Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA FISCAL N 21.-TASA POR OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS E OUTROS ELEMENTOS ANLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA.

Publicación provisional : 27-12-2004 BOP N 296 -- Publicación definitiva : 27-12-2004 BOP N 296
Redacción Aplicable desde 10-09-2020

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.Fundamento e natureza.
 - ARTIGO 2.Feito impoibel.
 - ARTIGO 3.Suxeito pasivo.
 - ARTIGO 4.Responsabeis.
 - ARTIGO 5.Base do gravame.
 - ARTIGO 6.Cota tributaria.
 - ARTIGO 7.Perodo impositivo e devengo.
 - ARTIGO 8.Declaracin e ingreso.
 - ARTIGO 9.Normas de xestin.
 - ARTIGO 10.Infraccins e sancins.
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICIN TRANSITORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1.Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, reguladora das Bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do R.D. lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello estableca a TAXA POR OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS E OUTROS ELEMENTOS

ANLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, atendendo as sas normas disposto no artigo 57 do citado R.D. lexislativo.

   
  ARTIGO 2.Feito impoibel.  
 

Constite o feito impoible da presente taxa, a ocupacin de terreos de uso pblico local con mesas, cadeiras, tribunas e outros elementos anlogos, con finalidade lucrativa.

   
  ARTIGO 3.Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuinte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e 23 do R.D.Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, a prol de quen se outorguen as autorizacins por ocupacin de va pblica con mesas, cadeiras, tribunas e outros elementos anlogos, ou quen se beneficie de dito aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna licencia ou autorizacin.

   
  ARTIGO 4.Responsabeis.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refire o artigo 42 da citada Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e s sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos suposto e co alcance que sinala o artigo 43 da devandita Lei xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5.Base do gravame.  
 

Constitue a base imponible desta taxa a superficie do aproveitamento realizado, expresado en metros cadrados ou cando se trate de separadores, en metros lineais.

   
  ARTIGO 6.Cota tributaria.  
 

1. As tarifas da presente taxa sern as seguintes:

1.Por cada m2 ou fraccin de terreo de uso pblico ocupado con mesas e cadeiras, veladores, paraventos, macetas, parasoles e outras instalacins similares, mes .....................................................................................................................................................................................

1,60

2.Por utilizacin de separadores, por cada metro lineal ou fraccin mes ........................................................................................................

0,76

3.Pola utilizacin de grellas e outros elementos auxiliares, por cada m2 ou fraccin mes ...............................................................................

1,60

4.Cando os anteriores aproveitamentos se fagan en parques e xardns, a cantidade resultante ter un coeficiente de incremento do ...............

1,2

5.Nas restantes ras, dito coeficiente graduarase considerando a categora da mesma, segundo o seguinte detalle:

 

Primeira .............................................................................................

1,1

Segunda .............................................................................................

1,0

Terceira .............................................................................................

0,9

Cuarta ...............................................................................................

0,8

5.Tarifa mnima. Sempre que por aplicacin dos anteriores epgrafes non se alcance o disposto no presente epgrafe, esixiranse .....................

22,62

2. s efectos de aplicacin do pargrafo anterior, terase en conta que como consecuencia da colocacin de toldos, marquesias, separadores, grellas e outros elementos similares fora delimitada unha superficie maior que a ocupada por mesas e cadeiras, tomarase aquela como base de clculo.

   
  ARTIGO 7.Perodo impositivo e devengo.  
 

1. A taxa devengarase no momento de obter a autorizacin da ocupacin ou utilizacin privativa do uso pblico local ou da ocupacin, se se procedeu sen a oportuna licencia ou autorizacin.

2. O perodo impositivo coincidir co mes natural, devengndose a taxa no primeiro da do perodo impositivo.

   
  ARTIGO 8.Declaracin e ingreso.  
 

No momento de solicita-la autorizacin do aproveitamento, o contribuinte deber autoliquidar o importe da taxa en concepto de depsito previo na Tesourera Municipal.

   
  ARTIGO 9.Normas de xestin.  
 

1. As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados neste texto, debern solicitar previamente a correspondente licencia, autoliquidar a taxa a que se refire o artigo seguinte e formular declaracin na que conste a superficie do aproveitamento e os elementos que se pretenden instalar, as como un plano detallado da superficie que se pretende ocupar e da sa situacin dentro do Concello.

3. No caso de denegarse as autorizacins, os interesados podern solicitar deste Concello a devolucin do importe ingresado.

4. Non se consentir a ocupacin da va pblica ata que non fora autoliquidadas as taxas correspondentes e fora obtida a correspondente licencia polos interesados. O incumprimento deste mandato poder dar lugar non concesin da licencia, sen prexuzo do pagamento da taxa, as como das sancins e recargos que procedan.

5. As anteriores ocupacins entenderanse rematadas unha vez transcurrido o prazo autorizado, debendo o interesado, de querer continuar coa ocupacin, solicitar a prorroga e abonar as taxas correspondentes, segundo o procedemento sinalado en pargrafos precedentes.

   
  ARTIGO 10.Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan estarase disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei xeral tributaria e no disposto na ordenanza fiscal xeral.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL  
 

As tarifas enumeradas anteriormente sern incrementadas anualmente no IPC.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA  
 

Suspndese a aplicacin do importe da taxa aplicable regulada no artigo 6 da presente Ordenanza durante o periodo comprendido entre o da 1 de xaneiro ata o 31 de decembro do 2020, co fin de afrontar os efectos da crise econmica creada pola propagacin do COVID-19,que deu lugar declaracin do estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza Fiscal, que consta de 10 artigos, foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 6 de novembro de 1998.

Foi modificada posteriormente segundo acordos plenarios en sesins celebradas o da seis de setembro de 2001, 18 de xullo de 2002, 4 de setembro de 2003, 28 de outubro de 2004, 30 de xuo de 2005, 28 de setembro de 2006 e 25 de outubro de 2007 e 4 de setembro de 2008.

A presente modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o dia 25 de xuo de 2020. Entrar en vigor, logo da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios