Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA N 32, REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA PRESTACIN DO SERVIZO PBLICO DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS DE ARTEIXO

Publicación provisional : 21-11-2003 BOP N 268 -- Publicación definitiva : 15-01-2004 BOP N 11
Redacción Aplicable desde 06-11-2020

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.CONCEPTO.
 - ARTIGO 2.OBRIGADOS O PAGAMENTO.
 - ARTIGO 3.BASE DE CLCULO.
 - ARTIGO 4. TARIFAS.
 - ARTIGO 5.REDUCINS.
 - ARTIGO 6.OBRIGA DO PAGAMENTO.
 - ARTIGO 7.REVISIN E ACTUALIZACIN DE TARIFAS.
 - ARTIGO 8.SUSPENSIN TEMPORAL DA COTA.
 - ARTIGO 9.NORMAS DE XESTIN.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1.CONCEPTO.  
 

De conformidade co previsto no artigo 127, en relacin co artigo 41, mbolos do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, as mesmo conforme ao Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o rxime de prezos das escolas infants 0-3 dependentes da Consellera de Traballo e Benestar, modificado polo Decreto 91/2014, do 17 de xullo polo que se modifica o Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o rxime de prezos das escolas infants dependentes da Consellera de Traballo e Benestar e actualizado pola Resolucin do 10 de maio de 2017 pola que se actualizan os prezos das escolas infants dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais, este Concello establece o prezo pblico por prestacin do servizo pblico Escola Infantil Municipal, especificando as tarifas no artigo 4 e seguintes, que se rexern polo presente texto normativo.

   
  ARTIGO 2.OBRIGADOS O PAGAMENTO.  
 

Estn obrigadas ao prezo pblico regulamentado nesta ordenanza as persoas que se beneficien dos servizos ou actividades prestadas ou realizados polo servizo de Escola Infantil Municipal.

   
  ARTIGO 3.BASE DE CLCULO.  
 

3.1.Para a determinacin do importe mensual que van pagar as persoas obrigadas ao pagamento dos prezos pblicos determinados na presente ordenanza, teranse en conta as seguintes especificacins.

Para os efectos da sa aplicacin, a renda per cpita mensual da unidade familiar computarase segundo as seguintes regras:

a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cnxuxes non separados legalmente e:

1. As fillas e os fillos menores, con excepcin dos que, con consentimento das nais e/ou dos pais, vivan independentes destes.

2. As fillas e os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente, suxeitos patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

3. As fillas e os fillos maiores de dezaoito anos cun grao de discapacidade superior ao 33%.

4. As menores e os menores en situacin de garda con fins adoptivos ou en situacin de acollemento familiar por tempo superior a un ano.

A determinacin dos membros da unidade familiar realizarase atendendo situacin existente no momento de presentacin da solicitude de praza.

b) Tomarase o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que ser o resultado da agregacin das rendas do exercizo anterior a aquel en que dea comezo o curso escolar, no cal se pretenda que produza efectos, de cada un dos membros da unidade familiar, calculadas por agregacin da base impoible xeral coa base impoible do aforro, calculadas segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

O importe dos ingresos totais da unidade familiar ser acreditado, mediante a presentacin das copias certificadas pola Administracin tributaria das declaracins do IRPF ou a certificacin de ingresos das persoas que non presentasen as declaracins do IRPF.

A documentacin anterior poder ser substituda pola correspondente autorizacin a esta administracin para obter os datos necesarios para determinar os ingresos totais para estes efectos a travs das correspondentes administracins tributarias.

c) O importe anterior dividirase polo nmero de membros computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar. Entenderase por familia monoparental, a unidade familiar a que se refire a letra a) cando formase parte dela un nico proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa con que mantea unha relacin anloga conxugal e sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contriba economicamente ao seu sustento.

d) A renda per cpita mensual ser o resultado de dividir o importe anterior por doce.

3.2.Para as persoas non obrigadas a declarar, as bases impoibles s que se fai referencia obteranse como resultado de aplicar aos datos existentes na Administracin os criterios da lexislacin do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

   
  ARTIGO 4. TARIFAS.  
 

4.1.Contas dos servizos:

4.1.1.ASISTENCIA E SERVIZOS.

Tarifa

Contas en funcin do indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM)

Horario de ma

Horario escolar continuado

Horario escolar partido

Horario de tarde

Comedor

Almorzo

Merenda

T1

Rendas inferiores ao 30% do IPREM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T2

Rendas comprendidas entre o 30% e inferiores ao 50% do IPREM

0,00

0,00

0,00

0,00

17,45

3,09

5,16

T3

Rendas comprendidas entre o 50% e inferiores ao 75% do IPREM

34,91

32,91

26,91

22,91

17,45

3,09

5,16

T4

Rendas comprendidas entre o 75% e inferiores ao 100% do IPREM

69,81

65,81

53,81

45,81

26,45

4,12

7,22

T5

Rendas comprendidas entre o 100% e inferiores ao125% do IPREM

112,13

106,13

86,13

72,13

37,02

6,19

10,32

T6

Rendas comprendidas entre o 125% e inferiores ao 150% IPREM

133,29

125,29

102,29

86,29

52,85

9,28

15,48

T7

Rendas comprendidas entre o150% e o 200% do IPREM

147,05

138,05

113,05

95,05

63,47

11,35

18,57

T8

Rendas superiores ao 200% IPREM

169,26

159,26

129,26

109,26

74,05

12,38

20,64

4.1.2.HORARIO AMPLIADO.

Con carcter excepcional as familias usuarias do servizo podern ampliar a sa xornada de atencin educativa mediante a solicitude de horas extraordinarias sempre que se acredite a sa necesidade.

A permanencia da alumna ou do alumno no centro non poder superar as oito horas diarias dentro da xornada pola que opte, ags cando, por circunstancias excepcionais debidamente xustificadas e acreditadas, tea que permanecer un tempo superior ao mximo establecido. Neste suposto, o caso ser estudado e, de ser o caso, autorizado pola Concellara da rea de Educacin.

HORARIO AMPLIADO

21,16 hora/mes

4.1.3.Situacins especiais:

4.1.3.1.Para as nenas e os nenos que non empreguen habitualmente o servizo de xantar e que desexen utilizalo algn da con carcter solto o prezo ser de 4,23 /da.

4.1.3.2.Para as nenas e os nenos que non empreguen habitualmente o servizo de almorzo e que desexen utilizalo algn da con carcter solto o prezo ser de 1,02 /da.

4.1.3.3.Para as nenas e os nenos que non empreguen habitualmente o servizo de merenda e que desexen utilizalo algn da con carcter solto o prezo ser de 1,54 /da.

4.1.3.4.-Para as nenas e nenos que non empreguen habitualmente o servizo de horas ampliadas e desexen utilizalo algn da con carcter solto o prezo ser de 4,23 /da.

4.1.3.5.Para as nenas e os nenos que, con carcter extraordinario, soliciten mis horas diarias de asistencia ao centro que as contempladas no horario do que usuaria/usuario, a tarifa mensual que lle corresponde abonar incrementarase atendendo ao nmero de horas que permaneza no centro.

   
  ARTIGO 5.REDUCINS.  
 

A) Segundo as circunstancias da unidade familiar ou de convivencia, sobre o prezo que resulte de aplicar o disposto na tboa do apartado 4.1.1, aplicaranse os seguintes descontos que non son acumulables entre s:

 

% DESCONTOS

Nenas e nenos pertencentes a familias numerosas

20%

Nenas e nenos pertencentes a familias monoparentais

20%

Asistencia ao centro de varios irmns

20% (o segundo e sucesivo) para os servizos distintos da atencin educativa

Para a aplicacin dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no momento de presentacin da solicitude de praza na escola infantil 0-3 ou da sa renovacin, que debern ser previamente xustificadas documentalmente de non coincidir coas circunstancias na data da devindicacin da declaracin do IRPF.

B) Aplicarase a gratuidade da atencin educativa na Escola Infantil Municipal para segundos/as fillos/as e sucesivos/as.

A este efecto, computarn unicamente os/as fillos/as que formen parte da unidade familiar e quede acreditada a sa convivencia e garda e custodia coa/s persoa/s proxenitor/a/s do menor beneficiario da gratuidade.

C) Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fra de prazo, traslado de residencia, etc.) o menor ingrese no centro con posterioridade ao da 15 do mes, a cota que corresponda pagar por dito mes ter un desconto do 50%.

   
  ARTIGO 6.OBRIGA DO PAGAMENTO.  
 

A obriga do pagamento do prezo pblico regulamentado nesta ordenanza nace desde o momento en que se preste o servizo.

A falta de pagamento de das mensualidades consecutivas ou tres alternas, sen prexuzo da sa esixencia polo procedemento administrativo de constrinximento, orixinar a perda do dereito praza.

   
  ARTIGO 7.REVISIN E ACTUALIZACIN DE TARIFAS.  
 

Ao longo do curso poderase proceder revisin da tarifa fixada inicialmente, cando concurran e se xustifiquen variacins socioeconmicas na unidade familiar referidas aos seguintes casos:

a) Modificacin das circunstancias que determinan os descontos recollidos na normativa vixente en materia de prezos pblicos.

b) Diminucin ou incremento dos ingresos en mis dun 20% no cmputo anual respecto dos declarados na solicitude/renovacin de praza ou, no seu caso, nunha variacin posterior. Estas variacins debern ter unha duracin mnima de seis meses para ser tomadas en consideracin e xustificaranse por medio da declaracin do IRPF, dun certificado emitido pola AEAT ou por calquera outra documentacin que, a xuzo da Comisin de Baremacin, xustifique e permita un novo clculo da renda per cpita da unidade familiar.

c) Variacin no nmero de membros da unidade familiar.

O beneficiario queda obrigado a comunicar calquera variacin que se produzca na situacin socioeconmica e familiar que dera lugar concesin de praza e aplicacin de tarifa.

A modificacin da tarifa, se o caso, ser resolta pola Comisin de Baremacin da Escola Infantil Municipal que dar traslado da mesma ao alcalde ou rgano no que delegue para a sa resolucin e posterior dacin de conta na vindeira Xunta de Goberno Local que se celebre.

A Comisin de Baremacin poder iniciar de oficio, a actualizacin dos datos econmicos que constan no expediente de cada nena ou neno, podendo verse modificada a sa tarifa. No caso de facelo, deber dar traslado do acordo ao alcalde ou rgano no que delegue para a sa resolucin e posterior dacin de conta na vindeira Xunta de Goberno Local que se celebre.

Os prezos pblicos establecidos na presente ordenanza poderanse actualizar cada curso escolar na mesma proporcin que a variacin interanual positiva experimentada polo ndice xeral de prezos de consumo para a Comunidade Autnoma de Galicia (IPC) no mes de xuo anterior. Corresponder Alcalda-Presidencia a fixacin das novas tarifas por aplicacin do IPC descrito, que se darn a coecer mediante anuncios no BOP e taboleiro de edictos do Concello e da Escola Infantil Municipal.

   
  ARTIGO 8.SUSPENSIN TEMPORAL DA COTA.  
 

Non se ter obriga de abonar a cota nos seguintes perodos:

Mes de vacacins da nena ou do neno.

Cando, por calquera motivo distinto perodo de vacacins anuais, o centro permaneza pechado por un perodo superior a 15 das naturais.

Cando, por causa debidamente xustificada, a nena ou o neno deixe de asistir temporalmente centro. Neste caso, o suxeito obrigado pago estar exento de abonar a cota desde o primeiro da do mes natural seguinte da data de ausencia centro. A suspensin da cota durar ata o da primeiro do mes natural no que se produza a reincorporacin da nena ou do neno. Se a reincorporacin se produce con posterioridade da 15 do mes, a cota correspondente reducirase nun 50% nesa mensualidade.

   
  ARTIGO 9.NORMAS DE XESTIN.  
 

As solicitudes para acceder ao servizo de Escola Infantil Municipal formalizaranse por escrito a travs de instancias dirixidas Alcalda-Presidencia da corporacin municipal entregadas no Rexistro Xeral do Concello, a travs da sede electrnica ou en calquera dos lugares ou rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo, xuntando a documentacin sinalada na Ordenanza Reguladora da Escola Infantil Municipal.

Recibida a instancia xunto coa documentacin, procederase polos tcnicos responsables comprobacin dos datos presentados, avaliando as solicitudes (segundo o anexo I da Ordenanza Reguladora da Escola Infantil Municipal ) e elaborando un informe posterior que ser sometido a dictame da Comisin de Baremacin da Escola Infantil Municipail de Arteixo. Do seu contido darase traslado ao alcalde ou rgano no que delegue para a sa resolucin e posterior dacin de conta na vindeira Xunta de Goberno Local que celebre.

En caso de urxencia motivada, e sempre que exista dispoibilidade de praza, ser o alcalde ou rgano en quen delegue, quen decida a concesin ou denegacin dos servizos, dando conta na seguinte Xunta de Goberno Local que rena.

O pagamento dos prezos das mensualidades farase por adiantado nos primeiros dez das de cada mes, segundo padrn elaborado ao efecto, que incluir, ademais do importe da asistencia mensual, o resto dos servizos que reciben as usuarias e os usuarios.

A efectos da xestin do pagamento dos prezos das mensualidades, calquera modificacin na asistencia ou servizos debe ser solicitada ao Concello de Arteixo, presentando unha instancia xeral a travs de calquera dos medios habilitados ao efecto, durante a primeira quincena do mes anterior a recibir o servizo ou asistencia.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

O presente texto normativo regulador do prezo pblico pola prestacin do servizo da Escola Infantil Municipal, foi aprobado polo Concello Pleno en sesin celebrada o da vinte de xuo de 1997.

Foi modificado posteriormente polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 1 de outubro de 2001, 30 de outubro de 2003, 26 de marzo de 2009, 27 de setembro de 2012, 4 de abril de 2013 e 26 de maio de 2016.

A presente modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 30 de xullo de 2020. Entrar en vigor unha vez publicado o seu texto integro no Boletn Oficial da Provincia e tea trancorrido o prazo de 15 das previsto no artigo 70.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresas, e aplicarase no curso acadmico 2020-2021.

O que se publica para coecemento xeral, tendo transcorrido xa o prazo previsto nos artigos 65.2 en relacin co 56.1 da Lei 7/1985, reguladora das bases do rxime local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios