Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fisterra - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OUTORGAMENTO DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 23-02-1999 BOP N 43 -- Publicación definitiva : 23-02-1999 BOP N 43
Redacción Aplicable desde 01-01-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e Natureza
 - Artigo 2. .-Feito Imponible
 - Artigo 3. .-Suxeito Pasivo.
 - Artigo 4. .-Responsables
 - Artigo 5. .-Base Imponible
 - Artigo 6. .-Cota Tributaria
 - Artigo 7. .-Exencins e Bonificacins
 - Artigo 8. .-Devengo
 - Artigo 9. .-Declaracin
 - Artigo 10. .-Liquidacin e ingreso
 - Artigo 11. .-Infraccins e sancins
 - Disposicin Final
   
  Artigo 1. .-Fundamento e Natureza  
 

No uso das atribucins concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos do 15 o 19 e 20 apartado 1,2 e 4 i) da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a "Taxa por outorgamento de Licencias de Apertura de Establecementos ", cuxas normas atenden prevenido no artigo 58 da citada Lei 39/1998.

   
  Artigo 2. .-Feito Imponible  
 

1. .-Constite o feito imponible da Taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade e calesquera outras esixibles polas correspondentes Ordenanzas e Regulamentos Municipais Xerais para o seu normal funcionamento, como presuposto necesario e previo para outorgamento por este Concello da licencia de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de Servicios das Corporacins Locais.

2. .-A tal efecto, ter a consideracin de apertura:

a) A instalacin por primeira vez do establecemento para dar comenzo as sas actividades.

b) A variacin ou ampliacin da actividade desenrolada no establecemento anda que contine o mesmo titular.

c) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo esixindo nova verificacin das mesmas.

d) Os traspasos e troco de titular dos establecementos, sen variar a actividade que neles se via desenrolando.

3. .-Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, estea ou non aberta pblico, que non se destine unicamente vivenda e que:

a) Se adique o exercicio dalgunha actividade empresarial fabril, artesanal, da construccin, comercial e de servizos que estea suxeita o Imposto sobre Actividades econmicas.

b) Anda sen desenrolarse aquelas actividades que sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou tean relacin con elas en forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como por exemplo sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, escritorios, oficinas, despachos ou estudios.

   
  Artigo 3. .-Suxeito Pasivo.  
 

Son suxeitos Pasivos en concepto de contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretende desenrolar ou no seu caso, se desenrole en calquera establecemento industrial ou mercantil, sendo substitutos do contribunte os propietarios do inmoble, os cales podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  Artigo 4. .-Responsables  
 

1.-Respostarn solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os Administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinalada o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. .-Base Imponible  
 

Constite a base imponible da Taxa a cota anual que se satisfaga polo concepto do Imposto sobre Actividades Econmicas pola actividade ou actividades que se realicen no local suxeito apertura.

   
  Artigo 6. .-Cota Tributaria  
 

1.-A Cota Tributaria ser a seguinte:

a) Establecementos, dos que a sas actividades se consideren Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, satisfarn unha taxa do 200% da cota do Tesouro polo Imposto sobre Actividades Econmicas.

b) Os establecementos includos no mbito de aplicacin do Regulamento de Polica de Espectculos e Actividades recreativas, satisfarn unha taxa do 200% da cota do tesouro polo Imposto sobre Actividades Econmicas.

c) Os demais establecementos mercants, industriais e comerciais non comprendidos nos apartados anteriores, satisfarn unha taxa do 200% da cota do tesouro polo Imposto sobre Actividades Econmicas.

2.-A cota Tributaria esixirase por unidade de local

3.-Nos casos de variacin ou ampliacin de actividade a desenrolar no establecemento suxeito, da cota que resulte por aplicacin dos apartados anteriores deste artigo, deducirase o devengado por este concepto tributario con ocasin da primeira apertura e de ulteriores variacins ou ampliacins da actividade, as como da ampliacin do local. A cantidade a ingresar ser a diferencia resultante.

4.-No caso de desestimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin da licencia, as cotas a liquidar sern o 10 por cento das sinaladas no nmero anterior, sempre que a actividade municipal se iniciara efectivamente.

   
  Artigo 7. .-Exencins e Bonificacins  
 

Non se conceder a exencin nin bonificacin algunha na execcin da Taxa.

   
  Artigo 8. .-Devengo  
 

1.-Devngase a Taxa e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o feito imponible a estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de prestacin da oportuna solicitude da licencia de apertura, si o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2.-Cando a apertura tivera lugar sen obter a oportuna licencia, a Taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instruirse para autorizar a apertura do establecemento ou decretar o seu peche, se non fora autorizable dita apertura.

3.-A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada, en modo algn, pola denegacin da licencia solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin das condicins do establecemento, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  Artigo 9. .-Declaracin  
 

1.-As persoas interesadas na obtencin dunha licencia de apertura de establecemento industrial ou mercantil presentarn previamente, no Rexistro xeral, a oportuna solicitude, con especificacin da actividade ou actividades a desenrolar no local acompaada da documentacin regulamentaria, entre elas, a liquidacin por alta no Imposto sobre Actividades Econmicas.

2.-Se despois de formulada a solicitude de licencia de apertura variase ou amplase a actividade a desenrolar no establecemento, ou se alterasen as condicins proxectadas por tal establecemento ou ben se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacins debern de poerse en coecemento da Administracin Municipal co mesmo detalle e alcance que se esixen na declaracin prevista no nmero anterior.

   
  Artigo 10. .-Liquidacin e ingreso  
 

1.-Finalizada a actividade municipal e unha vez dictada a Resolucin Municipal que proceda sobre a licencia de apertura, practicarase a liquidacin correspondente da taxa, que ser notificada o suxeito pasivo para o seu ingreso directo nas Arcas Municipais utilizando os medios de pago e os prazos que se sinala no Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Artigo 11. .-Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo a cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin Final  
 

A presente Ordenanza Fiscal,aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da 26 de novembro de mil novecentos noventa e oito, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partires do da 1 de xaneiro de mil novecentos noventa e nove, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios