Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vedra - REGULAMENTO DE RXIME INTERNO ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE VEDRA

Publicación provisional : 05-12-2019 BOP N 232 -- Publicación definitiva : 21-02-2020 BOP N 36
Redacción Aplicable desde 17-11-2020

Redacciones Redacciones
 - INTRODUCIN
 - CAPTULO I.DATOS DO CENTRO
 - CAPTULO II.FUNCIONAMENTO DO CENTRO
 - CAPTULO III.ESTRUTURA ORGANIZATIVA
 - CAPTULO IV.NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL
 - CAPTULO V.NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS/AS
 - CAPTULO VI.NORMATIVA REFERENTE FAMILIA
 - CAPTULO VII.RXIME DE COBRAMENTO
 - CAPTULO VIII.NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  INTRODUCIN  
 

Normativa aplicable

Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e inspeccin dos programas e dos centros de servizos sociais, artigo 7 b) que establece como un dos requisitos funcionais o dispor dunhas normas de funcionamento.

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia.

Decreto 330/2009, do 4 de xuo, polo que se establece o currculo de Educacin Infantil.

Decreto 49/2012 do 19 xaneiro polo que se aproba o rxime de prezos das escolas infants.

Decreto 148/2014, do 6 de novembro, polo que se modifica o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mnimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educacin infantil, a educacin primaria e a educacin secundaria, art. 8 (BOE nm. 62, do 12 de marzo).

Real Decreto 476/2013, do 21 de xuo, polo que se regulan as condicins de cualificacin e formacin que deben posur os mestres dos centros privados de Educacin Infantil e de Educacin Primaria, Art. 2.2.. (BOE nm. 167, do 13 de xullo).

Obxecto do regulamento

Este Regulamento ten por obxecto establecer a organizacin e o funcionamento da Escola Infantil Municipal do Concello de Vedra, permitindo a mellora constante das relacins entre a direccin da Escola, os pais, nais, titores/as ou representantes legais, os/as educadores/as e a administracin titular do centro, as como o procedemento de adxudicacin de prazas e as condicins de uso. As mesmo, cooperar estreitamente cos pais, nais, titores/as ou representantes legais co fin de facilitar a conciliacin da vida familiar e laboral, conseguir a mellor integracin entre os centros e as familias co obxectivo final de conseguir unha educacin sen discriminacins de tipo social ou econmica que proporcione s persoas usuarias unha atencin integral sen discriminacins de tipo social ou econmica.

A travs dun programa global que garanta o pleno desenvolvemento fsico, intelectual, afectivo, social e moral dos nenos e das nenas. Ademais desenvolver un proxecto educativo baseado nos principios de liberdade, igualdade, solidariedade, diversidade, e respecto.

   
  CAPTULO I.DATOS DO CENTRO  
 

Artigo 1.Datos do centro.

1.1.Definicin do centro.

A Escola Infantil Municipal de Vedra, defnese como aquel equipamento dirno de carcter educativo e asistencial, dirixido ao sector infantil da poboacin de ata 3 anos de idade, que ten por obxecto o desenvolvemento harmnico e integral dos nenos e das nenas realizando ademais un importante labor de apoio funcin educativa da propia familia vez que facilitan o acceso dos/as pais/nais ao mundo laboral.

1.2.Datos de identificacin.

Nome do centro: Escola Infantil Municipal de Vedra

Enderezo: San Fins de Sales-Nande, n. 65. 15885 Vedra

Tlf. 981 511 603

e-mail: correo@concellodevedra.com // garderiavedra@live.com

web: www.concellodevedra.com

TITULARIDADE

Entidade titular: Concello de Vedra.

Enderezo: Avda. Mestre Manuel Gmez, n. 1.

Representante legal: Alcalde/sa-Presidente/a do Concello de Vedra.

Telfono: 981 814 693 / 981 511 603

Correo electrnico: correo@concellodevedra.com

N. inscricin no RUEPSS: E-399 C-1.

AUTORIZACINS CONCEDIDAS

Data do permiso de inicio de actividades: 11/01/2006.

TIPO DE XESTIN: indirecta.

O responsable do correcto funcionamento do centro ser o concello de Vedra.

   
  CAPTULO II.FUNCIONAMENTO DO CENTRO  
 

Artigo 2.Obxectivos do centro.

Promover e fomentar o desenvolvemento integral dos/as nenos/as e a aprendizaxe das sas habilidades cognitivas e creativas.

Facilitar a conciliacin da vida laboral e familiar.

Facilitar o desenvolvemento de valores individuais e sociais bsicos: cooperacin, solidariedade, igualdade, respecto...

Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio.

Respectar a singularidade e a diversidade de cada neno/a.

Posibilitar o coecemento e a integracin progresiva dos/as nenos/as na cultura e no medio ambiente da sa contorna.

Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e en grupo nas actitudes e nas actividades diarias.

Facilitar a adquisicin progresiva de hbitos de orde, limpeza e conservacin dos materiais e dos recursos, facendo un uso axeitado destes, as como de pautas de comportamento ambiental sustentables.

Facilitar a integracin dos/as nenos e nenas con necesidades educativas especiais.

Potenciar a coeducacin para eliminar as manifestacins mis evidentes de sexismo na escola como as relacins entre os/as nenos/as, a distribucin de tarefas entre o alumnado e entre o profesorado, a utilizacin de tempos, espazos e recursos, e o uso non sexista da linguaxe.

Estes obxectivos debern ser desenvolvidos no proxecto educativo que elaborar a Escola Infantil Municipal de Vedra.

Artigo 3.Capacidade do centro.

A Escola Infantil Municipal ten autorizadas 4 unidades e 61 prazas repartidas do seguinte xeito:

Unha unidade 0-1 anos ........................ 8 prazas

Unha unidade1-2 anos ......................... 13 prazas

Das unidades 2-3 anos (20 prazas c.u.) 40 prazas

Reservaranse 3 prazas (unha por nivel), para os casos de menores en situacin de emerxencia ou de exclusin social, valorados polos servizos sociais comunitarios do Concello de Vedra.

No caso de non existir demanda suficiente para formar un ou varios grupos do mesmo nivel de idade, os nenos e nenas podern ser agrupados conforme seguinte proporcin:

Grupos formados por nenos e nenas de ata 2 anos de idade: 1/10.

Grupo formados por nenos e nenas de idades comprendidas no tramo 0-3: 1/15

Artigo 4.Servizos bsicos.

1. Servizo de atencin educativa e social.

Prestacin que nace do dereito dos nenos e das nenas educacin e ao desenvolvemento integral da sa personalidade (fsica, afectiva, intelectual, moral e social), nun ambiente adecuado as sas necesidades.

A atencin educativa realzase conforme aos obxectivos, principios e fins do currculo do primeiro ciclo da educacin infantil de Galicia, corresponde un mximo de 8 horas do tempo total de asistencia escola infantil. Incle actividades complementarias transversais no currculo tales como festividades tradicionais da nosa terra: Saman, Magosto, Entroido, etc.

Ademais realizarase:

a) Atencin social, que garanta un horario e un calendario mnimo de apertura do centro e que estableza, en todo caso, flexibilidade nos horarios de asistencia dos nenos/as escola.

b) Informacin e asesoramento de pais e nais, titores/as e representantes legais e, no seu caso, das escolas de pais e nais que se constitan, sobre temas do seu interese como a educacin dos seus fillos e fillas, eleccin de xoguetes, mens, control de esfnteres, trastornos do sono, etctera.

2. Servizo comedor.

Incluir o servizo de comedor propiamente dito que ter un carcter voluntario para as familias. As comidas sern elaboradas polo persoal de cocia da EIM e o servizo ser atendido por educadores/as co fin de que os/as nenos/as adquiran hbitos relacionados coa educacin e coa autonoma persoal.

Os/as nenos/as traern o almorzo e merenda da casa.

Os horarios son:

Almorzo: 8.00 a 9.00 horas.

Xantar: nenos e nenas ata 18 meses de 12.20 a 13.00 horas // Nenos/as maiores de 18 meses de 13.00 a 13.30 horas.

Merenda: 17.00 a 17.30 horas.

A Escola Infantil Municipal establecer as quendas de comida e merenda segundo o nmero de nenos/as matriculados.

O centro publicar no taboleiro de anuncios e/ou facilitarselles s familias unha relacin mensual dos mens previstos, os cales proporcionarn unha dieta sa, equilibrada e axeitada para os distintos grupos de idade, cumprindo os requisitos esixidos polo Ministerio de Sanidade.

Os nenos e nenas traern o almorzo e merenda da casa as como os biberns. Os lactantes, ata que comecen a comer purs ou froitas, podern traer as papas e/ou leites en po.

Dieta alimentaria: ofrecerase unha dieta sa, equilibrada e axeitada para os nenos e nenas, garantindo unha alimentacin adecuada s necesidades de cada idade.

Na solicitude de praza, as familias indicarn a asistencia ou non ao comedor de xeito mensual.

No caso de nenos/as que non soliciten o comedor de forma habitual, excepcionalmente e por motivos xustificados documentalmente, tern a posibilidade de utilizalo eventualmente pagando a cota establecida por das soltos.

O cambio de modalidade efectuarase mediante instancia xeral presentada no Rexistro ou Sede Electrnica do Concello de Vedra, con 15 das naturais de antelacin data de inicio. Ser necesario neste caso comunicar a concrecin dos das de asistencia direccin da EIM con antelacin ou ben o mesmo da antes das 10.00 da ma.

As mesmo os/as nenos/as que tean solicitado o servizo de comedor de xeito mensual, debern comunicar direccin da EIM a non asistencia ao centro e a consecuente non utilizacin deste servizo cun da de antelacin, ou o mesmo da antes das 10.00 horas.

Todos/as os/as nenos/as que acudan EIM debern deixar constancia na mesma (comunicndoo oralmente e por escrito na entrevista inicial) de calquera posible alerxia ou intolerancia.

No caso de nenos/as con necesidades de dietas especiais debern presentar informe mdico que xustifique tal circunstancia.

Cando os menores estivesen en perodo de lactacin, as nais tern acceso ao centro no horario que fora preciso, sen que este feito altere o normal funcionamento deste. Para a debida alimentacin dos lactantes, a direccin do centro habilitar a dependencia oportuna.

3. Servizo de horario amplo.

O horario mximo de permanencia dos/as nenos /as na EIM ser con carcter xeral de 8 horas diarias, excepto causas excepcionais e convenientemente xustificadas a valorar polo Departamento de servizos sociais.

Entndese por horario amplo a atencin aos/as nenos/as por parte da EIM polo menos durante 9/10 horas diarias ininterrompidas.

Artigo 5.Sistemas de admisin e baixas.

1. Rxime de acceso.

Persoas destinatarias:

Sern requisitos imprescindibles para ser adxudicatario/a de praza na EIM de Vedra, o neno ou nena nacido no momento da presentacin da solicitude.

Non obstante, poderanse eximir do lmite de idade dos 3 anos os/as nenos/as con necesidades educativas de apoio especfico. Poderanse integrar escolares con eivas fsicas, psquicas ou sensoriais, en funcin das dispoibilidades dos recursos humanos e infraestruturas adecuadas, e excepcionalmente nenos/as maiores de tres anos respectando o seu desenvolvemento evolutivo por encima da idade biolxica, previo informe do equipo de valoracin de discapacidades correspondente.

En ningn caso poder haber mis dun neno ou nena de integracin por aula. Para efectos de cociente estas prazas contabilizaranse como das.

Idade do/a neno/a:

Nenos e nenas de idades comprendidas entre os 3 meses e os 3 anos:

A idade mnima de tres meses ser na data de ingreso no centro.

A idade mxima de ingreso no centro ser ter cumpridos os tres anos de idade antes do 31 de decembro do ano que presenta a solicitude.

Para a renovacin de praza requisito imprescindible estar ao da no pagamento das cotas mensuais na data de presentacin da solicitude.

Para a presentacin da solicitude de novo ingreso ser requisito imprescindible estar ao da no pagamento das cotas de cursos anteriores, no caso daquelas familias que xa escolarizasen a outro fillo/a no mesmo centro.

Podern solicitar praza na EIM todos/as os/as nenos/as con idades comprendidas entre os tres meses e os 3 anos, cando a unidade familiar estea empadroada e tea a sa residencia no concello.

2. Procedemento de admisin.

As prazas adxudicaranse por esta orde:

1. Reserva de praza ordinaria.

Gozan de preferencia para a adxudicacin de solicitudes de praza os/as nenos/as matriculados/as no curso anterior.

2. Novo ingreso.

Unha vez adxudicadas as prazas correspondentes s reservas de praza, as prazas vacantes adxudicarnselles s persoas solicitantes de novo ingreso segundo a puntuacin obtida por aplicacin do baremo que figura no ANEXO II, establecido pola Consellera de Poltica Social da Xunta de Galicia ou organismo competente.

En todo caso as solicitudes de xornada completa tern prioridade ante as solicitudes de xornada, no momento de concesin da praza. Estas unicamente se concedern no caso de quedar prazas vacantes.

S se concederan horas extras ao alumnado con asistencia de 1/2 xornada en circunstancias excepcionais e convenientemente documentadas a valorar pola comisin de baremacin, seguimento e control. No caso de asistencia a xornada unicamente se poder conceder 1 hora extra e de forma continuada para todo o mes.

O cambio de modalidade con posterioridade adxudicacin da praza, de xornada completa a xornada, s se conceder ante causas excepcionais e xustificadas documentalmente. O cambio de xornada a xornada completa depender da dispoibilidade de praza. O cambio de modalidade deber formularse mediante instancia xeral ante o Rexistro Xeral ou Sede Electrnica do Concello de Vedra.

3. Ingresos urxentes.

Tern a consideracin de ingresos urxentes os seguintes casos: menores tutelados pola Xunta de Galicia, fillos/as de mulleres que se atopen en casa de acollida ou vtimas de violencia de xnero; e aqueloutros en que concorran circunstancias socioeconmicas e familiares que requiran unha intervencin inmediata, segundo valoracin do Departamento de servizos sociais comunitarios do Concello de Vedra.

4. Baremo de admisin.

A seleccin das solicitudes efectuarase en funcin da puntuacin acadada segundo o baremo establecido pola Consellera de Poltica Social da Xunta de Galicia ou organismo competente, mediante o que se avaliarn os factores socioeconmicos, familiares e laborais da unidade familiar e se tern en conta os seguintes criterios de prioridade na adxudicacin das prazas:

1. Solicitantes de unidades familiares empadroadas no Concello de Vedra, que consten inscritos no padrn municipal de habitantes, con data anterior ao 1 de xaneiro do ano en que se solicita a praza. Este ser o criterio preferente.

2. Solicitantes con outra/o irm/n no centro.

3. Fillos e fillas de empregados/as da EIM.

4. Fillos e fillas de empregados/as do Concello de Vedra.

De existiren prazas vacantes podern acceder fillas/os de persoas que, estando empadroadas noutro concello, tean os seus postos de traballo nunha empresa con sede social ou rgano de administracin que radique no concello de Vedra. Esta situacin deber acreditarse con certificado da empresa ou da institucin correspondente.

Sempre que haxa prazas vacantes podern acceder tamn persoas de concellos limtrofes sempre e cando acrediten ter quedado excludos das listas admitidos/excludos do seu concello ou que o seu concello non dispoa do servizo. En todo caso atenderanse a situacins excepcionais a valorar pola comisin de baremacin, seguimento e control.

No caso de obter igual puntuacin, darselle prioridade renda per cpita mis baixa; trala aplicacin deste criterio, tern preferencia as solicitudes de atencin con xornada completa.

O baremo de aplicacin s solicitudes de admisin, ser o correspondente ao aplicado pola Xunta de Galicia para as sas escolas infants cada curso.

Entndese por unidade familiar a formada polo pai e/ou nai ou titor/a e fillos/as menores de dezaoito anos ou fillos/as maiores de dezaoito anos con discapacidade superior ao 33%.

Estn a cargo da unidade familiar as persoas que, convivindo no mesmo domicilio, teen ingresos inferiores ao indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM) vixente.

A comisin de baremacin, seguimento e control poder valorar circunstancias que considere susceptbeis de valoracin.

5. Prazo de presentacin de solicitudes.

Os pais, nais, titores/as ou representantes legais do/a neno/a presentarn a solicitude para o novo ingreso/renovacin no modelo oficial recollido no ANEXO III, dentro do prazo comprendido entre o 16 e 31 de marzo de cada ano. A solicitude ser tramitada e rexistrada no Concello de Vedra e na Sede Electrnica do mesmo.

Con carcter excepcional poderanse presentar solicitudes fra do prazo establecido nos seguintes casos:

Nacemento da/o nena/o con posterioridade ao prazo de presentacin de solicitudes.

Cambio de residencia da unidade familiar dende fra do Concello a este.

Outras circunstancias excepcionais que de xeito motivado aprecie a comisin de baremacin, seguimento e control.

As solicitudes presentadas fra de prazo debern ir xunto coa xustificacin acreditativa da circunstancia que a motiva.

As mesmo, estarn condicionadas existencia de prazas dispoibles para o grupo de idade do/a neno/a.

Se a solicitude achegada non reunise todos os requisitos establecidos requirirase ao interesado/a para que emende a falta ou acompae os documentos preceptivos, con indicacin de que se as non o fixese, terselle por desistido a sa peticin, previa resolucin, concedndolle un prazo para isto de 10 das naturais a partir da data de finalizacin de presentacin de solicitudes.

No momento de adxudicacin inicial, incluiranse todas as solicitudes presentadas.

As solicitudes presentadas con posterioridade sern baremadas para a adxudicacin. A comisin de baremacin, seguimento e control, aplicar o mesmo criterio que na anterior convocatoria. Tendo prioridade os menores en situacin de emerxencia ou exclusin social.

6. Documentacin requirida.

Os/as solicitantes de praza, achegarn xunto coa solicitude a seguinte documentacin:

1. Documentacin xustificativa da situacin familiar:

Fotocopia compulsada do libro de familia.

Fotocopia compulsada do documento de identidade do pai, nai, titores/as ou representantes legais.

Fotocopia compulsada do ttulo de familia numerosa se o caso.

Certificado de convivencia expedido polo concello, no cal se far constar a data de alta no padrn de habitantes que, en todo caso, debera ser anterior ao 1 de xaneiro do ano en que se solicita a praza.

No caso de non estar empadroado/a no concello, pero algn/ha dos/as proxenitores/as do/a neno/a tea o seu posto de traballo no concello achegarase o certificado da empresa ou da institucin correspondente.

No caso de estar empadroado/a nun concello limtrofe, debern presentar certificado de convivencia do concello que proceda.

A condicin de familia monoparental acreditarase co libro de familia, copia da sentenza de separacin, divorcio, nulidade ou medidas paterno-filiais.

2. Documentacin xustificativa da situacin econmica e laboral:

Copia compulsada da ltima nmina ou no suposto de profesionais liberais ou autnomos ltimo recibo de pagamento da cota da seguridade social ou certificado da mutualidade profesional.

Copia da ltima declaracin da renda de todos os membros da unidade familiar ou no seu defecto, certificado emitido pola delegacin de facenda que avale a sa non presentacin.

No suposto de percibir pensin, certificado expedido polo Instituto Nacional da Seguridade Social ou da administracin autonmica pagadora da mesma.

No caso de nulidade matrimonial, separacin ou divorcio considerarase a renda de quen exerza a garda e custodia do/a menor e as pensins compensatorias que perciba o cnxuxe que a ostente e de alimentos dos/as fillos/as o seu cargo. No caso de que nos as percibiren acreditarase esta circunstancia coa copia da reclamacin xudicial presentada ao efecto.

3. Outros documentos acreditativos de todas aquelas situacins que, por baremo, sexan susceptibles de puntuacin:

Certificacin expedida polo Servizo Pblico de Emprego de Galicia.SEPE acreditativa das prestacins percibidas de ser o caso ou de estar inscrito como demandante de emprego.

Certificado expedido polo organismo competente sobre o grao de discapacidade e certificado mdico de enfermidade ou deficiencia alegada polos membros da unidade familiar.

Xustificante de ter quedado excludo das listas de admitidos/excludos do seu concello.

Informe dos servizos sociais, nos supostos nos que sexa necesario por razn da especial situacin socioeconmica ou socio-familiar.

Documentacin acreditativa de incidencias tales como: separacin de feito de cnxuxe, abandono do fogar, certificacin de convivencia e xustificante de calquera outra circunstancia socio-familiar alegada.

En todo momento o concello poder solicitar actualizacin dos datos socioeconmicos da unidade familiar susceptibles de variacin.

A falta de presentacin dalgn destes documentos dentro do prazo de solicitude supor a non valoracin da mesma.

7. Relacin provisional de admitidos/as.

A comisin de baremacin, seguimento e control, ser competente para efectuar a proposta inicial de cualificacin e far pblica a relacin provisional, coa puntuacin obtida, de admitidos/as e excludos/as, correspondendo a resolucin ao/ Sr./Sra. Alcalde/sa. Esta resolucin expoerase no taboleiro de anuncios do concello, no taboleiro da EIM, e poderase consultar na pxina web do concello, durante 10 das naturais.

8. Reclamacins.

Os/as solicitantes que o desexen podern efectuar as reclamacins debidamente documentadas que estimen oportunas no prazo de 10 das naturais contados dende a data de publicacin da relacin provisional, ao abeiro do establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas.

Estas reclamacins entenderanse resoltas coa publicacin da lista definitiva.

9. Relacin definitiva de admitidos/as.

Unha vez estudadas pola comisin todas as reclamacins presentadas e resoltas procederase publicacin da relacin definitiva de admitidos/as e da listaxe de agarda no taboleiro do concello e no da EIM, coa puntuacin obtida, podndose consultar na pxina web do concello.

Os/as solicitantes disporn dun prazo de 15 das naturais desde a data de publicacin da relacin definitiva de admitidos/as para confirmar a sa praza e formalizar a matrcula na EIM. Se finalizado este perodo non se formalizase esta, decaer o dereito praza obtida.

10. Listaxe de agarda e adxudicacin de vacantes.

De resultar prazas vacantes procederase cunha nova baremacin antes do comezo do curso, na que se incluirn as matrculas que se produzan fra de prazo. Para a adxudicacin, a comisin de baremacin, seguimento e control, aplicar o mesmo criterio que na anterior convocatoria. A comisin ter en conta a data de nacemento dos/as neno/a nados despois do mes de marzo, tern preferencia os que cumpran antes os tres meses.

As vacantes que se vaian producindo ao longo do curso sern cubertas por rigorosa orde de puntuacin entre os/as solicitantes da listaxe de agarda. persoa que se lle adxudique praza segundo a sa situacin na listaxe de agarda, deber formalizar a matrcula nun prazo de 5 das desde a recepcin da notificacin. As prazas que, sen causa xustificada, non se atopen cubertas aos 15 das naturais de iniciarse o curso escolar, consideraranse como vacantes.

11. Documentacin aceptacin da matrcula (ANEXO IV).

As persoas admitidas tern que achegar, dentro dos 15 das naturais seguintes publicacin da relacin definitiva de persoas admitidas e da listaxe de agarda no taboleiro do concello, na EIM e na pxina web do concello, a seguinte documentacin complementaria:

Certificado mdico do/a neno/a.

Catro fotografas tamao carn.

Copia da tarxeta sanitaria do/a neno/a.

Cartilla de vacinacin actualizada.

Se finalizado o perodo de matrcula, esta non fose formalizada ou entregada toda a documentacin sinalada no apartado anterior, decaer o dereito praza obtida e tampouco quedar na listaxe de agarda.

Calquera indicio de cambio non declarado, distorsin ou falseamento da situacin socio-familiar ou laboral reflectidas na solicitude, poder dar lugar a que se inicie de oficio un expediente de comprobacin dos datos referidos.

Poderanse requirir persoa solicitante os documentos que se consideren precisos para a resolucin do expediente.

S se tern en conta a efectos de baremacin do expediente os extremos alegados cos documentos arriba indicados.

Artigo 6.Causas de baixa.

Por cumprimento da idade mxima de permanencia na EIM, con excepcin dos/as nenos/as con necesidades educativas especiais, sempre que exista informe do servizo especializado, podendo permanecer un ano mis na EIM.

Por solicitude dos pais, nais, titores/ras ou representantes legais (ANEXO V). As baixas solicitadas debern facerse mediante instancia xeral presentada no Rexistro do Concello ou Sede Electrnica con 15 das naturais de antelacin.

No caso de presentar dita instancia entre os das 1 e 15 do mes, a baixa formalizarase con data do ltimo da do mes en curso.

Se dita presentacin ten lugar entre o da 16 e o ltimo do mes, a baixa ser formalizada con data do da 15 do mes seguinte. En ambos casos reducirase o pago mensual metade.

Por non pagar a cota establecida durante dous meses consecutivos ou tres alternos.

Por comprobacin de falsidade ou engano na documentacin ou datos achegados.

Por incompatibilidade ou inadaptacin absoluta para permanecer na EIM.

Por falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada.

Por incumprimento reiterado das normas da escola.

No caso do incumprimento destas normas comunicarase por correo certificado e se no prazo de 10 das naturais desde a recepcin da comunicacin non se ten contestacin procederase baixa do/a neno/a na EIM.

As baixas, incompatibilidades ou inadaptacins sern resoltas, unha vez odas as persoas interesadas e logo da emisin do correspondente informe de conclusins.

As baixas producidas por calquera dos motivos expostos anteriormente cubriranse coas solicitudes que quedasen en listaxe de agarda en cada grupo de idade, por rigorosa orde de prioridade e puntuacin.

Artigo 7.Calendario e horarios.

O horario ofertado de 7.30 s 20.00 horas de luns a venres durante 11 meses.

A EIM permanecer pechada no mes de agosto por motivos de traballos de mantemento e equipamento do centro as como festivos locais e o 24 e 31 de decembro.

A normativa autonmica prev un mes de vacacins obrigatorias anuais dos/as nenos/as.

A EIM ofrece os seguintes tipos de xornadas:

1. Xornada completa: mximo 8 horas diarias, coa excepcin do punto 4.3. Pode ser en 3 modalidades:

Continuada: aquela na que o/a neno/a permanece na escola ata o mximo de 8 horas ininterrompidamente.

Partida: aquela na que o/a neno/a permanece na escola en xornada de ma e xornada de tarde.

Por quendas: aquela na que por motivos persoais ou laborais dos proxenitores asiste semanas alternas en horarios distintos de maa ou de tarde.

2. Media xornada: mximo 4 horas diarias, en xornada de ma ou xornada de tarde.

3. Xornada intensiva de 5 horas ininterrompidas con comedor: en xornada de ma ou de tarde .Na xornada de maan ser obrigatorio o uso de comedor.

Artigo 8.Perodo de adaptacin.

A adaptacin dun neno/a aquel tramo de tempo que dedicamos a vivir cos nosos nenos/as todas as rupturas que supn a sa incorporacin ao centro educativo, comprendndoos no que senten e apoindoos na busca de solucins positivas aos problemas que se dan.

vez un camio e un proceso; non todos os alumnos/as o andarn co mesmo ritmo, algo que teen que realizar por si mesmos/as, unha conquista persoal e como tal hai que valorala. Non ten unha temporalidade fixa; depende de cada neno/a, das sas circunstancias particulares, da capacidade da escola para habituarse s peculiaridades e personalidade de cada alumno/a en concreto.

Por isto e atendendo conciliacin da vida familiar e laboral dos pais/nais, titores/as e representantes legais fixaranse os tempos con flexibilidade neste perodo, de xeito que a adaptacin do neno/a sexa de forma gradual, aumentando pouco a pouco o perodo de estancia no centro.

Os primeiros das, os titores/as indicarn s familias o tempo e horario no que asistirn os nenos e nenas escola infantil aumentndoo progresivamente en funcin da evolucin de cada neno/a.

Artigo 9.Rxime de sadas/visitas.

complicado nestas idades a planificacin das sadas ao exterior (excursins, visitas museos...) xa que a sa mobilidade, autonoma e os espazos aos que non estn acostumados desorintanos, supoendo un problema, pero sabemos que o feito de explorar outros contornos, son intres de intensidade e aprendizaxe para eles.

O feito de explorar outros ambientes, son momentos que ofrecen unha gran cantidade de experiencias e aprendizaxes importantes para o seu desenvolvemento.

De todos os xeitos e anda que tendo presente a realidade acerca das sas limitacins, planificaremos e organizaremos cos grupos de 1-2 e 2-3 anos este tipo de actividades, contando e solicitando sempre a colaboracin dos/as pais/nais, titores/as e representantes legais co fin de evitar calquera tipo de perigo ou contratempo que puidese xurdir. A planificacin e organizacin, para que isto non aconteza, polo tanto, ser moi meticulosa.

Dependendo das limitacins organizativas e orzamentarias, ser posible realizar sadas principalmente ao exterior ou aos arredores (paseos, excursins...), de cara a favorecer a adquisicin de habilidades no mbito da mobilidade, da organizacin e da autonoma persoal, as como ampliar as experiencias e coecementos dos/as nenos/as.

Para cada actividade fra do recinto escolar, pedirase autorizacin s familias para sar do centro.

Para a seguridade dos/as nenos/as nos desprazamentos mis longos, requiriranse os xustificantes necesarios e planificarase con detalle:

Lugar de visita.

Tempo: sada e chegada.

Transporte a utilizar.

Control do nmero de viaxeiros.

Normas no lugar visitado, traballadas na aula con anterioridade.

   
  CAPTULO III.ESTRUTURA ORGANIZATIVA  
 

Artigo 10.Organizacin interna.

1. Comisin de baremacin, seguimento e control.

Ser convocada polo/a Alcalde/sa-Presidente/a do concello no mes de abril e en calquera outra circunstancia que estea estipulada neste Regulamento. As mesmo, as solicitudes que, por circunstancias alleas, non se presentasen no prazo estipulado sern baremadas pola comisin en posteriores reunins sempre que haxa solicitantes. Estas pasarn a formar parte da listaxe de agarda coa puntuacin obtida, podendo producirse modificacins na mencionada lista.

Estar composta por:

Presidente/a: o/a alcalde/sa ou persoa en quen delegue.

Traballador/a social ou tcnico en quen delegue.

Vocais: o/a director/a pedagxico/a do centro ou un/ha mestre/a en quen delegue, un/ha concelleiro/a designado pola Alcalda e un/ha funcionario/a designado pola Alcalda.

Competencias:

Velar polo cumprimento do proceso de ingreso.

Velar pola aplicacin do procedemento de admisin.

Propoer e decidir as altas e baixas que se produzan na escola ou en calquera dos servizos que se prestan na mesma.

Propoer ao/a alcalde/sa as solicitudes de ingreso.

Esta comisin propor, unha vez rematado o prazo de matrcula, as exencins ou reducins nas cotas que os/as usuarios/as tern que aboar mensualmente.

Resolver calquera dbida ou conflito que puidera xurdir hora da aplicacin do estipulado neste Regulamento no relacionado coas competencias desta comisin.

2. Comisin educativa.

Composta por:

O/a Alcalde/sa ou persoa en quen delegue.

Director/a pedagxico/a ou un/ha mestre/a en quen delegue.

Mestres/as, educadores/as do centro.

Persoal tcnico do Departamento de Servizos Sociais Comunitarios.

Competencias:

Aprobar o proxecto educativo de centro e a programacin anual de actividades.

Facer o seguimento da programacin do centro e do proceso educativo grupal e individual.

Supervisar a aplicacin curricular e a sa aplicacin ao proxecto educativo de centro.

Aplicar, revisar e actualizar o presente regulamento.

Artigo 11.Organizacin interna.

A EIM dispn da seguinte estrutura orgnica:

Direccin.

Persoal de atencin directa aos/as nenos/as: educadores/as e persoal de apoio.

Persoal de servizos (cocia e limpeza).

O persoal deber cumprir cos requisitos establecidos no artigo 20 e 27 do Decreto 329/2005 do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia e demais normas de aplicacin.

Artigo 12.Procedemento para substitucins e imprevistos do persoal.

A empresa adxudicataria garantir a substitucin do persoal da EIM, en caso de vacacins, enfermidade, permisos e outras causas sobrevidas por persoal coa mesma titulacin, de xeito que se garanta o cumprimento do cociente de persoal contemplado na normativa correspondente, e para o cal deber manter actualizada unha bolsa de emprego.

   
  CAPTULO IV.NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL  
 

Artigo 13.Relacin do persoa.

Persoal Posto

1 Direccin

4 Educadores/as

1 Persoal de apoio

1 Persoal de servizos

 

Artigo 14.Dereitos e obrigas do persoal.

a) Dereitos.

Recibir informacin peridica da marcha e funcionamento do centro, a travs do/a director/a responsable do mesmo.

Presentar propostas que contriban a mellorar o funcionamento do centro e a atencin prestada aos menores.

Desenvolver as sas funcins educativas segundo o seu criterio persoal e sempre que se axusten programacin anual do centro.

A que se lle proporcione, dentro das posibilidades do centro, os instrumentos e medios necesarios para desenvolver as sas funcins axeitadamente en beneficio dos menores atendidos.

b) Obrigas.

Atender s necesidades bsicas dos nenos e nenas (hixiene, alimentacin, sono...).

Cumprir e facer cumprir, de acordo coas sas funcins, o regulamento de rxime interno.

Velar polo respecto aos dereitos dos menores recollidos no presente regulamento e aqueles outros recoecidos na lexislacin vixente.

Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais dos/as menores aos que tean acceso en razn das sas funcins.

Cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo e cumprir coas sas responsabilidades.

Informar s familias periodicamente e fomentar a sa participacin nas actividades que se organicen na escola.

 

Artigo 15.Funcins e responsabilidades do persoal.

a) Direccin.

A persoa que exerza a direccin da EIM ser a responsable do seu correcto funcionamento. A direccin pedagxica do centro recaer nalgn dos membros do persoal coa titulacin de licenciado/a, mestre/a especialista en educacin infantil ou equivalente.

Son as sas funcins:

1. Tratar e chegar a acordos sobre os temas de carcter pedagxico ou metodolxico.

2. Acordar e levar adiante as propostas educativas. Seguimento e control do proxecto educativo de centro, que elaborar xunto co persoal de atencin directa.

3. Planificar e desenvolver actividades da aula como as diferentes festas e celebracins que se realicen, talleres e actividades complementarias.

4. Acordar o plan de formacin para o persoal.

5. Organizacin do persoal do centro e realizando tamn as funcins de persoal de apoio. En todo momento o persoal educativo estar coordinado polo director ou directora do centro.

6. A coordinacin entre todo o persoal, para tratar aspectos organizativos xerais do centro, as como a conducin da actividade de todo este persoal por parte da direccin do centro, resulta necesaria para conseguir un bo funcionamento.

7. Cada grupo de alumnos/as ter asignado un/unha titor/a, que ser designado/a pola direccin, e ser o responsable de levar a cabo na aula as decisins tomadas polo equipo educativo.

8. Levar a cabo a planificacin do traballo diario. Organizar as actividades, recursos, materiais e metodoloxa necesaria para poer en prctica o programa educativo desenvolvido no Proxecto Educativo do Centro (PEC) e na proposta pedagxica.

9. Proporcionar aos pais e nais, titores/as e representantes legais ao principio de curso, informacin documental sobre o calendario escolar, horarios, actividades escolares e complementarias, programas escolares e criterios de avaliacin do grupo que lle corresponda.

10. Confeccionar os programas didcticos a desenvolver co seu grupo e poelos en prctica, as como os elaborados nas reunins do equipo educativo.

11. Responsabilizarase da correcta xestin do centro.

12. Remisin ao departamento de intervencin do concello, as taxas a liquidar cada mes.

13. Cumprir e facer cumprir as leis, disposicins vixentes, o regulamento de rxime interno, e cantas disposicins emanen dos rganos competentes da Xunta de Galicia e do Concello de Vedra que lle afecten escola.

14. Supervisar, coordinar e facer cumprir o correcto desenvolvemento das actividades programadas.

15. Programar actividades cos pais, nais, titores/as e representantes legais.

16. Elaborar, unha memoria anual acadmica e de actividades.

17. Remitirlle ao concello e a outras administracins cantos informes e datos sexan requiridos relativos aos menores atendidos ou a aspectos organizativos e funcionais do centro.

18. Convocar e presidir reunins do persoal da EIM, as como executar e facer cumprir os acordos adoptados nestas.

19. Prestar atencin personalizada s persoas usuarias, tanto a travs do desempeo da funcin educativa como directiva.

b) Persoal de atencin directa aos/as nenos/as.

O persoal de atencin directa a nenos e nenas ter que estar en posesin da titulacin ou habilitacin correspondente, e realizar as funcins que segundo a sa categora profesional se establezan no convenio colectivo de aplicacin, as como as que lle encomende a direccin da EIM.

Segundo o artigo 20.4.c do Decreto 329/2005, todo o persoal que realice funcins educativas, de coidados ou vixilancia dos nenos e nenas deber acreditar o seu correcto estado de sade e con periodicidade anual someterase a recoecemento mdico que acredite que non padece enfermidade infecto-contaxiosa nin defecto fsico ou psquico que impida ou dificulte as sas funcins.

Ademais segundo este mesmo artigo e os apartados d) Todo o persoal de atencin e coidado deber acreditar coecementos bsicos en primeiros auxilios, e e) O persoal que manipule alimentos deber estar en posesin do carn de manipulador de alimentos segundo a normativa vixente.

Segundo os requisitos establecidos na normativa estatal bsica comprendida no Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro (BOE nm. 62, do 12 de marzo) e no Real Decreto 476/2013, do 21 de xuo (BOE nm. 167, do 13 de xullo), o persoal de atencin directa deber estar en posesin dalgunha das seguintes titulacins: mestre/a especialista en educacin infantil ou equivalente, tcnica/o superior en educacin infantil ou equivalente.

A proporcin de persoal cualificado de atencin directa ser, como mnimo, dun nmero igual ao de unidades en funcionamento mis un, segundo o Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin primeira infancia.

c) Persoal de apoio.

Deber haber, polo menos, unha persoa de apoio atencin e coidado dos/as nenos/as que rena os seguintes mritos, ademais das titulacins recollidas no punto anterior, poder estar en posesin dalgunha das seguintes: tcnico/a en atencin socio-sanitaria, tcnico/a superior en animacin sociocultural, tcnico/a en coidados auxiliares de enfermera, diplomado/a en puericultura recoecido, ou aqueloutras recoecidas como apropiadas polo rgano competente na autorizacin do centro.

As sas funcins son:

1. Atender s entradas e sadas dos/as nenos/as da escola no seu conxunto.

2. Dar almorzos, comidas e merendas aos nenos e nenas, sempre que estean dentro da sa xornada laboral.

3. Atender aos coidados de hixiene dos nenos e nenas.

d) Persoal de servizos.

O persoal de servizos xerais est integrado polo persoal de cocia e limpeza, con carn de manipulador/a de alimentos, a ser posible especialista en nutricin infantil.

O persoal de cocia e limpeza realizar as funcins que segundo a sa categora profesional se establezan no correspondente convenio colectivo as como as que lle encomende a direccin, ou o regulamento de rxime interno da EIM de Vedra.

Son as sas funcins:

1. A preparacin dos alimentos, responsabilizndose do seu bo estado e preparacin, as como da limpeza do local e utensilios de cocia.

2. Limpeza das dependencias encomendadas, seguindo as instrucins da direccin da escola.

   
  CAPTULO V.NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS/AS  
 

Artigo 16.Dereitos dos nenos e nenas.

Os/as nenas/os teen dereito a recibir unha educacin que asegure o pleno desenvolvemento da sa personalidade.

Todas/os as/os nenas/os teen dereito s mesmas oportunidades de acceso aos distintos niveis de ensinanza.

Teen dereito a non ser discriminados por razn de nacemento, raza, sexo, capacidade econmica, nivel social, conviccins polticas, morais ou relixiosas, as como por discapacidades fsicas, sensoriais e psquicas, ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

Os/as nenas/os teen dereito a que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena obxectividade.

Todas/os as/os nenas/os teen dereito a que a sa actividade educativa se desenvolva nas debidas condicins de seguridade e hixiene.

Todas/os as/os nenas/os teen dereito a que se respecte a sa integridade fsica e moral e a sa dignidade persoal, non podendo ser obxecto, en ningn caso, de tratos vexatorios degradantes.

Artigo 17.Normas de funcionamento.

1. Normas de sade.

Os nenos e nenas deben acreditar o calendario de vacinas actualizado.

Os/as nenos/as debern acudir EIM en condicins correctas de sade e hixiene.

Non sern admitidos/as no centro as/os nenas/os que padezan enfermidades infecto-contaxiosas. A aparicin destas enfermidades deber ser comunicada polas nais, pais, titores/as ou representantes legais direccin do centro.

Non sern admitidos no centro as/os nenas/os con temperatura igual ou superior a 38., que padezan enfermidades infecto-contaxiosas ou parasitose. A aparicin destas enfermidades deber ser comunicada polos pais, nais, titores/as ou representantes legais direccin do centro que, vez, porao de inmediato en coecemento do Concello de Vedra.

No caso de observrense sntomas dun proceso infecto-contaxioso nos/as nenos/as no propio centro, avisaranse aos pais, nais, titores/as ou representantes legais, co fin de evitar a propagacin da enfermidade entre os demais nenos/as. O reingreso no centro s ser posible logo de transcorrido o perodo de contaxio e tralo informe mdico que acredite tal circunstancia.

No caso de enfermidade ou accidente sobrevido no centro, despois das primeiras atencins in situ e, maior brevidade posible, poerase dita circunstancia en coecemento do/a pai/nai, titor/a ou representante legal da/do nena/o e, se o caso, procurarase que o/a neno/a reciba a atencin mdica axeitada.

Cando se produza a falta de asistencia ao centro por un perodo superior a 3 das, debido a enfermidade ou outras circunstancias, o/a pai/nai, titor/a ou representante legal deber comunicar este feito direccin do centro.

Nos casos excepcionais nos que se deban administrar medicinas aos/as nenos/as e a sa asistencia ao centro estea autorizada polo/a mdico/a, a familia axustar a dose fra dos tempos de permanencia na escola. Naqueles casos nos que sexa imprescindible administrrllelas na escola, estas debern ir acompaadas da receita mdica actualizada data do tratamento, na que constar o nome do/a neno/a, o nome do medicamento, forma, dose e periodicidade na administracin. Non se administrar ningunha medicacin que non vea acompaada da receita mdica actualizada data do tratamento, na que constar o nome do/a neno/a, o nome do medicamento, forma, dose e periodicidade na administracin e autorizacin por escrito dos/as pais/nais, titores/as ou representantes legais, indicando a dose e hora.

No caso de que xurda un proceso febril durante o tempo de permanencia na escola, o persoal tentar reducila por medios fsicos, de non conseguilo, seguir as instrucins das autoridades sanitarias previa chamada ao 061 por entender que se trata dunha urxencia, dando aviso s familias do acontecido.

En caso de accidente actuarase da seguinte xeito:

En caso de ser leve o accidente, resolverano os/as educadores/as. Sempre que se produzan comunicarselles aos pais ou titores legais oralmente ou por escrito a travs da axenda.

Nun caso de maior consideracin, o/a educador/a ou director/a debern chamar simultaneamente aos pais para comunicarlles o sucedido, e ao 061 e ao concello, xa que non se pode trasladar nun vehculo particular ao accidentado.

A normativa mdica de Exclusin da escola xunto coa relacin de enfermidades polas que o alumnado non poder asistir ao centro atpanse detalladas no Anexo III do presente regulamento.

 

2. Normas de alimentacin.

Con respecto aos almorzos o horario ser de 8.00 a 9.00 horas da ma. Os/as nenos/as que cheguen despois desta hora non podern almorzar no centro.

A escola dispn de servizo de comedor para todos/as os/as nenos/as. O horario de comedor para os maiores de 18 meses, de 13.00 a 13.30 horas e para os/as alumnos/as menores de 18 meses, de 12.30 a 13.00 horas ten que ser respectado polo que, as familias que acudan antes ao centro a buscar ao/a seu/sa fillo/a debern esperar a que termine de comer.

Os/as nenas/os que habitualmente non queden a comer debern avisar antes das 10.00 horas se algn da solicitan este servizo. O mesmo se un/ha alumno/a que habitualmente come, algn da non vai quedar.

Todas/os as/os nenas/os que acoden ao centro debern deixar constancia no mesmo (comunicndoo por escrito no informe ou entrevista inicial) de calquera posible alerxia. No caso de nenos/as con necesidade de dietas especiais debern presentar informe mdico que o xustifique.

O centro publicar no taboleiro de anuncios da escola unha relacin mensual dos mens previstos visada por un/unha especialista en nutricin e diettica, os cales procurarn proporcionar unha dieta sa, equilibrada e axeitada s idades dos/as alumnos/as.

3. Normas de convivencia.

Recomendamos o cumprimento dos horarios de entrada e sada que os/as pais/nais, titores/as e/ou representantes legais estipulen para os/as alumnos/as as como a puntualidade, co fin de poder dar comezo s actividades cun grupo de alumnos/as considerable en canto a nmero se refire e hora programada.

Prohbese terminantemente traer as/s nenos/as cunha temperatura igual ou superior a 38. C ou solapada con antitrmicos. Neste caso, chamarase familia para que na maior brevidade acudan ao centro a recoller ao/a neno/a. Se esta situacin persistise durante dous das seguidos pedirase un informe mdico onde se especifiquen as causas da enfermidade.

Se os/as nenos/as non foran acudir ao centro rogamos que o comuniquen as como se a ausencia vai ser prolongada, para deste xeito poder optimizar a organizacin do centro.

No caso de producirse algn atraso na hora da recollida do/a alumno/a, ser necesario e conveniente avisar ao centro.

Os/as pais/nais, titores/as e representantes legais non poden acceder s aulas a non ser no perodo de adaptacin.

Os menores de 18 meses traern da casa os purs.

Se algn/ha neno/a non quedase a comer asiduamente e por calquera circunstancia o tivese que facer, deber avisar antes das 10.00 horas ao centro, ao igual que se necesitase tomar dieta.

Aqueles/as nenos/as que habitualmente utilizan o servizo de comedor e no asistisen ao centro, ou asisten pero non quedan a comer tern que avisar antes das 10.00 horas ao centro.

obrigatorio comunicar ao centro a existencia de calquera tipo de intolerancia ou alerxia a algn alimento, para poderen elaborar conxuntamente e coa colaboracin do/a pai/nai do/a alumno/a afectado/a, unha dieta personalizada, e evitar males maiores.

Ao incorporrense ao centro todos/as os/as alumnos/as debern traer escola:

Muda completa: camiseta ou bodi segundo idade, braga/calzn, pantaln, xersei ou suadoiro, calcetns e calzado.

Un paquete de cueiros.

Un paquete de toallas hixinicas.

Pomada para os cambios de cueiro.

Gorra ou viseira.

Cepillo de dentes, vasio e pasta dentfrica (grupo 2-3 anos).

Botas para usar na horta escolar (grupo 2-3 anos).

Todo este material ser para deixar no centro, polo que estar todo marcado co nome do/a neno/a, as como os obxectos que traian escola, abrigos, chaquetas e mandilns, para evitar posibles perdas e confusins.

importante que traian roupa cmoda para que se sintan ben e facilitaren a sa mobilidade. Evitaranse os petos, cordns nos zapatos, cinchas, tirantes, etc, co fin de favorecer a sa autonoma e o noso labor diario.

Recomendamos o chndal como prenda mis adecuada.

O mandiln deber estar marcado vista co nome do/a alumno/a, obrigatorio a partires de 1 ano, dicir para os grupos de 1-2 e de 2 a 3 anos para realizaren as actividades de aula.

Se vara a persoa ou persoas que veen habitualmente recoller ao/ neno/a, ser preceptivo informar ao centro, dando os datos da mesma, se non se notificara non se entregar ao/ neno/a por razns de seguridade.

No caso de que algn/ha neno/a tea a problemtica de separacin dos pais ou mal entendemento por parte de ambos, non se lle negar a entrega do/a neno/a a ningunha das partes, a menos que exista sentencia xudicial (documentacin que ten que facilitar ao centro).

Estableceranse unhas horas de titora para cada grupo de alumnos/as. A cita para as titoras solicitarase previamente. Estes horarios estarn expostos no taboleiro de anuncios da escola.

Os/as educadores/as s administrarn medicamentos en casos excepcionais e xustificados con receita mdica de acordo ao punto 17.1 e a autorizacin asinada pola familia dando o seu consentimento para poderllos administrar na escola.

Cmpre que se informe ao centro de calquera enfermidade infecto-contaxiosa como (conxuntivite, sarampelo, varicela...) para tomar as debidas precaucins.

Recomndase non traer xoguetes (evitando desta forma conflitos e perdidas) a excepcin dos primeiros das de asistencia escola, que coinciden co perodo de adaptacin ao centro xa que, un xoguete ou obxecto de apego, serve neses intres como instrumento para o achegamento ao novo contorno e como elemento de socializacin.

Recomndase o uso da axenda escolar a todos/as os/as alumnos/as, co fin de intercambio de informacin e seguimento exhaustivo por ambas partes. A colaboracin familia-escola fundamental para unha boa evolucin e desenvolvemento do alumnado.

O centro non un lugar para deixar recados, notificacins, obxectos ou regalos para entregaren ou intercambiaren entre as familias.

Notificarselles aos pais/nais, titores/as e representantes legais a travs de circular de cal ser o material didctico a utilizar polo alumnado durante o curso escolar para que poidan adquirilo previamente, coa suficiente antelacin ao inicio do programa de actividades.

Artigo 18.Uso das dependencias e materiais.

Cada espazo do centro ten unha funcin, obxectivo, finalidade e horas de utilizacin, as pois o centro conta coas seguintes dependencias:

Recepcin dos nenos/as: o soportal/entrada para que as familias deixen e recollan aos/s nenos/as (as cadeiras de paseo podern gardarse nesta zona ou nun espazo habilitado para elo) ao mesmo tempo onde se levar a cabo a funcin de informacin aos/s pais/nais, titores/as e aos representantes legais.

Direccin: lugar de reunins e visitas ao centro de carcter oficial e onde o/a director/a realiza o traballo administrativo.

Sala de usos mltiples/patio interior: as horas nas que se utilizar sern de 8.00 a 10.00 horas, como espazo de xogo e chegada dos/as nenos/as. Os/as educadores/as da primeira quenda (abren o centro) e son os/as encargados/as desta tarefa. A medida que os/as demais traballadores/as se incorporen ao traballo as responsabilidades de coidado e organizacin ampliaranse ao resto de educadores/as. Ademais a sala de usos mltiples tanto interior como exterior destinaranse para o desenvolvemento de actividades que o equipo educativo estime oportuno.

Aproximadamente s 12.30 horas e ata a hora de comedor, os/as nenos/as utilizaran esta sala como patio interior de xogos.

O comedor usarase para comer de 12.30 a 13.30 horas (fanse cargo do mesmo o/a cocieiro/a, e os/as educadores/as ou titores/as e persoal de apoio), e para a merenda da tarde de 17.00 a 17.30 horas.

Aulas: todas as aulas e o material que nelas hai cumpren coa normativa vixente. Ademais a ratio organizarase en funcin dos metros cadrados das mesmas e idade dos/as nenos/as. Nas aulas, os espazos estarn totalmente diferenciados por recunchos e momentos: de asemblea e traballo en mesa.

Aseo/vestiario: este espazo para uso exclusivo do persoal da escola.

Cocia, estar completamente equipada, con espazo suficiente para gardar alimentos e tiles de cocia.

Patio exterior: a zona de xogo libre, onde os/as nenos/as gozan dos xogos e xoguetes postos sa disposicin (tobogn, triciclos, bambn...). As horas de utilizacin do mesmo variar en funcin do tempo e do clima. Aproximadamente s 12.00 horas poderase sar ata a hora do comedor (os que acudan a el) ou ata que os vean recoller.

AULA DE BEBS, 0-1 ANO

Dentro do espazo dedicado a este grupo de idade, existen varias zonas perfectamente delimitadas:

Zona de descanso/dormitorio: espazo tenue e silencioso para facilitar o descanso do/a neno/a.

Zona de cambios (dividida por un cristal da aula pero non illada para facilitar o seu acceso e visibilidade).

Ademais destas das zonas, a aula, contar cun espazo aberto dividido en lugares axeitados para as demais actividades propias desta idade:

Recuncho das comidas: onde se colocarn tronas.

Paviplay: zona ampla cmoda e libre de obstculos para a realizacin de actividades de relaxacin, estimulacin, psicomotricidade...

Espazo destinado ao xogo: onde o/a neno/a dispor de xoguetes ao seu alcance e con liberdade de accin e de movemento dentro da aula.

AULAS DE 1-2 ANOS

Zona de cambios (separada do resto do aula pero non illada).

Zona de descanso/dormitorio: espazo tenue e silencioso para facilitar o descanso do neno/a.

Zona de paviplay: espazo confortable destinado principalmente a actividades en grupo: expresivas, afectivas (contar contos, escoitar msica, relaxacin).

Zona de traballo: comezarase nesta idade con actividades destinadas motricidade fina dispoendo para isto do mobiliario e elementos necesarios (plastilina, quebracabezas, bolas de ensartar, contos...).

Zona de movemento libre: representar o 75% aproximado da aula e nela o/a neno/a poderase mover ao seu gusto traballando principalmente a motricidade grosa e lateralidade (pelotas, material de arrastre, xogos de construcin...).

AULAS DE 2-3 ANOS

Zona de aseos (separada do resto da aula pero non illada). Destinada a fomentar hbitos hixinicos.

Zona de paviplay: espazo destinado especialmente a actividades en grupo, reunins, actividades afectivas...

Zona de movemento libre: representar o 75% aproximado da aula e nela o/a neno/a poderase mover ao seu gusto traballando principalmente a motricidade grosa, coordinacin e lateralidade (pelotas, material de arrastre, xogos de construcin...).

Zona de traballo: destinada a potenciar a motricidade fina, dispoendo para iso dunha zona de mesas onde se realizarn actividades destinadas (pintura, plastilina, barro, quebracabezas).

Zona de xogo simblico: onde o/a neno/a pode acceder de forma individual e realizar xogos actividades e xogos convencionais (profesins, cocia, bonecos, animais...).

Zona de xogos estruturados: o obxectivo principal que se pretende conseguir a estimulacin intelectual. A actividade estar baseada na manipulacin de obxectos para desenvolver as capacidades necesarias para o dominio psicomotor.

Para poder levar a cabo unha boa metodoloxa, entendemos a distribucin do espazo como algo fundamental dentro do funcionamento global do centro. Trtase de facilitar un ambiente seguro, tranquilo e relaxado; rico en estmulos e medios.

A distribucin de espazos e materiais permitir ao/ neno/a a posibilidade de eleccin e a creatividade. Ser flexible de modo que permita as distintas transformacins do espazo dando lugar a mltiples opcins educativas e sociais: dende a posibilidade de organizar a actividade educativa do centro distribundo os recunchos dentro de cada aula para cada grupo en particular, a distribur os recunchos de xeito comn para todos/as os/as alumnos/as, excepto para o grupo de 0 a 1 ao, rotando os grupos polos diferentes espazos.

A discriminacin perceptiva e a adquisicin de esquemas mentais. Todo isto encamiado formacin do pensamento lxico, (quebracabezas, contos, papeis, tesoiras, madeiras perforadas, telas...).

Artigo 19.A lingua.

A lingua empregada a lingua materna predominante entre o alumnado, tendo en conta a lingua do contorno e coidando que o alumnado adquira de forma oral e escrita o coecemento da outra lingua oficial de Galicia, dentro dos lmites propios desta etapa, como indica o Decreto 330/2009, do 4 de xuo, polo que se establece o currculo da educacin infantil na Comunidade Autnoma de Galicia e o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingismo no ensino non universitario de Galicia.

Artigo 20.Fomento da igualdade de nenos e nenas.

A sabendas de que a maiora das aprendizaxes que un neno/a destas idades realiza, faino a travs dunha conduta imitativa, consideramos que a estratexia coeducativa comeza coas nosas propias actuacins como modelos a imitar. As relacins entre os membros do equipo docente, entre os mesmos nenos e nenas e os pais e as nais...

A coeducacin supn entre outros compromisos, orientar a actividade cara unha educacin para a igualdade, sen discriminacin por razn de sexo e que supere mitos e tabs. Utilizarase unha metodoloxa didctica que trate de evitar condutas que poan nfases nos roles tradicionais atribudos ao home e muller, e procurar proporcionarlles aos alumnos/as imaxes diversificadas e non convencionais dun e outro sexo.

En relacin coeducacin, as mestras e educadoras seleccionarn e tratarn os contidos favorecendo os valores anteriormente mencionados. Traballarn na eliminacin das discriminacins contra a muller e na superacin de mitos, tabs e diferenciacin de roles entre home e muller.

Todos os nenos e nenas teen dereito a una mesma calidade de vida, estado de benestar e felicidade, independentemente do seu sexo.

   
  CAPTULO VI.NORMATIVA REFERENTE FAMILIA  
 

Artigo 21.Dereitos e obrigas dos pais/nais, titores/as e representantes legais.

Dereitos

1. Acceder ao centro e recibir asistencia sen discriminacin por razn de nacionalidade, sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

2. consideracin no trato, debida dignidade da persoa, tanto por parte do persoal do centro como dos demais usuarios.

3. Sixilo profesional acerca dos datos do seu historial sanitario e socio-familiar.

4. intimidade persoal en funcin das condicins estruturais do centro.

5. A que se lle facilite o acceso atencin social, sanitaria, educacin, cultural e en xeral a todas as necesidades persoais que sexan precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral.

6. A recibir un tratamento individualizado de contido educativo cara a sa integracin socio-familiar, que ter como obxectivos prioritarios a sa proteccin, educacin e formacin.

7. A asociarse co obxecto de favorecer a sa participacin na programacin e no desenvolvemento de actividades da escola.

8. A ser informados de xeito comprensible das medidas adoptadas respecto deles e pedir explicacin de canto afecte sa propia educacin.

9. A ser educados para a comprensin, tolerancia, convivencia, posibilitndolles que poidan facer uso das sas opcins de forma libre e persoal.

10. participacin dos/as pais/nais/titores nas actividades educativas como: festas escolares, Nadal, Entroido...

Obrigas

1. Aboar a taxa correspondente.

2. Deben coecer e cumprir co regulamento de rxime interno.

3. Comprometerse e aceptar cumprir as normas que se expoen.

4. Manter unha conduta inspirada no mutuo respecto, tolerancia e colaboracin encamiada a facilitar unha mellor convivencia.

5. Comunicar direccin do centro, calquera tipo de patoloxa que presente o/a menor e que poida afectar ao seu desenvolvemento.

6. Facilitar os datos mdicos que se soliciten (certificados mdicos). Estes utilizaranse exclusivamente con fins mdicos.

7. Notificar as enfermidades que padecen os/as nenos/as, tanto si acoden EIM coma si estn de baixa; importante sobre todo as infecto - contaxiosas, mesmo se as padecen outros membros da familia (ex. tuberculose, hepatite).

8. No caso de que o/a neno/a enferme estando na escola, os pais compromtense a recollelo o antes posible unha vez se lles notifique.

9. Cando se solicite, por causas de enfermidade, a familia deber facilitar un informe do pediatra ou centro hospitalario que confirme que poden asistir a EIM sen risco de contaxio.

 

Artigo 22.Participacin e relacin familia-escola.

Recomndase que as familias asistan s reunins convocadas dende a direccin do centro.

Existe unha caixa de suxestins na que as familias poidan achegar as sas opinins para conseguir mellorar o funcionamento do centro.

Ser obrigatorio o uso da axenda escolar para deste xeito favorecer a comunicacin familia-escola e viceversa.

O centro ter un libro de reclamacins disposicin dos usuarios. A Direccin do centro poer en coecemento da/o concelleira/o competente en materia de benestar social do Concello de Vedra o contido das reclamacins de xeito peridico, ags nos casos en que se requira unha comunicacin inmediata.

Segundo a normativa vixente, remitirase inspeccin de servizos sociais da Xunta de Galicia unha copia das reclamacins presentadas, no prazo mximo de tres das hbiles, xunto cun informe xustificativo dos antecedentes e das actuacins realizadas para a sa xestin.

A direccin da EIM fomentar a colaboracin dos/as pais/nais e titores/as legais, as coma a sa participacin nos rganos colexiados e os contactos e reunins do persoal con eles.

 

Artigo 23.Instrumentos de informacin a pais/nais, titores/as ou representantes legais.

As familias sern coecedoras do proxecto organizativo do centro e como parte implicada na educacin e desenvolvemento dos seus fillos respectarn na medida do posible, os horarios co fin de non provocaren interrupcins e/ou conflitos no/a neno/a.

Para que isto poida acadarse fundamental a comunicacin entre os dous mbitos educativos e puntos de referencia que ten o/a neno/a (familia-escola). Por iso, desenvolveranse en todo momento intercambios de informacin entre ambos:

Na entrevista inicial co/a director/a do centro.

De forma directa (falando co/a titor/a ou o/a director/a no momento da entrada e sada do/a neno/a ao centro).

A travs da axenda informativa.

Mediante circulares.

Nas reunins en grupo de inicio do curso.

Titoras, para as que se estabelecern uns horarios mensuais para cada unidade e exporanse no taboleiro de anuncios da escola infantil municipal.

Con isto o que pretendemos que ademais de estar informados ambas partes da evolucin do/a alumno/a, os/as pais/nais e familiares participen de forma activa e colaboren nas actividades e proxectos propostas polo centro:

Festas do centro e festas populares levadas escola.

Festival de fin de curso.

Sadas ao exterior prximo (excursins, visitas...).

Obradoiros.

Actividades en colaboracin coas institucins, asociacin de vecios

Campaas informativas e actividades relacionadas con proxectos ou programas desenvolvidos polas institucins en relacin a calquera tema onde a primeira infancia poida ter un papel protagonista.

Escola de pais e nais: charlas, xornadas, convivencias

Proxectos educativos expostos en determinados momentos: por exemplo, proxecto Voz Natura (no que se pide a sa colaboracin traendo os nenos e as nenas da casa material de reciclaxe)

Informe trimestral de seguimento individualizado.

   
  CAPTULO VII.RXIME DE COBRAMENTO  
 

Artigo 24.Pagamentos.

A prestacin do servizo da EIM de Vedra financiarase cos recursos xerais do concello coas achegas da Xunta de Galicia e coas tarifas (ANEXO I) que aboarn os usuarios/as.

Matrcula

A matrcula e material pgase nunha nica vez no curso. Esta taxa pasarase a cobro no momento de aceptacin da praza.

As prazas que se cubran ao longo do ano, dito prezo farase efectivo nos primeiros dez das do mes seguinte.

Forma e perodo de pago

Por transferencia bancaria ou pago na conta do concello ou da empresa adxudicataria da EIM.

A liquidacin da cota tributaria practicarase por meses naturais e debern aboala os/as interesados/as nos dez primeiros das de cada mes, na entidade ou entidades financeiras que se lle indique. En calquera momento o suxeito pasivo ter a posibilidade de domiciliar os recibos.

Rxime de reserva de praza para o caso de ausencias/vacacins

A non asistencia do neno/a ao centro durante un perodo determinado non supn reducin ningunha, nin extincin da tarifa, mentres non se formalice a baixa correspondente.

A solicitude de suspensin da cota, xunto coa acreditacin documental da circunstancia que a motiva, deber presentarse ante a Alcalda, (con 15 das naturais de antelacin), que resolver sobre a procedencia da suspensin.

Tarifas (anexo I)

Normativa de referencia: ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestacin do servizo da Escola Infantil Municipal de Vedra vixente.

Modificacin nas tarifas: as tarifas recollidas no cadro anterior podern ser modificadas por mor das seguintes circunstancias:

As tarifas axustaranse ao Decreto 49/2012 do 19 de xaneiro, e as sas modificacins posteriores, polo que se aproba o rxime de prezos das escolas infants 0-3 dependentes da Consellera competente en materia de Poltica social que establece no seu artigo primeiro que:

Os prezos pblicos actualizaranse na mesma proporcin que a variacin interanual positiva experimentada polo ndice xeral de prezos de consumo (IPC) para a comunidade Autnoma de Galicia no mes de xaneiro anterior ao do curso escolar en que se pretende que produza efectos.

O rgano competente poder adoptar outros prezos e tarifas se fora preciso adaptarse a novidades normativas ou prestacin de novos servizos.

 

Artigo 25.Proteccin de datos.

De conformidade coa Lei orgnica 3/2018,de 5 de decembro de proteccin de datos de carcter persoal e garanta dos dereitos dixitais e co regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo proteccin das persoas fsicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e libre circulacin deses datos recollidos na tramitacin desta orde, cuxo tratamento e publicacin autorizan as persoas interesadas mediante a presentacin das solicitudes, sern includos nun ficheiro. O rgano responsable deste ficheiro o Concello de Vedra. Os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin poderanse exercer ante o Concello de Vedra, mediante o envo dunha comunicacin ao seguinte enderezo: concello@concellodevedra.com

   
  CAPTULO VIII.NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO  
 

Artigo 26.Medidas de seguridade e hixiene.

Desinfeccin, desinsectacin, desratizacin, (DDD).

APPCC da EIM (puntos crticos).Sistema de Autocontrol baseado na metodoloxa APPCC.

Sistemas contra incendios: Medidas anti-incendios: extintores, alarma, planos de evacuacin, plan de actuacin para casos de emerxencia, pulsadores de alarma anti-incendios distribudas polo edificio, detectores de fume en todas as estancias

Inspeccins da Consellera de Sanidade peridicas. En canto hixiene, seguiranse as pautas marcadas por Sanidade nos seus controles peridicos.

As portas de sada teen apertura antipnico.

Medidas de proteccin para evitar golpes e outras lesins nos nenos e nenas, tales como as cantoneiras e os antipilladedos.

Os traballadores/as, contarn con coecementos acreditados de prevencin de riscos laborais e de primeiros auxilios.

Acreditarn o seu correcto estado de sade e con periodicidade anual realizarn un recoecemento mdico que acredita que non padece enfermidade infecto-contaxiosa nin defecto psquico ou fsico que impida as sas funcin.

Ser obrigatorio una correcta hixiene persoal dos traballadores/traballadoras do centro, as como a dos nenos e nenas que asisten ao centro.

O centro conta con:

Plan de autoproteccin implantado (formacin para a actuacin nos casos de emerxencia e simulacro de evacuacin) e inscrito no REGAPE.

Pliza de responsabilidade civil e de accidentes.

Pliza de sinistros/danos.

Libro de reclamacins a disposicin das persoas usuarias.

Proxecto educativo a disposicin dos pais/nais, titores/as e representantes legais.

Libro/folla informatizada de rexistro de nenos e nenas.

Expediente individual.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

Tarifas segundo resolucin do 10 de maio de 2017 (includas as reducins correspondentes) polo que se actualiza os prezos das escolas infants, en cumprimento do expresado no artigo primeiro do Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro coas sas modificacins e actualizacins correspondentes.

CONTIAS EN FUNCIN DO IPREM

ATENCIN EDUCATIVA

COMEDOR

TOTAL

Do 0% ao 30% IPREM

0,00

0,00

0,00

Do 30% ao 50% IPREM

0,00

17,45

17,45

Do 50% ao 75% IPREM

34,91

17,45

52,36

Do 75% ao 100% IPREM

69,81

26,45

96,26

Do 100% ao 125% IPREM

112,13

37,02

149,15

Do 125% ao 150% IPREM

133,29

52,89

186,18

Do 150% ao 200% IPREM

147,05

63,47

210,52

IPREM mis de 200%

169,26

74,05

243,31

Aplicarase a bonificacin do 100% dos prezos pblicos da atencin educativa a partir do segundo fillo/a e sucesivos da unidade familiar, segundo o disposto actualmente no artigo 23 da Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

No caso de asistencia en xornada deducirase unicamente o prezo por atencin educativa.

Tarifa por matrcula: 50 /ano.

Tarifa material: 30 .

2. Servizos bsicos.

No caso de nenos/as que non utilicen habitualmente o servizo de comedor e que excepcionalmente e por motivos xustificados desexen utilizalo algn da solto, o prezo ser de 4,23 /da.

No caso do horario amplo, o prezo mensual en que se incrementa o horario de atencin educativa adxudicado ao neno/a ser de 21,16 . Entndese por horario amplo a atencin aos/s nenos/as por parte da EIM polo menos durante 10 horas diarias ininterrompidas. Non obstante, evitarase que o/a neno/a alongue a estancia na EIM mis de 8 horas diarias, excepto circunstancias excepcionais, que se debern en todo caso xustificar determinen.

No caso de asistencia en rxime de xornada de atencin educativa de 5 horas/da o prezo mensual ser o correspondente a media xornada que no seu caso lle corresponda mais un incremento de 21,16 /mes.

Os prezos por das soltos non estn suxeitos a ningunha reducin.

 

ANEXO II

1. Situacin socio-familiar

1.1. Por cada membro da unidade familiar:

2 Puntos

1.2. Por cada persoa que non formando parte da unidade familiar estea ao seu cargo:

1 Punto

1.3. No caso de que o/a neno/a para o cal se solicita a praza nacese nun parto mltiple:

1 Punto

1.4. Por cada membro da unidade familiar afectado por discapacidade, enfermidade que requira internamento peridico:

2 Puntos

1.5. Pola condicin de familia monoparental:

3 Puntos

1.6. Por ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais:

6 Puntos

1.7. Pola condicin de familia numerosa:

3 Puntos

1.8.Outras circunstancias familiares debidamente acreditadas:

Ata 3 puntos

2. Situacin laboral familiar

2.1. Situacin laboral de ocupacin:

Nai:

Pai:

 

7 Puntos

7 Puntos

2.2. Situacin laboral de desemprego (1):

Nai:

Pai:

 

2 puntos

2 Puntos

2.3. Persoas que desenvolvan e perciban o tramo de insercin (RISGA):

Nai:

Pai:

 

3 puntos

3 Puntos

(1) Valorarase tal condicin coa certificacin de demanda de emprego con efectos do da anterior apertura do prazo de presentacin de solicitudes.

No caso de familias monoparentais ou aquelas en que o/a neno/a conviva cun s proxenitor adxudicarselles a puntuacin da epgrafe correspondente computando por dous.

S se poder obter puntuacin por unha das epgrafes anteriores.

3. Situacin econmica

R.P.C. mensual da unidade familiar, referida ao indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM) vixente (calculada de acordo co establecido no artigo 7 desta resolucin):

Inferior ao 30% do IPREM:

+4 puntos

Entre o 30% e inferior ao 50% do IPREM:

+3 puntos

Entre o 50% e inferior ao 75% do IPREM:

+2 puntos

Entre o 75% e inferior ao 100% do IPREM:

+1 punto

Entre o 100% e inferior ao 125% do IPREM:

-1 punto

Entre o 125% e inferior ao 150% do IPREM:

-2 puntos

Entre o 150% e o 200% do IPREM:

-3 puntos

Superior ao 200% do IPREM:

-4 puntos

En caso de obter igual puntuacin, tern preferencia en primeiro lugar as solicitudes coa renda per cpita mis baixa e despois as de xornada completa con servizo de comedor sobre as solicitudes de media xornada.

Para os efectos desta resolucin estn a cargo da unidade familiar as persoas que convivindo no mesmo domicilio, teen ingresos inferiores ao indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM) vixente.

No caso de ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais adxudicarase a puntuacin mxima nas epgrafes 2. e 3. do baremo.

No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar.

 

ANEXO III

NORMATIVA DE SADE

NORMATIVA MDICA DE EXCLUSIN

Salvo indicacin contraria do pediatra por escrito, quedarn excludos da EIM mentres persistan os sntomas seguintes:

Temperatura elevada mantida ( a partir de 38.).

Vmitos repetidos.

Diarrea lquida (das ou mis deposicins).

Tose intensa que impida a actividade normal do/a neno/a.

Dificultade respiratoria.

Secrecin purulenta de ollos.

Dolor intenso e mantido de calquera localizacin.

Erupcin e coloracin anormal de pel sen causa xustificada.

Sempre que o/a neno/a non poida seguir o desenvolvemento normal das actividades da aula e da escola.

EXCLUSIN POR ENFERMIDADE

Proceso catarral de vas altas. Ata que rematen os sntomas (febre elevada e malestar xeral).

Proceso catarral de vas baixas. Ata que rematen os sntomas (febre elevada e dificultade respiratoria).

Varicela. Os cinco das que seguen ao inicio do exantema.

Rubola. Alta peditrica.

Sarampelo. Alta peditrica.

Parotidite (papeiras). Os cinco das que seguen ao comezo da parotidite.

Hepatite A. Alta peditrica.

Gastroenterite vrica. Ata a desaparicin elevada da febre e mellora nas deposicins.

Amigdalite estreptococo. Ata levar 48 horas de tratamento, e sempre e cando non tea febre.

Conxuntivite. Ata levar 48 horas de tratamento.

Otite media. Ata que a dor intensa remita e poida desenvolver a sa actividade normal.

Tose ferina. Ata levar sete das de tratamento.

16143.png 

16159.png 

16172.png 

16198.png 

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A/O ordenanza/regulamento non dispn a sa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo. 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios