Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Lousame - ORDENANZA FISCAL N 10, REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 11-08-2020 BOP N 127 -- Publicación definitiva : 08-09-2020 BOP N 147
Redacción Aplicable desde 09-09-2020

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. . Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. . Feito impoible.
 - Artigo 3. . Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.. Responsables.
 - Artigo 5.. Cota tributaria.
 - Artigo. 6. . Tarifas.
 - Artigo 7.. Bonificacin da cota.
 - Artigo 8. . Devengo.
 - Artigo 9. . Declaracin e ingreso.
 - Artigo 10.. Infraccins e sancins.
 - Disposicin derrogatoria.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. . Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto no artigo 20.4.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por documentos que expida a Administracin ou as autoridades locais a instancia de parte, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, redactada de co disposto no artigo 16 do dito RDL 2/2004.

 

   
  Artigo 2. . Feito impoible.  
 

1.- Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolta, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e dos expedientes de que entenda a administracin ou as autoridades municipais.

2.- Para estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte, calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular e redunde no seu beneficio, anda que non mediase solicitude expresa do interesado.

 3.- Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello, nin tampouco os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins de calquera clase, os relativos prestacin de servizos ou realizacin de actividades de competencia do Concello, as como os certificados solicitados polo departamento de servizos sociais para a tramitacin de expedientes.

   
  Artigo 3. . Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 , de 17 de decembro, Xeral Tributaria que soliciten, ou resulten beneficiadas ou afectadas ou en interese das cales redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

 

   
  Artigo 4.. Responsables.  
 

Respondern solidariamente e subsidiariamente deste tributo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41, 42 e 43 da Lei 58/2003 , de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

 

   
  Artigo 5.. Cota tributaria.  
 

1.- A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa, segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2.- A cota da tarifa corresponde tramitacin completa en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, desde a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

3.-As cotas resultantes, por aplicacin das tarifas, incrementaranse nun 50% cando os interesados solicitasen, con carcter de urxencia, a tramitacin dos expedientes.

 

 

   
  Artigo. 6. . Tarifas.  
 

As tarifas a que se refire o artigo anterior estrutrase do seguinte xeito.

1.- Cambios de titularidade en licencias de apertura: 30,00 . 

2.- Compulsas: 0,60 .

3.- Por cada cambio material solicitado por taxistas: 18,00 . 

4.- Suprimido.

5.- As copias realizadas, a peticin de parte, nas fotocopiadoras municipais: 

-- Por cada copia en formato A4 b/n: 0,05 /ud.

-- Por cada copia en formato A4 color: 0,20 /ud. 

-- Por cada copia en formato A3 b/n: 0,10 /ud.

-- Por cada copia en formato A3 color: 0,25 /ud. 

6.- Por impresins que se realice nas dependencias municipais a peticin dos particulares:

-- Por cada impresin en formato A4 b/n: 0,05 /ud. 

-- Por cada impresin en formato A4 color: 0,20 /ud.

-- Por cada impresin en formato A3 b/n: 0,10 /ud. 

-- Por cada impresin en formato A3 color: 0,25 /ud.

7.- Pola busca de documentos nos arquivos, oficinas municipais, dentro do ltimo quinquenio: 3,00 . 

Por cada cinco anos anteriores a este, incrementarase na cantidade de 3,00 /quinquenio, sen exceder de 6,00 .

8.- Bastanteo de poderes: 30,00 . 

9.- Por devolucin de avais definitivos, contrato de obra e devolucin de fianza urbanizacin: 15,00 .

10.- Por prrrogas de licencias urbansticas: 6,00 . 

11.- Por tramitacin documentacin casamentos: 42,10 .

12.- Informes urbansticos: 24,00 . 

13.- Por emisin de certificacins grficas e descritivas catastrais: 3,00 /ud.

14.- Outras informacins urbansticas e/ou catastrais: 3,00 /ud. 

   
  Artigo 7.. Bonificacin da cota.  
 

Non se conceder bonificacin algunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na tarifa desta taxa.

 

   
  Artigo 8. . Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.

2. Nos casos a que se refire o apartado 2 del artigo 2, o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio, ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado, pero redunde no seu beneficio. 

   
  Artigo 9. . Declaracin e ingreso.  
 

1.- A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin. O ingreso realizarase nas contas bancarias autorizadas polo Concello ou na Tesourera da Corporacin.

2.- Os escritos recibidos polos condutos a que fai referencia o artigo 66 da Lei de Procedemento Administrativo, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non se lles dar curso sen que se emende a deficiencia para o que se requirir interesado para que, no prazo de dez das, aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido dito prazo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude. 

   
  Artigo 10.. Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

 

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

A partir da entrada en vigor da presente ordenanza, quedar derrogada a Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por expedicin de documentos administrativos, publicada definitivamente no BOP de A Corua n. 29 do 12 de febreiro de 2015.  

 

   
  Disposicin final.  
 

A presente modificacin da ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporacin Municipal en sesin de data 31.07.2020.

Comezar a rexer da seguinte da sa publicacin no BOP de A Corua e permanecer en vigor ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa. 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios