Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Irixoa - Ordenanza reguladora da expedicin de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para persoas con minusvalidez

Publicación provisional : 23-10-2002 BOP N 243 -- Publicación definitiva : 23-10-2002 BOP N 243
Redacción Aplicable desde 07-11-2002

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO I.-TARXETAS DE ESTACIONAMENTO
 - Artigo 1. .-Obxectivo.
 - Artigo 2. .-Titulares da tarxeta.
 - Artigo 3. .-Documentacin.
 - Artigo 5. .-Procedemento.
 - Artigo 6. .-Caducidade das tarxetas.
 - Artigo 8. .-Uso da tarxeta.
 - CAPTULO II.-TARXETAS DE ACCESIBILIDADE
 - Artigo 9. .-Obxectivo.
 - Artigo 11. .-Titulares da tarxeta.
 - Artigo 13. .-Documentacin.
 - Artigo 14. .-Procedemento.
 - Artigo 15. .-Caducidade das tarxetas.
 - Artigo 16. .-Medidas que garanten a accesibilidade.
 - Artigo 17. .-Uso da tarxeta.
 - Disposicin final.
 - Anexo I
   
  CAPTULO I.-TARXETAS DE ESTACIONAMENTO  
 

   
  Artigo 1. .-Obxectivo.  
 

Facilita-lo aparcamento a tdolos minusvlidos do municipio que tean dificultades graves de mobilidade, a travs da concesin dunha tarxeta municipal, de carcter persoal e intransferible, que autorice a estacionar en lugares sinalados como "reservado para minusvlidos", nas zonas de aparcamento restrinxido ( gratuitamente e sen limite de tempo) e nas zonas de carga e descarga polo tempo imprescindible; nos termos establecidos na Lei 8/97, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresin de barreiras na comunidade autnoma de Galicia.

   
  Artigo 2. .-Titulares da tarxeta.  
 

a) Tern dereito a solicita-la tarxeta todas aquelas persoas empadroadas neste Concello, que padezan e/ou tean recoecida algn tipo de minusvalidez con graves problemas de mobilidade.

b) Persoas minusvlidas con mobilidade reducida, que sexan transportados por terceiras persoas. S se poder facer uso da tarxeta cando se transporte minusvlido.

   
  Artigo 3. .-Documentacin.  
 

Para obte-la tarxeta, deber presentarse no Concello a seguinte documentacin:

-Solicitude debidamente cumprimentada, conforme a impreso normalizado que ser facilitado polos Servicios Sociais do Concello, segundo o modelo que se achega como anexo I.

-Fotocopia do DNI do peticionario da tarxeta.

-Certificado de empadroamento.

-Das fotografas actuais tamao carn.

-Cualificacin da minusvala emitida pola Xunta de Galicia ou polos equipos autorizados noutras CC AA; se nesta non constase a estimacin da imposibilidade ou dificultade do seu titular para uso do transporte pblico, remitirase a devandita cualificacin EVO para a sa oportuna estimacin.

   
  Artigo 5. .-Procedemento.  
 

Presentada a solicitude no Rexistro Xeral do Concello, coa documentacin pertinente, remitirase Departamento de Servicios Sociais para a emisin do informe-proposta correspondente. Posteriormente, este informe elevarase Alcalda, para que dicte a resolucin pertinente, concedendo ou denegando a tarxeta solicitada.

Esta resolucin ser notificada interesado de acordo co establecido na Lei 30/92, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

A tarxeta, unha vez concedida, ser asinada polo titular e plastificada.

Cando se utilice colocarase na parte dianteira do vehculo, de xeito que unicamente o anverso da tarxeta sexa claramente visible para o seu control

   
  Artigo 6. .-Caducidade das tarxetas.  
 

O perodo de validez desta tarxeta, estar vinculado perodo de validez da cualificacin da minusvala emitida pola EVO; se esta cualificacin fora definitiva ou permanente a tarxeta caducar s dez anos da concesin, e no caso de que esta sexa provisional caducar cando transcorrese o prazo que esta indique. Para a renovacin dbese segui-lo mesmo procedemento que para o outorgamento da tarxeta inicial.

O Concello ter dereito a controlar que as condicins que deron orixe expedicin da tarxeta continan vixentes, polo que poder requirir s solicitantes/titulares, en calquera intre para que acheguen probas actualizadas das devanditas condicins.

Calquera variacin das condicins que deron orixe expedicin da tarxeta deber ser comunicada s servicios sociais municipais, no prazo mximo dun mes; de non ser as, o Concello poder anula-la sa vixencia.

Para a renovacin deberase segui-lo mesmo procedemento que se seguise para o outorgamento da tarxeta inicial para tal efecto un mes antes de que caduque a tarxeta o titular deber solicitar unha nova tarxeta, tendo a obriga de entrega-la anterior no momento de retira-la actualizada

   
  Artigo 8. .-Uso da tarxeta.  
 

As tarxetas concedidas tern validez en toda a Comunidade Europea. Non obstante, no caso de cambio de domicilio do beneficiario da tarxeta, este deber solicita-lo traslado do expediente novo municipio de residencia

No suposto de que se detecte o uso indebido da tarxeta de xeito reiterado e debidamente probado, con independencia da sancin pecuniaria que no seu caso puidese recaer no procedemento sancionador incoado para tal efecto, a citada tarxeta ser retirada durante un prazo de dous anos polo rgano que a outorgase.

   
  CAPTULO II.-TARXETAS DE ACCESIBILIDADE  
 

   
  Artigo 9. .-Obxectivo.  
 

Favorece-lo uso e aproveitamento dos transportes pblicos a tdolos minusvlidos do municipio que tean algunha limitacin, a travs da concesin dunha tarxeta municipal, de carcter persoal e intransferible, como documento acreditativo da sa discapacidade.

   
  Artigo 11. .-Titulares da tarxeta.  
 

Todos aqueles interesados s que se lles recoeza a condicin de minusvlidos polos Equipos de Valoracin e Orientacin (EVO), dependentes das seccins de cualificacin e estimacin de minusvalidez.

   
  Artigo 13. .-Documentacin.  
 

Para obte-la tarxeta, deber presentarse no Concello a seguinte documentacin:

-Solicitude debidamente cumprimentada, conforme a impreso normalizado que ser facilitado polos Servicios Sociais do Concello, segundo o modelo que se achega como anexo I:

-Fotocopia do DNI do peticionario da tarxeta.

-Das fotografas actuais tamao carn.

-Cualificacin da minusvala emitida pola Xunta de Galicia ou polos equipos autorizados noutras CC AA

   
  Artigo 14. .-Procedemento.  
 

Presentada a solicitude no Rexistro Xeral do Concello, coa documentacin pertinente, remitirase Departamento de Servicios Sociais para a emisin do informe-proposta correspondente. Posteriormente, este informe elevarase Alcalda, para que dicte a resolucin pertinente, concedendo ou denegando a tarxeta solicitada.

Esta resolucin ser notificada interesado de acordo co establecido na Lei 30/92, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

A tarxeta, unha vez concedida, ser asinada polo titular e plastificada.

   
  Artigo 15. .-Caducidade das tarxetas.  
 

1.-As tarxetas concedidas polo Concello, de conformidade co disposto no procedemento regulado no punto 4. , tern validez en todo o territorio da Comunidade Autnoma de Galicia. Non obstante, no caso de cambio de domicilio do beneficiario dunha tarxeta de estacionamento, este deber solicita-lo traslado do expediente novo municipio de residencia

O perodo de validez desta tarxeta, estar vinculado perodo de validez da cualificacin da minusvala emitida pola EVO; se esta cualificacin fora definitiva ou permanente a tarxeta caducar s dez anos da concesin, e no caso de que esta sexa provisional caducar cando transcorrese o prazo que esta indique. Para a renovacin dbese segui-lo mesmo procedemento que para o outorgamento da tarxeta inicial.

O Concello ter dereito a controlar que as condicins que deron orixe expedicin da tarxeta continan vixentes, polo que poder requirir s solicitantes/titulares, en calquera intre para que acheguen probas actualizadas das devanditas condicins.

Calquera variacin das condicins que deron orixe expedicin da tarxeta deber ser comunicada s servicios sociais municipais, no prazo mximo dun mes; de non ser as, o Concello poder anula-la sa vixencia.

Para a renovacin deberase segui-lo mesmo procedemento que se seguise para o outorgamento da tarxeta inicial para tal efecto un mes antes de que caduque a tarxeta o titular deber solicitar unha nova tarxeta, tendo a obriga de entrega-la anterior no momento de retira-la actualizada.

   
  Artigo 16. .-Medidas que garanten a accesibilidade.  
 

a) Reserva de un mnimo de das praza nos transportes colectivos.

b) Bonificacin do 100% para residentes e 50% para transentes nas tarifas para as persoas que dispoen de tarxeta.

c) Reserva de prazas nos centros de servicio de transporte pblico.

   
  Artigo 17. .-Uso da tarxeta.  
 

As tarxetas concedidas tern validez en todo o territorio da Comunidade Autnoma de Galicia. Non obstante, no caso de cambio de domicilio do beneficiario da tarxeta, este deber solicita-lo traslado do expediente novo municipio de residencia

No suposto de que se detecte o uso indebido da tarxeta de xeito reiterado e debidamente probado, con independencia da sancin pecuniaria que no seu caso puidese recaer no procedemento sancionador incoado para tal efecto, a citada tarxeta ser retirada durante un prazo de dous anos polo rgano que a outorgase.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicado integramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia, de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e transcorra o prazo de 15 das hbiles previsto no artigo 65.2 da devandita lei, e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  Anexo I  
 

Solicitude da tarxeta de estacionamento/ accesibilidade para persoas con minusvala:

"Don/dona ..., con DNI ..., con enderezo en ..., telfono ....

En nome propio ou en representacin do beneficiario/minusvlido ...

Declara:

Que ... est empadroado/a neste Concello, e padece algn tipo de minusvalidez con mobilidade reducida e as o acredita a travs da cualificacin de minusvala actualizada.

Polo que solicita:

Que se lle expida a tarxeta de estacionamento, segundo modelo establecido na Lei 8/97, da comunidade autnoma de Galicia, comprometndose a cumpri-las normas que regulan a sa tramitacin, expedicin e uso.

En Irixoa, a ... de ... de ...

Asdo.: Dona/don ..."

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios