Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - Regulamento do uso das instalacins culturais e deportivas do Concello de Ponteceso.

Publicación provisional : 04-08-2020 BOP N 122 -- Publicación definitiva : 29-09-2020 BOP N 162
Redacción Aplicable desde 22-10-2020

Redacciones Redacciones
 - PREMBULO
 - TTULO PRELIMINAR. Disposicins xerais
 - Ttulo I. Normas xerais do uso das instalacins municipais
 - TITULO II. DISPOSCINS ESPECFICAS
 - Captulo I. Escolas culturais e deportivas
 - Captulo II. Reserva do uso dos pavillns, da pista de pdel e do Edificio das Escolas
 - Titulo III. Rxime sancionador
 - DISPOSICINS FINAIS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  PREMBULO  
 

A prctica da actividade fsica e o deporte revlase como unha das mellores ferramentas de proteccin da sade, mellora da calidade de vida e integracin social do individuo.

A formacin e cultura fsica dos cidadns, cada vez maior, xenera un incremento notable da demanda de servizos e infraestructuras deportivas de calidade no Concello de Ponteceso, motivo por o cal, a poltica deportiva do Concello de Ponteceso dirxese, entre outros obxectivos , hacia a contruccin de novos equipamentos deportivos e o incremento das sa oferta de servizos de actividade fscia e deportiva co obxecto da facer frente a crecente demanda dos cidadns.

A propia Constitucin Espaola, a travs do seu artigo 43, apartado 3, recoece a transcendencia do deporte a o dispoer que os poderes pblicos fomentarn a educacin sanitaria, a educacin fsica e o deporte. As mesmo facilitarn a adecuada utilizacin do ocio.

Por outra banda, o artigo 25.2 l da Lei 7/85, de 2 de abril , reguladora das bases de rxime local, sinala que os municipios exercern en todo caso competencias en materia de promocin do deporte e instalacins deportivas e de ocupacin do tempo libre.

Do mesmo xeito a Constitucin de 1978 recoece a todos os cidadns o dereito para participar nos asuntos pblicos (articulo 23) e, consecuentemente con iso, establece tamna obriga dos poderes pblicos de promover e facilitar a participacin de todos os cidadns na vida poltica, econmica, cultural e social.

Asi mesmo o artigo 25.2.m) da Lei 7/85, de dous de abril, de bases de rxime local determina como competencia municipal a promocin da cultura e equipamentos culturais.

Ditas instalacins foron creadas para a proteccin, fomento e desenvolvemento das actividades culturais, de formacin e recreativas, en xeral, a actividade cultural que pretenda exercitar calquera persoa.

As instalacins deportivas municipais constiten o equipamento bsico que garante a prestacin dos servizos deportivos por o Concello de Ponteceso, cuxo obxectivo fundamental a tutela da sade pblica a travs de medidas preventicas e a prestacins de servizos necesarios, as como fomentar a educacin fsica e o deporte e facilitar a adecuada utilizacin do ocio.

Pretndese con este proxecto cumprir cos obxectivos arriba sinalados, co obxecto de facer fronte a crecente demanda dos cidadns.

O proxecto de regulamento estructrase nun ttulo preliminar, que regula as disposicins xerais,un ttulo primeiro que recolle as normas xerais de uso das instalacins municipais, un ttulo segundo que establece disposicins especficas e un ttulo III que prev o rxime sancionador.

   
  TTULO PRELIMINAR. Disposicins xerais  
 

Artigo 1.

Constite o obxecto deste regulamento establecer o funcionamento das seguintes instalacins de titularidade do Concello de Ponteceso: os pavillns polideportivos, a pista de pdel, o Edificio das Escolas e o Museo de Arte Contempornea da Costa da Morte (MACCMO).

   
  Ttulo I. Normas xerais do uso das instalacins municipais  
 

Artigo 2. Acceso

O acceso a estas instalacins municipais, calquera que sexa o motivo, supn a aceptacin e o cumprimento das normas establecidas neste regulamento.

Artigo 3. Prioridade

As actividades organizadas polo Concello de Ponteceso tern prioridade absoluta na ocupacin destes edificios.

Artigo 4. Usuarios

Aos efectos deste Regulamento, considernse persoas usuarias:

a) As que de forma individual ou colectiva utilizan as instalacins municipais.

b) O alumnado de actividades deportivas programadas ou das clases ou escolas deportivas

c) Titulares dunha reserva de tempada de unidades ou espazos deportivos

d) Acompaantes e espectadores.

Artigo 5. Ttulo habilitante

Para ter opcin a usalas necesario ter a correspondente autorizacin municipal. A autorizacin quedar supeditada ao uso solicitado axustndose s condicins e aos horarios autorizados. O uso das instalacins durante un certo perodo non comporta ningn dereito adquirido.

Artigo 6. Solicitude

A solicitude realizarase conforme ao formulario existente na sede electrnica deste concello ou nos departamentos correspondentes e que se achega no Anexo I deste regulamento Esta solicitude comportar a aceptacin da presente normativa, e non implica, en ningn caso a reserva anticipada da instalacin.

A solicitude supn o pago da taxa regulada na Ordenanza Fiscal n 19 reguladora da taxa por utilizar as instalacins deportivas e/ou culturais municipais e por prestar servizos deportivos , culturais e tursticos, publicada no BOP n 193 do 9.10.2012, ou ordenanza fiscal vixente no seu momento.

Artigo 7 Dereitos dos usuarios

Son dereitos dos usuarios:

a) Ter acceso a seguinte informacin sobre os servizos municipais:

1.- a oferta de servizos e a sa forma de acceso

2.- as instalacins e os equipos dispoibles

3.- Os horarios de prestacins do servizo.

4.- A lista de taxas, prezos pblicos ou tarifas vixentes.

5.- A suspensin dos servizos ou calquer incidencia que se produza.

b) Dispoer de instalacins e equipamentos deportivos e culturais en boas condicins de uso e accesibles a persoas con algunha discapacidade.

c) Coecer a identidade do persoal baixo cuxa responsabilidade se presta o servizo e ser atendidos con respeto e cortesa por parte do persoal que o presta.

d) Recibir o servizo por persoal cualificado.

e) Formular calquer suxerencia, reclamacin ou queixa e ser constestado no plazo establecido.

f) Exercer os dereitos de acceso, rectificacin , cancelacne oposicin respecto dos seus datos persoais, segn o establecido na normativa de proteccin de datos de carcter persoal.

g) Utilizar as instalacins nas condicins que garantan a proteccin da sade e seguridade, conforme a normativa reguladora.

h) Esixir o cumprimento deste Regulamento por medio dos empregados e responsables da xestin dos centros.

i) A devolucin da taxa, precio pblico ou tariga aboada, no caso de incumprimento dos servizos, nos supostos e termos previstos no seu acordo regulador. O Concello de Ponteceso resrvase o dereito de anular, por causas xustificadas, o uso autorizado. Neste caso, habera unha devolucin das taxas ou un cambio de data a convir.

Artigo 8. Deberes dos usuarios.

Son deberes dos usuarios das instalacins:

a) Ser responsable do uso da instalacin a entidade/representante ou o/a particular que asine a solicitude.

b) O solicitante non poder deixarlle o horario concedido a terceiros.

c) Para a comodidade de todos/as e para tratar de promover uns valores ambientais, o tempo de utilizacin da auga e da luz ser o estritamente necesario.

d) Os/as usuarios/as respectarn as normas sobre o uso axeitado do equipamento e do mobiliario das instalacins, deixndoas nas mesmas condicins que antes de ser usadas e velando pola sa limpeza e hixiene. O material empregado quedar recollido e colocado.

Artigo 9. Prcticas prohibidas para os usuarios:

No interior das instalacins queda prohibido:

a) impedir ou obstruir o normal funcionamento das instalacins municipais (verbal, accins e escrito)

b) utilizar as instalacins deportivas e culturais e calquera dos seus elementos para un uso distinto para que o que estean concebidos.

c) Realizar calquer tipo de actos que ocasione danos as instalacins deportivas municipais ou calquera dos seus elementos.

d) Impedir o uso da instalacin deportiva ou cultural ou calquera dos seus elementos a outros usuarios.

e) Realizar calquer actividade econmica lucrativa

f) fumar, consumir substancias psicotrpicas e /ou alcol.

g) Comer nos espazos non habilitados.

h) Introducir frascos de cristal ou similares, que supoan risco para calquera persoa que estea na instalacin.

i) O acceso a animais, ags os cans-gua ou os expresamente autorizados.

j) Outras accins incvicas como: chuspir, tirar lixo, introducir petardos e materiais perigosos, encender fogo, etc.

k) Patinar, xogar e/ou quentar con balns ou outros obxectos na gradara, vestiarios, baos, corredores e zonas comns. En xeral, a realizacin de xogos, as prcticas perigosas e/ou todos aqueles actos que dificulten, obstaculicen ou impidan o transcorrer das actividades.

l) Realizar reportaxe fotogrficos ou de vdeo, sen autorizacin expresa

m) Ceder ou prestar o dereito de uso dos espazos municipais con reserva a terceiras persoas ou entidades sen autorizacin expresa.

Artigo 10. Orden e funcionamento do servizo

a) O persoal da instalacin ser o responsable de facer cumprir as normas e poder, se o caso, expulsar do recinto a quen as incumpra.

b) Unha vez obtida a autorizacin, o non uso reiterado do concedido ou a diminucin significativa na participacin, significar a anulacin da autorizacin, previa escoita dos afectados.

c) O Concello de Ponteceso non se fai responsable das lesins ou accidentes das persoas que estean facendo uso autorizado das instalacins. Todo accidente que se produza nas instalacins ser comunicado antes de abandonala.

d) O Concello de Ponteceso non se far responsable da desaparicin de obxectos persoais dos usuarios/as dentro das instalacins.Os obxectos recollidos nos vestiarios ou en calquera outro recuncho da instalacin sern custodiados polos empregados municipais, durante un prazo mximo de 15 das. Se nese prazo non son reclamados polo seu propietario/a, entregaranse a unha entidade benfica.

Os obxectos de valor sern entregados Polica Local.

   
  TITULO II. DISPOSCINS ESPECFICAS  
 

 

   
  Captulo I. Escolas culturais e deportivas  
 

Artigo 11. Orden e funcionamento

a) O/A menor deber ser entregado ao monitor/a. No caso de suspensin da actividade ou de calquera outro imprevisto, avisarase con antelacin na medida do posible.

b) Os pais, nais, titores non poden estar presentes durante o transcurso das clases para un mellor funcionamento das mesmas.

c) Puntualidade na entrega e recollida dos nenos/as.

Nas causas de forza maior onde o pai, nai ou titor cheguen tarde a recoller neno/a, este quedar a cargo do bedel da instalacin.

d) Os participantes sern recollidos polo pai, nai, titor ou quen estes autoricen. Podern sar sos con autorizacin expresa (dos titores).

e) Nas competicins deportivas, xornadas de exhibicin, etc. o/a participante ten unha vestimenta especfica polo que, de non querer levala e/ou mercala, non participar na competicin ou exhibicin, sen embargo poder asistir s clases.

f) Nos adestramentos e nas competicins, cada neno/a levar a sa auga co seu nome.

   
  Captulo II. Reserva do uso dos pavillns, da pista de pdel e do Edificio das Escolas  
 

Artigo 12. Acceso

No uso libre dos pavillns necesario ter cumpridos os 14 anos, no caso de que algun menor desta idade queira usar a instalacin deber facelo acompaado dunha persoa maior de idade, que ser o/a responsable. A solicitude sempre a far un adulto/a.

Artigo 13. Deberes dos usuarios

Vestir o calzado e a indumentaria axeitada modalidade deportiva practicada e ao pavimento.

Artigo 14. Orden no reparto de horarios

hora do reparto dos horarios tern preferencia:

1. As entidades federadas inscritas no rexistro de asociacins municipais do Concello de Ponteceso.

2. As entidades non federadas inscritas no rexistro de asociacins municipais do Concello de Ponteceso.

3. Uso libre por parte de grupos non formais de persoas e particulares do Concello de Ponteceso.

4. As entidades federadas alleas o Concello de Ponteceso.

5. As entidades non federados alleas o Concello de Ponteceso.

6. Uso libre por parte de grupos non formais de persoas e particulares alleos o Concello de Ponteceso.

No caso de coincidencia de prioridades primar o nmero de entrada no rexistro municipal.

Artigo 15 . Seguro de responsabilidade civil

As entidades que soliciten o uso das instalacins ademais da solicitude debern xustificar que a entidade pose un seguro de responsabilidade civil e seguro de accidentes para os deportistas, federado ou non.

   
  Titulo III. Rxime sancionador  
 

Artigo 16. Normas xerais

Considranse infraccins administrativas as accins e omisins tipificadas conforme a lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo comn e respetando o Titulo XI da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora de bases de rxime local.

As infraccins clasifcanse en moi graves, graves e leves.

Artigo 17. Faltas moi graves

Consideraranse como faltas moi graves:

1. Agredir ao persoal das instalacins, adestrador/a, monitor/a ou a outros/as usuarios/as con dano fsico.

2. Que se adopten aptitudes de acoso fsico, moral ou sexual que poidan considerarse moi graves.

3. Provocar co seu comportamento a suspensin dalgunha actividade (pelexas, revoltas, falsas alarmas).

4. Quebrantalas sancins impostas.

5. Causar danos (pintar, rachar, raiar, etc...) nas instalacins ou en materiais intencionada ou imprudentemente con deterioro grave con custo de reparacin superior aos 1501 .

6. Roubar nas instalacins ou a calquera usuario/a.

7. Acceder s instalacins, dependencias ou vestiarios sen autorizacin.

8. Incumprimento das normativas de seguridade.

9. Ser sancionado pola comisin de tres faltas graves nun perodo dun ano

Artigo 18 . Faltas Graves

Consideraranse como faltas graves:

1. Ameazar, coaccionar, ou realizar actos vexatorios de palabra ou de obra ao persoal, adestrador/a, monitor/a ou a outros/as usuarios/as das instalacins.

2. Insultar, ofender ou facer caso omiso das indicacins do persoal das instalacins, monitores/as, adestradores/as.

3. Agredir a algn/a usuario/a, cando dilo non resulte dano fsico.

4. Causar danos sen intencionalidade nas instalacins ou nos materiais.

5. Emporcar intencionadamente as instalacins.

6. En xeral tdalas conductas que atenten de maneira grave disciplina, ou boa orde, e ao respecto cos demais usuarios/as e o persoal.

7. Causar danos (pintar, rachar, raiar, etc...) nas instalacins ou materiais das instalacins intencionada ou imprudentemente con deterioro grave con custo de reparacin entre os 601 e os 1500 .

8. A reiteracin ou reincidencia nas faltas leves.

Artigo 19. Faltas Leves

Consideraranse faltas leves:

1. Protestar as decisins do persoal das instalacins.

2. Adoptar unha actitude pasiva ou neglixente no cumprimento das instrucins do persoal das instalacins, adestradores/as, monitores/as.

3. Dirixirse ao persoal das instalacins, adestradores/as, monitores/as ou outros/as usuarios/as con expresins de menosprezo, ou cometer actos de desconsideracin cara eles tales como ameazas, coaccins, ofensas.

4. Xogar perigosamente ou realizar bromas imprudentes que poidan causar danos propios ou alleos.

5. A ausencia reiterada e sen xustificacin nas actividades inscritas.

6. Causar danos (pintar, rachar, raiar, etc...) nas instalacins ou materiais das instalacins intencionada ou imprudentemente con deterioro leve con custo de reparacin entre os 600 e 1 .

7. Facer un uso incorrecto das instalacins e materiais das instalacins.

8. O/as usuarios/as que inducisen a outros/as realizacin de actos ou conductas constitutivas de falta disciplinaria ou cooperen na sa execucin, incorrern na mesma responsabilidade que estes.

9. Tamn aqueles usuarios/as que encubran a outros/as de faltas consumadas, sendo a sa sancin menor que a da falta.

Artigo 20.Sancins

Sancins disciplinarias.

1. As sancins teen carcter educativo, preventivo e correctivo, e a sa imposicin ter sempre como finalidade o manter o interese xeral e o prestixio das instalacins.

2. Pola razn das faltas as que se refire este Regulamento poderanse impor as seguintes sancins:

a) Perda definitiva da condicin de usuario/a das instalacins e actividades deportivas ou culturais.

b) Suspensin da condicin de usuario/a das instalacins de 1 a 4 anos.

c) Suspensin da condicin de usuario/a das instalacins de 3 meses a 1 ano.

d) Suspensin da condicin de usuario/a das instalacins de 7 das a 3 meses.

e) Apercibimento.

f) Reposicin ou reparacin dos danos causados.

As sancins a) e b) sern impostas s por faltas moi graves. As sancins do apartado c) podern imporse pola comisin de faltas graves. As faltas leves soamente podern ser corrixidas coas sancins que se sinalan nos apartados d) e e). E por ltimo a sancin f) poderase impor por calquera falta cometida.

Son causas eximentes o caso fortuto e a forza maior.

Son circunstancias atenuantes:

- No ter sido sancionado en ningunha ocasin.

- A de ter precedido, inmediatamente comisin da falta provocacin suficiente.

- A de ter procedido o/a culpable, por arrepentimento espontneo a reparar ou diminur os efectos da falta, e a dar satisfaccin ao/ ofendido/a ou a confesar aquela.

Son circunstancias agravantes:

- Ser reincidente. Existe reincidencia cando o/a autor/a da falta foi sancionado con anterioridade por outra de anloga natureza, ou outra castigada con igual ou maior sancin ou por das ou mis castigadas con sancin menor.

- As sancins de suspensin, afectan s condicins pola que foron impostas e tamn para o uso de tdalas instalacins e servizos da mesma en calquera outra circunstancia.

- As sancins de reparacin ou reposicin, abonaranse ou solucionaranse dentro dos trinta das seguintes a notificacin do fallo. No suposto dun usuario que pertenza a un club ou colectivo, ser este o responsable subsidiario do mesmo, ou solidaria e mancomunadamente as persoas que realmente empregaron as instalacins ou servizos co sancionado.

Artigo 21 . Responsables

Sern responsables das infraccins quenes as cometan

Cando as actuacins constitutivas de infraccin sexan cometidas por varias persoas conxuntamente, e non sexa posible determinar o grado de participacin da cada unha, respondern todas de forma solidaria, conforme o establecido la lei de procedemento administrativo comn.

Artigo 22. Reposicin e indemnizacin

Con independencia das sancins que poidan impoerse por os feitos tipificados neste regulamento, o infractor estar obrigado a restitucin e reposicin dos bens o seu estado anterior, con indemnizacin de danos e perxuzos causados.

Artigo 23. Procedemento.

A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro , de procedemento admnistrativo comn, correspondendo a imposicin de sancins ao Concello de Ponteceso, a travs dos rganos competentes conforme a lei 7/85, de 2 abril, reguladora de bases de rxime local, sen perxuzo dos acordos de delegacins de competencias.

Artigo 24. Prescripcin de infraccins e sancins.

1. As infraccins moi graves prescribirn aso tres anos, as graves aos dous anos e as leves aos seis meses.

2. As sancins impostas por faltas moi graves prescribirn aos tres anos, as graves aos dous anos e as leves ao ano.

   
  DISPOSICINS FINAIS  
 

Primeira.- O Alcalde do Concello de Ponteceso ditar as instruccins precisas para a execucin do presente Regulamento, sen perxuzo de delegacin conforme o artigo 44 do RD 2586/1986

Segunda.- O presente regulamento entrar en vigor unha vez aprobado definitivamente polo Concello e publicado o texto ntegro e o acordo no Boletn Oficial da Provincia e tea transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, regulamentadora das bases de rxime local.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

Oregulamento dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo). 

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva. 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios