Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Sobrado - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR TRAMITACIN OU EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 03-12-2020 BOP N 207 -- Publicación definitiva : 29-01-2021 BOP N 19
Redacción Aplicable desde 30-01-2021

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.Responsbeis.
 - Artigo 5.Cota tributaria.
 - Artigo 6.Tarifas.
 - Artigo 7.Devengo.
 - Artigo 8.Declaracin e ingreso.
 - Artigo 9.Infraccins e sancins.
 - Disposicin derrogatoria
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido la Lei reguladora das facendas locais, este concello establece a Taxa por tramitacin ou expedicin de documentos administrativos que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, dos expedientes e para a expedicin dos documentos que se indican no art. 6 desta ordenanza.

2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calqueira documentacin administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.

3. Non estar suxeita a taxa a tramitacin de documentos e expedientes que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello, nin tampouco os expedientes de devolucin de ingresos indebidos.

   
  Artigo 3.Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, as como as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que soliciten, provoquen ou en cuxo interese redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4.Responsbeis.  
 

1. Respondern da dbeda tributaria, xunto cos debedores principais, outras persoas ou entidades. A estes efectos, consideraranse debedores principais os obrigados tributarios do pargrafo 2 do artigo 35 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

2. Ags precepto legal expreso en contra, a responsabilidade ser sempre subsidiaria.

   
  Artigo 5.Cota tributaria.  
 

1.A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2.A cota de tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, desde a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recado.

   
  Artigo 6.Tarifas.  
 

A taxa que se refire esta ordenanza rexerase polas seguintes tarifas, que se estruturan nos epgrafes seguintes:

Epgrafe primeiro: censo de poboacin de habitantes.

Certificados de empadroamento para os que sexa necesario consultar padrns de habitantes anteriores ao 1 de maio de 1996: 4,00

Outros certificados de empadroamento: 1,00 .

Informe ou certificado convivencia ou residencia: 1,00 .

Epgrafe segundo: documentos relativos ao servizo de urbanismo.

Licenzas de obra ou presentacin de comunicacins previas de obras: 0,5% do orzamento de execucin material, cun mnimo de 20,00 .

Prrroga de licenzas: aplicaranse as seguintes porcentaxes sobre o orzamento de execucin material do proxecto para o que obtivo licenza: 0,40%

Licenza de segregacin ou agrupacin parcelaria: 60,00 por parcela resultante ou por cada parcela previa agrupacin, respectivamente.

-Licenza de primeira utilizacin de vivendas ou locais de todo tipo: 200,00

Cambio de uso: 35,00 .

Cambio de titularidade das licenzas e demais actividades suxeitas presente taxa: 30,00 .

Declaracin de incursin dunha edificacin fra de ordenacin total ou parcial: 70,00 .

- Tramitacin de expedientes de declaracin de runa: 100,00

-Certificacn , de cualificacin ou clasificacin urbanstica: 30,00

-Certificacin ou informe que requira sada dos servizos tcnicos: 50,00

-Certificacin ou informe que non requira sada dos servizos tcnicos: 30,00 .

Outros informes ou certificados urbansticos: 30,00.

Nos expedientes cuia tramitacin, de conformidade coa lexislacin aplicable , estn suxeitos a exposicin ao pblico mediante a insercin de anuncios en boletins oficiais ou diarios de maior difusin , liquidarse a cuanta correspondente ao solicitante.

Epgrafe terceiro: certificacins, informes e outros servizos administrativos.

Certificacins de acordos de rganos municipais ou de expedientes administrativos con mis de cinco anos de antigidade: 5,00 .

Certificacins de acordos de rganos municipais ou de expedientes administrativos hasta cinco anos de antigidade: 3,00 .

Licenzas e cambios en materia de taxis: 30,00 .

Dereitos de exame: segundo o grupo funcionarial ao que corresponda o proceso selectivo, ou o asimilado para persoal laboral.

Grupo A1 e A2: 30,00

Grupo B: 20,00

Grupo C1 e C2: 10,00

Outras agrupacins profesionais: 5,00

Non estarn suxeitos a esta taxa aqueles procedementos de seleccin dos grupos C1 e C2 e outras agrupacins profesionais, cando nos mesmos se prevea un tempo de duracin do contrato de menos de trece meses.

Non estarn suxeitos a esta taxa os procedementos de seleccin anteriores para persoas con discapacidade igual ou superior ao 33% (para o que deber presentar o certificado de minusvala correspondente) e para aquelas que figuren como demandantes de emprego durante o prazo, polo menos , de seis meses anteriores data da convocatoria das probas selectivas nas que solicite a sa participacin(para o que deber presentar o documento xustificativo expedido pola oficina de emprego correspondente).

-Por cada expediente de concesin de licenza ou autorizacin municipal non tarifado especificamente por outra taxa: 20,00 .

Calquera outro informe ou certificado non especificado nestas tarifas: 10,00 .

   
  Artigo 7.Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicie a tramitacin do expediente ou pola que se solicite a expedicin do documento administrativo suxeito ao tributo.

2. Ademais, o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que den lugar a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado mais redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 8.Declaracin e ingreso.  
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, e no suposto de que o expediente se inicie de oficio, mediante a liquidacin practicada pola administracin.

Os/as interesados/as na expedicin dun documento administrativo ou na tramitacin dun dos expedientes suxeitos a taxa presentarn, xunto coa solicitude, a acreditacin de ter efectuado o ingreso que corresponda no impreso de autoliquidacin debidamente cumprimentado.

2. Os escritos presentados persoalmente no Rexistro de Entrada do Concello e os recibidos polos condutos aos que fai referencia o artigo 66 da Lei de Procedemento Administrativo, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos

provisionalmente mais non poder drselles curso sen que se subsane a deficiencia, para esta finalidade requirirase ao interesado para que, no prazo de dez das abone as cotas correspondentes e as o acredite ante o Concello, co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

   
  Artigo 9.Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin derrogatoria  
 

Coa entrada en vigor da presente ordenanza queda derrogada a Ordenanza fiscal reguladora da taxa polos documentos que expidan ou de que entendan a administracin ou as autoridades municipais (BOP n 02 de .01.1990) e a Ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licenzas e autorizacins administrativas de autotaxis e demais vehculos de aluguer(BOP n 02 de 03.01.1990)

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada definitivamente, entrar en vigor e ser de plena aplicacin ao da seguinte ao da sa publicacin no BOP, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios