Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Aranga - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

Publicación provisional : 02-07-2020 BOP N 99 -- Publicación definitiva : 06-08-2020 BOP N 124
Redacción Aplicable desde 28-08-2020

Redacciones Redacciones
 - Exposicin de motivos
 - Artigo 1.- Obxecto
 - Artigo 2.- Definicin
 - Artigo 3.-Tipo de axudas
 - Artigo 4.-Beneficiarios
 - Artigo 5.-Requisitos
 - Artigo 6.- Conta das axudas
 - Artigo 7. Aboamento das axudas
 - Artigo 8. Solicitude
 - Artigo 9. Prazo
 - Artigo 10. Documentacin
 - Artigo 11. Obrigas dos destinatarios
 - Artigo 12. Instrucin e resolucin do expediente
 - Artigo 13. Xustificacin
 - Artigo 14. Denegacin da prestacin
 - Artigo 15. Reintegro
 - Artigo 16. Infraccins e sancins
 - Artigo 17.Confidencialidade
 - DISPOSICINS ADICIONAIS
 - Disposicin final
 - ANEXO I. SOLICITUDE
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Exposicin de motivos  
 

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, atribelles aos concellos, entre outras, a competencia para a creacin, xestin e mantemento dos servizos sociais comunitarios bsicos e especficos.

Os servizos sociais comunitarios, de carcter predominantemente local, estn referidos a un territorio e a unha poboacin determinados e constiten o punto de acceso normalizado e o primeiro nivel de intervencin do sistema galego de servizos sociais (artigo 9).

Con base no anterior, o artigo 9 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento contempla como Programa bsico dos servizos sociais comunitarios o Programa de insercin social que procure valorar, dar resposta ou derivar ao recurso idneo as persoas en situacin de risco de exclusin social, aplicando tanto proxectos de intervencin personalizados ou de grupo como prestacins econmicas especficas.

As mesmo, a Lei de bases de rxime local 7/1985, do 2 de abril, modificada pola Lei 27/2013 de racionalizacin e sostibilidade da Administracin Local establece no artigo 25.2 O municipio exercer, en todo caso como competencias propias, nos termos da lexislacin do Estado e das comunidades autnomas, nas seguintes materias:...e) Avaliacin e informacin de situacins de necesidade social e atencin inmediata a persoas en situacin ou risco de exclusin social.

   
  Artigo 1.- Obxecto  
 

A presente ordenanza ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesin das Axudas de Emerxencia Social no Municipio de Aranga. Pretndese apoiar a aquelas persoas e unidades de convivencia que carecen de recursos econmicos suficientes para afrontar necesidades bsicas.

   
  Artigo 2.- Definicin  
 

1.Considranse axudas de emerxencia, para os efectos da presente ordenanza, aquelas prestacins econmicas de pago nico dinerario ou en especie, de carcter extraordinario, destinadas a resolver situacins puntuais de emerxencia que afecten a persoas con recursos econmicos insuficientes para facer fronte os gastos especficos, de carcter ordinario ou extraordinario, para cubrir necesidades sociais bsicas e atender situacins de urxencia ou exclusin social.

2. As axudas de Emerxencia Social caracterzanse por:

- O seu carcter finalista, debendo destinarse para satisfacer a necesidade especificamente sinalada no acorde de recoecemento da axuda, feito que debe quedar acreditado.

- O seu carcter subsidiario, respecto doutras prestacins econmicas recoecidas ou recoecibles segundo a lexislacin vixente.

- O seu carcter persoalsimo e intransferible.

- O seu carcter transitorio, e non peridico.

   
  Artigo 3.-Tipo de axudas  
 

As axudas podern cubrir os seguintes tipo de gastos:

3.1 Necesidades bsicas de subsistencia non cubertas por outros sistemas de proteccin.

a. Alimentacin: produtos bsicos

b. Roupa e/ou calzado.

c. Produtos de aseo persoal e hixiene domstica.

d. Gastos farmacuticos non cubertos polos diferentes sistemas pblicos e que sexan de vital necesidade a xuzo de facultativo.

3.2 Gastos relacionados coa vivenda ou aloxamento:

a. Gastos necesarios para conservar o uso da vivenda ou aloxamento, (situacins de emerxencia ou sinistro tales como incendio, inundacin ou outras causas imprevisibles e/ou inevitables que obrigaran ao seu abandono).

b. Fianzas, mensualidades para alugueiro ou hipoteca

c. Auga, enerxa elctrica, gas ou outras subministracins e/ou equipamentos esenciais.

d. Obras necesarias para a habitabilidade da vivenda.

I. Reparacins extraordinarias e urxente necesarias para manter a vivenda en condicins de seguridade, hixiene e salubridade de carcter primario, sempre que a sa falta de atencin puidese supor un risco para a sa vida e a sa sade.

II. Instalacins de carcter bsico que resulten imprescindibles para a subsistencia en condicins mnimas de habitabilidade da vivenda.

III. Gastos de mobiliario e/ou equipamento esencial e imprescindible.

IV. Adaptacin funcional da vivenda para persoas que tean recoecida a condicin de discapacidade; ou non tendo tal condicin, tean graves problemas de mobilidade, sempre que se trate de gastos non cubertos, ou non suficientemente, por outras axudas pblicas, e sexan de primeira necesidade para o desenvolvemento da sa vida.

3.3 Gastos de cracter bsico relativos educacin dos menores ou membros da unidade de convivencia en idade escolar, sempre que non estiveran cubertos por outras axudas pblicas.

3.4 Outros gastos non relacionados, considerados de primeira e urxente necesidade, xustificado suficientemente no informe tcnico elaborado ao efecto.

NON son susceptibles desta axuda:

- Os gastos derivados de obrigacins tributarias e dbedas coa Seguridade Social

- Os gastos derivados de multas e outras sancins pecuniarias debidas ao incumprimento de ordenanzas municipais

- Os gastos derivados do cumplimento dunha sentencia xudicial condenatoria.

- Gastos non considerados de necesidade bsica e/ou equipamento ou mobiliario non esencial ( por ex. Telefona fixa ou mbil, televisor, microondas...)

   
  Artigo 4.-Beneficiarios  
 

a) Persoas individuais ou unidades de convivencia.

b) Na unidade de convivencia tan s unha persoa pode ter a condicin de beneficiario, anda que se outorguen en beneficio da unidade de convivencia, entendendo por esta as persoas con parentesco ou non que conviven nun mesmo domicilio.

   
  Artigo 5.-Requisitos  
 

5.1 Ter residencia efectiva e estar de alta no Padrn municipal do concello de Aranga cunha antigidade mnima de seis meses.

Poderase eximir deste requisito a aquelas persoas ou unidades de convivencia empadroadas no Concello que, por razn de necesidade, precariedade ou urxencia se atopen nunha situacin de desproteccin. Neste suposto ser necesaria a achega dun informe tcnico que xustifique a dita excepcionalidade.

5.2 Para as unidades de convivenia constitudas por un s membro, o lmite de ingresos ser o equivalente ao IPREM anual( 14 pagas).

Para as unidades de convivencia constitudas por dous membros o lmite de ingresos ser o equivalente ao IPREM anual ( 14 pagas) incrementado nun 60%.

A partir do terceiro membro o lmite de ingresos incrementarse nun 15% por cada membro adicional da unidade de convivencia.

Para as axudas establecidas no apartado 3.1 do artgo 3 establcese un lmite mximo de ingresos para a unidade econmica de convivencia ( independentemente do nmero de membros) do 150 % do IPREM anual.

Para o clculo do lmite de ingresos descontarse a rende de aluguer da vivenda habitual, no seu caso.

Para este clculo ternse en conta os pagamentos extraordinarios.

5.3 Capital mobiliario: non dispor de medios econmicos suficientes para afrontar o gasto.

5.4 Capital inmobiliario: que a persoa solicitante ou calquera membro da unidade de convivencia, non sexa propietaria e/ou usufrutuaria de bens inmobles que indiquen de xeito notorio a existencia de medios materiais suficientes para atender o gasto obxecto da solicitude, ags a propiedade referente vivenda destinada a uso propio.

   
  Artigo 6.- Conta das axudas  
 

Establcese unha conta anual mxima da axuda que estar en funcin da situacin de emerxencia que se pretenda atender:

a) Cando se outorguen para a cobertura das necesidades bsicas de subsistencia,gastos relativos educacin dos menores... e outros non relacionados ata un 50%, no caso dunha persoa, da conta mensual establecida para o IPREM(14 pagas) no exercicio econmico que corresponda segundo a data de resolucin de concesin; incrementndose un 20 % por cada un dos membros adicionais da unidade de convivencia.

b) O importe das axudas para os conceptos includos no apartado 3.2,3.3 e 3.4 do artgo 3 sern polo importe solicitado sobre presupuesto presentado, co lmite de 3 veces o IPREM anuais (14 pagas) excepto xustificacin suficientemente documentada no informe tcnico elaborado para o efecto.

Estas axudas de emerxencia social, estarn supeditadas a un mximo de 4 axudas por unidade de convivencia ao ano e s limitacins orzamentarias que anualmente se establezan.

   
  Artigo 7. Aboamento das axudas  
 

En xeral, o aboamento das axudas efectuaranllo os Servizos Econmicos Municipais directamente ao provedor -emisor do recibo ou factura correspondente. De xeito puntual, poderanse ingresar directamente mediante transferencia conta bancaria designada pola persoa beneficiaria ou en efectivo, presentando previamente as facturas e comprometndose a proporcionar posteriormente os xustificantes do pago realizado.

Cando se trate de axudas para cubrir necesidades alimentarias bsicas prioritariamente realizaranse en especie.

   
  Artigo 8. Solicitude  
 

As solicitudes presentaranse ante o Rexistro Municipal deste Concello, segundo modelo establecido, sen perxuzo do establecido no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

As ditas solicitudes irn asinadas polo interesado ou polo seu representante legal.

   
  Artigo 9. Prazo  
 

O prazo de presentacin das solicitudes permanecer aberto durante todo o ano.

   
  Artigo 10. Documentacin  
 

1.-Xunto solicitude, segundo modelo oficial, os interesados/as debern achegar os documentos necesarios para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos:

a) Fotocopia DNI ou documento de identificacin persoal de todos os membros da unidade de convivencia.

b) Fotocopia do libro de Familia, ou no seu defecto documento acreditativo da garda, custodia ou tutela

c) Certificado de residencia e convivencia, no caso de non autorizar a sa consulta.

d) Certificado de discapacidade, no seu caso.

f) En caso de persoas incapacitadas, resolucin xudicial de recoecemento desta situacin.

g) Xustificantes de ingresos e patrimonio de todos os membros da unidade de convivencia:

- Contrato de traballo e as ltimas tres nminas.

- Xustificante de pensin/s

- Certificacin acreditativa do INEM de estar en desemprego con percepcin ou non de prestacin.

- Declaracin do Imposto da Renda das Persoas Fsicas.

- Estractos das contas bancarias onde se reflictan os movementos dos ltimos seis meses.

- Declaracin responsable doutros ingresos.

- Informe de vida laboral actualizado

h) Contrato de aluguer de vivenda e ltimo recibo pagado.

i) Documentos que dean orixe solicitude (reclamacins de cantidades por aluguer, requirimentos de pago con aviso de suspensin de subministracin de enerxa elctrica ou de gas e similares).

J) Orzamento da axuda que se solicita

2. O Concello de Aranga solicitar calquera outro documento que se considere necesario para a sa tramitacin.

   
  Artigo 11. Obrigas dos destinatarios  
 

- Aplicar a prestacin finalidade para a que foi concedida.

- Informar de calquera outra axuda solicitada e /ou recibida para o mesmo concepto.

- Reintegrar o importe das prestacins indebidamente percibidas ou en conta indebida.

- Facilitar o labor do equipo de servizos sociais ofrecndolles canta informacin sexa necesaria para a elaboracin do informe tcnico que permita valorar as sas circunstancias econmicas e persoais, mantendo en todo momento unha actitude colaboradora.

   
  Artigo 12. Instrucin e resolucin do expediente  
 

1. Se a solicitude non rene todos os datos e documentos aludidos anteriormente requirirase ao interesado para que, nun prazo de dez das, emende a falta ou acompae os documentos preceptivos, con indicacin de que se as non o fixese, entenderase por desistido da sa peticin, arquivndose esta sen mis trmite nos termos establecidos no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de procedemento administrativo comn das administracins pblicas.

2. A solicitude e documentacin presentada ser estudada e valorada polo Departamento de Servizos Sociais do Concello. Estes tcnicos emitirn un informe tcnico escrito no que se por de manifesto se a persoa interesada cumpre os requisitos sinalados para percibir as prestacins solicitadas e contempladas.

3. O alcalde, ou rgano designado no seu defecto, logo de ver a documentacin que consta no expediente resolver a adxudicacin das axudas de emerxencia social no prazo mximo dun mes (1 mes). Se transcorrido este prazo non obtn contestacin, considerarase desestimada.

   
  Artigo 13. Xustificacin  
 

1. Na resolucin de concesin expresarase a obrigacin do/da beneficiario/a de xustificar a aplicacin da axuda situacin de necesidade que se orientaba.

2. A xustificacin da axuda realizarase no prazo mximo dun mes (1 mes) dende a sa concesin, mediante a presentacin de facturas, recibos ou xustificantes orixinais que acrediten de forma fidedigna os gastos realizados.

3. Dado o carcter destas axudas, excepcionalmente admitiranse outras formas de xustificacin que sern valoradas polo Concello.

   
  Artigo 14. Denegacin da prestacin  
 

A denegacin das solicitudes que deber ser motivada, proceder por algunha das seguintes causas:

- Non tratarse dun concepto susceptible de axuda.

- Non cumprir os requisitos esixidos.

- Poder satisfacer adecuadamente as necesidades por si mesmo e/ou co apoio dos seus familiares, representante legal ou gardadores de feito.

- Corresponder a outra administracin pblica.

- Por constar no seu expediente persoal non ter cumprido noutras ocasins en que se concedesen axudas puntuais de emerxencia, coas obrigacins mnimas impostas na notificacin de acordo.

- Por calquera outra causa debidamente motivada.

   
  Artigo 15. Reintegro  
 

Proceder o reintegro das cantidades obtidas en concepto de Axuda de Emerxencia Social, nos seguintes casos:

a) Ter obtido a axuda falseando ou ocultando datos que determinasen a sa denegacin.

b) Destinar a axuda a outros fins distintos daqueles que se especificasen na resolucin de concesin.

c) Non xustificar a aplicacin da axuda, ou xustificar fra de prazo.

d) Nos casos previstos na lexislacin reguladora de subvencins.

   
  Artigo 16. Infraccins e sancins  
 

O rxime de Infraccins e Sancins ser o establecido no Ttulo IV da Lei 9/2007, de 13 de xuo, de subvencins de Galicia.

   
  Artigo 17.Confidencialidade  
 

Segundo o disposto na Lei orgnica 15/1999 de proteccin de datos de carcter persoal e no artigo 6.3.f) da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (DOG num. 245 do 18/08/2008) garntese s persoas usuarias de servizos sociais o dereito confidencialidade, ao sixilo e ao respecto en relacin cos seus datos persoais e coa sa informacin que sexa coecida polos servizos sociais por razn da sa intervencin profesional).

   
  DISPOSICINS ADICIONAIS  
 

Primeira. Modelos normalizados

O anexo que se incorpora a esta ordenanza non ten carcter regulamentario, polo que o seu contido poder ser adaptado, modificado, ou ampliado por resolucin de Alcalda ou rgano delegado, se vn a sa obrigatoriedade supedtase a sa publicacin no BOP da provincia. Tamn se publicarn na pxina web municipal.

Segunda.- Normativa de aplicacin

En todo o non previsto na presente ordenanza, estarase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins e na Lei 9/2007, do 13 de xuo, de subvencins de Galicia e os seus correspondentes regulamentos, as como na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso a informacin pblica e bo goberno.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin integra no BOP da provincia, logo de transcurrido o prazo previsto nos artigos 65.2 e 70.2 da Lei 7/1995, reguladora das bases do rxime local.

   
  ANEXO I. SOLICITUDE  
 

SOLICITUDE DE AXUDA MUNICIPAL DE EMERXENCIA SOCIAL

 

Don/a_______________________________________________________________ con DNI nmero___________________,

Con domicilio en _________________________________________________ e nmero de telfono____________________

SOLICITO:

UNHA AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL EN CONCEPTO DE

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Para o que presento a seguinte documentacin:

a) Fotocopia DNI ou documento de identificacin persoal de todos os membros da unidade de convivencia.

b) Fotocopia do libro de Familia, cando corresponda, ou no seu defecto documento acreditativo da garda, custodia ou tutela

c) Certificado de residencia e convivencia, no caso de non autorizar a sa consulta.

d) Certificado de discapacidade, no seu caso.

e) En caso de persoas incapacitadas, resolucin xudicial de recoecemento desta situacin.

f) Xustificantes de ingresos e patrimonio de todos os membros da unidade de convivencia:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 

g) Documentos que dean orixe solicitude ( contrato de aluguer, recibos, reclamacins de cantidades por aluguer , requerimentos de pago con aviso de suspensin de subministracin de enerxa elctrica ou de gas e similares.)

h) Orzamento da axuda que se solicita.

DECLARO BAIXO A MIA RESPONSABILIDADE

1. Que son certos os datos que figuran na solicitude e na documentacin aportada.

2. Que cumpro os requisitos esixidos para ser beneficiario dunha axuda municipal de emerxencia social.

3. Que me atopo ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social.

4. Que NON / SI recibn axuda para a mesma finalidade por parte doutro organismo/Entidade ou Administracin pblica

o da..e por importe de.

5. Autorizo ao Concello de Aranga a consultar os datos de residencia e convivencia no padrn municipal de habitantes

SI / NON

 

Aranga,..........de.............................. de ...............

ALCALDE DO CONCELLO DE ARANGA.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanzadispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

 

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

 

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

 

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios