Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CONCELLO DE VALDOVIO

Publicación provisional : 26-12-2019 BOP N 245 -- Publicación definitiva : 17-02-2020 BOP N 32
Redacción Aplicable desde 17-02-2020

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 4. RESPONSABLES.
 - ARTIGO 5. BASE IMPOIBLE.
 - ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA.
 - ARTIGO 7. EXENCINS E BONIFICACINS.
 - ARTIGO 8. XERACIN DA TAXA.
 - ARTIGO 9. NORMAS DE XESTIN, DECLARACIN E INGRESO.
 - ARTIGO 10. INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA.
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 133 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administracin local de Galicia, este Concello establece as TAXAS POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS na presente ordenanza, as normas da cal atenden previsto nos artigos 20.4 e 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida a Administracin ou as autoridades municipais.

2. Para estes efectos, entenderase tramitada por instancia de parte calquera documentacin administrativa que fose provocada polo particular ou redunde no seu beneficio, anda que non mediase unha solicitude expresa do interesado.

3. Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as como as consultas tributarias, as solicitudes de devolucin de ingresos indebidos, e os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos a prestacin de servizos ou realizacin de actividades de competencia municipal e a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens do dominio pblico municipal, que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que este Concello esixa un prezo pblico.

   
  ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que soliciten, provoquen ou en cuxo interese redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  ARTIGO 4. RESPONSABLES.  
 

1. Sern responsables solidarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 5. BASE IMPOIBLE.  
 

1. Constituir a base impoible da presente exaccin a natureza dos documentos a expedir.

2. Para os efectos desta taxa, considrase como expediente, o conxunto ordenado de documentos e actuacins municipais que sirvan de antecedente e fundamento resolucin administrativa de cada instancia ou grao.

   
  ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA.  
 

1. A cota tributaria estrutrase da seguinte forma:

A. DOCUMENTOS RELATIVOS A URBANISMO:

Cando a actuacin municipal provoque a tramitacin do documento, percibirase por esa tramitacin dende a sa iniciacin ata a resolucin final, includa a notificacin o interesado de dita resolucin a cantidade de:

Ref.

Definicin

Prezo

A.01

Certificacins e/ou calificacins urbansticas

20,00

A.02

Certificados de antigidade do inmoble

5,00

A.03

Certificacins de non infraccin urbanstica

10,00

A.04

Informes urbansticos

40,00

A.05

Outras certificacins urbansticas

50,00

A percepcin de esta taxa compatible coa que puidera sinalarse polo outorgamento da licenza e independentemente da que recaia resolucin favorable ou non peticin que se resolva.

B. CERTIFICADOS

Ref.

Definicin

Prezo

B.01

Certificado de empadroamento de padrns anteriores

4,30

B.03

Certificado de beneficio fiscal, de non ter dbedas

2,00

B.04

Xustificante acreditativo do pago de taxas e/ou impostos

4,30

Certificacins de acordos municipais

B.05

Do ano en curso

10,00

B.06

Dos anos anteriores

12,00

C. COPIAS

Ref.

Definicin

Prezo

C.01

Copia en papel A4 branco e negro

0,05

C.02

Copia en papel A3 branco e negro

0,10

C.03

Copia en papel A4 cor

0,10

C.04

Copia en papel A3 cor

0,15

C.05

Copia plano dixital formato .dwg do Concello de Valdovio

8,00 /plano

C.06

Documentacin do arquivo ata DIN A3

0,50 /folio

C.07

Copia onde a sa realizacin requira o desprazamento fra do termino municipal

O coste se abonar na copistera

Expedicin de copias de atestados e/ou informes da polica local

C.08

Referentes a accidentes de circulacin

30,00

C.09

Emisin de atestados para compaas aseguradoras e particulares

100,00

C.09

Outros informes

25,00

D. DOCUMENTACIN CATASTRAL.

Ref.

Definicin

Prezo

Copia da cartografa en papel

D.01

Copias en A4

0,05

D.02

Copias en A3

0,10

D.03

Expedicin de copias de informacin non grfica de expedientes

0,30 /folio

Certificacins catastrais e informes

D.04

Informes catastrais sobre bens urbanos/rsticos

4,00

D.05

Certificacins catastrais literais, listado bens urbanos y rsticos

4,00

D.06

Ben inmoble individual

4,00 /ben

D.07

Cando as certificacins descritivas e grficas incorporen , a peticin do interesado, datos de outros inmobles (como por exemplo lindes)

4,00 /inmoble

E. OUTRAS ACTUACINS.

Ref.

Definicin

Prezo

Outros certificados ou informes non comprendidos en apartados anteriores

E.01

Si necesitan informe tcnico

12,00

E.02

Si non necesitan informe tcnico

3,00

E.03

Dilixencias de exposicin de documentos no taboleiro municipal de edictos

3,00

E.04

Compulsa de calquera documento, salvo en aqueles casos nos que haxa de integrarse nalgn expediente administrativo do propio Concello

 

 

1 compulsa

1,20

 

2 compulsa e seguintes

0,20 /folio

2. No caso de que na mesma instancia se soliciten varias certificacins ou a expedicin de varios documentos dos gravados coa presente taxa, a tarifa a aplicar estar constituida pola suma das tarifas correspondentes a cada un dos documentos solicitados.

3. Para calquera actuacin, documento ou tramitacin que non estivese expresamente recollida, aplicarase o asignado a aquela que ofrecese mis similitude coa que obxecto de exaccin e que apareza coa taxa aplicada.

4. No suposto de que na actuacin o expediente obxecto de exaccin intervea como perito algn titulado dependente da Administracin, en trmite que non fose estritamente necesario para a resolucin que haxa de ditarse, os honorarios do mesmo non se considerarn includos na percepcin sendo esixidos con independencia, conforme s tarifas asignadas a ese Perito polo Colexio profesional ou norma vixente. Tales honorarios esixiranse sempre que ese funcionario haxa de actuar como perito mediador ou emitir segundo ditame a consecuencia de recurso do promotor no expediente ou actuacins de que se trate.

   
  ARTIGO 7. EXENCINS E BONIFICACINS.  
 

Non se concedern mais exencins ou bonificacins que as expresamente previstas nas leis ou as derivadas da aplicacin de Tratados Internacionais.

   
  ARTIGO 8. XERACIN DA TAXA.  
 

Xrase a presente taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constita o feito impoible. Para estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da solicitude ou peticin correspondente.

   
  ARTIGO 9. NORMAS DE XESTIN, DECLARACIN E INGRESO.  
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin.

2. Os escritos recibidos polos condutos s que fai referencia o artigo 38.4 c) da Lei de Procedemento Administrativo que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non se poder dar curso sen que se emende a deficiencia, a cuxo fin se requirir ao interesado para que, no prazo de dez das abone as cotas correspondentes co apercibimento de que transcorrido dito prazo sen efectualo, se tern por non presentados os escritos e ser arquivada a solicitude.

3. As certificacins ou documentos que expida a Administracin Municipal en virtude de oficio de Xulgados ou Tribunais para toda clase de preitos (entre particulares), non se entregarn nin remitirn sen que previamente se satisfaga a correspondente cota tributaria.

   
  ARTIGO 10. INFRACCINS E SANCINS.  
 

1. Para todo o relativo calificacin das infraccins tributarias, as como imposicin das sancins correspondentes, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

2. Nas materias regulamentadas nesta ordenanza constiten infraccins:

a. A falsidade da declaracin en cuestins que afecten determinacin da base do gravame.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA.  
 

A partir da entrada en vigor da presente ordenanza queda derrogada e por conseguinte sen efecto a anterior ordenanza reguladora da taxa de expedicin de documentos administrativos.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente ordenanza, que consta de dez artigos, e foi aprobada polo Pleno na sesin realizada o 5.12.19, entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia (BOP), e permanecer en vigor ata que non se acorde a sa derrogacin ou modificacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios