Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupacin da va pblica con postos para a feira semanal no concello de Arteixo

Publicación provisional : 21-11-2003 BOP N 268 -- Publicación definitiva : 15-01-2004 BOP N 11
Redacción Aplicable desde 10-09-2020

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. Fundamento e natureza
 - ARTIGO 2. Feito Impoible
 - ARTIGO 3. Suxeito pasivo
 - ARTIGO 4. Responsables
 - ARTIGO 5. Base Impoible
 - ARTIGO 6. Cota tributaria
 - ARTIGO 7. Perodo impositivo e devengo
 - ARTIGO 8. Normas de xestin
 - ARTIGO 9. Infraccins e sancins
 - Disposicin adicional
 - Disposicin transitoria
 - Disposicin final
   
  ARTIGO 1. Fundamento e natureza  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 141 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a TAXA POLA OCUPACIN DA VA PBLICA CON POSTOS PARA A FEIRA SEMANAL NO CONCELLO DE ARTEIXO, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as sas normas disposto no artigo 38 da citada Lei 39/88.

   
  ARTIGO 2. Feito Impoible  
 

Constite o feito impoible da presente taxa a ocupacin da va pblica con postos e barracas con motivo da celebracin da Feira semanal no Concello de Arteixo.

   
  ARTIGO 3. Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas, xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria e 23 da Lei 39/88, de 28 de decembro, a favor de quen se outorguen as autorizacins para realizar a utilizacin privativa ou aproveitamento especial ou quen se beneficie ou realice os aproveitamentos, se se procedeu sen a oportuna autorizacin.

   
  ARTIGO 4. Responsables  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo tdalas persoas que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria, as como os coparticipes ou cotitulares das Entidades recollidas no artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que respondern solidariamente en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias da Entidade.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 5. Base Impoible  
 

Tomarase como base para determinar a cota tributaria da presente taxa, a superficie da ocupacin expresada en metros lineais.

   
  ARTIGO 6. Cota tributaria  
 

A cota tributaria establcese en 0,45 semanais por cada metro lineal.

   
  ARTIGO 7. Perodo impositivo e devengo  
 

O perodo impositivo coincidir, para os postos con autorizacin, co ano natural. A taxa devengarase o primeiro da do perodo impositivo. Cando se trate de novas autorizacins, o perodo impositivo coincidir co primeiro da do trimestre natural no que se conceda a autorizacin.

O perodo impositivo coincidira, para os postos sen autorizacin, coa semana natural, devengndose o da da feira municipal, sendo as cotas irredutibles polo perodo impositivo.

   
  ARTIGO 8. Normas de xestin  
 

1. As licencias sern de carcter anual e renovables automaticamente, ags nos casos de extincin das mesmas ou de peticin formulada polo interesado sobre tal extremo, que en todo caso deber ser realizada con un mes de antelacin.

2. As condicins dos titulares das licencias e a transmisin destas regularase segundo o disposto no Regulamento da Feira.

3. Coas solicitudes de licenza achegarase a documentacin esixida no Regulamento da Feira , quen , logo do seu exame, resolver, notificando mesma peticionario da mesma. A denegacin das licencias deber ser sempre motivada.

4. Tdalas licenzas concedidas sern consignadas nun Padrn que ser elaborado anualmente. Para a determinacin dos perodos de cobro, dito Padrn anual fraccionarase en duas cotas semestrais.

Para os postos con licenza, esta entenderase prorrogada automaticamente, at que a baixa sexa solicitada polo interesado ou ben sexa declarada a sa caducidade.

As baixas producirn efectos a partir do trimestre seguinte a aquel en que se solicite, que de non solicitarse serguir devengando a taxa.

Para os postos sen licenza, o pago farase semanalmente, o da da feira, no momento da ocupacin do dominio pblico local.

5. A efecto do pagamento desta taxa, polo Concello Pleno nomearase a un ou varios cobradores habilitados, que efectuaran o cobro segundo recibos ou tckets confeccionados efecto, debendo os mesmos render contas Tesoureiro municipal no seguinte da hbil posterior celebracin da feira.

   
  ARTIGO 9. Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin adicional  
 

A tarifa anterior incrementarase anualmente no IPC.

   
  Disposicin transitoria  
 

Suspndese a aplicacin do importe da taxa aplicable regulada no artigo 6 da presente Ordenanza durante o periodo comprendido entre o da 1 de xaneiro ata o 31 de decembro do 2020, co fin de afrontar os efectos da crise econmica creada pola propagacin do COVID-19,que deu lugar declaracin do estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da seis de novembro de 2008.

Foi modificada segundo acordos do Concello Pleno o da seis de setembro de 2001, 26 de setembro de 2002, 30 de outubro de 2003, 30 de xuo de 2005, 26 de setembro de 2007 e 30 de setembro de 2010.

A presente modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 25 de xuo de 2020, entrando en vigor, logo da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor at a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios