos facilitados sern incorporados o ficheiro de datos ............ titularidade do CONCELLO __________para o exercicio das funcin e competencias atribudas CONCELLO DE__________ na lexislacin vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesin de data_________. Os INTERESADOS podern exercer os dereitos establecidos na Lei Orgnica 15/1999 de 13 de decembro de proteccin de datos de carcter persoal, coas limitacins establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na direccin__________________________________.

4.

PATRIMONIO INMOBILIARIO

Clase

(1)

Tipo

(2)

Descricin

Emprazamento

Valor Catastral

% de

Particip.

Data de adquisicin

Observacins

(1) Clase de ben: R: rstico; U: urbano.

(2) Tipo de dereito: P: Pleno dominio; N: nuda propiedade; M: multipropiedade, propiedade a tempo parcial ou frmulas similares, con titularidade parcial do ben; D: dereito real de uso e goce; C: concesin administrativa.

 Nada que declarar neste epgrafe 4

____________, ____de____________de 20____

Perante min, O Secretario/a do Concello Sinatura do/da declarante

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Se o espazo reservado non insuficiente, indique o nmero de follas adicionais que se xuntan __________

Os datos facilitados sern incorporados o ficheiro de datos ............ titularidade do CONCELLO __________para o exercicio das funcin e competencias atribudas CONCELLO DE__________ na lexislacin vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesin de data_________. Os INTERESADOS podern exercer os dereitos establecidos na Lei Orgnica 15/1999 de 13 de decembro de proteccin de datos de carcter persoal, coas limitacins establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na direccin__________________________________.

5.

Depsitos en conta corrente, de aforro e outros tipos de imposicins en conta

Clase

Entidade de depsito

Saldo medio*

*Saldo medio ltimos doce meses.

 Nada que declarar neste epgrafe 5

____________, ____de____________de 20____

Perante min, O Secretario/a do Concello Sinatura do/da declarante

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Se o espazo reservado non insuficiente, indique o nmero de follas adicionais que se xuntan __________

Os datos facilitados sern incorporados o ficheiro de datos ............ titularidade do CONCELLO __________para o exercicio das funcin e competencias atribudas CONCELLO DE__________ na lexislacin vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesin de data_________. Os INTERESADOS podern exercer os dereitos establecidos na Lei Orgnica 15/1999 de 13 de decembro de proteccin de datos de carcter persoal, coas limitacins establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na direccin__________________________________.

6.

Outro Patrimonio mobiliario

Clase:

Accins e Participacions de Todo tipo en Sociedades e Institucions de Investimento colectivo

Denominacin e obxecto social

Procentaxe de Participacin

Data de adquisicin ou subscricin

Clase

Seguros de vida, Plans de pensions, rendas temporais e Vitalicias

Denominacin e obxecto social

Data de adquisicin ou subscricin

Clase

Dbeda pblica, Obrigas e bonos

Denominacin e obxecto social

Data de adquisicin ou subscricin

Clase

Outros bens Patrimoniais

(dereitos derivados da propiedade intelectual ou industrial, obrigas de pagamento, etc).

Denominacin e obxecto social

Data de adquisicin ou subscricin

 Nada que declarar neste epgrafe 6

____________, ____de____________de 20____

Perante min, O Secretario/a do Concello Sinatura do/da declarante

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Se o espacio reservado non insuficiente, indique o nmero de follas adicionais que se xuntan __________

Os datos facilitados sern incorporados o ficheiro de datos ............ titularidade do CONCELLO __________para o exercicio das funcin e competencias atribudas CONCELLO DE__________ na lexislacin vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesin de data_________. Os INTERESADOS podern exercer os dereitos establecidos na Lei Orgnica 15/1999 de 13 de decembro de proteccin de datos de carcter persoal, coas limitacins establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na direccin__________________________________.

7.

Vehculos (autombiles motocicletas, embarcacins, aeronaves....)

Clase

Marca e modelo

Matricula

Data de adquisicin ou subscricin

 Nada que declarar neste epgrafe 7

8

Outros bens mobles de especial valor (obxectos de arte, antigidades, xoias, peles de carcter suntuario).

Clase

Descricin

Data de adquisicin ou subscricin

 Nada que declarar neste epgrafe 8

9.

Bens semoventes

Especie

N de cabezas

Valor actual(Euros)

 Nada que declarar neste epgrafe 9

10.

Dbedas

Clase

Descricin

Dbeda actual

 Nada que declarar neste epgrafe 10

____________, ____de____________de 20____

Perante min, O Secretario/a do Concello Sinatura do/da declarante

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Se o espacio reservado non insuficiente, indique o nmero de follas adicionais que se xuntan __________

Os datos facilitados sern incorporados o ficheiro de datos ............ titularidade do CONCELLO __________para o exercicio das funcin e competencias atribudas CONCELLO DE__________ na lexislacin vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesin de data_________. Os INTERESADOS podern exercer os dereitos establecidos na Lei Orgnica 15/1999 de 13 de decembro de proteccin de datos de carcter persoal, coas limitacins establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na direccin__________________________________.

ANEXO I

DECLARACIN DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN OU POIDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONMICOS

MANDATO:

20____/20____

DATA DE ANOTACIN:____/________/20___

N DE REXISTRO________________________

1

DATOS DO/DA DECLARANTE.

Primeiro Apelido

Segundo Apelido

Nome

2

CARGO. (Especifique a denominacin exacta)

3

TIPO DE DECLARACIN

Sinale cun X o recadro que proceda

Inicial

Final (declaracin por cese de cargo)

 Modificacin (variacin das circunstancias de feito, realizadas no prazo de dous meses dende que se ten producida a variacin)

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, , e os artigos 30 e 31 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais, e de conformidade co acordo adoptado polo pleno na sesin e_____________ o/a declarante cuxos datos de identidade arriba se consignan, formula a presente declaracin de causas de posible incompatibilidade que poidan proporcionar ou proporcionen ingresos enconmicos, que consta de__________ pxinas e manifesta, baixo a sa responsabilidade, que os datos son rigorosamente certos.

En ____________, ____de____________de 20____

Perante min, O Secretario/a do Concello Sinatura do/da declarante

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Se o espacio reservado non insuficiente, indique o nmero de follas adicionais que se xuntan.

Os datos facilitados sern incorporados os ficheiros de datos ......... titularidade do CONCELLO DE______ para o exercicio das funcin e competencias atribudas CONCELLO DE___________________ na lexislacin vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesin de data_______________. Os INTERESADOS podern exercer os dereitos establecidos na Lei Orgnica 15/1999 de 13 de decembro de proteccin de datos de carcter persoal, coas limitacins establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na direccin ________________________________

4

Causas de posible incompatibilidade e actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos econmicos.

4.1 Postos de traballo, cargos ou actividades en calquera entidade do sector pblico

Entidade

Cargo ou categora

Data inicio

Data cese

4.2 Actividades privadas de carcter profesional, mercantil, industrial ou laboral, por conta allea ou propia.

Actividade

Descricin

Entidade/Colexio

profesional

Cargo ou categora

Data inicio

Data cese

Actividades

Mercants ou

Industriais

Actividades

e ocupacins

Profesionais

Actividades

Por conta

Allea

4.3 Outras actividades e/ ou supostos de posible incompatibilidade

Descricin

Data inicio

Data cese

 Nada que declarar nesta epgrafe 4

____________, ____de____________de 20____

Perante min, O Secretario/a do Concello Sinatura do/da declarante

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

(Nome e apelidos)

Os datos facilitados sern incorporados os ficheiros de datos ....... titularidade do CONCELLO DE______ para o exercicio das funcin e competencias atribudas CONCELLO DE________ na lexislacin vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesin de data_________. Os INTERESADOS podern exercer os dereitos establecidos na Lei Orgnica 15/1999 de 13 de decembro de proteccin de datos de carcter persoal, coas limitacins establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na direccin__________

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor s 15das hbiles seguintes a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

 

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

 

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

 

 

 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios