Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Somozas As - Ordenanza fiscal nm. 11, reguladora do imposto sobre construccins, instalacins e obras

Publicación provisional : 28-10-2003 BOP N 248 -- Publicación definitiva : 18-12-2003 BOP N 289
Redacción Aplicable desde 01-01-2020

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.Exencins.
 - Artigo 5.Base impoible.
 - Artigo 6.Cota tributaria.
 - Artgo 7.Bonificacions.
 - Artigo 8.Devengo.
 - Artigo 9.Normas de xestin.
 - Artigo 10.Inspeccin e recaudacin.
 - Artigo 11.Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Fundamento.  
 

1. No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 144 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85 de bases do rxime local e de acordo co previsto no artigo 59.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo RDL 2/2004, do 5 de marzo, o Concello de As Somozas establece o Imposto sobre construcins, instalacins e obras.

2. Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100 a 103 do Texto refundido da Lei reguladas das facendas locais aprobado polo RDL 2/2004, do 5 de marzo, polas disposicins que a desenvolvan e polo disposto na presente Ordenanza fiscal

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

1. Constite o feito imponible deste imposto a realizacin, dentro do trmino municipal, de calquer construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obra urbanstica, obtivrase a mesma ou non, ou para a que se esixa a presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsable, sempre que a sa expedicin corresponda ao Concello das Somozas.

2. As construccin, instalacins ou obras a que se refire o apartado anterior podern consistir, entre outras actuacins,n nas seguintes:

a) Movementos de terra.

b) Obras de construccin de edificacins e instalacins de tdalas clases de nova planta.

c) Obras de demolicin.

d) Obras nos edificios, tanto no seu interior como no seu exterior.

e) Aliacins e rasantes.

f) Obras de fontanera e sumidoiros.

g) Obras nos cemiterios.

h) Calqueira outra construccin, instalacin ou obras que precise licenza de obra ou urbanstica.

   
  Artigo 3.Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuintes, as persoas fsicas, xurdicas ou as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexan donos da construccin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

Para os efectos previstos no pargrafo anterior ter a consideracin de dono da construccin, instalacin ou obra o que soporte os gastos ou o custe que comporte a sa realizacin.

2. No suposto de que a construccin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribuinte, ter a condicin de suxeito pasivo substituto do mesmo, quen solicite a correspondente licenza ou presente as comunicacin previas ou realice as construccins, instalacins ou obras.

O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 4.Exencins.  
 

De acordo co regulado no artigo 100.2 do TRLRFL, est exenta do pago dese imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexan donos o Estado, a Comunidade Autnoma de Galicia ou as entidades locais que, estando suxeitas a este, vaian ser directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto que se trata de obras de investimento novo como de conservacin.

   
  Artigo 5.Base impoible.  
 

A base impoible do imposto est constituida polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, e entendese por tal, para estes efectos, o custo de execucin material de aquela.

Non formarn parte da dita base o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construccin, instalacin ou obra, nin os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquer outro concepto que non integre o custo de execucin material.

   
  Artigo 6.Cota tributaria.  
 

1. A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

2. O tipo de gravame ser o 3,3 por cento.

   
  Artgo 7.Bonificacions.  
 

1. Establcese unha bonificacin de ata o 95% para as construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, regulada no artigo 103.2 a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. A gradacin da porcentaxe de bonificacin aplicarase do seguinte xeito:

Ata un 95 por cento pola creacin de mis de 20 postos de traballo.

Un 75 por cento pola creacin de entre 11 e 20 postos de traballo.

Un 50 por cento pola creacin de ata 10 postos de traballo.

Esta bonificacin ser de aplicacin unicamente a aquelas construcins, instalacins ou obras destinadas implantacin dunha nova actividade econmica ou empresarial, as como a aquelas outras que consistan nunha ampliacin das instalacins xa existentes sempre e cando implique creacin de emprego.

Os beneficiarios debern solicitar a bonificacin no momento da solicitude de licenza ou presentacin da declaracin responsable ou comunicacin previa, achegando un compromiso do nmero dos novos postos de traballo que se vaian crear.

O emprego comprometido deber manterse, cando menos, un perodo de tres anos dende o inicio da actividade polo suxeito pasivo. Esta circunstancia deber ser acreditada ante os servizos urbansticos no prazo mximo de 1 mes dende o outorgamento da licenza de primeira ocupacin coa presentacin dos contratos de traballo e as altas na seguridade social dos novos postos de traballo creados. No caso de comunicacin previa ou declaracin responsable, este prazo computarase dende a data que o beneficiario sinale como de finalizacin das obras na sa declaracin ou comunicacin. O non cumprimento deste requisito dar lugar o inicio do correspondente expediente de reintegro.

Corresponde ao Pleno do Concello a declaracin de especial interese ou utilidade municipal e o outorgamento das anteriores bonificacins, que se acordar previa solicitude do interesado, presentada con anterioridade realizacin do feito impoible.

2. Establcese unha bonificacin de ata o 50% a favor das construccions, intalacions ou obras referentes as vivendas de proteccin oficial.

   
  Artigo 8.Devengo.  
 

1. O imposto devngase no intre de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, anda que non se obtivera a correspondente licenza, ou non se presentase a comunicacin previa ou declaracin responsable.

2. Aos efectos deste imposto, entenderanse en todo caso iniciadas as construccins, instalacins ou obras, salvo proba en contrario:

a) Cando tea sido concedida a preceptiva licencia municipal ao cumprirse un mes dende a data de notificacin da concesin da mesma.

b) Cando non tea sido concedida a preceptiva licencia municipal cando se efectue por parte do suxeito pasivo calquera clase de acto material ou xurdico tendente realizacin das construccins, instalacins ou obras.

   
  Artigo 9.Normas de xestin.  
 

1. Cando se conceda a licencia preceptiva o interesado deber presentar declaracin- liquidacin, segn o modelo determinado polo Concello e simultneamente proceder a ingresar a fondos municipais a cota que resulte. Dita declaracin presentarase no plazo dun mes a contar dende a data de concesin da licencia.

A liquidacin a que se refire este apartado practicarase empregando como base impoible a que resulte do presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo fose visado polo Colexio Oficial correspondente. Noutro caso a base impoible determinarase polos tcnicos municipais de acordo co coste estimado do proxecto.

2. Os servicios de urbanismo comunicarn Seccin de Facenda os actos de concesin de licencia para actividades suxetas a tributacin acompaando copia do presuposto presentado polos interesados no proxecto a que se refire a licencia concedida.

3. No caso de que non se executen as obras, construccions ou instalacions o interesado ter dereito devolucin do ingresado unha vez que formule expresa renuncia licencia ou transcurrira o tempo mximo previsto na mesma para a iniciacin das obras e consecuentemente, caducara licencia.

4. vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do coste real e efectivo das mesmas, o Concello mediante a oportuna comprobacin administrativa modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

Cando se produza calquer circunstancia que modifique o coste real e efectivo das obras, construccins ou instalacin que sirveu de base para a determinacin da cota tributaria, os suxeitos pasivos estn obligados a presentar no plazo dun mes, declaracin-liquidacin complementaria e a ingresar simultneamente o importe que resulte.

As devolucins, cando procedan, axustaranse procedemento establecido para as devolucins de ingresos indebidos.

   
  Artigo 10.Inspeccin e recaudacin.  
 

A Inspeccin e recaudacin deste imposto realizarase de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e nas demais disposicins reguladoras da materia, as como na Ordenanza Xeral de Xestin e no Regulamento de Inspeccin de este Concello

Cando o titular da licencia de obras non presente declaracin liquidacin do imposto nos trminos e cos requisitos previsto no artigo anterior, a Inspeccin poder levantar acta con proba preconstituida en base s documentos que serveron para o outorgamento de dita licencia.

Os Servicios de Facenda e Urbanismo comunicaranse recprocamente as actuacins nas que se derive o descubremento das construccin, obras ou instalacins executadas sen licencia e que, en consecuencia, non formularan as declaracins e peticions preceptivas.

   
  Artigo 11.Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo a calificacin das infraccins tributarias, as como determinacin das sancins que polas mesmas corresponde en cada caso, aplicarase o Rxime regulado na Lei Xeral Tributaria e disposicin que a desenrolan, e na Ordenanza Xeral de Xestin.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno en sesin celebrada o 21 de outubro de 2019, entrar en vigor o da 1 de xaneiro de 2020 e aplicarase en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios