Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arza - REGULAMENTO ORGNICO MUNICIPAL

Publicación provisional : 21-09-2012 BOP N 181 -- Publicación definitiva : 22-11-2012 BOP N 223
Redacción Aplicable desde 12-05-2020

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - INTRODUCIN. PREMBULO
 - TTULO PRELIMINAR.DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO I.ORGANIZACIN MUNICIPAL
 - TTULO II.RGANOS DO CONCELLO. COMPOSICIN E ATRIBUCINS
 - TTULO III.FUNCIONAMENTO DOS RGANOS
 - TTULO IV. ESTATUTO DOS MEMBROS DO CONCELLO
 - DISPOSICINS
 - ANEXO I.Modelos declaracins rexistro intereses
   
  NDICE  
 

INTRODUCIN. PREMBULO

TTULO PRELIMINAR. DISPOSICINS XERAIS

Artigo 1.Obxecto do regulamento.

Artigo 2.Prelacin de fontes.

Artigo 3.Desenvolvemento do ROM.

Artigo 4.Uso da lingua galega.

TTULO I.ORGANIZACIN MUNICIPAL

Cap. I.Clases de rganos

Artigo 5.rganos do Concello.

Cap. II.Dos concelleiros

Artigo 6.Dereitos e deberes.

Artigo 7.Asistencias e ausencias.

Artigo 8.Retribucins e indemnizacins.

Artigo 9.Dereito de informacin.

Artigo 10.Informacin sen necesidade de autorizacin

Artigo 11.Gardar reserva.

Artigo 12.Deberes.

Artigo 13.Exame de expedientes.

Artigo 14.Asistencias e responsabilidades.

Cap. III.Grupos polticos

Artigo 15.Grupos polticos.

Artigo 16.Constitucin

Artigo 17.Coecemento por parte do pleno

Artigo 18.Requisitos

Artigo 19.Membros non adscritos

Artigo 20.Medios a disposicin

Artigo 21.Voceiros/as

Artigo 22.Participacin dos grupos polticos na elaboracin dos proxectos normativos e na elaboracin do proxecto de orzamento xeral

Cap. IV.Rexistro de intereses

Artigo 23. Os rexistros de intereses

Artigo 24. Presentacin declaracins

Artigo 25. Publicidade declaracins

TTULO II.RGANOS DO CONCELLO.COMPOSICION E ATRIBUCINS

Artigo 26.rganos de Goberno.

Cap. I.Do alcalde

Artigo 27.O alcalde

Artigo 28.Competencias do alcalde.

Artigo 29.Delegacins

Artigo 30.Delegacins xerais e especiais

Artigo 31.Rxime xeral de delegacins.

Artigo 32.Materias delegables.

Cap. II.Dos tenentes de alcalde

Artigo 33.Os tenentes de alcalde.

Artigo 34.Funcins.

Cap. III.Da Xunta de Goberno Local

Artigo 35.Xunta de Goberno Local.

Artigo 36.Atribucins.

Artigo 37.Rxime de sesins.

Cap. IV.Do Pleno

Artigo 38.O Pleno do Concello.

Artigo 39.Atribucins do Pleno.

Artigo 40.Outras atribucins.

Artigo 41.Exercicio das atribucins.

Cap. V.Organos complementarios

Artigo 42.Comisins informativas.

Artigo 43.Clases de comisins informa

Artigo 44.Funcionamento das comisins informativas.

Artigo 45.Da comisin especial de contas.

Artigo 46.Dos concelleiros delegados.

Cap. VI.Xunta de voceiros

Artigo 47.Xunta de Voceiros/as

Cap. VII.Alcalde pedneos

Artigo 48.Dos alcaldes pedneos

TTULO III.FUNCIONAMENTO DOS RGANOS

Cap. I.Disposicins comns

Artigo 49.Sesins.

Artigo 50.Disposicins xerais.

Artigo 51.Clases de sesins do Pleno.

Artigo 52.Sesins ordinarias.

Artigo 53.Sesins extraordinarias.

Artigo 54.Sesins extraordinarias urxentes.

Artigo 55.Nmero de sesins do Pleno.

Artigo 56.Actividade de control do Pleno.

Artigo 57.Convocatoria.

Artigo 58.Orde do da.

Artigo 59.Expedientes e documentacin.

Cap. II.Das sesins

Artigo 60.Constitucin das sesins.

Artigo 61.Publicidade e duracin das sesins.Grabacins das sesins plenarias

Cap. III.Desenvolvemento das sesins

Artigo 62.Apertura das sesins.

Artigo 63.Desenvolvemento das sesins.

Artigo 64.Desenvolvemento dos debates.

Artigo 65.Abstencin.

Artigo 66.Carcter das intervencins.

Artigo 67. Mocins includas na orde do dia e Mocins urxentes.

Artigo 68.Rogos e preguntas.

Cap. IV.Das votacins

Artigo 69.Das votacins.

Artigo 70.Clases de votacins.

Cap. V.Adopcin de acordos

Artigo 71.Rxime de adopcin de acordos

Artigo 72.Consello de Estado.

Artigo 73.Ordenanzas locais e regulamentos.

Artigo 74.Conflitos entre rganos e entidades

Artigo 75.Executividade.

Artigo 76.Recursos.

Artigo 77.Revisin.

Cap. VI.Das actas

Artigo 78.Das actas do Pleno, da Xunta de goberno, das Comisins informativas

Cap. VII.Funcionamento da Xunta de Goberno Local

Artigo 79.Rxime de sesins.

Artigo 80.Funcionamento.

Cap. VIII.Funcionamento das comisins informativas

Artigo 81.Rxime de sesins.

TTULO IV.ESTATUTO DOS MEMBROS DO CONCELLO

Cap. I.Condicins xerais

Artigo 82.Adquisicin, suspensin e perda.

Artigo 83.Incompatibilidades.

Cap. II.A mocin de censura

Artigo 84.Rxime e requisitos.

Cap. III.A cuestin de confianza

Artigo 85.Rxime e requisitos.

Cap. IV.Da fe pblica

Artigo 86.Libros.

Artigo 87.Custodia.

Cap. V.Participacin cidad

Artigo 88.Carcter dos rganos colexiados.

Artigo 89.Informacin aos cidadns.

Artigo 90.Dereitos dos cidadns.

Artigo 91.Intervencin no Pleno unha vez rematada a sesin do Pleno.

Artigo 92.Intervencin no Pleno en relacin con algn punto do orde do da.

Artigo 93.Medios de publicidade.

Artigo 94.Oficina de Informacin.

Artigo 95.Asociacins-subvencins.

Artigo 96.Informacin s asociacins.

Artigo 97.Outros dereitos informacin.

Artigo 98.Inscricin.

Artigo 99.Obxecto. Consulta pblica previa no procedemento de elaboracin das ordenanzas e regulamentos municipais do Concello de Arza.

Artigo 100.mbito de aplicacin.

Artigo 101.Contido da consulta pblica previa.

Artigo 102.Prazo e destinatarios/as.

Artigo 103.Estrutura do punto de acceso para a consulta pblica previa

Artigo 104.Desenvolvemento da consulta pblica previa.

Artigo 105.Datos persoais e comunicacins electrnicas.

Artigo 106.Participacin dos grupos polticos na elaboracin dos proxectos normativos.

Artigo 107.Participacin dos grupos polticos na elaboracin do proxecto de orzamento xeral.

Disposicin adicional primeira

Disposicin adicional segunda

Disposicin final

ANEXO I.Modelos declaracins rexistro intereses

   
  INTRODUCIN. PREMBULO  
 

A potestade regulamentaria o poder en virtude do cal a Administracin dita regulamentos. Un regulamento toda norma escrita ditada pola Administracin; trtase dunha norma inferior, subordinada e complementaria da Lei.

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, a travs do seu artigo 4 n. 1 a), confire aos Municipios, como administracins pblicas de carcter territorial, e dentro da esfera das sas competencias, a potestade regulamentaria e de autoorganizacin; sendo controlada esta potestade regulamentaria polos Tribunais, tal e como se establece no artigo 106 n. 1 da Constitucin.

Son moitos os tipos de regulamentos, pero en canto ao Regulamento orgnico (ROM), trtase: en parte, dunha norma autnoma do municipio, coa natureza regulamentaria como declara o seu propio enunciado e, en parte, de desenvolvemento da lexislacin estatal e, no seu caso do municipio, manifestando e exercendo as potestades de autonoma e/ou autogoberno que o ordenamento xurdico lle confire.

A Carta Europea de Autonoma Local, feita en Estrasburgo o 15 de outubro de 1985, aprobada e ratificada por Espaa o 20 de xaneiro de 1988, define a autonoma local como o dereito e capacidade efectiva das entidades locais de ordenar e xestionar unha parte importante dos asuntos pblicos, no marco da lei, baixo a sa propia responsabilidade e en beneficio dos seus habitantes; sinlase que o exercicio das competencias pblicas debe incumbir preferentemente s autoridades mis prximas aos cidadns.

A importancia de que os concellos conten cun Regulamento orgnico municipal, no que se regule a organizacin e funcionamento dentro do marco da lei, obvia; descubrir os rganos unipersonais e colexiados, tanto necesarios como complementarios, fixando inequivocamente as sas atribucins e responsabilidades delimitando o seu campo de accin, regulando o seu funcionamento para procurar unha actuacin ordenada, eliminando conflitos nas actuacins e excesivos formalismos poer de relevo os aspectos esenciais e especficos da estrutura da entidade local e cumprir os principios de economa procedemental, celeridade e eficacia na actuacin administrativa.

O Regulamento orgnico municipal (ROM), cumpre unha funcin non s de desenvolvemento do Pleno e da Xunta de Goberno Local, senn de decisin e de organizacin complementaria, o seu establecemento, composicin e atribucins resulta esencial, as como a regulacin dos rganos que compoen o Concello.

O Concello de Arza, considerou axeitado modificar o seu Regulamento orgnico municipal, aprobado na sesin plenaria celebrada o da 28 de decembro de 2001, que entrara en vigor coa sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia n. 20 de data 24 de xaneiro de 2002, para adaptalo normativa xurdida con posterioridade, como foi:

a) O Real decreto lexislativo 2/2008 de 20 de xuo, polo que se aprobou o texto refundido da Lei do Solo, que afectou aos tres artigos que integran o captulo IV (rexistro de intereses) do ttulo I.

b) A Lei 30/2007 de 30 de outubro, de contratos do sector pblico, que a travs da sa disposicin adicional segunda modificou o artigo 21 n. 1, letras ) e p) e o artigo 22 n. 2, letras n) e o); o cal incida nas atribucins do alcalde e do pleno, previstas nos artigos 28 e 39 do Regulamento orgnico municipal.

c) A Lei Orgnica 2/2011, que modificou tamn a Lei Orgnica 5/1985 de 19 de xuo, do rxime electoral xeral; o cal obrigara a modificar o artigo 84 dentro do captulo II (mocin de censura) do ttulo IV.

d) A Lei orgnica 8 /1991 de 21 abril, que modificou tamn a Lei orgnica 5/1985 do 19 de xuo, do rxime electoral xeral, en canto introducin da cuestin de confianza; que se considera procedente tratar despois da mocin de censura, noutro captulo exclusivo dentro do ttulo IV.

e) A Lei 57/2003 de 16 de decembro, de medidas para a modernizacin do goberno local, que entre outras previsins supuxo o cambio de denominacin da comisin de goberno polo de Xunta de Goberno Local, expresin que tende a destacar a natureza executiva de dito rgano.

En consecuencia coas modificacins introducidas o Regulamento orgnico municipal quedara integrado por:

* Ttulo preliminar, sobre disposicins xerais.

* Ttulo I, relativo a organizacin municipal, estrutura dos rganos de goberno, complementarios e os de desconcentracin, descentralizacin e participacin.

* Ttulo II, rganos, composicin e atribucins.

* Ttulo III, funcionamento dos rganos.

* Ttulo IV, Estatuto dos membros.

Disposicin adicional primeira.

Disposicin final.

O texto que se articula, recolle os principios constitucionais, adcuase Lei 7/1985 de 2 de abril, 11/99 de 21 de abril e Lei 5/1997 de 22 de xullo de Galicia.

En exercicio do dereito de autonoma municipal e da sa potestade regulamentaria e de autoorganizacin que lle d a Lei, o Concello de Arza outrgase o seguinte

   
  TTULO PRELIMINAR.DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.Obxecto do regulamento.

O obxecto do presente Regulamento Orgnico , ao abeiro do establecido na Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora da Lei de bases de rxime local, e a Lei 5/1997, do 22 de xullo, Lei de administracin local de Galicia, regular:

a) O rxime organizativo do Concello de Arza.

b) O funcionamento dos seus rganos municipais.

c) Dereitos e deberes dos membros da Corporacin.

d) Dereitos de informacin e participacin dos vecios e entidades cidads do municipio.

Artigo 2.Prelacin de fontes.

Os preceptos deste regulamento aplicaranse de forma preferente, salvo nos casos en que exista contradicin con normas de superior rango que sexan de obrigada observancia, sexan estatais ou autonmicas.

No non previsto neste Regulamento, rexer a lexislacin de rxime local da comunidade autnoma ou estatal, segundo a distribucin constitucional de competencias entre ambos.

Artigo 3.Desenvolvemento do ROM.

Este Regulamento poder ser obxecto de desenvolvemento mediante disposicins ou instrucins aprobadas polo Pleno ou o alcalde, segundo o caso; se fora o alcalde, darase conta ao Pleno das aprobadas.

Artigo 4.Uso da lingua galega.

1.O galego, como lingua propia de Galicia, o tamn da Administracin Local.

2.As convocatorias de sesins, ordes do da, mocins, votos particulares, propostas de acordos, ditames de comisins informativas, actas, notificacins, recursos, escrituras pblicas, comparecencias xudiciais e todos os actos de carcter pblico ou administrativo que se realicen por escrito en nome da Corporacin de Arza, redactaranse en lingua galega.

3.Sen prexuzo do disposto no apartado anterior, a Corporacin de Arza pode facelo, ademais en casteln, na outra lingua oficial.

4.As notificacins e calquera outra documentacin que deba ter efectos fra de Galicia, sern redactados en lingua castel, sen prexuzo de que o sexan tamn en galego.

5.Os cidadns teen dereito a escoller unha das das linguas oficiais nas sas relacins co Concello, e este, ten obriga de entregar as resolucins na lingua escolleita en cada caso, se as o manifestan de forma expresa.

   
  TTULO I.ORGANIZACIN MUNICIPAL  
 

CAPTULO I.CLASES DE RGANOS

Artigo 5.rganos do Concello.

O Concello estrutrase da seguinte forma:

a) rganos de goberno.

b) rganos complementarios.

c) rganos de desconcentracin, descentralizacin e participacin.

CAPTULO II.DOS CONCELLEIROS

Artigo 6.Dereitos e deberes.

Son dereitos e deberes dos concelleiros os recolleitos na Lei 7/85 do 2 de abril modificada pola Lei 11/99 do 21 de abril e a Lei 5/97, do 22 de xullo, de Galicia, e os que no seu desenvolvemento establezan as disposicins estatais e autonmicas.

Especialmente teen os seguintes dereitos:

1.Asistir e intervir nos debates e votacins das sesins dos rganos municipais dos que formen parte.

2.Exercer as atribucins das delegacins que lle foron conferidas ou xestins que lle encomendasen.

3.Poder impugnar ante a xurisdicin contencioso-administrativa os actos e acordos nos que vote en contra.

4.Integrarse nun grupo municipal na forma que se regula neste ROM.

5.Recibir copia dos dictames que se sometan a informe das comisins informativas, sempre que forme parte dela, as como dos ditames que se han de someter aprobacin do Pleno antes da sa celebracin.

6.Recibir copia das actas do Pleno os portavoces dos grupos e os concelleiros que o soliciten.

7.Examinar a documentacin que integre os asuntos que figuren na orde do da e desde o momento en que se produza a convocatoria.

8.Solicitar informacin sobre antecedentes e datos que obren en poder dos servizos da Corporacin, cando resulten necesarios para o desenvolvemento das funcins, necesidade que ha de ser expresamente motivada.

Artigo 7.Asistencias e ausencias.

1.Os concelleiros teen o dereito e o deber de asistir, con voz e voto s sesins do Pleno do Concello e s daqueles rganos colexiados de que formen parte.

2.As ausencias do municipio de duracin superior a 8 das, debern ser comunicadas por escrito ao alcalde, concretando a duracin previsible da ausencia.

3.As faltas non xustificadas s sesins dos rganos municipais, ou o incumprimento reiterado das sas obrigas podern ser sancionadas polo alcalde con multa, de acordo coas normas do procedemento sancionador.

Artigo 8.Retribucins e indemnizacins.

1.Os concelleiros percibirn retribucins polo exercicio dos seus cargos, cando o desempeen con dedicacin exclusiva, nese caso sern dados de alta no Seguridade Social asumindo o Concello o pago das cotas empresariais. A percepcin destas retribucins sern incompatibles con outras a cargo a outras administracins e de entes, empresas delas dependentes, todo conforme Lei 3/84 do 26 de decembro sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das administracins pblicas.

2.Os membros das corporacins locais que desempeen os seus cargos con dedicacin parcial, por realizar funcins de presidencia, vicepresidencia ou ostentar delegacins, ou desenvolver responsabilidades que as o requiran, percibirn retribucins polo tempo de dedicacin efectiva mesma, nese caso sern igualmente dados de alta no rxime xeral da Seguridade Social en tal concepto, asumindo as corporacins as cotas empresariais que correspondan. Ditas retribucins non podern superar no seu caso os lmites que se fixen, no seu caso, nas leis de orzamentos xerais do Estado. Nos acordos plenarios de determinacin dos cargos que leven aparellada esta dedicacin parcial e das retribucins de eles mesmos, deberase conter o rxime da dedicacin mnima necesaria para a percepcin de ditas retribucins.

3.Os membros das Corporacins Locais con dedicacin parcial, poderanse compatibilizar retribucins percibidas por este concepto coas da Administracin en que preste os seus servizos en calidade de funcionario, sempre que o desempee fra do horario de traballo na Administracin e sen prexuzo dos lmites que, no seu caso, se establezan con carcter xeral.

4.S os membros da Corporacin que non tean dedicacin exclusiva, nin dedicacin parcial, percibirn asistencia pola concorrencia efectiva s sesins dos rganos colexiados da Corporacin, en conta sinalada polo Pleno da mesma.

5.Os membros da Corporacin percibirn indemnizacins polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do seu cargo, segundo as normas de aplicacin xeral nas administracins pblicas e as que en desenvolvemento das mesmas aprobe o Pleno.

Artigo 9.Dereito de informacin.

1.Todos os concelleiros teen dereito a obter do alcalde, cantos antecedentes, datos ou informacin obren en poder dos servizos da Corporacin e lle resulten precisos para o desenvolvemento da sa funcin.

2.Este dereito s poder ser limitado, total ou parcialmente, nos seguintes casos:

a) Cando o coecemento ou difusin dos documentos ou antecedentes poidan vulnerar o dereito constitucional ao honor, intimidade persoal ou familiar e propia imaxe da persoa.

b) Se se trata de materias relativas a seguridade cidad, cuxa publicacin puidese incidir negativamente na mesma.

c) Se se trata de materias clasificadas.

d) No caso de tratarse de materias amparadas por segredo estatstico ou que incidan no mbito protexido pola lexislacin que limita o acceso aos bancos de datos informticos.

e) Cando se trate de antecedentes que se atopen incorporados a un proceso xudicial penal mentres estea baixo segredo sumarial.

f) Se se trata de materias protexidas pola normativa de proteccin de datos.

3.A peticin de acceso s informacins, entenderase concedida por silencio administrativo, ags que se dean as circunstancias do artigo 9-2 do ROM, no caso de que o alcalde non dite resolucin ou acordo denegatorio no prazo de 5 das, a contar desde o da seguinte ao da data de solicitude.

4.En todo caso, a denegacin do acceso documentacin informtica haber de facerse a travs de resolucin ou acordo motivado.

Artigo 10.Informacin sen necesidade de autorizacin.

Non obstante o disposto no nmero do artigo anterior os servizos administrativos locais estarn obrigados a facilitar informacin sen necesidade de que o concelleiro estea autorizado, nos seguintes casos:

a) Cando se trate do acceso dos concelleiros que ostenten delegacins ou responsabilidades de xestin informacin propia das mesmas.

b) Cando se trate do acceso de calquera concelleiro informacin e documentacin correspondente aos asuntos que haxan de ser tratados polos rganos colexiados de que forman parte, as como s resolucins ou acordos adoptados por calquera rgano municipal.

c) Cando se trate do acceso dos concelleiros informacin ou documentacin do Concello que sexan de libre acceso para os cidadns.

Artigo 11.Gardar reserva.

Todos os concelleiros teen obriga de gardar reserva en relacin coas informacins que se lles faciliten para facer posible o desenvolvemento das sas funcins, singularmente das que servirn de antecedentes para decisins que anda se atopen pendentes de adopcin, as como para evitar a reproducin da documentacin que poida facilitrselles en orixinal ou copia, para o seu estudo.

Artigo 12.Deberes.

1.Os concelleiros non podern facer uso do seu cargo, nin da informacin contida na documentacin a que teen acceso, para finalidades distintas dos propios da sa funcin.

2.Os concelleiros observarn en todo momento as normas sobre incompatibilidade e debern poer en coecemento da Corporacin calquera feito que puidese constitur causa das mesmas.

3.Os concelleiros deben absterse de participar na deliberacin, votacin, decisin e execucin de calquera asunto, se concorren nel algunha das causas a que se refire a lexislacin de Rxime Local, Procedemento Administrativo ou contratos das Administracins Pblicas.

4.Formular declaracin de bens e actividades privadas que lle poidan proporcionar ingresos econmicos nos termos do rexistro de intereses.

Artigo 13.Exame de expedientes.

1.A consulta e exame de expedientes, libros e documentos en xeral rexeranse polas seguintes normas:

a) A consulta xeral de calquera expediente poder realizarse no arquivo xeral ou na dependencia onde se atope, mediante entrega dos mesmos. O librar copias limitarase aos citados casos de acceso libre dos concelleiros informacin e aos casos en que iso sexa expresamente autorizado polo alcalde.

b) En ningn caso os expedientes, libros ou documentacin podern sar do Concello ou das sas dependencias ou oficinas municipais.

c) A consulta dos libros de actas e libros de resolucins deber efectuarse no arquivo ou na Secretara Xeral.

d) O exame de expedientes sometidos a sesin, poder facerse unicamente no lugar en que se atopen de manifesto a partir da convocatoria, ags que se facilite copia do mesmo a cada grupo nese caso non quedar exposto o expediente.

2.No suposto de entrega do punto 1 a), e a efectos de control administrativo, o interesado deber asinar un acuse de recibo no que expresar, polo menos, a identificacin do expediente, do concelleiro, motivo da consulta, data e hora de entrega; unha vez devolto, figurar a hora de entrega e o recibn da persoa encargada de custodiala do expediente. Todo en exemplar duplicado, un para a administracin e outro para o interesado, formando co primeiro un libro de consultas que permanecer en Secretara.

Artigo 14.Asistencias e responsabilidades.

1.Os concelleiros tern o dereito e a obriga de asistir a todas as sesins do Pleno e das comisins de que formen parte.

2.Os concelleiros estn suxeitos a responsabilidade civil e penal polos actos ou omisins realizados no exercicio do seu cargo. Son responsabilidades dos acordos, os membros que os votasen favorablemente.

3.O Concello podern esixir a responsabilidade dos seus membros cando causen danos e prexuzos Corporacin ou a terceiros, se estes tivesen que ser indemnizados polo Concello.

4.O expediente ser tramitado e resolto pola propia Corporacin de acordo coas normas do procedemento sancionador.

CAPTULO III.GRUPOS POLTICOS

Artigo 15.Grupos polticos.

Os grupos polticos municipais, expresan no Concello, o pluralismo poltico, concorren formacin e manifestacin da vontade popular e son instrumento fundamental para a participacin poltica; tamn contribe accin municipal encauzando as diferentes aspiracins dos grupos sociais do municipio.

Artigo 16.Constitucin.

1. As/os concelleiras/os, para os efectos da sa actuacin corporativa, constituiranse en grupos que se correspondern coas listas electorais dos partidos polticos, federacins, coalicins ou agrupacins que obtiveran postos na Corporacin.

2. Os grupos polticos constituiranse mediante escrito dirixido ao presidente/a e subscrito por todos os seus integrantes, que se presentar no Rexistro Xeral do Concello dentro dos cinco das hbiles seguintes constitucin da Corporacin.

Integraranse, en todo caso no grupo mixto os membros dos partidos, federacins, coalicins ou agrupacins que non obtiveran un mnimo de dous escaos. No suposto de que non existise grupo mixto, ste queder constitudo polo membro do partido poltico, federacin coalicin ou agrupcin que obtivera un s escao. Os membros do grupo mixto podern participar nas comisins informativas rganos de representacin do Concello, nas comisins especiais, nos consellos sectoriais con voz e s podern exercer o voto aqueles designados previamente polo grupo. A participacin de todos os membros do grupo mixto nos distintos rganos municipais non supn ningun incremento de dereitos econmicos e s percibirn as asignacins por asistencia os representantes designados polo citado grupo na proporcin que lles corresponda. Para o suposto de controversias entre os integrantes do grupo mixto, no relativo a sa participacin corporativa decidir o Alcalde basendose nos resultados obtidos nas eleccin locais que deron orixe Corporacin. Os membros do grupo mixto podrn presentar, mocins, propostas e preguntas de xeito individual ou colectivo.

3. Se algn concelleiro non asinase o escrito de constitucin do grupo, isto non impedir a sa constitucin e, os non asinantes tern a consideracin de concelleiros/as non adscritos/as.

4. No mesmoescrito de constitucin farase constar a designacin de voceiro ou voceira do grupo, podendo ser designados tamn suplentes.

Artigo 17.Coecemento por parte do Pleno.

Da constitucin dos grupos polticos e dos seus integrantes e voceiras/os, o presidente daralle conta ao Pleno na primeira sesin que se celebre tras cumprirse o prazo previsto no nmero 2 do antedito artigo.

Artigo 18.Requisitos.

1. Cada partido poltico, federacin, coalicin ou agrupacin constituir un nico grupo. Ningun pode pertencer simultaneamente a mis de un grupo.

2. Os grupos polticos municipais constitense en funcin da listaxe electoral pola que foron elixidos.

3. Para constitur un grupo poltico municipal requirirase ter obtido mnimo dous escaos.

4. En ningn caso se podern constitur nun grupo municipal separado as/os concelleiras/os que pertenzan a unha mesma listaxe electoral.

5. Durante o mandato da Corporacin ningn membro poder integrarse nun grupo distinto daquel no que o fixera inicialmente.

6. Os membros da Corporacin que adquiran a sa condicin con posterioridade sesin constitutiva da mesma debern incorporarse ao grupo correspondente listaxe electoral pola que foran elixidos, mediante escrito dirixido ao Sr. alcalde/alcaldesa cursado no prazo de cinco das hbiles, contados a partir do da da toma de posesin do cargo. A este escrito debern acompaar a conformidade do voceiro/a do grupo ao que se adscriba.

7. Correspndelle aos grupos polticos designar, mediante escrito da sa voceira ou voceiro dirixido ao presidente, aqueles dos seus compoentes que os vaian representar en todos os rganos colexiados integrados por corporativos pertencentes aos diversos grupos e nomear aos suplentes que os substitan.

Artigo 19.Membros non adscritos.

1. As/os concelleiras/os que adscritos inicialmente a un grupo desexen abandonalo, debern dirixirse por escrito ao alcalde/alcaldesa e a efectividade do abandono do grupo municipal ao que pertenca ser dende a data de presentacin do escrito no Rexistro xeral do Concello. No caso de seren expulsados dun grupo poltico, o voceiro/a do mesmo presentar un escrito dirixido ao alcalde/alcaldesa no que se poa isto de manifesto, de xeito fidedigno e se acredite dita expulsin.

2. As/os concelleiras/os que opten por non inclurse en ningn grupo poltico municipal tern a consideracin de concelleiras/os non adscritas/os.

3. A consideracin dunha concelleira ou concelleiro como non adscrita/o non menoscabar, en ningn caso, os dereitos e obrigas que en canto participacin na organizacin municipal corresponde a toda concelleira/o de acordo co artigo 20 da Lei 7/1985, do 2 de abril de bases de rxime local. Tern o dereito de asistiren s Comisins Informativas e Xunta de Voceiros convocadas de acordo co previsto neste regulamento e tern nas mesmas dereito de voto. Se o nmero de concelleiras ou concelleiros non adscritos impide que a composicins das Comisins Informativas se acomode proporcionalidade existente entre os distintos grupos polticos representados na Corporacin, dita proporcionalidade volver ser calculada.

Artigo 20.Medios a disposicin.

1. Na medida das posibilidades funcionais de organizacin administrativa do Concello, poerase, sempre que sexa posible, a disposicin dos grupos polticos municipais unha infraestrutura mnima de medios materiais na Casa do Concello ou inmoble prximo pertencente ou alugado polo Concello, de acordo cos niveis de representacin poltica de cada un deles, infraestrutura que poder ser comn para todos os grupos polticos.

2. Previa solicitude Alcalda, cunha antelacin de cinco das hbiles, os grupos polticos municipais tern dereito ao uso de locais municipais destinados celebracin de xuntanzas, sempre que estean dispoibles. Non se poder usar o Saln de Plenos da Corporacin para estas finalidades.

3. No se permitir este tipo de xuntanzas coincidindo coas Xuntas de voceiros/as, Comisins Informativas, sesins do Pleno nin da Xunta de Goberno Local.

4. Os mesmos dereitos tern os/as concelleiras/os non adscritos, podendo, ante a insuficiencia de medios debidamente motivada, ter que compartiren os medios sa disposicin cos restantes grupos.

5. Por resolucin motivada da Alcalda- Presidencia establecerase o rxime concreto de utilizacin dos locais por parte dos Grupos Polticos Municipais, tendo en conta a necesaria coordinacin funcional e de acordo cos niveis de representacin poltica de cada un dos grupos.

Artigo 21.Voceiros/as.

1. Ser voceira ou voceiro de cada grupo municipal o que designen os membros no momento da sa constitucin ou ben, o que sexa designado pola maiora dos seus compoentes da listaxe respectiva en cada momento.

2. Os concelleiros/as non adscritos tern dereito a intervir en calidade de voceiros nas mesmas condicins que os voceiros de cada grupo municipal.

3. O voceiro/a de cada grupo ser o encargado de intervir normalmente nas deliberacins dos asuntos.

4. As modificacins respecto aos voceiros/as ou suplente sern efectivas dende a presentacin do escrito no Rexistro Xeral. En consecuencia na vindeira sesin plenaria que se celebre a continuacin, fixarase a toma de coecemento como punto da Orde do Da, despois de aprobar a acta se a houbese.

Artigo 22.Participacin dos grupos polticos na elaboracin dos proxectos normativos e na elaboracin do proxecto de orzamento xeral.

Esta participacin rexerase polo regulado no Ttulo V deste ROM.

CAPTULO IV.REXISTRO DE INTERESES

Artigo 23.Os rexistros de intereses.

1.Conforme ao artigo 75 n. 7, da Lei 7/1985 do 2 de abril, constituirase na Secretara da Corporacin o rexistro de intereses dos membros da mesma.

A custodia e direccin do Rexistro corresponde ao secretario.

2.Os representantes locais formularn declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos econmicos.

3.Formularn asi mesmo declaracin dos seus bens patrimoniais e da participacin en sociedades de todo tipo, con informacin das sociedades por elas participadas e das liquidacins dos impostos sobre a renda, patrimonio e, no seu caso, sociedades.

4.Tales declaracins, efectuadas nos modelos que se recollen en ANEXO 1, levaranse a cabo: antes da toma de posesin, con ocasin do cese e ao final do mandato, as como cando se modifiquen as circunstancias de feito.

5.As declaracins anuais de bens e actividades sern publicadas con carcter anual, e en todo caso no momento da finalizacin do mandato, nos termos que fixados no artigo 25 deste regulamento.

6.Tales declaracins inscribiranse nos seguintes Rexistros de Intereses, que tern carcter pblico:

a) A declaracin sobre causas de posible incompatibilidade, e actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos econmicos, inscribirase no Rexistro de Actividades constitudo en cada Entidade local.

b) A declaracin sobre bens e dereitos patrimoniais inscribirase no Rexistro de Bens Patrimoniais de cada Entidade local, nos termos que se estableza neste regulamento.

Artigo 24.Presentacin de declaracins.

1.Non se poder tomar posesin como concelleiro sen ter presentada tanto a declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que proporcione ou poida proporcionar ingresos econmicos, como a declaracin sobre bens patrimoniais e da participacin e sociedades de todo tipo, con informacin das sociedades por ela participadas, obrigatoriamente nos modelos aprobados polo Pleno da Corporacin, as como copia compulsada da ltima declaracin tributaria do imposto sobre a renda, patrimonio e sociedades, de selo caso.

Cando a declaracin ou declaracins tributarias non se correspondan coas do exercicio inmediantamente anterior, debern presentarse estas na primeira quincena do mes de xullo.

As declaracins presentaranse anda que xa se presentasen no mandato anterior.

2.Durante o perodo de mandato, os concelleiros debern formular a correspondente declaracin no modelo aprobado polo Pleno, nos supostos de que se produzan variacins respecto do consignado na declaracin de bens patrimoniais e da participacin en sociedades ou na declaracin sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, relacionando as alteracins producidas.

O prazo para comunicar as citadas variacins ser dun mes a contar desde o da seguinte a aquel en que se tean producido.

3.Igualmente os concelleiros debern presentar as declaracins no prazo de dez das, desde o cesamento do cargo.

Cando o suposto sexa por remate do mandato, o prazo contarase a partir do momento en que os concelleiros cesen no exercicio das sas funcins para a administracin ordinaria, por toma de posesin dos seus sucesores.

No suposto de renuncia, desde que se tome coecemento do escrito de renuncia polo Pleno da Corporacin.

No suposto de perda da condicin de concelleiro por incompatibilidade, desde que se tome coecemento do escrito de renuncia polo Pleno da Corporacin ou desde que o Pleno declare a vacante.

No suposto de perda da condicin de concelleiro por decisin xudicial, desde que se tome coecemento polo Pleno da Corporacin.

Artigo 25.Publicidade declaracins.

1.As declaracins de bens e actividades presentadas polos membros da Corporacin publicaranse con carcter anual, no mes de agosto, na pxina web municipal, que ser de libre acceso.

2.A mesma publicacin levarase a cabo coas declaracins presentadas con ocasin do cesamento no cargo ou ao final do mandato.

Non obstante, para salvagardar a privacidade e seguridade dos membros da Corporacin, omitiranse os datos relativos ao domicilio as como a localizacin dos seus bens.

   
  TTULO II.RGANOS DO CONCELLO. COMPOSICIN E ATRIBUCINS  
 

Artigo 26.rganos de goberno.

Constiten os rganos de goberno municipal:

a) O alcalde.

b) Os tenentes de alcalde.

c) A Xunta de Goberno Local.

d) O Pleno.

Os devanditos rganos, no marco das sas respectivas competencias, dirixen o goberno e a administracin municipal.

CAPTULO I.DO ALCALDE

Artigo 27.O alcalde.

O alcalde preside a Corporacin e ostenta as atribucins enumeradas na Lei 7/85 do 2 de abril e 5/97 do 22 de xullo de Galicia de Rxime Local, as que lle outorga este Regulamento Orgnico, as como as demais que expresamente lle atriban as leis, e aquelas que a lexislacin do Parlamento de Galicia ou do Estado asignen ao municipio sen lles atribur a ningn outro rgano de goberno municipal.

Artigo 28.Competencias do alcalde.

As mencionadas no artigo anterior, son en todo caso:

a) Dirixir o goberno e a administracin municipal, polo que:

Nomea e separa libremente aos concelleiros que integran a Xunta de Goberno Local, dando conta ao Pleno.

Nomea e separa libremente aos tenentes de alcalde, dando conta ao Pleno.

Delega na Xunta de Goberno Local as atribucins que sexan delegables.

Efecta e revoga as delegacins xenricas e especiais.

Resolve os conflitos de atribucins que xurdan entre rganos e entidades dependentes do Concello, sen prexuzo das atribucins que son propias do Pleno.

Organiza os servizos administrativos do Concello.

Vela polo cumprimento das leis e demais disposicins de carcter xeral.

b) Representar ao Concello, polo que:

Preside todos os actos pblicos que se celebren no mesmo.

Presidir actos de licitacin ou adxudicacin de obras, servizos, subministros, enaxenacin, arrendamento e outros contratos.

Subscribir escrituras pblicas, convenios, documentos, plizas...

c) Convocar e presidir as sesins do Pleno, salvo os supostos previstos na presente Lei e na lexislacin electoral xeral, da Xunta de Goberno Local e de calquera outros rganos municipais e decidir os empates con voto de calidade.

Elaborar a orde do da do Pleno, Xunta de Goberno Local e outros rganos.

Abrir, suspender e levantar as sesins.

Dirixir o desenvolvemento das sesins e dos debates.

Decidir en caso de empate co voto de calidade.

d) Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras municipais; por iso:

Ditar disposicins particulares para o mellor cumprimento dos servizos.

Solicitar os asesoramentos tcnicos necesarios a tal fin.

Ditar ordes individuais constitutivas de mandato para a execucin dun acto ou a prohibicin do mesmo no exercicio da facultade de intervir na actividade dos cidadns.

Esixir a todos os obrigados ao exacto e dilixente cumprimento dos servizos ou cargas de carcter pblico.

e) Ditar bando e xa que logo:

Velar polo seu cumprimento.

f) O desenvolvemento da xestin econmica de acordo co orzamento aprobado, dispoer de gastos dentro dos lmites da sa competencia, concertar operacins de crdito, con exclusin das contempladas no art. 158-5 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, sempre que aquelas estean previstas no orzamento e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio econmico non supere o 10 por cento dos seus recursos ordinarios, salvo as de tesourera que lle correspondan cando o importe acumulado das operacins vivas en cada momento non superen o 15 por cento dos ingresos liquidados no exercicio anterior; ordenar pagos e render contas; todo iso de conformidade co disposto na Lei reguladora das facendas locais.

Conceder subvencins ou axudas con cargo s partidas e consignacins no orzamento e de acordo coas sas bases de execucin.

Aprobar padrns fiscais, documentos fiscais e liquidacins tributarias.

Ditar actos de aplicacin de efectividade dos tributos locais.

Resolver as reclamacins e recursos que se deduzan contra eles.

Desenvolver a xestin econmica conforme ao orzamento aprobado, sen prexuzo das atribucins do Pleno.

Organizar os servizos de recaudacin e tesourera.

g) Aprobar a oferta de emprego pblico de acordo co orzamento e o persoal aprobado polo Pleno, aprobar as bases das probas para a seleccin do persoal e para os concursos de provisin de postos de traballo e distribur as retribucins complementarias que non sexan fixas e peridicas.

Efectuar a convocatoria anual de emprego pblico conforme s bases aprobadas polo Pleno.

Contratar o persoal laboral da Corporacin a proposta dos tribunais ou comisins de persoal.

h) Desempear a xefatura superior de todo o persoal, e acordar o seu nomeamento e sancins, includa a separacin do servizo dos funcionarios da Corporacin e o despedimento do persoal laboral, dando conta ao Pleno, nestes dous ltimos casos, na primeira sesin que celebre. Esta atribucin entenderase sen prexuzo do disposto no artigo 99-1 e 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

Exercer todas as atribucins en materia de persoal que non sexan competencia do Pleno, do Estado ou da Xunta de Galicia.

Nomear e cesar ao persoal interino e eventual nos termos da lexislacin vixente.

Ordenar a instrucin de expedientes disciplinarios e apercibir e suspender preventivamente a toda clase de persoal.

Premiar e sancionar ao persoal coas salvidades correspondentes ao Pleno e as peculiaridades propias dos funcionarios de habilitacin nacional.

Declarar situacins administrativas e xubilacin do persoal.

i) Exercer a Xefatura da Polica Municipal.

j) As aprobacins dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribudos ao Pleno, as como a dos instrumentos de xestin urbanstica e dos proxectos de urbanizacin.

k) O exercicio das accins xudiciais e administrativas e a defensa do Concello en materias da sa competencia, ata cando as delegara noutro rgano, e, en caso de urxencia, en materias da competencia do Pleno, neste suposto dando conta ao mesmo na primeira sesin que celebre para a sa ratificacin.

Conferir mandato para o exercicio da representacin xudicial ou administrativa e para toda clase de negocios xurdicos.

Encomendar a defensa e representacin do Concello a avogados e procuradores.

Comparecencia e defensa nos procesos contra o Concello.

Interpoer recursos en va administrativa e xudicial.

l) A iniciativa para propoer ao Pleno a declaracin de lesividade en materias da competencia da Alcalda.

m) Adoptar persoalmente, e baixo a sa responsabilidade, en caso de catstrofe ou de infortunios pblicos ou grave risco dos mesmos, as medidas necesarias e adecuadas dando conta inmediata ao Pleno.

n) Sancionar as faltas de desobediencia sa autoridade ou por infraccin das ordenanzas municipais, salvo nos casos en que tal facultade estea atribuda a outros rganos.

) Os contratos administrativos nos que sexa competente segundo normativa local e de contratacin administrativa.

p) A adxudicacin de concesins sobre bens das mesmas e a adquisicin de bens inmobles e dereitos suxeitos lexislacin patrimonial, conforme a normativa local contractual e patrimonial aplicable.

q) O outorgamento de licenzas salvo que as leis sectoriais o atriban expresamente ao Pleno ou Xunta de Goberno Local.

Ordenar a inspeccin urbanstica, ordes de execucin, declarar leiras ruinosas, o seu desaloxo e derriba, impoer sancins, suspender obras e, en xeral, adoptar as medidas de proteccin da legalidade urbanstica de acordo coa normativa especfica, nos casos que a competencia lle corresponda.

r) Ordenar a publicacin, execucin e facer cumprir os acordos do Concello.

s) Os demais que expresamente lle atriban as leis e aquelas que a lexislacin do Estado ou das Comunidades Autnomas asignen ao municipio e non atriban a outros rganos municipais.

Artigo 29.Delegacins.

1.O alcalde pode exercer as sas atribucins directamente ou mediante delegacin.

2.O alcalde pode delegar atribucins na Xunta de Goberno Local, como rgano colexiado.

3.O alcalde pode efectuar delegacins de determinadas atribucins, nos membros da Xunta de Goberno Local.

4.Tamn pode conferir delegacins especiais para encargos especficos a favor de calquera concelleiro, anda que non pertenzan Xunta de Goberno Local.

Artigo 30.Delegacins xerais e especiais.

1.As xenricas serano en membros da Xunta de Goberno Local e podern abarcar tanto a facultade de dirixir os servizos como a de xestionalos en xeral, includa a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

2.As especiais, serano en calquera concelleiro e podern ser:

a) Relativas a un proxecto ou asunto especfico, podern conter as facultades delegables do alcalde, includo o emitir actos que afecten a terceiros, limitndose a sa eficacia ao tempo de execucin ou xestin do proxecto ou asunto delegado.

b) Relativos a un determinado servizo, comprendendo a direccin interna e a xestin do servizo, pero non poder inclur a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

c) Relativos a un distrito ou parroquia.

Artigo 31.Rxime xeral de delegacins.

1.Todas as delegacins sern realizadas mediante decreto do alcalde que conter o mbito dos asuntos a que se refire a delegacin, as facultades que se deleguen, as como as condicins especficas de exercicio dos mesmos, na medida en que se concreten ou aparten do rxime xeral.

2.A delegacin fornecer efecto desde o da seguinte ao da data do decreto, salvo que nela se dispoa outra cousa.

3.Para a sa eficacia requrese a aceptacin do rgano ou membro en que se delegue. Entenderase tacitamente aceptada se no termo de tres das hbiles desde a notificacin, o rgano ou membro delegado non manifesta expresamente ao alcalde a sa non aceptacin.

4.As delegacins, salvo as relativas a un proxecto ou asunto determinado, publicaranse no BOP e darase conta ao Pleno na primeira sesin que celebre con posterioridade mesma.

5.Os actos ditados polo rgano ou membro delegado no exercicio das sas atribucins entndense ditados polo alcalde, correspondendo a este a resolucin dos Recursos de Reposicin.

6.Ningn rgano ou membro pode delegar sa vez as atribucins que ten delegadas.

7.O alcalde pode revogar ou modificar as delegacins efectuadas coas mesmas formalidades que as esixidas para o seu outorgamento.

Artigo 32.Materias delegables.

Non se poden delegar:

O convocar e presidir as sesins do Pleno e da Xunta de Goberno Local.

Decidir os empates co voto de calidade.

Contratar operacins de crdito.

Xefatura superior de persoal.

Separacin do servizo de funcionarios e despedimento do persoal laboral.

Dirixir o goberno e a administracin municipal.

Ditar bandos.

Aprobacin dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento

Exercicio das accins xudiciais e administrativas do Concello.

Propoer ao Pleno a declaracin de lesividade.

Medidas en caso de catstrofe ou infortunio pblico.

A presidencia da Corporacin.

No entanto, poder delegar na Xunta de Goberno Local a aprobacin dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribudas ao Pleno, as como a dos instrumentos de xestin urbanstica e dos proxectos de urbanizacin.

CAPTULO II.DOS TENENTES DE ALCALDE

Artigo 33.Os tenentes de alcalde.

1.Os tenentes de alcalde, rganos unipersonais, sern libremente nomeados e cesados polo alcalde de entre os membros da Xunta de Goberno Local, mediante decreto do que se dar conta ao Pleno na primeira sesin que celebre, notificndose persoalmente aos designados e publicaranse no BOP, sen prexuzo da sa efectividade desde o da seguinte da firma do Decreto polo alcalde, senn se dispn outra cousa.

2.O seu nmero non poder exceder do nmero de membros da Xunta de Goberno Local.

3.A condicin de tenente de alcalde prdese, por cese, renuncia expresa por escrito e pola perda da condicin de membro da Xunta de Goberno Local.

Artigo 34.Funcins.

Corresponde aos tenentes de alcalde e por orde de nomeamento, con independencia da sa condicin de membros da Xunta de Goberno Local e do Pleno do Concello, as seguintes funcins:

1.Substitur accidentalmente ao alcalde na totalidade das sas funcins en caso de ausencia, enfermidade ou impedimento que o imposibilite para exercer as sas atribucins; neste suposto o tenente de alcalde que asuma as sas funcins, non poder revogar as delegacins que outorgara o alcalde. A asuncin ser na forma que se recolle no artigo 31 que regula o rxime xeral de delegacins.

2.Desempear as funcins do alcalde nos supostos de vacantes na Alcalda por renuncia, falecemento ou sentenza firme, ata que tome posesin o novo alcalde.

3.Exercer a direccin, coordinacin e xestin das atribucins que o alcalde lles tea delegado.

4.Substitur ao alcalde en actos concretos cando estea as o dispoa, anda cando se trate do exercicio de atribucins non delegables ou cando por imperativo legal tea a obriga de absterse de intervir.

CAPTULO III.DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Artigo 35.Xunta de Goberno Local.

1.A Xunta de Goberno Local, rgano colexiado, est integrada polo alcalde, que a preside e un nmero de concelleiros non superior ao terzo do nmero legal dos mesmos.

2.O nomeamento e separacin dos membros da Xunta de Goberno Local corresponde libremente ao alcalde, efectuarase por Decreto do que se dar conta ao Pleno do Concello e publicarase no BOP.

3.O alcalde efectuar o nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local dentro dos 30 das seguintes constitucin do Concello.

Artigo 36.Atribucins.

1.A asistencia permanente do alcalde no exercicio das sas atribucins co carcter de propia e indelegable.

2.Exercer as atribucins que o alcalde ou outro rgano expresamente lle delegue conforme ao establecido no artigo 29-2 en relacin co 28 deste Regulamento.

3.Exercer as atribucins que o Pleno expresamente lle delegue no mbito dos asuntos que as mesmas se refiran, facultades concretas, as como as condicins especficas de exercicio das mesmas conforme ao establecido nos artigos 39 e 40 en relacin co 41 deste Regulamento.

4.Exercer as atribucins que expresamente lle confiran as leis.

Artigo 37.Rxime de sesins.

1.A Xunta de Goberno Local celebrar sesins ordinarias cada 15 das e as extraordinarias e urxentes cando sexan convocados polo alcalde ou a instancia de polo menos unha cuarta parte do nmero dos seus compoentes.

2.A convocatoria tena que facer o alcalde, polo menos con 24 horas antes da sa celebracin, salvo as extraordinarias e urxentes, nas que antes de entrar no coecemento dos asuntos includos na orde do da, declararase a urxencia por acordo favorable da maiora dos seus membros.

3.As sesins non sern pblicas, sen prexuzo da sa publicidade e comunicacin na forma legal. A copia da acta remitirase no prazo de 10 das a todos os membros da Corporacin.

4.Para a sa vlida constitucin requrese a asistencia da maiora absoluta legal dos seus compoentes, celebrndose en segunda convocatoria, de non existir qurum, unha hora logo da fixada para a primeira, sendo neste caso suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros e, en todo caso, polo menos tres.

5.Ser presidida polo alcalde que dirixir e ordenar os debates ao seu prudente arbitrio.

6.Cando exerza competencias delegadas polo Pleno, ser preceptivo o previo informe da comisin informativa correspondente.

7.O alcalde pode requirir que asistan s sesins, outros membros da Corporacin, ou persoal ao servizo do Concello, co obxecto de informar no relativo ao mbito das sas actividades.

8.Cando exerza competencias delegadas polo Pleno, ou asignadas polas leis, adoptar os acordos por votacin formal.

9.En reunins deliberantes, non poder adoptar ningn acordo, formalizndose o resultado dos mesmos en forma de ditames.

CAPTULO IV.DO PLENO

Artigo 38.O Pleno do Concello.

1.O Pleno do Concello o rgano colexiado que exerce as atribucins recollidas no artigo 22 da Lei 7/85 do 2 de abril de BRL e artigo 64 da Lei 5/97 do 22 de xullo de Galicia e as demais que expresamente lle confiren as leis.

2. presidido polo alcalde e est integrado por todos os concelleiros.

3.Quedar constitudo logo de cada eleccin municipal de acordo coa normativa contida na Lei orgnica 5/85 do rxime electoral xeral.

Artigo 39.Atribucins do Pleno.

a) O control e fiscalizacin dos rganos de goberno e en consecuencia:

A constitucin do Concello.

A votacin da mocin de censura do alcalde.

Declarar os membros corporativos que han de exercer as sas funcins en rxime de dedicacin exclusiva ou parcial e as sas retribucins conforme lexislacin vixente.

b) Os acordos relativos participacin en organizacins supramunicipais; alteracin do termo municipal; creacin ou supresin de municipios e das Entidades a que se refire o artigo 45 da Lei 7/85 de BRL; creacin de rganos desconcentrados, alteracin da capitalidade do municipio e o cambio de nome deste ou daquelas entidades e a adopcin ou modificacin da sa bandeira, insignia ou escudo.

c) A aprobacin inicial do planeamento xeral e a aprobacin que poa fin tramitacin municipal dos plans e demais instrumentos de ordenacin previstos na lexislacin urbanstica:

A aprobacin inicial de plans parciais e especiais.

A aprobacin dos proxectos de obras municipais ordinarios e de instalacins cando a contratacin da sa execucin sexan da sa competencia.

A aprobacin e modificacin inicial e provisional das ordenanzas urbansticas.

d) A aprobacin do Regulamento orgnico e das ordenanzas:

A aprobacin deste Regulamento e a sa modificacin.

A aprobacin e modificacin das ordenanzas fiscais.

A aprobacin e modificacin das ordenanzas de Polica.

A aprobacin e modificacin inicial e definitiva de cantas ordenanzas non estea atribuda a sa competencia a organismos estatais ou autonmicos.

A aprobacin e modificacin dos estatutos das institucins municipais ou supramunicipais na que se acorde a sa integracin.

e) A determinacin dos recursos propios de carcter tributario; a aprobacin e modificacin do presupostos; a disposicin de gastos en materia da sa competencia e a aprobacin de contas; todo iso de acordo co disposto na Lei de facendas locais.

Determinar as ordenanzas fiscais que han de rexer para cada exercicio e tarifas a aplicar.

Aprobar e modificar o orzamento do Concello.

Modificar crditos, conforme s bases de execucin do orzamento.

Dispoer dos gastos non atribudos ao alcalde.

Recoecer crditos, operacins financeiras, conceder quita e espera ou calquera outro compromiso econmico.

Aprobar as contas conforme Lei reguladora de facendas locais.

f) A aprobacin das formas de xestin dos servizos e dos expedientes de municipalizacin.

Xestin directa dos servizos, polo Concello, a travs de organismo autnomo local ou sociedade mercantil con capital municipal.

Xestin indirecta de servizos a travs de concesin, xestin interesada, concerto, arrendamento, sociedade mercantil ou cooperativa con capital en parte do Concello.

g) A aceptacin da delegacin de competencias feitas por outras administracins pblicas.

Aceptar a delegacin de competencias que faga a Xunta de Galicia.

Aceptar a delegacin de competencias que faga o Estado.

h) A formulacin de conflitos de competencia a outras Entidades Locais e demais administracins pblicas.

i) A aprobacin do persoal e da relacin de postos de traballo, a fixacin da conta das retribucins complementarias fixas e peridicas dos funcionarios e o nmero e rxime do persoal eventual.

Resolver os concursos para prover postos de traballo vacantes asignados a funcionarios.

Aprobar os baremos de mritos especficos para os concursos de prazas vacantes dos funcionarios con habilitacin nacional deste Concello.

Formular propostas de nomeamento Direccin Xeral de Administracin Local do Ministerio de Administracins Pblicas.

j) O exercicio de accins xudiciais e administrativas e a defensa da corporacin en materias de competencia plenaria.

k) A declaracin de lesividade dos actos do Concello.

l) A alteracin da cualificacin xurdica dos bens de dominio pblico.

Incoar expediente en que se acredite a oportunidade e a legalidade do cambio de afeccin.

Resolver o expediente por acordo da maiora absoluta do nmero leal de membros da Corporacin.

m) A concertacin das operacins de crdito cuxa conta acumulada, dentro de cada exercicio econmico, exceda do 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento, salvo as de tesourera, que lle correspondern cando o importe acumulado das operacins vivas en cada momento supere o 15 por cento dos ingresos liquidados no exercicio anterior, todo iso de conformidade co disposto na Lei reguladora das facendas locais.

n) Os contratos que conforme a lexislacin de rxime local e contractual non sexan competencia do Alcalde.

) A aprobacin dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para o seu contratacin ou concesin e cando anda non estean previstos no orzamento.

o) A adxudicacin de concesins sobre os bens da Corporacin e a adquisicin de bens inmobles e dereitos suxeitos lexislacin patrimonial as como o alleamento do patrimonio, cando non estean atribudas ao alcade, e dos bens declarados de valor histrico ou artstico calquera que sexa o seu valor.

p) Aquelas outras que deban corresponder ao Pleno por esixir a sa aprobacin unha maiora especial.

q) As demais que expresamente lle confiran as leis.

Artigo 40.Outras atribucins.

Pertence igualmente ao Pleno, a votacin sobre a mocin de censura ao alcalde e sobre a cuestin de confianza suscitada polo mesmo, que se rexe polo disposto na lexislacin estatal xeral.

Artigo 41.Exercicio das atribucins.

1.O Pleno pode exercer as atribucins, ou ben directamente, ou ben delegalas no alcalde e a Xunta de Goberno Local.

2.Non se poden delegar as funcins das letras a), b), c), d), e), f), g), i), l), p) nin as do artigo 40.

3.O acordo plenario de delegacin ser adoptado por maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin e fornecer efectos desde o da seguinte da sa aprobacin, sen prexuzo da sa publicacin no BOP.

4.O acordo de delegacin conter, o mbito dos asuntos a que a mesma refrese e as facultades concretas que se delegan as como as condicins especficas do seu exercicio.

5.En canto ao rxime e efectos da delegacin de atribucins do Pleno na Xunta de Goberno Local, ser de aplicacin o disposto no artigo 39.3,5,6,7 deste ROM.

6.O Pleno, para actos concretos, poder delegar calquera das sas atribucins, en todo ou en parte, no alcalde, excepto as do apartado 2 deste artigo.

7.As delegacins en materia de xestin financeira podern as mesmo conferirse a travs da aprobacin definitiva do orzamento do Concello.

CAPTULO V.RGANOS COMPLEMENTARIOS

Artigo 42.Comisins informativas.

1.As comisins informativas, integradas exclusivamente por membros da Corporacin, son rganos colexiados, sen atribucins resolutorias, complementarios dos rganos de goberno, que teen por funcin o estudo, informe ou consulta dos asuntos que tean que ser sometidos decisin do Pleno ou a Xunta de Goberno Local, cando esta acte con competencias delegadas do Pleno, salvo cando haxan de adoptarse acordos declarados urxentes. Tamn poden intervir nos asuntos a someter Xunta de Goberno Local, cando esta lle solicite ditame.

2.Corresponde ao Pleno determinar o nmero e a denominacin das comisins de estudo, informe ou consulta e as sas modificacins.

3.Poden constiturse con carcter temporal para tratar temas especficos.

4.Estarn integradas polos membros que designen os grupos polticos en proporcin sa representatividade no Concello ou igual para cada grupo aplicando o voto ponderado.

5.O Alcalde/alcaldesa o presidente nato de todas ellas, pero en todo caso a Presidencia efectiva poder delegala en calquera concelleiro/a . Dita delegacin realizarse mediante decreto dndose conta ao Pleno e publicidade no taboleiro de anuncios da sede electrnica municipal.

Artigo 43.Clases de comisins informativas.

Poden ser:

a)Permanentes.As constitudas con carcter xeral, distribundose entre elas as materias que han de someterse ao Pleno. O seu nmero e denominacin, decidirase por acordo no Pleno a proposta do alcalde.

b)Especiais.As constitudas para un asunto concreto na sa consideracin s sas caractersticas especiais, que se extinguen unha vez que ditaminen ou informado sobre o asunto do seu obxecto, salvo que o Pleno dispoa outra cousa. En canto sa constitucin, presidencia composicin e integracin estarase ao disposto no artigo 42.

Artigo 44.Funcionamento das comisins informativas.

1.Celebrarn sesins na forma e prazos que acorde o Pleno e nos das e horas que acorde o alcalde.

2.Poden celebrarse na s do Concello ou noutras dependencias do mesmo.

3.Convocas o alcalde e debern notificarse as convocatorias aos seus membros cunha antelacin de 2 das hbiles, acompaando a orde do da.

4.A sa celebracin ser vlida se acoden a maiora absoluta dos seus compoentes en primeira convocatoria e un mnimo de 3 na segunda convocatoria unha hora mis tarde.

5.Os ditames aprobaranse por maiora simple dos presentes, decidindo os empates o voto de calidade do seu presidente.

6.De cada sesin levantarase a correspondente acta, que se acompaarn ditames que sexan aprobados e, no seu caso, os votos particulares que se formularon.

Artigo 45.Da comisin especial de contas.

1.A Comisin Especial de Contas, de asistencia preceptiva, est constituda por concelleiros dos distintos grupos, en proporcin sa representatividade no Concello.

2.Correspndelle o exame, estudo e informe de todas as contas que deba aprobar o Pleno.

3.Para exercer as sas funcins, poder requirir, por medio do alcalde, a documentacin complementaria que considere precisa e a presenza de membros e funcionarios da Corporacin.

Artigo 46.Dos concelleiros delegados.

1.Son aqueles concelleiros que ostentan algunhas das delegacins atribudas ao alcalde e que este delega nos membros da Xunta de Goberno Local, ou calquera concelleiro.

2.Poden ser delegacins xenricas ou especiais e poden abarcar tanto a facultade de dirixir os servizos correspondentes como de xestionalos, includa a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

3.As atribucins de cada concelleiro delegado han de quedar fixados no Decreto de delegacin que conter o mbito dos asuntos a que se refire a delegacin, as facultades que se deleguen, as como as condicins especficas de exercicio das mesmas, dando conta ao Pleno na primeira sesin que celebre.

CAPTULO VI.XUNTA DE VOCEIROS/AS

Artigo 47.Xunta de Voceiros/as.

1. A Xunta de Voceiros/as un rgano de consulta e negociacin poltica sendo a sa misin a de asistir e asesorara ao alcalde ou alcaldesa na sa condicin de presidente da sesin do Pleno, naqueles asuntos que estime de interese corporativo

2. A Xunta de Voceiros/as est integrada polos/as voceiros/as de todos os grupos polticos municipais e presidida pola Alcalda - Presidencia; e actuar como secretario/a o que o sexa da corporacin ou funcionario/a en quen delegue.

3. Poder constiturse a Xunta de Voceiros/as, se as o acorda o Pleno do Concello, a iniciativa do alcalde- presidente ou dunha cuarta parte dos concelleiros/as.

4. As sesins da Xunta de voceiros/as tern carcter deliberante non se adoptarn acordos nin resolucins con forza de obrigar a terceiros.

5. O/a secretario/a levantar acta limitada s s conclusins, se as houbera.

6. A Xunta de voceiros/as deber convocarse como mnimo con dous das hbiles de antelacin salvo por razns de urxencia debidamente motivada no que o prazo pode ser inferior.

7. A Xunta de voceiros/as reunirase cando as o convoque a Alcalda- Presidencia, mediante decreto, que poder ser notificado por medios telemticos, telefonicamente ou por Fax.

CAPTULO VII.ALCALDES PEDNEOS

Artigo 48.Dos alcaldes pedneos.

1.En cada parroquia separada do centro urbano que non constita entidade local, poder nomear o alcalde un alcalde pedneo para cada unha, entre os vecios que residan nela.

2.A duracin do cargo est suxeita do mandato do alcalde que o nomeou, quen poder removela do seu cargo cando o considere oportuno.

3.Os alcaldes pedneos tern carcter de autoridade no cumprimento dos seus cometidos habituais, en canto representantes do alcalde que os nomeou.

   
  TTULO III.FUNCIONAMENTO DOS RGANOS  
 

CAPTULO I.DISPOSICINS COMNS

Artigo 49.Sesins.

Os rganos de goberno colexiados do Concello, dentro das sas atribucins, funcionarn en rxime de sesins ordinarias de periodicidade preestablecida e extraordinarias que poden ser urxentes, na forma que se di nos artigos seguintes.

Artigo 50.Disposicins xerais.

1.A presidencia das sesins do Pleno e da Xunta de Goberno Local, corresponde ao alcalde, en caso de ausencia ou imposibilidade, a presidencia asmea o tenente de alcalde segundo orde de substitucin.

2.Actuar como secretario en todas as sesins do Pleno e da Xunta de Goberno Local, o secretario do Concello.

3.As sesins do Pleno e da Xunta de Goberno Local, celebraranse na Casa do Concello, salvo supostos de forza maior, nos que se poder habilitar outro edificio ou local para tal efecto.

Artigo 51.Clases de sesins do Pleno.

As sesins do Pleno poden ser:

Ordinarias.

Extraordinarias.

Extraordinarias con carcter urxente.

Artigo 52.Sesins ordinarias.

Son sesins ordinarias aquelas cuxa periodicidade est preestablecida.

Artigo 53.Sesins extraordinarias.

Son sesins extraordinarias as que convoque o alcalde a iniciativa propia ou a solicitude dunha cuarta parte, polo menos do nmero legal de membros da Corporacin, isto , por solicitude de catro concelleiros.

Artigo 54.Sesins extraordinarias urxentes.

As sesins extraordinarias urxentes son convocadas polo alcalde, cando a urxencia dos asuntos a tratar non permite convocar a extraordinaria coa antelacin preceptiva dos 2 das hbiles esixidos.

Neste caso debe inclurse como primeiro punto da orde do da, o pronunciamento do Pleno sobre a urxencia, que en caso de non acordarse, levantarase a sesin.

Artigo 55.Nmero de sesins do Pleno.

1.O Pleno celebrar sesin ordinaria cunha periodicidade bimensual, nas datas e horas que determine o Pleno do Concello; o cal ser acordado na sesin a que se refire ou artigo 38 do Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais.

2.O Pleno celebrar sesin extraordinaria cando as o decida o alcalde ou o solicite, polo menos, a cuarta parte do nmero legal de membros da Corporacin, dicir, cando o soliciten polo menos 4 concelleiros.

3.Ningn concelleiro pode solicitar mis de 3 sesins extraordinarias cada ano.

4.As extraordinarias solicitadas por concelleiros, a sa celebracin non poder demorarse mis de 15 das hbiles desde que fose solicitada, non podendo incorporarse o asunto orde do da de Pleno ordinario ou extraordinario doutro con mis asuntos, se non o autorizan expresamente os solicitantes da convocatoria.

Se o alcalde non convoca o Pleno extraordinario solicitado no prazo sinalado, quedar automaticamente convocado para o dcimo da hbil seguinte ao de finalizacin do prazo, s 12 horas, o que ser notificado polo secretario a todos os membros da Corporacin ao da seguinte da finalizacin do prazo citado anteriormente. En ausencia do alcalde ou de quen legalmente tea que substitulo, o Pleno quedar validamente constitudo sempre que concorran un terzo do nmero legal de membros do Concello, cun nmero que nunca ser inferior a tres, e ser presidido polo membro de maior idade entre os presentes.

Artigo 56.Actividade de control do Pleno.

Nos Plenos Ordinarios, a parte dedicada ao control dos demais rganos da Corporacin, deber presentar substantividade propia e diferenciada da parte resolutiva, debndose garantir de forma efectiva no seu funcionamento, e no seu caso, na sa regulacin, a participacin de todos os grupos municipais na formulacin de rogos, preguntas e mocins.

Artigo 57.Convocatoria.

1.Corresponde ao alcalde convocar todas as sesins do Pleno, salvo as excepcins do artigo 55 deste Regulamento.

2. convocatoria das sesins acompaarase a orde do da comprensiva dos asuntos a tratar e os borradores de actas de sesins anteriores que deban ser aprobados nela.

3.Entre a convocatoria e a celebracin da sesin non podern transcorrer menos de 2 das hbiles, salvo nas urxentes.

As convocatorias sern notificadas o/as concelleiros/as que acusarn recibo da notificacin da convocatoria asinando en comunicacin cursada para o efecto, podendo recibir tamn a convocatoria por medios telemticos, debendo para iso facilitar un medio seguro para a notificacin telemtica que lle permita ao concello deixar constancia da sa recepcin. Este medio telemtico utilizarase con carcter preferente.

Artigo 58.Orde do da.

1.A elaboracin da orde do da corresponde ao alcalde.

O desenvolvemento das sesins ordinarias poder axustarse seguinte estrutura:

a) A aprobacin do acta da sesin ou sesins anteriores.

b) Asuntos dictaminados polas Comisins informativas.

c) Proposicins non dictaminadas

d) Dacin de conta de decretos da Alcalda e / ou concelleiro/a/s delegado/a/s.

e) Mocins urxentes

f) Rogos e preguntas

Artigo 59.Expedientes e documentacin.

1.A documentacin ntegra dos asuntos includos na orde do da, estarn a disposicin dos concelleiros na secretara desde a data da convocatoria; os expedientes non podern sar do lugar en que se atopan postos de manifesto, salvo disposicin do alcalde comunicada ao secretario.

2.Os concelleiros tern dereito a examinar os expedientes, obter copias dos ditames, proposicins ou mocins cando as o soliciten, as mesmo tern dereito a solicitar e obter copia dos demais documentos concretos do expediente e antecedentes do asunto da orde do da para o que interesarn da alcalda a sa peticin, e este decidir sobre a mesma, ordenando dependencia ou servizo correspondente o fornezo da documentacin solicitada. Se documentacin de arquivo, a orde de facilitar antecedentes se cursar a secretara.

CAPTULO II.DAS SESINS

Artigo 60.Constitucin das sesins.

1.O Pleno constitese validamente coa asistencia dun terzo do nmero legal de membros do mesmo.

2.Este qurum hase de manter durante todo o transcurso da sesin, coa finalidade de garantir que todos os acordos que se adopten contaron coa presenza deste mnimo de membros corporativos. Se este qurum non se puidese manter o presidente suspender a sesin.

3.En todo caso, para a vlida celebracin da sesin, requirirase a asistencia do presidente e do secretario da Corporacin ou de quen legalmente substitanos.

4.Os membros da Corporacin que non poidan asistir a unha sesin convocada por causa que o impida, tern que comunicalo alcalda e se non fose posible a secretara. Unha vez iniciada a sesin, os membros da Corporacin que non participaron na constitucin da mesma non podern incorporarse ao Pleno.

5.Os membros da Corporacin tomarn asento na sala de sesins, unidos ao seu grupo; a orde de colocacin ser determinado polo presidente unha vez odos os portavoces, tendo preferencia o grupo formado polos membros da lista mis votada, en calquera caso, a colocacin dos membros da corporacin, deber facilitar a emisin e reconto de votos.

Artigo 61.Publicidade e duracin das sesins.Grabacins das sesins plenarias.

1.Sern pblicas as sesins do Pleno. No entanto, poder ser secreto o debate e a aprobacin da queles asuntos que poidan afectar ao dereito fundamental dos cidadns a que se refire o artigo 18-1 da Constitucin, cando as se acorde por maiora absoluta.

2.Para ampliar a difusin das sesins, podern instalarse sistemas megafnicos ou circutos pechados de televisin.

3.O pblico asistente s sesins, non poder intervir nestes nin realizar manifestacins de agrado ou desagrado, podendo o presidente, en casos extremos proceder expulsin do asistente que impida o normal desenvolvemento da sesin.

4.Toda sesin haber de respectar o principio de unidade de acto e procurarase que termine no mesmo da do seu comezo. Se termina sen que se debateron e resolto todos os asuntos da orde do da, o presidente levantar a sesin e os non debatidos habern de inclurse na orde do da da seguinte sesin.

5.Durante o transcurso da sesin, o presidente poder acordar interrupcins para permitir deliberacins dos grupos por separado sobre a cuestin debatida, ou para descanso nos debates.

6.Permtese a grabacin das sesins plenarias por medios mecnicos de grabacin da imaxe e da palabra tanto polos concelleiros/as asistente, o pblico asistente as como polos medios de comunicacin social, salvo que se declaren secretos o debate e a votacin dalgn asunto por afectar ao dereito honra, intimidade persoal e familiar e propia imaxe dalgunha persoa, ou se vexan afectados pola lexislacin de segredo oficial.

Cando o presidente da sesin estime que a realizacin da grabacin da sesin poden ocasionar unha alteracin da orde que interfira no normal desenvolvemento da sesin, poder prohibir a realizacin da grabacin, xustificando expresamente o motivo desta prohibicin.

2. As mesmo, as sesins do Pleno ser grabadas aos efectos de servir de soporte instrumental para a elaboracin do acta por parte do servizo da Secretara municipal, quedando esta grabacin baixo a custodia do/da secretario/a.

CAPTULO III.DESENVOLVEMENTO DAS SESINS

Artigo 62.Apertura das sesins.

1.O presidente abrir as sesins e o secretario comprobar a existencia do qurum necesario para iniciala, tomando nota das ausencias xustificadas ou non.

2.Transcorrida media hora a partir da sinalada para a celebracin da sesin sen a existencia do qurum previsto neste Regulamento, o presidente ordenar ao secretario que levante acta na que se faga constar a asistencia dos membros da Corporacin, dos que se escusaron e da inexistencia de qurum para a validez da mesma.

3.Constituda a sesin, o presidente propoer a aprobacin da acta das sesins anteriores includas na orde do da que se non se producen observacins quedar aprobada. Se hai observacins, sern resoltas pola Corporacin, debendo incorporarse previa dilixencia do secretario a acta definitiva que se transcriba ao correspondente libro, sen que en ningn caso poida modificarse o fondo dos acordos adoptados.

Artigo 63.Desenvolvemento das sesins.

1.O presidente dirixir o desenvolvemento da sesin e os asuntos debateranse e votarn seguindo a orde en que estivesen relacionados na orde do da.

2.O alcalde pode alterar a orde do da, ou retirar un asunto, cando a sa aprobacin esixise unha maiora especial e esta, non puidese obter no momento previsto inicialmente na orde do da, ou cando proposta unha mocin, a sa proponente pedise a sa retirada.

Artigo 64.Desenvolvemento dos debates.

1.O presidente poder ordenar ao secretario que dea lectura aos ditames emitidos pola correspondente comisin informativa sobre aqueles puntos que foron includos na orde do da.

2.Se ningn grupo solictase trala lectura o uso da palabra, someterase o asunto a votacin.

3.Se se promovese debate, o alcalde ordenar as intervencins da forma seguinte:

a) S se poder facer uso da palabra previa autorizacin do presidente.

b) O debate inciase coa exposicin e xustificacin da proposta dando lectura ao ditame na forma recolleita no punto 1.

c) Acto seguido, o presidente, concede a palabra aos portavoces dos grupos para unha primeira quenda de debate, por orde de menor a maior representacin municipal durante un tempo de cinco minutos a cada grupo e comezando polo grupo mixto que repartir o tempo entre os seus compoentes. O tempo pdeo ampliar outro tanto o presidente en razn importancia do asunto.

d) Acabado a primeira quenda de portavoces, o alcalde poder responder a cada un ou, no seu caso, o concelleiro que ten atribuda a delegacin do asunto que se debate. A resposta pode ser global ou todos os grupos ou a cada un deles.

e) O presidente, a iniciativa propia ou dalgn grupo, pode abrir unha segunda quenda se o considera necesario para aclarar algn punto concreto, concedendo dous minutos a cada portavoz pola orde antes sinalada.

f) Finalizado o debate, o alcalde ou concelleiro con delegacin, pecha o debate ratificando ou modificando a proposta.

g) Quen se considere aludido por unha intervencin, pode solicitar ao presidente unha quenda especial por alusins durante dous minutos.

h) En calquera momento do debate, calquera concelleiro pode pedir a palabra para expoer unha cuestin de orde, invocando a norma de aplicacin. O presidente resolve o procedente sen que por tal motivo se entable debate algn.

i) O secretario ou interventor, a sa intervencin limitarase a informar dos aspectos legais dos asuntos en discusin, cando haxa requirimento expreso do presidente, ou previa solicitude da palabra, cando entendan que no debate susctase algunha cuestin da que poida dubidarse da sa legalidade ou puidese ter implicacins presupostarias.

j) Calquera concelleiro poder pedir durante o debate, a retirada dalgn expediente includo na orde do da a efecto de que se incorporen ao mesmo documentos ou informes e, tamn, que o expediente quede sobre a mesa; a peticin ser votada tras terminar o debate e antes de proceder votacin do fondo do asunto. Se a maiora simple votase a favor da peticin non haber lugar a votar a proposta de acordo.

l) Se se votasen votos particulares ou emendas debern debaterse en primeiro lugar antes do ditame ou proposicin correspondente, inicindose polo formulante que seguir a mesma orde, tempo e forma establecido para os ditames, pechando o debate o ponente.

Artigo 65.Abstencin.

1.Sen prexuzo das causas de incompatibilidade establecidas por lei, os membros da Corporacin debern absterse de participar no debate e votacin de todo asunto cando concorra algunha das causas a que se refire a lexislacin de procedemento administrativo e contratos das administracins pblicas ou rxime local.

2.O interesado debe abandonar o saln mentres se discute e vota o asunto salvo cando se trate de debater a sa actuacin como membro da Corporacin que poder defender a sa actuacin.

Artigo 66.Carcter das intervencins.

1.Ditame a proposta sometida ao Pleno tralo estudo do expediente pola comisin informativa. Ten unha parte expositiva e o acordo a adoptar.

2.Proposicin a proposta que se somete ao Pleno relativa a un asunto includa na orde do da que acompaa convocatoria para asuntos que non sexan previamente informados pola comisin informativa.

Ten unha parte expositiva e un acordo a adoptar.

Non se debate nin se vota sen que antes o Pleno ratifique a sa inclusin na orde do da.

3.Mocin a proposta que se somete directamente a coecemento do Pleno, antes de pasar quenda de rogos e preguntas, dalgn asunto que non ten cabida en tal quenda e que ten carcter de urxencia. Pode formularse verbal ou escrita.

4.Voto particular a proposta de modificacin dun ditame formulada por un mesmo membro da comisin informativa. Acompase ao ditame dende o da seguinte sa aprobacin.

5.Emenda a proposta de modificacin dun ditame ou proposicin presentada por calquera membro. Presntese a por escrito ao presidente antes de iniciar a deliberacin do asunto.

Artigo 67.Mocins includas na orde do dia e Mocins urxentes.

67.1. Mocins includas na orde do da.

1. Includas na orde do da.

Mocin a proposta que se somete directamente a coecemento do Pleno. Debern formularse por escrito no Rexistro xeral de entrada antes de que se realice a convocatoria da Comisin Informativa de Asuntos do Pleno. Cada grupo poltico poder presentar un mximo dunha mocin inclundo os membros non adscritos.

67.2. Mocins urxentes.

Nas sesins ordinarias o presidente/a preguntar se algn grupo municipal, por razns de urxencia, desexa someter consideracin do Pleno algn asunto non comprendido na orde do da que acompaaba convocatoria. Estas mocins debern referirse s a asuntos de competencia plenaria, entendendo por tales os establecidos no artigo 22 da Lei 7/85, do 2 de abril e do artigo 50 do ROF. Cada grupo poltico e membros non adscritos podern presentar como mximo unha mocin urxente.

O voceiro/a do grupo poltico que presenta a mocin xustificar a urxencia e o Pleno votaraa debendo acadar o qurum de maiora absoluta do nmero legal de membros da corporacin, non podendo exceder a xustificacin da mesma de tres minutos, e acto seguido se a urxencia prospera procederase ao seu debate (de acordo cos tempos establecidos neste regulamento para o debate dos asuntos e mocins includos na orde do da) e reflectirase o contido da mesma na acta da sesin.

De non prosperar a urxencia non se proceder transcricin da mesma na acta e non se producir debate.

As mocins de urxencia debern anunciarse Presidencia antes do comezo da sesin e entregarselle copia da mesma persoa que exercer de secretario/a e os/as voceiros/as dos grupos municipais.

As mocins debern presentarse en dous corpos separados:

a) Xustificacin da urxencia.

b) Proposta que se somete a coecemento do Pleno.

O secretario ou interventor no caso de que o asunto requira informe preceptivo, e non puidese emitirse no acto, solicitar do presidente que se aprace o debate e votacin, quedando sobre a mesa ata a prxima sesin. Se a peticin non atendida, o secretario farao constar no acto.

Artigo 68.Rogos e preguntas.

1.Poden suscitar rogos e preguntas os grupos municipais, por un tempo de dez minutos cada un.

2.Os rogos e preguntas poden ser obxecto de debate, pero en ningn caso sern sometidos a votacin.

Rogo a formulacin dunha proposta de actuacin dirixida a algns dos rganos de goberno municipal. Poden suscitar rogos todos os membros da Corporacin ou os grupos municipais a travs do seu portavoz.

Os rogos podern efectuarse orais ou por escrito e sern debatidos xeralmente na sesin seguinte, sen prexuzo de que o poidan ser na mesma sesin que se formulen se o alcalde o estima conveniente.

3.Pregunta calquera cuestin suscita aos rganos de goberno no seo do Pleno.

Poden suscitar preguntas todos os membros da Corporacin ou os grupos municipais a travs dos seus portavoces.

A pregunta oral suscitada na sesin ser contestada polo seu destinatario na sesin seguinte, sen prexuzo de que o preguntado queira darlle resposta inmediata.

A pregunta escrita formulada con 24 horas de antelacin ser contestada na sesin, ou por causa motivada, na seguinte.

4.Sern nulos os acordos adoptados en sesins ordinarias ou extraordinarias sobre materias non includas na orde do da, salvo especial e previa declaracin de urxencia adoptada polo Pleno co voto favorable da maiora absoluta do nmero legal de membros da corporacin.

CAPTULO IV.DAS VOTACINS

Artigo 69.Das votacins.

1.Finalizado o debate dun asunto, procederase a sa votacin.

2.Antes de comezar a votacin, o alcalde, suscitar clara e concisamente os termos da mesma e a forma de emitir o voto.

3.Se se mantivesen os votos particulares ou emendas, decidiranse estes antes do ditame ou mocin de que se trate.

4.Iniciada a votacin non pode interromperse por ningn motivo.

5.Durante a votacin, o alcalde, non conceder o uso da palabra a ningn membro da Corporacin e non podern estes entrar na Sala ou abandonala.

6.O voto pode emitirse en sentido afirmativo, negativo, ou absterse de votar.

7.Se se ausenta un membro da Corporacin iniciada a deliberacin dun asunto e non estivese presente para votar, considerarase que se abstn; se volve antes da votacin, pode tomar parte nela.

8.Rematada a votacin ordinaria, o alcalde, declarar o acordado.

9.Se a votacin nominal ou secreta, o secretario computar os votos emitidos e anunciar in voce o resultado, procedendo acto seguido o alcalde, a proclamar o acordado.

10.En votacins con resultado de empate, efectuarase unha nova votacin e se esta persistise decide o voto de calidade do presidente.

Artigo 70.Clases de votacins.

1.As votacins poden ser:

Ordinarias.Son as que se manifestan por signos convencionais de asentimento, disentimento ou abstencin.

Nominais.Son as que se realizan mediante chamamento por orde alfabtica de apelidos e, sempre en ltimo lugar o presidente. Cada membro responde si, non, abstome.

Secretas.Son as que se realizan por papeleta que cada membro deposita nunha urna ou bolsa.

2.A ordinaria a normal de votacin, a nominal require que o solicite un grupo e que o aprobe o Pleno por maiora simple en votacin ordinaria e a secreta s poder utilizarse para elixir ou destitur a persoas.

CAPTULO V.ADOPCIN DE ACORDOS

Artigo 71.Rxime de adopcin de acordos.

1.Os acordos da Corporacin adoptaranse xeralmente por maiora simple dos membros presentes, isto , cando os votos afirmativos son mis que os negativos.

2.Requrese o voto favorable das das terceiras partes do nmero de feito, e en todo caso, da maiora absoluta de membros da Corporacin para as seguintes materias:

a) Alterar o termo municipal.

b) Crear, modificar ou suprimir entidades de mbito inferior ao municipal.

c) Aprobar a delimitacin do termo municipal.

d) Alterar o nome e capitalidade do municipio.

3. necesario o voto favorable da maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin para adoptar acordos sobre:

a) Aprobar e modificar o Regulamento orgnico municipal.

b) Crear, modificar ou disolver mancomunidades e outras organizacins asociativas, as como a adhesin s mesmas e aprobar e modificar os seus estatutos.

c) Transferir funcins ou actividades a outras Administracins, aceptar delegacins ou encomendas de xestin realizadas por outras Administracins salvo que por lei se impoan obrigatoriamente.

d) Ceder por calquera ttulo o aproveitamento de bens comunais.

e) Conceder bens ou servizos por mis de 5 anos, sempre que a conta exceda o 20 por cento dos recursos ordinarios do orzamento.

f) Municipalizar actividades en rxime de monopolio e aprobacin da forma concreta de xestin do servizo correspondente.

g) Aprobacin de operacins financeiras ou de crdito e concesins de quitas e esperas, cando o seu importe supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento, as como as operacins de crdito no art. 158-5 da Lei 39/1998 do 28 de decembro, reguladora das facendas locais.

h) Imposicin e ordenacin dos recursos propios de carcter tributario.

i) Os acordos que corresponda adoptar Corporacin na tramitacin dos instrumentos de planenamento xeral previstos na lexislacin urbanstica.

j) Enaxenacin de bens, cando a sa conta exceda do 20 por cento dos recursos ordinarios do seu orzamento.

k) Alteracin da cualificacin xurdica dos bens demaniais ou comunais.

l) Cesin gratuta de bens a outras Administracins ou institucins pblicas.

m) As restantes determinadas pola lei.

Artigo 72.Consello de Estado.

1.En asuntos que sexa preceptivo o ditame do Consello de Estado, a correspondente solicitude cursarase por conduto do presidente da Comunidade Autnoma e a travs do Ministerio de Administracin Territorial.

2.Cando o ditame deban solicitalo conxuntamente entidades de distintas comunidades autnomas, a solicitude cursar por conduto do Ministerio de Administracins Publicas a peticin da Entidade de maior poboacin.

Artigo 73.Ordenanzas locais e regulamentos.

A aprobacin de ordenanzas locais e regulamentos axstase ao seguinte procedemento previa tramitacin no seu caso do disposto no Captulo V do Titulo IV sobre . Consulta pblica previa no procedemento de elaboracin das ordenanzas e regulamentos municipais do Concello de Arza . :

a) Aprobacin inicial polo Pleno.

b) Informacin pblica e audiencia aos interesados por prazo mnimo 30 das para reclamacins e suxestins.

c) Resolucin de todas as reclamacins e suxestins presentadas dentro do prazo.

d) Aprobacin definitiva polo Pleno.

No caso de que non se presentou ningunha reclamacin ou suxestin, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entn provisional.

Artigo 74.Conflitos entre rganos e entidades.

1.Os conflitos de atribucins que xurdan entre rganos e entidades dependentes da mesma corporacin local resolveranse:

a) Polo Pleno, cando se trate de conflitos que afecten a rganos colexiados membros destes ou entidades locais ou Entidades de mbito inferior a Concello como son parroquias, aldeas, lugares, barrios...

b) Polo alcalde no resto dos supostos.

2.Os conflitos de competencia suscitados entre diferentes entidades locais sern resoltos pola Xunta de Galicia ou polo Estado, previa audiencia da Xunta, segundo se trata de entidades da mesma ou distinta Comunidade Autnoma e sen prexuzo de ulterior impugnacin da resolucin ditada ante a xurisdicin contencioso-administrativa.

3.As cuestins que se susciten entre municipios pertencentes a distintas comunidades autnomas sobre deslinde dos seus termos municipais reslvense polo Estado, previo informe do Instituto Xeogrfico Nacional, audiencia dos municipios afectados, das respectivas comunidades autnomas e ditame do Consello do Estado.

Artigo 75.Executividade.

Os actos do Concello son inmediatamente executivos, salvo naqueles caso que unha disposicin legal estableza o contrario ou cando se suspenda a sa eficacia de acordo coa lei.

Artigo 76.Recursos.

1.Contra os actos e acordos do Concello que poan fin va administrativa os interesados podern exercer as accins que procedan ante a jurisdiccin competente, podendo no entanto interpoer con carcter previo e potestativo recurso de reposicin.

2.Poen fin va administrativa as resolucins de:

a) Pleno, alcalde e comisins de goberno coas excepcins que marca a Lei.

b) Autoridades e rganos inferiores se resolven por delegacin do alcalde.

c) As de calquera outra que as o dispoa unha disposicin legal.

Artigo 77.Revisin.

O Concello poder revisar os seus actos e acordos nos mesmos termos e alcance que o resto das administracins do Estado e conforme Lei 39/2015 de RJAP-PAC.

CAPTULO VI.DAS ACTAS

Artigo 78.Das actas do Pleno, da Xunta de Goberno. das Comisins informativas.

1. Por regra xeral, salvo por motivos tcnicos, de cada sesin que celebre o Pleno do Concello de Arza, levantarase unha acta escrita sucinta por parte do Secretario/a que conter:

O nome e apelidos do/a alcalde/sa, dos concelleiros/as presentes e ausentes, do secretario/a ou de quen legalmente o substita.

O lugar da reunin, co nome do municipio e do local en que ten lugar.

O da, mes e ano.

A hora en que principia.

O carcter ordinario ou extraordinario da sesin e se en primeira ou segunda convocatoria.

A orde do da.

A parte dispositiva dos acordos que se adopten e as votacins adoptadas.

A hora en que se pecha a sesin.

Esta acta se complementar coa gravacin en vdeo das imaxes e do audio das sesins do Pleno de xeito ntegra de principio a fin, de modo que as intervencins dos concelleiros e concelleiras sern ntegramente recollidas en soporte videogrfico, que ter a consideracin de video - acta, identificando hora, minuto e segundo en que se produza a gravacin.

Posteriormente as imaxes e o audio gravados sern obxecto dunha edicin co obxecto de facilitar o seu visionado ou seguemento das intervencins producidas e dos acordos adoptados, intercalando a orde do da, o resultado das votacins e os acordos adoptados. O resultado da edicin destas gravacins estar dispoible nunha web habilitada ao efecto.

Antes de ser subida rede o Secretario/a municipal e o Alcalde/esa han de asinar, mediante certificado electrnico, o documento grfico con todos os documentos anexos que formen parte do expediente da sesin.

As mesmo, a fin de garantir a integridade das gravacins, ademis da firma electrnica de todos os documentos adoptarase todas a medidas e especificidades tcnicas contempladas no propio software do sistema de vdeo-acta.

Deste xeito, faise innecesario proceder transcricin do audio que se grava, ao quedar unido sa imaxe o que cada concelleiro ou concelleira diga.

En consecuencia, o libro de Actas do Pleno formarase pola agregacin das actas das sesins en formato papel e o vdeo-acta da sesin, na forma antes descrita.

O vdeo-acta arquivarase no servidor do Concello cunha copia de seguridade que permanecer na Secretara municipal e nun servidor web que servir para a sa consulta pola cidadana.

2. Respecto das actas da Xunta de Goberno Local, comisins informativas, comisin especial de contas e no caso de que por motivos tcnicos ou por non estar operativo o sistema de videoacta indicado no punto anterior respecto das sesins plenarias, de cada sesin, o Secretario/a, estender unha acta en formato escrito na que far constar:

a) Lugar de reunin, con expresin do nome do Concello e local en que se celebra.

b) Da, mes e ano.

c) Hora de comezo.

d) Nome e apelidos do Presidente, dos membros corporativos presentes, dos ausentes que se escusen e dos que falten sen pedir escusa.

e) Carcter ordinario ou extraordinario da sesin, e se se celebra en primeira ou segunda convocatoria.

f) Asistencia do Secretario/a ou de quen legalmente lle substita.

g) Asuntos que examinen, opinins sintetizadas dos grupos ou membros da Corporacin que interviesen nas deliberacins.

h) Votacins que se verifiquen e se son nominais sentido en que cada membro emite o seu voto.

i) Nas votacins ordinarias faise constar o nmero de votos afirmativos, negativos, ou abstencins.

j) Parte dispositiva dos acordos que se adopten.

k) Hora en que o Presidente levantar a sesin.

3. De non celebrarse a sesin por calquera motivo, o Secretario, suplir a acta cunha dilixencia manuscrita autorizada coa sa firma, na que se consigne a causa e os nomes dos concurrentes e dos que escusasen a sa asistencia.

4. O primeiro punto da orde do da das sesins ordinarias ser a aprobacin da acta ou das actas das sesins anteriores.

5. A presidencia preguntaralles s/s concelleiros/as se teen algunha observacin que facer; de non as haber, a acta entndese aprobada. Se hai observacins, debateranse brevemente e o Pleno decidir as rectificacins que procedan. Constarn en acta as rectificacins que se aproben.

6. En ningn caso se podern modificar os acordos adoptados e soamente se podern emendar os erros materiais ou de feito ou as omisins apreciadas.

7. As actas das sesins do pleno e da xunta de goberno transcribiranse s libros con suxeicin s normas aprobadas pola Xunta de Galicia.

CAPTULO VII.FUNCIONAMENTO DAS XUNTAS DE GOBERNO LOCAL

Artigo 79.Rxime de sesins.

1.As sesins da Xunta de Goberno Local podern ser:

a) Ordinarias deliberantes de asistencia ao alcalde.

b) Ordinarias decisorias.

c) Extraordinarias.

d) Extraordinarias de carcter urxente.

2.As sesins ordinarias celebraranse coa periodicidade determinada polo Pleno do Concello.

3.Son deliberantes as que se convoquen co nico fin de debater un ou diversos temas, sen que poida adoptarse, en ningn caso, acto administrativo algn con eficacia xurdica. Nelas non preceptiva a asistencia do secretario.

4.Son decisorias as que se convoquen para resolver sobre asuntos que lle atriben as leis, ou, que lle foron delegadas expresamente polo Pleno ou o alcalde. A estas asistir necesariamente o secretario ou quen o substita legalmente.

5.As extraordinarias tern lugar cando as o decida o alcalde ou o solicite, polo menos, a cuarta parte dos seus membros.Sempre que se celebre unha sesin extraordinaria deberase recoller na acta que se estenda de dita sesin o motivo xustificativo polo cal se celebra esa sesin.

Artigo 80.Funcionamento.

Axustaranse as xuntas de goberno local no seu funcionamento ao establecido para o Pleno, coas seguintes particularidades:

a) Entre a convocatoria e a celebracin han de pasar, polo menos, 24 horas, salvo nas extraordinarias e urxentes, que previamente votarn a sa urxencia.

b) As sesins non son pblicas.

c) Na orde do da das decisorias conter necesariamente:

Aprobacin do acta da sesin anterior.

Propostas que se lle elevan para a sa resolucin no exercicio das sas atribucins.

Propostas de resolucin que lle atriban as leis.

Rogos e preguntas.

d) Se non se acadan os requisitos para a sa vlida constitucin (art. 37-4 ROM) en primeira convocatoria, constituirase en segunda convocatoria unha hora despois co mesmo qurum.

e) As actas de todas as sesins se transcribirn en libro distinto do das sesins do Pleno.

f) As sesins celebraranse na Casa do Concello, salvo supostos de forza maior.

CAPTULO VIII.FUNCIONAMENTO DAS COMISINS INFORMATIVAS

Artigo 81.Rxime de sesins.

1.O funcionamento das comisins informativas, axustarase no seu caso, ao establecido nas sesins do Pleno coas particularidades seguintes:

a) Celebrarn sesins ordinarias coa periodicidade que acorde o Pleno no momento de constitulas e nos das e horas que estableza o alcalde que poder convocar sesins extraordinarias urxentes.

b) Convocas o alcalde e na orde do da s podern inclurse ditames cuxos expedientes ntegros debidamente informados e fiscalizados, estean en Secretara no momento de convocar a comisin.

c) Entre a convocatoria e a celebracin non poden pasar menos de corenta e oito horas.

d) A partir da convocatoria da sesin, os expedientes ntegros estarn en Secretara a disposicin dos concelleiros conforme se recolle neste ROM.

e) En canto ao dereito dos concelleiros ao seu exame e obtencin de documentacin estarase ao disposto neste ROM.

f) As sesins non sern pblicas.

g) Se en primeira convocatoria non se alcanzan os requisitos para a sa vlida constitucin, constituirase en segunda convocatoria, unha hora logo da sinalada para a primeira, sendo necesario o mesmo qurum.

h) O secretario do Concello, o das comisins informativas, podendo delegar as sas funcins.

2.Das sesins das comisins informativas se levantase acta en igual forma que dispn artigo 78 deste ROM, que se acompaar os ditames aprobados e votos particulares formulados.

   
  TTULO IV. ESTATUTO DOS MEMBROS DO CONCELLO  
 

CAPTULO I.CONDICINS XERAIS

Artigo 82.Adquisicin, suspensin e perda.

1.O alcalde e concelleiros, unha vez tomen posesin dos seus cargos, honras, prerrogativas e distincins, na forma establecida na Lei 7/85, do 2 de abril, e Lei de Galicia 5/97, do 22 de xullo, estn obrigados ao cumprimento estrito dos deberes e obrigas inherentes a eles.

2.En canto adquisicin, suspensin e perda da condicin de alcalde ou concelleiro, estarase ao disposto no captulo III, ttulo VIN da Lei de Galicia 5/97, do 22 de xullo, e o disposto na Lei orgnica 5/85, do 19 de xuo.

Artigo 83.Incompatibilidades.

1.Alcalde e concelleiros debern observar en todo momento as normas de incompatibilidades, e debern poer en coecemento da Corporacin calquera feito que puidese constitur causa da mesma.

2.Producir causa de incompatibilidade, inclur o expediente, dar audiencia ao interesado e declarada a mesma polo Pleno, o afectado por tal declaracin, deber optar, no prazo de 20 das naturais seguintes a aquel en que reciba a notificacin da sa incompatibilidade ou renuncia da sa condicin de concelleira, ou o abandono da situacin que dea referida incompatibilidade.

3.Transcorrido o prazo anterior sen optar por unha ou outra situacin, entndese que o afectado renuncia sa condicin de concelleira, debendo convocar sesin extraordinaria do Pleno, para que este declare a vacante correspondente e poer o feito en coecemento da Administracin Electoral aos efectos da Lei Orgnica 5/85 de 19 de xuo.

CAPTULO II.A MOCIN DE CENSURA

Artigo 84.Rxime e requisitos.

1.O Pleno poder esixir responsabilidades polticas ao alcalde mediante a aprobacin dunha mocin de censura, que leva implcito a destitucin do cargo.

2.A mocin de censura deber ser proposta, polo menos pola maiora absoluta do nmero legal de membros da Corporacin e haber de inclur un candidato alcalda, podendo selo calquera concelleiro, cuxa aceptacin expresa conste no escrito de proposicin da mocin.

3.O escrito no que se propoa:

Deber inclur as sinaturas debidamente autenticadas por notario ou polo secretario da Corporacin, e

Deber presentarse ante este por calquera dos seus asinantes.

(O secretario comprobar que a mocin de censura rene os requisitos esixidos neste artigo e estender no mesmo acto a correspondente dilixencia acreditativa).

4.O documento as dilixenciado presentarase no Rexistro Xeral da Corporacin por calquera dos asinantes da mocin, quedando o Pleno automaticamente convocado para as doce horas do dcimo da hbil seguinte ao do seu rexistro.

5.O secretario deber remitir notificacin indicativa de tal circunstancia a todos os membros da Corporacin, no prazo mximo dun da, a contar desde a presentacin do documento no Rexistro, aos efectos da sa asistencia sesin, especificando a data e hora da mesma.

6.O Pleno ser presidido por unha Mesa de Idade, integrada polos concelleiros de maior e menor idade dos presentes, excludos o alcalde e o candidato alcalda, actuando como secretario o que o sexa da Corporacin, quen acreditar tal circunstancia.

7.A mesa limitarase:

A dar lectura mocin de censura.

A conceder a palabra durante un tempo breve, se estiveran presentes, ao candidato Alcalda, ao alcalde e aos voceiros dos grupos municipais, e

A someter a votacin a mocin de censura.

8.O candidato includo na mocin de censura quedar proclamado alcalde se esta prosperase, co voto favorable das maioras fixadas na LOREG 5/1985.

9.Ningn concelleiro pode asinar durante o seu mandato mis dunha mocin de censura.

10.A dimisin sobrevenida do alcalde non suspender a tramitacin e votacin da mocin de censura.

CAPTULO III.A CUESTIN DE CONFIANZA

Artigo 85.Rxime e requisitos.

1.O alcalde poder formular ao Pleno unha cuestin de confianza, vinculada aprobacin ou modificacin de calquera dos seguintes asuntos:

a) Os orzamentos anuais.

b) O regulamento orgnico.

c) As ordenanzas fiscais.

d) A aprobacin que poa fin tramitacin dos instrumentos de planeamento xeral de mbito municipal.

2.A presentacin da cuestin de confianza, vinculada ao acordo sobre algn dos asuntos sinalados no nmero anterior, figurar expresamente no correspondente punto do orde do da do Pleno; requirndose para a adopcin de ditos acordos o quorum de votacin esixido na Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, para cada un deles.

(A votacin efectuarase, en todo caso, mediante o sistema nominal de chamamento pblico).

3.Ser requisito previo para a presentacin da cuestin de confianza que o acordo correspondente fora debatido no Pleno e que este non obtivera a maiora necesaria para a sa aprobacin.

4.No caso de que a cuestin de confianza non obtivera o nmero necesario de votos favorables para a aprobacin do acordo, o alcalde cesar automaticamente, quedando en funcins ata a toma de posesin de quen lle sucedera no cargo-.

A eleccin do novo alcalde realizarase na sesin plenaria convocada automaticamente para as doce horas do dcimo da hbil seguinte ao da votacin do acordo ao que se vinculase a cuestin de confianza, rexndose polas seguintes reglas previstas para a eleccin de alcalde:

a) Poden ser candidatos todos os concelleiros que encabecen as sas correspondentes listas.

b) Se algn deles obtn a maiora absoluta dos votos dos concelleiros proclamado electo.

c) Se ningn deles obtn dita maiora proclamado alcalde o concelleiro que encabece a lista que obtivera maior nmero de votos populares no correspondente municipio. En caso de empate resolverase por sorteo.

5.A previsin contida no nmero anterior non ser aplicable cando a cuestin de confianza se vincule aprobacin e modificacin dos orzamentos anuais. Neste caso entenderase outorgada a confianza e aprobado o proxecto se no prazo dun mes, dende que se votar o rexeitamento cuestin de confianza, non se presenta unha mocin de censura con candidato alternativo a alcalde, ou se esta non prospera.

6.Cada alcalde non podern formular mis dunha cuestin de confianza en cada ano, contando desde o inicio do seu mandato, nin mis de das durante a duracin total do mesmo.

Non se poder formular unha cuestin de confianza no ltimo ano de mandato de cada Corporacin.

7.Non se poder formular unha cuestin de confianza, desde a presentacin dunha mocin de censura ata a votacin desta ltima.

8.Os concelleiros que votasen a favor da aprobacin dun asunto, ao que se vinculara unha cuestin de confianza, non podern asinar unha mocin de censura contra o alcalde que o formulara, ata que transcurra o prazo de seis meses, contados a partir da data de votacin do mesmo.

As mesmo, durante o indicado prazo, tampouco ditos concelleiros podern emitir un voto contrario ao asunto ao que se vinculara a cuestin de confianza, sempre que sexa sometido a votacin nos mesmos termos que en tal ocasin. Caso de emitir dito voto contrario, este ser considerado nulo.

CAPTULO IV.DA FE PBLICA

Artigo 86.Libros.

1.Todos os acordos dos rganos colexiados, as como as resolucins dos rganos unipersonais, para ser vlidos, han de estar recolleitos nos correspondentes libros.

2.Separadamente dos libros especificamente sinalados neste ROM, existirn libros separados para:

a) Actas do Pleno.

b) Actas da Xunta de Goberno Local.

c) Actas das comisins informativas.

d) Actas da Comisin Especial de Contas.

e) Resolucins e decretos do alcalde.

f) Resolucins ditadas por delegacin do alcalde por concelleiros.

Artigo 87.Custodia.

1.Todos os libros sern custodiados en Secretara baixo a responsabilidade directa do secretario ou de quen realice as sas funcins.

2.Os libros non podern sar baixo ningn pretexto da Casa do Concello. Para acceder ao seu contido ser mediante consulta dos mesmos no lugar de custodia ou por expedicin de certificacins.

CAPTULO V.PARTICIPACIN CIDAD

Artigo 88.Carcter dos rganos colexiados.

1.As sesins do Pleno sern pblicas, salvo naqueles casos en que a lexislacin vixente diga outra cousa, e aqueles asuntos que afecten ao dereito fundamental do artigo 15-1 da Constitucin.

2.As sesins da Xunta de Goberno Local e das comisins informativas, non son pblicas.

3.Podern ser pblicas as sesins dos demais rganos complementarios que recolle este ROM, nos termos que prevn os acordos plenarios polos que se rexe.

Artigo 89.Informacin aos cidadns.

1.O Pleno determinar os medios precisos para dar publicidade aos acordos adoptados e s convocatorias dos rganos cuxas sesins sexan pblicas para garantir aos cidadns a mis ampla informacin sobre as actividades da entidade local.

2.En calquera caso, as convocatorias dos Plenos remitiranse aos medios informativos.

Artigo 90.Dereitos dos cidadns.

Todos os cidadns teen dereito a:

a) Coecer o estado de tramitacin dos procedementos en que sexan parte interesada e a obter deles copias dos documentos que conteen.

b) A identificar s autoridades e persoal baixo cuxa responsabilidade tramitar os procedementos.

c) Obter copia selada dos documentos que presenten achegndolle xunto cos orixinais, as a que se lle devolvan estes cando finalice o expediente salvo que tean que permanecer nel.

d) A utilizar calquera dos idiomas oficiais de Galicia nas sas relacins co Concello.

e) A formular alegacins e achegar documentos antes trmite de audiencia, no procedemento que ostenten a condicin de interesado.

f) A obter informacin e orientacin acerca dos requisitos tcnicos ou xurdicos que necesiten os proxectos, actuacins ou solicitudes que se propoa realizar.

g) A acceder aos rexistros e arquivos nos termos previstos na Constitucin e as leis.

h) A ser tratados con respecto e deferencia polas autoridades e funcionarios, os cales facilitaranlles o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das sas obrigacins.

i) A obter copias e certificacins acreditativas dos acordos das corporacins locais e as sas antecedentes.

j) A esixir responsabilidades da Corporacin.

k) A exercer calquera outro dereito que lle recoezan a Constitucin ou as leis.

Artigo 91.Intervencin no Pleno unha vez rematada a sesin do Pleno.

Rematada a sesin do Pleno, o alcalde pode establecer unha rolda de rogos e preguntas polo pblico asistente, sobre temas concretos de interese municipal, correspondendo o alcalde ordenar e pechar esta rolda.

Artigo 92.Intervencin no Pleno en relacin con algn punto do orde do da.

1.Cando algunha asociacin ou entidade do Concello, constituda para defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos vecios, desexe efectuar unha exposicin ante o Pleno, en relacin a algn punto da orde do da, en cuxa tramitacin administrativa intervieron como interesados, deben solicitalo ao alcalde antes de convocar a sesin.

2.Unha vez autorizado e un s representante, expoer o seu parecer durante o tempo que lle sinale o alcalde, sempre antes da lectura, debate e votacin do punto da orde do da.

3.Tamn unha vez que finalice a sesin ordinaria do Pleno, poder o alcalde, establecer unha quenda de rogos e preguntas co pblico asistente sobre temas de interese municipal, que ser ordenado e pechado coas mesmas formalidades e prazos establecidos para rogos e preguntas dos concelleiros.

Artigo 93.Medios de publicidade.

Ao efecto de facilitar a mxima informacin posible aos cidadns para dar a coecer o contido das sesins plenarias, os seus acordos e os da Xunta de Goberno Local, as como as resolucins do alcalde e as delegacins feitas, trmites de expedientes podern utilizarse os seguintes medios:

a) Taboleiro de anuncios do Concello.

A publicacin na sede electrnica substituir a pblicacin no taboleiro de anuncios presencial, que se manter de forma complementaria taboleiro de anuncios electrnico.

O acceso ao taboleiro de anuncios electrnico non requirir ningn mecanismo especial de acreditacin da identidade do cidadn.

O taboleiro de anuncios electrnico publicarse na sede electrnica do Concello.

O taboleiro de anuncios electrnico dispor dos sistemas e mecanismos que garantan a autenticidade, a integridade e a dispoibilidade do seu contido. Para os efectos do cmputo dos prazos que corresponda, establecerase o mecanismo que garanta a constatacin da data e hora de publicacin dos edictos.

b) Boletn informativo municipal, con periodicidade mnima trimestral

c) Publicacin nos medios de comunicacin sociais municipal.

Artigo 94.Oficina de Informacin.

1.Poder establecer o Concello unha Oficina de Informacin que canalizar toda a actividade relacionada coa publicidade a que se refire o artigo anterior as como o resto da informacin que se dea aos cidadns.

2.Para obter copias e certificacins acreditativas de acordos municipais ou antecedentes dos mesmos, as como consulta a arquivos e rexistros, solicitarase Oficina de Informacin que, de oficio, realizar as xestins que sexan precisas para que o solicitante obtea a informacin requirida e sen que supoa entorpecemento das tarefas dos servizos municipais.

3.A peticin de informacin deber ser razoada, salvo que se refira obtencin de certificacins de acordos ou resolucins que, en todo caso, podern ser obtidas mediante o abono da taxa correspondente.

4.As solicitudes cursarnse necesariamente por escrito e contestaranse nos termos que preve a lexislacin administrativa.

Artigo 95.Asociacins-subvencins.

1.Na medida que o permitan os recursos presupostarios, o Concello subvencionar s asociacins para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos vecios.

2.O orzamento incluir unha partida destinada a tal fin.

Artigo 96.Informacin s asociacins.

1.As asociacins podern acceder ao uso dos medios pblicos municipais coas limitacins que impoa a consideracin do uso por parte de varias delas ou o propio Concello, sendo responsables do trato dado s instalacins.

2.O uso dos medios municipais debern solicitalo por escrito coa antelacin suficiente.

Artigo 97.Outros dereitos informacin.

1.Sen prexuzo do dereito xeral de acceso informacin municipal recoecido a todos os vecios, as asociacins teen dereito, sempre que o soliciten a:

a) Recibir no seu domicilio as convocatorias dos rganos colexiados municipais que celebren sesin pblica, cando na orde do da, figuren cuestins relacionadas coa entidade.

b) Recibir as resolucins e acordos nos mesmos supostos do punto anterior.

c) Recibir as publicacins que edite o Concello, sempre que resulten do seu interese.

d) Recibir copias do DOGA ou BOP que sexan do seu interese.

Artigo 98.Inscricin.

1.Os dereitos recoecidos s asociacins neste ROM, s sern exercitables por aqueles que se atopen inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins vecinais.

2.O Rexistro ten por obxecto permitir ao Concello coecer o nmero de entidades existentes, os seus fins e a sa representatividade, aos efectos de posibilitar unha correcta poltica municipal de fomento do asociacionismo municipal.

3.O Rexistro levarase en Secretara e os seus datos sern pblicos.

4.As inscricins realizaranse a solicitude delas e que habern de achegar:

a) Estatutos da asociacin.

b) Nmero de inscricin no Rexistro de Asociacins.

c) Nome de persoas que ocupen os cargos directivos.

d) Domicilio social.

e) Programa de actividades do ano en curso.

f) Certificacin do nmero de socios.

5.Unha vez solicitada a inscricin, o Concello notificaralle o seu nmero de inscricin e a partir dese momento considerarase de alta para todos os efectos.

6.A asociacin, unha vez inscrita, est obrigada a comunicar ao Concello calquera variacin, dentro do mes seguinte ao que se produce.

7.O orzamento e o programa anual de actividades comunicarano no mes de xaneiro de cada ano.

8.Non cumprir as sas obrigas, pode levar a que o Concello dea de baixa a asociacin de oficio.

Artigo 99.Obxecto. Consulta pblica previa no procedemento de elaboracin das ordenanzas e regulamentos municipais do Concello de Arza.

Con carcter previo redaccin do texto dunha ordenanza ou regulamento municipal, formularase unha consulta pblica a travs da sede electrnica municipal (portal web https://sede.concellodearzua.com/ ) na que se solicitar a opinin da cidadana e das organizacins mis representativas potencialmente afectadas pola futura ordenanza ou regulamento, nos termos establecidos no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins pblicas.

Corresponderalle Alcalda acordar o sometemento ou non a consulta pblica das ordenanzas regulamentos municipais, de forma motivada e xustificada de acordo co sinalado no apartado anterior.

Artigo 100.mbito de aplicacin.

A consulta pblica ser esixible con carcter previo redaccin do texto dos proxectos de ordenanzas e regulamentos municipais, resulta conveniente que exista un documento base ou borrador de proxecto que ser sometido a consulta.

Quedarn excludas do trmite da consulta pblica as iniciativas para a aprobacin de ordenanzas e regulamentos municipais de carcter orzamentario ou organizativo que afecten unicamente a aspectos internos da organizacin administrativa.

Poder prescindirse do trmite da consulta pblica nos seguintes casos, o que deber quedar acreditado no expediente:

a) Cando existan razns graves de interese pblico que as o xustifiquen.

b) Cando a iniciativa normativa non tea un impacto significativo na actividade econmica, non impoa obrigas relevantes aos destinatarios ou regule aspectos parciais dunha materia.

Artigo 101.Contido da consulta pblica previa.

A proposta da Alcalda para o sometemento a consulta previa da iniciativa normativa, conter como mnimo os seguintes puntos:

a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa.

b) As posibles solucins alternativas regulamentarias e non regulamentarias.

c) A necesidade e oportunidade da sa aprobacin.

d) Os obxectivos da norma.

Co obxecto de que os/as destinatarios/as da futura norma poidan manifestarse sobre os aspectos sinalados no anterior pargrafo, a proposta conter unha descricin clara e concisa destes, na que se incluir toda a informacin e documentacin precisa. As mesmo, a proposta poder engadir calquera outra informacin que se considere relevante para a consulta.

Podern establecerse outras medidas adicionais ou complementarias para incentivar ou fomentar a participacin cidad nas materias que lles afectan, de modo que as disposicin municipais que se vaian aprobando tean en conta o parecer dos/as seus/sas destinatarios/as.

Artigo 102.Prazo e destinatarios/as.

O prazo xeral para a consulta pblica de cada iniciativa ser de 15 das naturais, anda que a Alcalda poder acordar un prazo superior nos supostos en que se considere necesario. Tamn poder prorrogarse este prazo por outros 15 das mis.

Con carcter xeral os/as destinatarios/as da consulta pblica sern persoas fsicas maiores de 16 anos empadroadas no Concello de Arza, ou que acrediten a condicin de interesados/as, as como as organizacins e asociacins legalmente constitudas que puidesen resultar potencialmente afectadas pola futura norma.

Excepcionalmente a Alcalda poder recoller a necesidade motivada de que o criterio establecido no anterior pargrafo poida ser ampliado ou restrinxido. No suposto de restrinxirse os/as destinatarios/as deber de motivarse moi detalladamente as razns que xustifican este criterio que a excepcin regra xeral.

Unha vez rematado este prazo, non se admitirn a trmite as alegacins ou suxestins presentadas fra de prazo, anda que o contido seguir estando dispoible no portal web a ttulo informativo.

Artigo 103.Estrutura do punto de acceso para a consulta pblica previa.

O espazo do portal web https://sede.concellodearzua.com/dedicado consulta pblica previa recoller una listaxe das iniciativas normativas nas que se encontre aberto este trmite, co ttulo e a data na que finaliza o prazo da consulta.

O punto de acceso para a consulta pblica previa conter tanto os proxectos normativos sometidos a consulta pblicas que tean aberto o seu prazo de consulta, como aqueles para os que o trmite xa rematara, ao que se poder acceder anda que non estea pechado o prazo de consultas.

Artigo 104.Desenvolvemento da consulta pblica previa.

No portal web https://sede.concellodearzua.com/ figurar nun lugar visible un punto de acceso para a consulta pblica previa, del tal xeito que se facilite a participacin da cidadana no procedemento de elaboracin da ordenanza ou regulamento municipal.

Para tales efectos figurar no dito portal o acordo de inicio do expediente e a informacin prevista no contido da consulta pblica previa, as como as indicacins necesarias para o uso da canle que permita cidadana manifestar a sa opinin sobre a iniciativa normativa.

Unha vez rematado o perodo de consulta previa os servizos municipais correspondentes por razn da materia elaborarn unha memoria co resultado da consulta, indicacin do nmero de participantes, nmero de opinins emitidas e un resumo das principais suxestins emitidas e a sa conveniencia ou viabilidade para incorporalas disposicin normativa en tramitacin.

Artigo 105.Datos persoais e comunicacins electrnicas.

O portal webhttps://sede.concellodearzua.com/ dispor das medidas precisas para garantir a proteccin dos datos persoais das persoas fsicas que queiran intervir na consulta pblica previa.

O portal web dispor das medidas precisas para garantir que as comunicacins electrnicas realizadas durante a tramitacin da consulta pblica previa posibiliten a constancia da transmisin e recepcin das comunicacin.

Artigo 106.Participacin dos grupos polticos na elaboracin dos proxectos normativos.

A iniciativa para propoer ao Pleno a aprobacin de proxectos normativos (ordenanzas e regulamentos) corresponde ao alcalde ou alcaldesa, xunta de goberno local e aos grupos polticos municipais.

Os proxectos normativos enviaranse para o seu estudo aos membros da Comisin correspondente, os cales podern presentar emendas por escrito durante un prazo de 15 das. As emendas podern ser de supresin, modificacin ou adicin, e nos ltimos supostos a emenda deber conter o texto concreto que se propoa.

As mesmo, durante o debate en comisin das emendas presentadas, pdense admitir aquelas que procuren alcanzar un acordo de aproximacin entre as formuladas e o texto do proxecto ou as que tean por obxecto corrixir erros ou incorreccins tcnicas, terminolxicas ou gramaticais.

Unha vez debatidas as emendas pola Comisin as que sexan aprobadas sern informadas polos servizos municipais antes de someterse ao Pleno para a sa aprobacin inicial, e o ditame deber incorporar o texto das emendas admitidas. Igualmente, no expediente constarn as emendas que, defendidas e votadas na Comisin, non se incorporaron ao ditame para a sa posterior defensa no Pleno.

Na sesin plenaria non se admitir a presentacin de novas emendas, ags as meramente transaccionais entre as xa presentadas e o texto do ditame.

Artigo 107.Participacin dos grupos polticos na elaboracin do proxecto de orzamento xeral.

Os grupos polticos podern participar no procedemento de elaboracin do proxecto de orzamento xeral mediante a presentacin de suxerencias por escrito dirixidas alcalda.

As suxerencias ao orzamento xeral podern ser ao articulado das bases de execucin, aos estados de gastos ou aos estados de ingresos. Se implican a creacin ou de incremento dos estados de gastos do Orzamento xeral do Concello debern propoer unha baixa por igual conta noutras partidas orzamentarias. Se afectan aos estados de ingresos que supoan minoracin ou supresin dos inicialmente previstos debern propoer unha baixa por igual conta no estado de gastos.

A alcalda poder estimar ditas suxerencias e incorporalas no proxecto de orzamento en tramitacin ou desestimalas motivadamente por escrito. No expediente constarn as suxerencias que foron estimadas e as que foron rexeitadas pola Alcalda.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA

1.A estrutura e organizacin dos servizos administrativos do Concello corresponden, con carcter xeral, ao alcalde, co asesoramento da Xunta de Goberno Local. No entanto, o Pleno, ostenta as atribucins que lle conceden as leis.

2.O rxime de impugnacin de actos e acordos municipais reglase polas leis de rxime local e o procedemento administrativo estatal e autonmico.

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA

O texto do articulado do presente Regulamento Orgnico Municipal interpretarase da forma que segue:

A expresin alcalde interpretarase como alcalde/alcaldesa, o/os tenente/s de alcalde como o/a/os/as tenente/s de alcalde/alcaldesa, o/os concelleiro/s como o/a/os/as concelleiros/concelleiras, o/os concelleiros delegados como o/a/os/os concelleiros/concelleiras delegados/delegadas, o/os delegado/s como o/a/os/as delegados/delegadas, o/os presidente/s como o/a/os/os presidentes/presidentas, o/os membro/s como o/a/os/o membro/s, o/os funcionario/s como o/a/os/os funcionarios/funcionarias, vicepresidente/s como o/a/os/os vicepresidentes/vicepresidentas, secretario/s como o/a/os/os secretarios/secretarias.

DISPOSICIN FINAL

Unha vez sexa aprobado definitivamente este regulamento, precisar para ser plenamente eficaz:

a) Da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Casa do Concello, e

b) Do transcurso do prazo de quince das hbiles (sinalado no artigo 65 n.. 2 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, para a impugnacin se procede polo Estado ou pola Comunidade Autnoma).

O prazo iniciarase a partir da recepcin da comunicacin do acordo, prevista no artigo 56 da mesma lei; non podendo entrar en vigor ata que se publicou completamente o seu texto e transcorra o referido prazo de quince das, segundo prevn o artigo 70 n. 2 de devandita lei.

O presente regulamento, resultante das modificacins introducidas como consecuencia dos acordos adoptados nas sesins do 26 de outubro de 2011 e do 31 de agosto de 2012, permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

   
  ANEXO I.Modelos declaracins rexistro intereses  
 

DECLARACIN DE BENS PATRIMONIAIS

MANDATO:

20____/20____

DATA DE ANOTACIN:____/________/20___

N. DE REXISTRO________________________

1. DATOS DO/DA DECLARANTE.

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

2. CARGO (especifique a denominacin exacta)

3. TIPO DE DECLARACIN

Sinale cun X o recadro que proceda

Inicial Final (declaracin por cese de cargo)

Modificacin (variacin das circunstancias de feito, realizadas no prazo dun mes dende que se ten producida a variacin)

4. PATRIMONIO INMOBILIARIO

Clase

(1)

Tipo

(2)

Descripcin

Emprazamento

Valor Catastral

% de

Particip.

Data de adquisicin

Observacins

Clase de ben: R: rstico; U: urbano.

Tipo de dereito: P: Pleno dominio; N: nuda propiedade; M: multipropiedade, propiedade a tempo parcial ou frmulas similares, con titularidade parcial do ben; D: dereito real de uso e goce; C: concesin administrativa.

Nada que declarar neste epgrafe 4.

Se o espacio reservado non insuficiente, indique o nmero de follas adicionais que se xuntan __________

5. Depsitos en conta corrente, de aforro e outros tipos de imposicins en conta

Clase

Entidade de depsito

Saldo medio*

*Saldo medio ltimos doce meses.

Nada que declarar neste epgrafe 5.

Se o espacio reservado non insuficiente, indique o nmero de follas adicionais que se xuntan __________

6. Outro Patrimonio mobiliario

Clase

Accins e participacins de todo tipo en sociedades e institucions de investimento colectivo

Denominacin e obxecto social

Procentaxe de participacin

Data de adquisicin ou subscricin

Clase

Seguros de vida, plans de pensions, rendas temporais e vitalicias

Denominacin e obxecto social

Data de adquisicin ou subscricin

Clase

Dbeda pblica, Obrigas e bonos

Denominacin e obxecto social

Data de adquisicin ou subscricin

Clase

Outros bens patrimoniais

(dereitos derivados da propiedade intelectual ou industrial, obrigas de pagamento, etc.).

Denominacin e obxecto social

Data de adquisicin ou subscricin

Nada que declarar neste epgrafe 6.

_.

7. Vehculos (autombiles motocicletas, embarcacins, aeronaves...)

Clase

Marca e modelo

Matricula

Data de adquisicin ou subscricin

Nada que declarar neste epgrafe 7.

8. Outros bens mobles de especial valor (obxectos de arte, antigidades, xoias, peles de carcter suntuario)

Clase

Descricin

Data de adquisicin ou subscricin

Nada que declarar neste epgrafe 8.

9. Bens semoventes

Especie

N. de cabezas

Valor actual

(euros)

Nada que declarar neste epgrafe 9.

10. Dbedas

Clase

Descricin

Dbeda actual

Nada que declarar neste epgrafe 10.

Se o espacio reservado non insuficiente, indique o nmero de follas adicionais que se xuntan __________

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e os artigos 30 e 31 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais, o declarante cuxos datos de identidade arriba se consignan, formula a presente declaracin de bens patrimoniais, que consta de____ pxinas e manifesta, baixo a sua responsabilidade, que os datos son rigorosamente certos.

____________, ____de____________de 20____

Perante min Sinatura do/da declarante

O secretario/a do Concello

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

DECLARACIN DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN OU POIDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONMICOS

MANDATO:

20____/20____

DATA DE ANOTACIN:____/________/20___

N. DE REXISTRO________________________

1. DATOS DO/DA DECLARANTE.

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

2. CARGO (especifique a denominacin exacta)

3. TIPO DE DECLARACIN

Sinale cun X o recadro que proceda

Inicial Final (declaracin por cese de cargo)

Modificacin (variacin das circunstancias de feito, realizadas no prazo de un mes dende que se ten producida a variacin)

4. Causas de posible incompatibilidade e actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos econmicos

4.1. Postos de traballo, cargos ou actividades en calquera entidade do sector pblico

Entidade

Cargo ou categora

Data inicio

Data cese

4.2. Actividades privadas de carcter profesional, mercantil, industrial ou laboral, por conta allea ou propia.

Actividade

Descricin

Entidade/Colexio

profesional

Cargo ou categora

Data inicio

Data cese

Actividades

Mercants ou

Industriais

Actividades

e ocupacins

Profesionais

Actividades

Por conta

Allea

4.3. Outras actividades e/ ou supostos de posible incompatibilidade

Descricin

Data inicio

Data cese

Nada que declarar nesta epgrafe 4.

Se o espacio reservado non insuficiente, indique o nmero de follas adicionais que se xuntan.

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local,, e os artigos 30 e 31 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais, o/a declarante cuxos datos de identidade arriba se consignan, formula a presente declaracin de causas de posible incompatibilidade que poidan proporcionar ou proporcionen ingresos econmicos, que consta de__________ pxinas e manifesta, baixo a sua responsabilidade, que os datos son rigorosamente certos.

En ____________, ____de____________de 20____

Perante min Sinatura do/da declarante

O/a secretario/a do Concello

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios