Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - ORDENANZA FISCAL N 22 REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DAS INSTALACIONS DEPORTIVAS E CULTURAIS MUNICIPAIS .

Publicación provisional : 05-08-2011 BOP N 149 -- Publicación definitiva : 30-09-2011 BOP N 188
Redacción Aplicable desde 21-08-2020

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.-Feito imponible.
 - Artigo 3.-Obrigado tributario.
 - Artigo 4.-Feito Impoible.
 - Artigo 5.-Tarifas.
 - Artigo 6 .-Deivindicacin.
 - Artigo 7 .-Normas de xestin.
 - Artigo 8 .-Infraccions e sancions.
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICIN DEROGATORIA
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza.  
 

De conformidade co previsto no artigo 57 e 20.4.o) do Texto Refundido da Lei de Facendas Locias (aprobado por Real Decreto 2/2004), este Concello establece a Taxa pola Utilizacin das instalacins deportivas e culturais municipais.

   
  Artigo 2.-Feito imponible.  
 

Constitue o feito imponible da taxa o uso das instalacions deportivas municipais e utilizacin das instalacins culturais e centros sociais con carcter individual o retributivo.

   
  Artigo 3.-Obrigado tributario.  
 

1. obrigado tributario, en concepto de contribunte, a persoa fsica ou xurdica e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral tributaria, que solicite a utilizacin das instalacins e quen as utilice anda sen ser obtida a preceptiva autorizacin.

2. Sern responsables solidarios da dbeda tributaria, as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral tributaria.

3. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades ou sndicos, interventores e liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 4.-Feito Impoible.  
 

A determinacin da conta a pagar realizarase emdiante o sistema de cota fixa segundo as tarifas recollidas no artigo seguinte.

   
  Artigo 5.-Tarifas.   redacciones
 

A contia da taxa determinarase aplicando as seguintes tarifas:

 

EPGRAFE 1: PAVILLNS POLIDEPORTIVOS:

Aluguer ou adestramentos sen iluminacin.

12,00

Aluguer ou adestramentos con iluminacin.

16,00

Bono de 10 alugueres (caducidade trimestral)

140,00

Adestramentos federados de categoras inferiores (ata cadete)

12,00

Aluguer para actividades fsico-deportivas (campus, cursos, actividades docentes ou actividades similares)

12,00 /h (sen matrcula)

20,00 /h (con matrcula)

Competicins federadas sen venta de entradas

12,00 /h

Competicins federadas con venta de entradas

24 ,00 /h

Maratns deportivos non municipais

300 /da

Actos non deportivos sen venda de entradas.

100 ata 3h e despois 30/h

Actos non deportivos con venda de entradas.

200 ata 3h e despois 50/h

Descontos voluntarios de proteccin civil.

- 37 % do prezo.

Descontos por grupos de 3 Idade ou persoas con minusvala

- 37 % do prezo.

Clubs ou asociacins cos que exista un convenio (ata 3 h semana/categora)

De balde

NOTA: O aluguer incle 15 minutos de vestiario, 60 minutos de xogo na pista e outros 15 minutos de vestiario.

Os menores de idade debern estar acompaado en todo momento por un adulto responsable.

Tamn poderanse aplicar os descontos sinalados persoas cun informe favorable do departamento de servizos sociais.

 

 

ROCDROMO:

Entrada diaria sen uso de luz

1,50 /sesin/persoa

Entrada diaria con uso de luz

2,50 /sesin/persoa

Descontos a voluntarios de proteccin civil.

de balde

Bono de 10 sesins sen uso de luz (caducidade bimensual)

12,00 /persoa

Bono de 10 sesins con uso de luz (caducidade bimensual)

22,00 /persoa

NOTA: A sesin ten unha duracin de 1 hora e media.

Para poder facer uso desta instalacin, ser preciso a presentacin do DNI e unha copia compulsada da licenza federativa en vigor do ano en curso.

Os usuarios tern que ser maiores de idade ou vixiados en todo momento por un adulto responsable dos rapaces/as. En ningn caso os menores podern alugar eles a instalacin nin permanecer nela sen un adulto presente.

Tamn poderanse aplicar os descontos sinalados persoas cun informe favorable do departamento de servizos sociais.

 

 

PISTAS MUNICIPAIS DE PDEL:

Aluguer hora e media de pista de pdel (non aboados complexo deportivo)

16,00

Aluguer hora e media de pista de pdel (aboados complexo deportivo)(*)

8,00

Aluguer das palas de pdel (por hora e media)

1 / unidade

Adquisicin de bote de pelotas de pdel

6 /bote

(*) Debern ser aboados tdos os xogadores que vaian a disfrutar da pista.

 

 

PISTAS MUNICIPAIS DE TENIS:

Equipos/xogadores federados locais.

1,50 /h

Equipos/xogadores locais non federados.

3,00 /h

Aluguer con uso de luz

4,50 /h

Bono de 10 horas sen luz (caducidade trimestral)

24,00

Bono de 10 horas con luz (caducidade trimestral)

36,00

Aluguer persoas de 3 Idade ou con minusvala

1,50 /h

Aluguer voluntarios de proteccin civil.

1,50 /h

NOTA: Tamn poderanse aplicar os descontos sinalados persoas cun informe favorable do departamento de servizos sociais.

 

 

PISCINAS EXTERIORES MUNICIPAIS:

Entrada libre diaria xeral

1,50

Entrada libre diaria para menores de 18 anos, 3 idade e minusvlidos

1,00

Abono individual tempada de vern.

13,00 (toda a tempada)

Abono familiar tempada de vern.

22,00 (toda a tempada)

Abono individual para menores de 18 anos, 3 idade e minusvlidos

10,00 (toda a tempada)

Aluguer de tumbonas.

1,50

Aluguer de calles da piscina.

10 /calle/sesin

Descontos voluntarios de proteccin civil.

Entrada individual gratuta

Menores de 3 anos

Gratis

Fianza pola tarxeta de acceso dos socios

3,00 /tarxeta

Nota: Tempada de vern dende o 1 de xuo ata o 15 de setembro.

Os abonos familiares inclen o abonado, o conxuxe e os fillos menores de idade.

Os menores de 10 anos debern estar acompaado en todo momento por un adulto responsable.

Tamn poderanse aplicar os descontos sinalados persoas cun informe favorable do departamento de servizos sociais.

 

 

CAMPO DE FTBOL DOS CAPELOS

Adestramentos ou aluguer medio campo sen luz

40,00

Adestramentos ou aluguer medio campo con luz

45,00

Adestramentos ou aluguer campo completo sen luz

60,00

Adestramentos ou aluguer campo completo con luz

70,00

Competicins federadas sen venda de entradas

60,00

Competicins federadas con venda de entradas

100,00

Bono 10 alugueres medio campo

250,00

Bono 10 alugueres campo completo

450,00

NOTA: O aluguer incle 15 minutos de vestiario, 105 minutos de xogo ou adestramento no campo e outros 15 minutos de vestiario.

Os menores de idade debern estar acompaado en todo momento por un adulto responsable.

 

 

COMPLEXO DEPORTIVO

MATRCULAS

Matrcula Aboado Xeral

30,00

Matrcula Aboado Familiar*

30,00

Matrcula Aboado 3 Idade

20,00

Matrcula Aboados <18 aos

20,00

Matrcula Aboado s ximnasio

20,00

Matrcula Aboados s Zona Termal

20,00

ABONOS

Aboado Xeral

20,00

Aboado Familiar*

26,00

Aboado 3 Idade

17,00

Aboados <18 aos

17,00

Aboado s ximnasio

17,00

Aboados s Zona Termal

17,00

ENTRADAS LIBRES

Entrada libre Adulto

3,50

Entrada libre 3 Idade

2,50

Entrada libre <18 anos

2,50

 

 

 

OUTROS SERVIZOS

Duchas bitrmicas con aromas

0,50 (aboados)

1,00 (non aboados)

Bono 10 duchas bitrmicas con aromas

4 (aboados)

8 (non aboados)

Masaxe completa

20,00 (aboados)

25,00 (non aboados)

Bono 10 masaxes completas

160,00 (aboados)

200,00 (non aboados)

Substituir tarxeta de acceso socios

4 / tarxeta

Aluguer da Sala de Actividades do ximnasio

20,00 /h

 

 

 

INSTALACINS CULTURAIS E CENTROS SOCIAIS

Dereito de uso da aula de msica do Local Social de Ans

20,00 (por membro/ano)

Utilizacin da sala de exposicins ou auditoriospara uso particular non promovidas polo Concello ou as entidades inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins.

45,00 /da

30,00 /medio da

Utilizacin dos locais sociais para actividades retribudas

20,00 /h.

 

 

PUBLICIDADE INSTALACINS MUNICIPAIS

Anuncios publicitarios pavilln Colexio

1,50 /m2/mes-----(18 /m2/ano)

Anuncios publicitarios pavilln do Espio

1,50 /m2/mes-----(18 /m2/ano)

Anuncios publicitarios pistas de tenis ou anlogas

1,50 /m2/mes-----(18 /m2/ano)

Anuncios publicitarios piscinas descubertas

1,50 /m2/mes-----(18 /m2/ano)

Anuncios publicitarios Campo de Ftbol dos Capelos

2,00 /m2/mes-----(24 /m2/ano)

Anuncios publicitarios pistas polideportivas descubertas

1,00 /m2/mes-----(12 /m2/ano)

Anuncios publicitarios Centro Deportivo

Esttica

1,50 /m2/mes-----(18 /m2/ano)

Audiovisual

(pases diario)

35,00 /mes (fraccins 30 segundos)

Bono publicidade en tdalas instalacins deportivas ou culturais ou centros sociais

1,35 /m2 mis 30,00 /mes (audiovisual)

NOTA: O cartel publicitario e a sa instalacin corrern a cargo do anunciante.

A o deseo da publicidade audiovisual correr a cargo do anunciante.

Os pagos realizaranse anualmente, a comezo das tempadas deportivas.

NOTAS XERAIS:

A Xunta de Goberno Local poder ceder de xeito gratuto para actos puntuais as instalacins deportivas recollidas nesta ordenanza.

Todos estes prezos poderanse ver modificados no caso de que o Concello asine convenios de colaboracin con algns dos clubs deportivo do municipio.

   
  Artigo 6 .-Deivindicacin.  
 

Deivindcase a taxa e nace a obriga de contribur dende que se solicita a utilizacin das instalacins contidas nesta ordenanza.

   
  Artigo 7 .-Normas de xestin.  
 

1.-Unha vez que se autorice a utilizacion das instalacions ou que se conceda a participacion na actividade, o suxeito pasivo debera practica-la declaracion/liquidacion (autoliquidacion) correspondente conforme o sinalado nesta ordenanza.

2.-O importe da taxa realizarase por ingreso directo nas entidades bancarias colaboradoras deste Concello e sempre antes de inicia-la ocupacion da instalacin deportiva ou cultural. O resgardo de pago deberase presentar ao responsable da instalacion para poder iniciar a practica.

   
  Artigo 8 .-Infraccions e sancions.  
 

As infraccions e sancions en materia tributaria rexeranse polo disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e da sua normativa de desenvolvemento.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL  
 

As cotas tributarias fixadas no artigo 5 desta ordenanza modificarnse anualmente de acordo coa variacin do ndice de prezos ao Consumo que sinale o Instituto Nacional de Estatstica. O resultado da aplicacin deste ndice redondearase sempre por exceso ou por defecto centena superior ou inferior.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA  
 

Coa presente ordenanza queda derogada a Ordenanza Reguladora da taxa por utilizacin de instalacins deportivas e pola prestacin doutras actividades deportivas e culturais, publicada no Bop n 299 de 31 de decembro de 1999.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

Esta ordenanza, unha vez aprobada definitivamente polo pleno da corporacin, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provinicia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios