Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS.

Publicación provisional : 11-12-2020 BOP N 212 -- Publicación definitiva : 17-02-2021 BOP N 31
Redacción Aplicable desde 17-02-2021

Redacciones Redacciones
 - ANTECEDENTES
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3. EXENCINS.
 - ARTIGO 4. SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 5. BONIFICACINS.
 - ARTIGO 6. BASE IMPOIBLE, COTA E XERACIN DA TAXA.
 - ARTIGO 7. NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 8. INSPECCIN E RECADACIN.
 - ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA.
 - DISPOSICIN FINAL.
 - ANEXO N. 1
 - ANEXO N 2
   
  ANTECEDENTES  
 

A ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre construcin, instalacins e obras en vigor, foi aprobada polo Pleno do Concello de Valdovio en sesin ordinaria celebrada o 20 de outubro de 2008, e publicada no BOP da Corua de data 22 de decembro de 2008.

Na devandita ordenanza indcase que a base impoible da liquidacin provisional igual ao importe do Orzamento Execucin Material do proxecto (OEM), sempre que o devandito proxecto se visase polo colexio correspondente. A aprobacin da lei 25/2009, de 22 de decembro (Lei mnibus), na cal se suprimiron os mdulos orientativos colexiais para o clculo do PEM do proxecto, unido a entrada en vigor do Real Decreto 100/2010, do 5 de agosto, sobre visado colexial obrigatorio, veu a influr directamente na aplicacin da ordenanza, ao suprimir o visado colexial obrigatorio do Proxecto Bsico, documento co cal se solicita a licenza municipal de obras, deixando a criterio do tcnico redactor do proxecto a fixacin do PEM.

Faise necesario, polo tanto, unha actualizacin da forma na que se debe calcular a base impoible sobre a que aplicar o imposto.

Por conseguinte, e ao abeiro do establecido no artigo 15.2 e 16.2, en relacin co artigo 59.2 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, e facendo uso das sas facultades, o Concello de Valdovio aproba a Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre construcin, instalacins e obras nos seguintes termos:

   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

De conformidade co disposto no artigo 59.2, pargrafo segundo do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, establcese o imposto sobre construcins, instalacins e obras, que se regular pola presente ordenanza.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.  
 

1. Constite o feito impoible do imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a presentacin dunha comunicacin previa ou declaracin responsable, ou no seu caso a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, presentrase ou non dita comunicacin ou declaracin ou obtivrase ou non a dita licenza, sempre que a sa presentacin ou expedicin lle corresponda a este Concello.

2. As construcins, instalacins ou obras s que se refire o apartado anterior sern as seguintes:

a. Obras de construcin de edificacins e instalacins de toda clase, de nova planta.

b. Obras de ampliacin, rehabilitacin ou reforma de edificacins e instalacins existentes.

c. Obras de derribo e demolicin de construcins, totais o parciais.

d. Calquera outra construcin, instalacin ou obra que requira a presentacin dunha comunicacin previa ou declaracin responsable, ou no seu caso licenza de obra ou urbanstica de acordo coa normativa vixente.

   
  ARTIGO 3. EXENCINS.  
 

Est exenta do pago do imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexa dono o estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais que, estando suxeitas o mesmo, vaian ser directamente destinadas estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamentos de poboacin e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto si se trata de obras de investimento novo coma de conservacin.

   
  ARTIGO 4. SUXEITOS PASIVOS.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas ou entidades do artigo 35.4 da Lei 58/03, do 17 de decembro, Xeral tributaria, que sexan donos da construcin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

s efectos previstos no pargrafo anterior ter a consideracin de dono da construcin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a sa realizacin.

2. No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quenes soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construcins, instalacins ou obras.

   
  ARTIGO 5. BONIFICACINS.  
 

1. En virtude das atribucins conferidas polo artigo 103.2 TRLRFL, establcense as seguintes bonificacins:

a. Establcese unha bonificacin do 75% a favor das construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese, utilidade municipal ou emerxencia local, por concorrer circunstancias ambientais, sociais, culturais, histrico artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. A dita declaracin corresponder Pleno da Corporacin e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, polo voto favorable da maiora simple dos seus membros.

b. Establcese unha bonificacin do 25% a favor das construcins, instalacins ou obras vinculadas s plans de fomento de investimentos privados en infraestruturas.

c. Establcese unha bonificacin do 50% a favor das construcins, instalacins ou obras referentes s vivendas de proteccin oficial. Para o goce desta bonificacin, o suxeito pasivo deber achegar, no momento previo retirada da licenza, a cdula de cualificacin provisional como VPO emitida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.

d. Establcese unha bonificacin do 90% a favor das construcins, instalacins e obras de acondicionamento e adaptacin necesarias para o acceso e habitabilidade das persoas discapacitadas.

i.- Requisitos para as obras:

Entenderanse como construcins, instalacins e obras necesarias para o acceso e habitabilidade dos discapacitados as destinadas a:

- reforma interior da vivenda para a adecuacin discapacidade de calquera persoa que resida ou vaia residir habitualmente na mesma;

- modificacin de elementos comns do edificio que sexan paso necesario entre a vivenda do discapacitado e a va pblica, tales como escaleiras, ascensores, corredores, portais ou calquera outro elemento arquitectnico;

- a aplicacin de dispositivos electrnicos que sirvan para superar barreiras de comunicacin sensorial ou de promocin da seguridade de calquera discapacitado que resida habitualmente nunha vivenda do edificio.

Non se entenderan como construcins, instalacins e obras necesarias para o acceso e habitabilidade dos discapacitados as que, calquera que sexa o seu destino, se realicen en inmobles que por prescricin normativa deban estar adaptados ou deban adaptarse obrigatoriamente.

Unicamente computaranse para o clculo da cota con dereito a bonificacin as partidas correspondentes. Para iso ser necesario que o orzamento se presente desglosado na parte que corresponda a obras que favorezan devanditas condicins.

ii.- Requisitos para as persoas:

No inmoble no que se van a realizar as obras bonificadas deber estar empadroada, e formando parte da unidade de convivencia, a persoa con discapacidade fsica ou sensorial a longo prazo. A estes efectos o empadroamento no inmoble deber manterse, alomenos, desde a data de finalizacin das obras ata o remate do prazo para realizar a comprobacin e/ou inspeccin fiscal correspondente.

Entenderase que teen a condicin de discapacitados as persoas cun grado de minusvala igual ou superior ao 33 por cento. O grado de minusvala deber acreditarse mediante certificado do rgano competente da Xunta de Galicia.

A valoracin de que as obras teen como destino ou finalidade favorecer as condicins de acceso de habitabilidade do discapacitado, e que as construcins, instalacins e obras necesarias non afectan a inmobles que por prescricin normativa deban estar adaptados ou deban adaptarse obrigatoriamente, ser realizada polos servizos tcnicos do Concello.

2. As porcentaxes das ditas bonificacins non podern ser acumulativas, aplicndose no seu caso, a mis beneficiosa para o suxeito pasivo.

3. A bonificacin deber solicitarse sempre antes do inicio das construcins, instalacins ou obras, no impreso facilitado efecto pola administracin municipal.

4. A solicitude de bonificacin deber achega-la documentacin requirida polo departamento xestor do imposto, as como declaracin expresa da obriga de comunicar o inicio e o final das obras, e de mantemento das condicins de uso ou destino autorizado.

5. No caso de non realizarse as obras que integran o aspecto obxectivo da bonificacin, deber abonarse a parte do imposto que se deixase de ingresar como consecuencia da bonificacin practicada e os intereses percibidos. A tal fin, a administracin municipal, poder comprobar a adecuacin das obras efectuadas coa actuacin da construcin bonificada, as como realizar cantas actuacins de polica considere oportunas para acreditar o aproveitamento do beneficio.

   
  ARTIGO 6. BASE IMPOIBLE, COTA E XERACIN DA TAXA.  
 

1. A base impoible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, e entndese por tal, a estes efectos, o custo de execucin material daquela, incluido o orzamento de control de calidade e de xestin de residuos.

Non forman parte da base impoible, o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construcin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custe de execucin material.

2. A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

3.O tipo de gravame ser do2,3%.

4. O imposto xrase no momento de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, anda cando non se presentase unha comunicacin previa ou declaracin responsable, ou no seu caso non se obtivese a correspondente licenza.

Para os efectos deste imposto, considranse iniciadas as construcins, instalacins ou obras, salvo proba en contrario:

a. No suposto de precisar licenza urbanstica, cando fora concedida.

b. No suposto de precisar a presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, a data do seu rexistro de entrada.

5. Producirase o pagamento do imposto anda que a concesin da licenza vea imposta polas normas que regulan o silencio administrativo positivo.

   
  ARTIGO 7. NORMAS DE XESTIN.  
 

1. No momento de concederse a preceptiva licenza ou de executarse a actividade municipal de verificacin da execucin das obras sometidas ao rxime de comunicacin previa ou declaracin responsable; ou cando non tndose solicitada, concedida ou denegada dita licenza, ou non se presentase unha comunicacin previa ou declaracin responsable, se tivese iniciado a construcin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional conforme a esta ordenanza por parte dos servizos tcnicos municipais.

2.A base impoible da liquidacin provisional ser o custo de execucin material da construcin, instalacin ou obra, e en ningn caso poder ser inferior orzamento de referenciaque resulte de aplicar o clculo que figura no anexo 1 da presente ordenanza no caso de obras maiores; e no anexo 2, no caso de obras menores.

Para todos aqueles casos non recollidos nos anexos, hase de ter en conta a base impoible que se calcular mediante a aplicacin dos ndices publicados polo Instituto Tecnolxico de Galicia a travs das Bases de Datos de Construcin de Galicia, con revisin anual.

3. Este imposto est suxeito a liquidacin por parte desta Administracin que ser posterior concesin da licenza, esta non ser outorgada ata que a valoracin sexa aprobada polos tcnicos municipais, para o cal ser necesario presentar xunto coa solicitude a folla de valoracin cuberta.

4. Unha vez finalizada a construcin, instalacin ou obra e tendo en conta o custo real e efectivo da mesma, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado n 1, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

5. Cando se modifique o proxecto de construcins, instalacins e obras e houbese incremento de orzamento, unha vez aceptada a modificacin polo Concello, os suxeitos pasivos debern presentar e aboar, no seu caso, autoliquidacin complementaria pola diferenza entre o orzamento inicial e o declarado, con independencia de que dera lugar a un novo expediente urbanstico.

6. Para aquelas construcins, instalacins e obras que non conten con licenza [sen prexuzo das sancins que procedan] trala valoracin do construdo tendo en conta os anexos aplicables a esta ordenanza, procederase liquidacin e esixencia deste imposto.

7. No caso de legalizacins de obras sen licenza, ou comunicacin previa ou declaracin responsable, trala valoracin do construdo tendo en conta os anexos aplicables a esta ordenanza, procederase liquidacin e esixencia deste imposto.

8. No caso de que non se executen as contraccins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado nos seguintes supostos:

a. unha vez que formule renuncia expresa licenza ou exista declaracin de caducidade.

b. unha vez que formule renuncia expresa declaracin responsable ou comunicacin previa, sempre que se realice no prazo de tres meses dende a sa presentacin.

   
  ARTIGO 8. INSPECCIN E RECADACIN.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS.  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias as como determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA.  
 

A partir da entrada en vigor da presente ordenanza queda derrogada a anterior ordenanza reguladora do Imposto sobre construcins, instalacins e obras.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente ordenanza, que consta de nove artigos, e foi aprobada inicialmente polo Pleno na sesin realizada o3de decembro de 2020 e quedou elevado o acordo a definitivo,entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia (BOP), e permanecer en vigor ata que non se acorde a sa derrogacin ou modificacin.

   
  ANEXO N. 1  
 

MANUAL PARA A OBTENCIN DO ORZAMENTO DE REFERENCIA

1. NORMAS XERAIS: CRITERIOS DE VALORACIN

Un traballo considerarase includo no punto que lle corresponda de acordo co destino da superficie.

Nas construcins ou obras destinadas a usos diversos, aplicarase a cada parte o valor que lle corresponda segundo o seu uso e tipoloxa caracterstica.

A superficie total construda a suma da superficie de cada unha das plantas do edificio, medida dentro dos lmites definidos polas lias perimetrales das fachadas, tanto exteriores coma interiores, e os eixes de medianeiras compartidas se fose o caso.

2. OBTENCIN DO ORZAMENTO DE EXECUCIN MATERIAL

Frmula para o clculo da base impoible do imposto sobre construcins, instalacins e obras segundo o determinado no artigo n. 7 da ordenanza. O clculo consiste no produto da superficie construda destinada a cada uso distinto (SCi), por un coeficiente tipolxico (CT), polo coeficiente de uso asignado (CUi) e polo mdulo bsico de construcin (MBC), obtendo as un orzamento parcial por uso e tipoloxa correspondente. Coa suma de todos os orzamentos parciais obtense o Orzamento de Execucin Material (PEM), orzamento de referencia sobre o que se aplicar o baremo para o clculo provisional do imposto de construcins.

OEM = ∑ (SCi x CT x CUi x MBC)

O mdulo bsico de construcin (MBC) aplicable s distintas edificacins para o ano 2020 fxase en514,80 /m.Este mdulo actualizarase automaticamente segundo o ndice de Prezos de Consumo interanual. A actualizacin, ser nica e exclusivamente aplicable a este Anexo.

COEFICIENTES DE TIPOLOXAS (CT)

1

En Edificacins de Nova Planta e Adicins

1,20

Edificacin illada (4 fachadas). Soto a partir do 3

1,10

Edificacin non exenta. Soto 1 y 2.

2

En Obras de Reforma e Rehabilitacin

1,20

Rehabilitacin de edificio (inclundo desmontaxe de fachadas)

1,00

Rehabilitacin de edificio conservando exclusivamente as fachadas.

0,80

Reforma interior de instalacins e acabados conservando a estrutura existente. Adecuacin interior de plantas baixas e entreplantas.

0,50

Reformas que afecten s a elementos estruturais.

0,35

Rehabilitacin de fachadas e/ou cubertas (includa a estrutura desta ltima). Substitucin de carpintera e cerramentos (aplicada superficie de fachada ou de cuberta).

0,30

Reformas de pouca entidade que non afecten a elementos estruturais nin a instalacins (acabados interiores).

0,10

Demolicins e derrubos parciais asociados edificacin segundo o seu uso (aplicada superficie total que se derruba).

3

Actuacins illadas (Proxectos Parciais)

0,20

Proxectos de instalacins, aplicado sobre a totalidade da superficie da obra que complementa.

COEFICIENTES DE USOS (CU)

1

Usos da edificacin

1,60

Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis 5*. Edificios bancarios. Hospitais. Igrexas.

1,50

Capelas.

1,40

Bibliotecas. Facultades e Escolas Universitarias. Hoteis 4*. Edificios penitenciarios. Terminais Martimas e Areas. Balnearios.

1,30

Cines. Centros de Sade. Hoteis 3*. Salas de festas. Discotecas. Bares especiais. Pubs. Colexios con Residencia. Xeritricos. Laboratorios.

1,20

Vivenda unifamiliar. Casas Consistoriais. Locais Bancarios. Consultorios. Residencias 3 idade. Apart-Hoteis. Turismo rural. Tanatorios. Velorios. Centros de culto. Cuarteis. Matadoiros. Centros docentes non universitarios. Club social. Bibliotecas.

1,10

Vivenda colectiva. Hoteis 2*. Residencias universitarias. Moteis. Portal. Zona comn de edificios de vivendas e escaleiras.

1,00

Vivenda VPO/VPA. Oficinas. Garderas. Hoteis de 1*. Pensins. Ambulatorios. Hostais-Residencias. Restaurantes. Cafeteras. Apartamentos tursticos. Centros de da: vivenda comunitaria. Estacins de Autobuses. Estacins de FFCC. Salas de exposicins. Piscinas cubertas.

0,90

Bares. Mercados.

0,80

Centro comercial. Pavillns deportivos cubertos. Vestiarios. Bungalows. Cabanas. Servizos comns de cmpings. Supermercados.

0,65

Edificios de aparcadoiros. Acondicionamento de local comercial. Establecementos comerciais industria escaparate. Estacins de Servizo.

0,40

Locais en planta baxa ou semisoto sen uso especfico. Garaxes e Aparcadoiros. Parques infants. Usos adscritos ao uso principal da vivenda (garaxes, locais, rochos e instalacins).

0,35

Porches, soportais e terrazas abertas.

0,30

Almacns e naves industriais. Instalacins deportivas descubertas. Naves. Pavillns. Granxas. Alpendres. Depsitos. Grdenos. Piscinas descubertas. Piscinas privadas. Cemiterios. Pantens (por nicho).

0,10

Proxectos de urbanizacin (sobre a superficie total do mbito). Xardns. Parcelas de cmping. (Coeficiente de tipoloxa Ct= 1)

6+(N/3)

Instalacin de ascensores en edificios existentes (sendo N o nmero de plantas que comunica)

   
  ANEXO N 2  
 

PREZOS UNITARIOS UNIDADES DE OBRA

PECHES

M2Peche de postes e malla metlica

21,93

M2Peche de bloques de formign, enfoscados e pintados

58,77

M2Peche de bloques de formign revestidos de pedra

61,92

M2Peche de pedra

146,15

M2Peche de prefabricados de formign

33,85

M3Muro de formign

607,43

M Peche vexetal

21,99

M2Balaustrada metlica

69,81

M2Balaustrada de pezas formign

48,12

M2Balaustrada de pedra

305,95

M2Portal entrada parcela

107,08

LIMPIEZA e MOVEMENTO DE TERRAS

M2Limpeza e nivelacin terreos

0,87

M3Excavacin de terras

1,92

M3Recheo e extendido de terras

12,15

M3Apertura de zanxas

12,34

DEMOLICINS

M2Demolicin de tabique ou apertura de ocos

4,43

M2Demolicin de cubertas

7,47

Ud Levantado de carpintera

6,63

M2Picado de alicatados

8,84

M2Picado de pavimentos

8,91

M2Picado de enfoscados cemento

7,37

TABIQUERA

M2Tabiquera de ladrillo

13,74

M2Tabiquera de cartn-xeso

35,13

ACABADOS

M2Enfoscado morteiro de cemento

11,59

M2Falso techo escaiola

19,75

M2Pavimento de terrazo

30,63

M2Pavimento de gres

31,92

M2Pavimento de madeira

54,01

M2Pavimento de pedra

75,72

M2Soleira de formign

21,11

M Peldao

79,18

M2Alicatado

26,01

M2Chapeado de pedra

17,83

M2Pintura interiores

4,81

M2Pintura exteriores

8,18

M2Rexuntado fachadas de pedra

10,60

M2Limpeza de fachadas

10,23

CARPINTERA

Ud Sustitucin carpintera de madeira

234,61

M2Sustitucin carpintera de aluminio

221,12

M2Sustitucin carpintera de PVC

253,10

M2Acristalamento con vidro normal

26,19

M2Acristalamento con vidro doble

59,57

M2Acristalamento con vidro de seguridad

79,56

Ud Xanela para tellado

262,73

M2Persiana

24,63

CUBERTAS

M2Cuberta de tella

30,53

M2Cuberta de pizarra

36,54

M2Cuberta de fibrocemento

19,81

M2Cuberta de fibrocemento + tella

50,34

M2Cuberta chapa sandwich prefabricada

57,33

M Canaln

27,68

M Baixante

22,95

M2Formacin pendente cuberta (tabiques palomeros+viguetas)

12,30

M2Alero de formign

76,03

M2Impermeabilizacin de terrazas

11,97

INSTALACINS INTERIORES

Ud Instalacin auga fra/quente en bao vivenda

578,98

Ud Instalacin auga fra/quente en cocia vivenda

507,25

Ud Instalacin elctrica en vivenda

1.729,87

Ud Inodoro

384,01

Ud Lavabo

222,25

Ud Bid

227,78

Ud Lavadeiro

114,23

Ud Baeira

371,17

Ud Prato de ducha

202,20

Ud Fregadeiro

44,46

Ud Quentador

435,19

INSTALACINS EXTERIORES

Ud Pozo de captacin de auga

2.140,15

Ud Instalacin de fosa sptica

1.474,51

M3Depsito de auga

399,43

Ud Arqueta

109,07

M Canalizacin saneamento

23,83

M Drenaxe

11,85

URBANIZACIN

M2Beirarra

43,34

M Tubos salvacunetas

68,11

M2Pavimento de formign

18,90

M2Pavimento de asfltico

8,08

M Canalizacin saneamento

85,92

M Canalizacin auga

19,12

M3Excavacin zanxa

5,09

M Taxea

40,63

M Demolicin e reposicin de asfalto

21,57

M Demolicin e reposicin de formign

38,45

M Demolicin e reposicin de beirarra

42,19

VARIOS

M2Andamio / mes de aluguer

6,01

M2Local auxiliar a vivenda

201,11

M2Piscina

284,04

FOLLA VALORACIN

LICENZA OBRAS MAIORES

DATOS DO/DA SOLICITANTE

Nome e apelidos:

DNI/CIF:

Nome e apelidos do representante:

DNI/CIF:

Enderezo:

Cd. postal:

Localidade:

Telfono:

Enderezo electrnico:

DATOS DA OBRA

Enderezo:

Referencia catastral :

Descricin das obras a realizar:

TBOA OBTENCIN ORZAMENTO DE REFERENCIA

SEGUNDO MDULOS BSICOS ORIENTATIVOS

PLANTAS

MDULO BSICO

Mb

TIPOLOXA

Ct

USO

Cu

ORZAMENTO PARCIAL

N

USO

SUPERFICIE (m2)

Nova planta ou Ampliacin

Reforma

ou Rehabilita.

TOTAL SUP. CONSTRUDA

ORZAMENTO DE REFERENCIA

Valdovio,...........de............................de 20...

FOLLA VALORACIN

COMUNICACINS PREVIAS

DATOS DO/DA SOLICITANTE

Nome e apelidos:

DNI/CIF:

Nome e apelidos do representante:

DNI/CIF:

Enderezo:

Cd. postal:

Localidade:

Telfono:

Enderezo electrnico:

DATOS DA OBRA

Enderezo:

Referencia catastral :

Descricin das obras a realizar:

DETALLE E VALORACIN SEGUNDO ORDENANZA, DAS OBRAS A REALIZAR:

Medidas ml/m2/m3

Partida da obra

Prezo

Orzamento

Total.

Valdovio,...........de............................de 20...

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios