Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vedra - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DO SERVIZO DE ATENCIN DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Publicación provisional : 31-12-2020 BOP N 225 -- Publicación definitiva : 24-02-2021 BOP N 36
Redacción Aplicable desde 25-02-2021

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento legal.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.Responsables.
 - Artigo 5.Cota tributaria.
 - Artigo 6.Devengo e perodo impositivo.
 - Artigo 7.Infraccins e sancins.
 - Disposicin derrogatoria
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Fundamento legal.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, o artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 e 19, en relacin co artigo 20 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, e de acordo co artigo 1 do Decreto 49/2021, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o rxime de prezos das escolas infants dependentes da Consellera de Poltica Social, modificado pola Resolucin de 10 de maio de 2017, pola que se actualizan os prezos das escolas infants de 0-3 anos dependentes da Consellera de Poltica Social, o Concello de Vedra establece a taxa pola prestacin do servizo da Escola infantil municipal que se rexer pola presente ordenanza fiscal atendendo ao contemplado no Regulamento de rxime interno da Escola infantil municipal do Concello de Vedra, publicado no BOP A Corua 179, do 26 de outubro de 2020.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible a prestacin efectiva do servizo da Escola infantil municipal nos termos e condicins reguladas no Regulamento interno da Escola infantil municipal do Concello de Vedra, publicado no BOP A Corua 179, do 26 de outubro de 2020.

   
  Artigo 3.Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos en concepto de contribuntes as persoas que resulten beneficiaria polo servizo que constite o feito impoible desta taxa.

   
  Artigo 4.Responsables.  
 

4.1. Respondern solidariamente das dbedas tributarias as persoas s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

4.2. Sern responsables subsidiarias as persoas s que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.Cota tributaria.  
 

A base impoible estar constituda polos servizos prestados de acordo co contemplado nos Anexos I e II do Regulamento de rxime interno da Escola infantil municipal do Concello de Vedra, publicado no BOP A Corua 179, do 26 de outubro de 2020.

   
  Artigo 6.Devengo e perodo impositivo.  
 

6.1. O devengo da taxa producirase cando se inicie a prestacin do servizo e o perodo impositivo coincide co ano escolar (setembro a xullo), sen prexuzo da liquidacin da taxa por meses naturais.

6.2. As normas de altas, baixa, suspensins, modificacins e relacin prestacin do servizo son as recollidas no Regulamento de rxime interno da Escola infantil municipal do Concello de Vedra, publicado no BOP A Corua 179, do 26 de outubro de 2020.

   
  Artigo 7.Infraccins e sancins.  
 

En materia de infraccins e sancins estarase ao disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  Disposicin derrogatoria  
 

Quedan derrogadas todas aquelas disposicins que se opoan ao establecido nesta Ordenanza fiscal.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal estrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia de A Corua, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios