Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR DEREITOS DE EXAME

Publicación provisional : 24-04-2020 BOP N 63 -- Publicación definitiva : 24-11-2020 BOP N 200
Redacción Aplicable desde 24-11-2020

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. Fundamento e Obxecto
 - ARTIGO 2. Feito Impoible
 - ARTIGO 3. Suxeito Pasivo
 - ARTIGO 4. Responsables
 - 5. Cota tributaria
 - ARTIGO 6. Exencins e Bonificacins
 - ARTIGO 7. Devengo
 - ARTIGO 8 . Normas de Xestin.
 - ARTIGO 9. Infraccins e Sancins
 - ARTIGO 10. Lexislacin aplicable
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. Fundamento e Obxecto  
 

En uso das facultades contidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto no artigo 20 en relacin cos artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a taxa por dereitos de exame, que estar ao establecido na presente Ordenanza Fiscal cuxas normas atenden ao previsto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

   
  ARTIGO 2. Feito Impoible  
 

Constite o feito impoible da taxa, a actividade tcnica e administrativa conducente seleccin do persoal funcionario e laboral entre quen solicite participar como aspirantes en probas de acceso ou promocin aos Corpos ou Escalas de Funcionarios ou s categoras de persoal laboral convocadas por este Concello.

   
  ARTIGO 3. Suxeito Pasivo  
 

Sern suxeitos pasivos desta taxa, todas as persoas fsicas que soliciten a inscricin como aspirantes nas probas selectivas ou de aptitude s que se refire o artigo anterior.

   
  ARTIGO 4. Responsables  
 

Respondern da dbeda tributaria os debedores principais xunto a outras persoas ou entidades. A estes efectos consideraranse debedores principais os obrigaos tributarios do artigo 35.2 da Lei 58/2003, de 17 de Decembro, Xeral Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, a responsabilidade ser sempre subsidiaria.

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

En relacin responsabilidade solidaria e subsidiaria da dbeda tributaria estarase ao establecido, respectivamente, nos artigos 42 e 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro Xeral Tributaria.

   
  5. Cota tributaria  
 

A cota tributaria determinarse por unha cantidade fixa sinalada segundo o grupo ou categora laboral da praza que se pretenda acceder, en funcin da titulacin esixida para a mesma, e dacordo coas tarifas seguntes:

CONCEPTO Importe euros

1.- Probas de acceso grupo A1 ou categoras de persoal laboral asimilables 50,00

2.- Probas de acceso grupo A2, B ou categoras de persoal laboral asimilables 40,00

3.- Probas de acceso grupo C1 e C2, ou categoras de persoal laboral asimilables 30,00

4.- Probas de acceso grupo E ou categoras de persoal laboral asimilables ou

outros non tarifados expresamente 25,00

   
  ARTIGO 6. Exencins e Bonificacins  
 

Estarn exentas do pago as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, que se acreditar mediante orixinal ou copia compulsada do certificado de discapacidade emitido pola Direccin Xeral de Servizos Sociais, e que se deber atopar actualizado data da finalizacin do prazo de presentacin de solicitudes.

Tern unha reducin do 50% da taxa, as persoas que figuren como demandantes de emprego durante o prazo, de polo menos seis meses data de convocatoria. Para o goce desta bonificacin, ser requisito que no prazo de que se trate, non rexeitasen oferta de emprego axeitado nin se negaran a participar, salvo causa xustificada, en accins de promocin, formacin e que, as mesmo carezan do dereito de prestacin por desemprego e/ou rendas superiores en cmputo mensual ao salario mnimo interprofesional. Estas condicins acreditaranse por medio de certificacins emitidas pola administracin competente no momento da solicitude.

Os expresados beneficios fiscais non tern carcter acumulativo, polo cal, en supostos de concorrencia de diversas causas que sexan a orixe do dereito a demandar os beneficios citados, o interesado deber optar s por un deles. No caso de que o interesado non exercitase a opcin anterior, procederase de oficio, a considerar por orde de preferencia decrecente no que se atope debidamente xustificado ou resulta mis favorable ao interesado.

De conformidade co artigo 9 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en relacin co artigo 18 da Lei 8/1989, de 13 de abril, de Taxas e Prezos Pblicos, non se admitir beneficio tributario algn, salvo a favor do Estado e os demis Entes Publicos territoriais ou institucionais ou como consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais, excepto a posibilidade de terse en conta criterios xenricos de capacidade econmica dos suxeitos obrigados a satisfacelas -art. 24.4 TRLRHL.

   
  ARTIGO 7. Devengo  
 

O devengo da taxa produciarase no momento da solicitude de inscricin nas probas selectivas ou de actitude a que se refire o artigo 2, sendo preciso o pago da taxa para poder participar nas mesmas.

A taxa abonarase durante o perodo de tempo en que permaneza aberto o prazo para a presentacin de solicitudes de participacin, que ser o determinado en cada unha das bases que rexan as convocatorias para a provisin, nos seus distintos rximes, as prazas que se oferten.

   
  ARTIGO 8 . Normas de Xestin.  
 

1. A taxa regulada nesta ordenanza esixirase en rxime de autoliquidacin. Os suxeitos pasivos debern practicar autoliquidacin nos impresos habilitados ao efecto pola Administracin municipal e realizar o seu ingreso en calquera entidade bancaria auotizada, antes de presentar a correspondente solicitude de inscricin, non admitndose o pago fra do devandito prazo.

2. A falta de pago da taxa no prazo sinalado no paragrafo anterior, determinar a inadmisin do aspirantes s probas selectivas.

3. A solicitude de inscricin deber acompaarse, en todo caso, copia da autoliquidacin debidamente ingresada. No caso de que o suxeito pasivo sexa unha das persoas a que se refire o artigo 6 desta ordenanza, deber acompaarse a documentacin que no mesmo indcase.

4. Cando por causas non imputables ao suxeito pasivo, a actividade tcnica e/ou administrativa que constite o feito impoible da taxa non se realice, proceder a devolucin do importe correspondente. Proceder, as mesmo, a devolucin cando os ingresos se declaren indebidos por resolucin ou sentenza firme ou cando se produciu unha modificacin substancial das bases de convocatoria. Por tanto, non proceder devolucin algunha dos dereitos de exame nos supostos de exclusin das probas selectivas por causa imputable ao interesado.

   
  ARTIGO 9. Infraccins e Sancins  
 

En todo o referente a infraccins e sancins, ser de aplicacin a Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, en concreto os artigos 181 e seguintes, as como as sas disposicins de desenvolvemento, segundo o disposto no artigo 11 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

   
  ARTIGO 10. Lexislacin aplicable  
 

En todo o non previsto na presente Ordenanza estarase ao disposto no Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, a Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, a Lei 58/2003, de 17de decembro, Xeral Tributaria e a Lei 8/1989, de 13 de abril, de Taxas e Prezos Pblicos.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza fiscal, cuxa redaccin definitiva foi aprobada polo Pleno do Concello en sesin celebrada en data tres abril de 2020, entrar en vigor o mesmo da da sa pblicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir da data, permanecendo en vigor at a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios