Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muros - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PBLICO LOCAL

Publicación provisional : 12-05-2008 BOP N 108 -- Publicación definitiva : 01-07-2008 BOP N 150
Redacción Aplicable desde 30-03-2021

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Disposicin xeral
 - Artigo 2.Feito Impoible
 - Artigo 3.Suxeitos pasivos
 - Artigo 4.Beneficios fiscais
 - Artigo 5.Responsables
 - Artigo 6.Cota tributaria.
 - Artigo 7.Vindicacin da taxa
 - Artigo 8.Normas de xestin
 - Artigo 9.Deterioro do dominio pblico local.
 - Disposicin derrogatoria
 - Disposicin final. Entrada en vigor
 - Disposicin Transitoria Primeira.
   
  Artigo 1.Disposicin xeral  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, o Concello de Muros, consonte co establecido nos artigos 15 19 do R.D. Lexislativo 212004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establece a taxa pola utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico municipal

   
  Artigo 2.Feito Impoible  
 

Constite o feito impoibe desta taxa a utilizacin ou aproveitamento especial do dominio pblico local nos supostos recollidos no artigo 6 desta ordenanza

   
  Artigo 3.Suxeitos pasivos  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuintes, as persoas fsicas e xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria a favor das cales se otorguen as correspondentes licenzas ou se beneficien dos aproveitamentos que constiten o feito impoible

   
  Artigo 4.Beneficios fiscais  
 

Non se concedern outros beneficios fiscais cos previstos nas normas con rango de lei e nos tratados e acordos internacionais

   
  Artigo 5.Responsables  
 

1. Respondern solidariamente da obriga tributaria do suxeito pasivo as persoas ou entidades s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
2. Respondern su bsidiariamente da obriga tributaria do suxeito pasivo as persoas ou entidades s que se refiere o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro Xeral Tributaria.

   
  Artigo 6.Cota tributaria.  
 

A cota tributaria determinarase de acordo coas seguintes tarifas:
1. Instalacin de quioscos e similares na va pblica: 36 ao ano por m ou fraccin de superficie ocupada.
2. Apertura de zanxas, calicatas e calas en terreos de uso pblico local, inclusive carreteras, camios e demais vas pblicas locais, as como calquera remocin de pavimento ou beirarras na va pblica: 0,25 /m e da
3. Ocupacin con mercadoras, materiais de construccin, valados, puntais, andamios, rieles, palomillas, e similares: 0,25 por m e da.
4. Ocupacin con mesas e cadeiras: 0,20 por mesa e da; 0,10 por cadeira e da.
5. Ocupacin da va pblica ou terreos de uso pblico para rodaxe cinematogrfica: 0,20 por m ou fraccin.
6. Utilizacin privativa ou aproveitamentos especiais constitudos no solo, subsolo ou voo das vas pblicas municipais a favor de empresas explotadoras de servizos de fornecementos que resulten de interese xeral ou afecten xeneralidade da vecianza, ags os de telefona mbil: 1,5 % dos ingresos brutos consonte o artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 212004, de 5 de marzo.
As cantidades que por esta taxa tivese que satifacer Telefnica Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones, S.A., consideraranse integradas na compensacin en metlico de periodicidade anual que esta compaa debe abonar aos concellos, a que se refire o artigo 4, apartado 1 da Lei 15/1997, do 30 xullo, na sa redaccin dada polo apartado 2 da Disposicin Adicional Oitava da Lei 39/88, de 28 de decembro.

   
  Artigo 7.Vindicacin da taxa  
 

A obrigacin de contribuir nace dende o momento no que se autorice o uso privativo ou o aproveitamento o dende que se realice o mesmo se non se solicitase ou non se otorgase a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 8.Normas de xestin  
 

1. Para utilizacin ou aproveitamento do dominio pblico nos supostos comprendidos nos apartados no artigo 6 desta taxa, ser necesario obter previamente a correspondente licenza ou autorizacin polo Concello. As solicitudes faranse por escrito no Rexistro Xeral do Concello e nelas indicarase a actividade ou caractersticas do aproveitamento, perodo de tempo e a superficie a ocupar no seu caso.
2. Cando se trate de obras que deben ser executadas inmediatamente, polos graves perxuizos que a demora puidera producir (fugas de gas, fusin de cables, etc.), podernse iniciar sen ter obtdo a autorizacin municipal coa obrga de solicitar a licencia dentro das vintecatro horas seguintes comenzo das obras e xustificar a razn da sa urxencia.
3. No momento de presentacin da solicitude efectuarase unha liquidacin inicial de acordo co declarado na correspondente solicitude que se elevar a definitiva unha vez concedida a correspondente licenza ou autorizacin se procedera e previas as comprobacins que se estimara oportuno realizar por parte dos servizos municipais. No caso de existir diferencias efectuarase unha liquidacin definitiva da taxa.
4. No suposto do artigo 6.6 presentarase unha autoliquidacin para cada tipo de subministracin e con periodicidade trimestral onde se indicarn os ingresos brutos percibidos, de acordo o artigo 24.1.c) do Real Decreto Lexislativo 212004, de 5 de marzo e a cota tributaria resultante. O prazo de presentacin da autoliquidacin rematar o ltimo da do mes seguinte ou o inmediato solto posterior a cada trimestre natural.
5. No caso de ocupacins ou aproveitamentos realizados sen licenza ou autorizacin, o Concello practicar unha liquidacin de oficio que lle ser notificada ao suxeito pasivo.
6. A obrigacin de pagamento da taxa nace:
a) Cando se trate de novos aproveitamentos ou aqueles tean carcter ocasional, o pago farase no momento de solicitar a correspondente licenza e unha vez efectuada a liquidacin da taxa.
b) No suposto do artigo 6.1 e outras ocupacins que non tean carcter ocasional ou se trate de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o pago farase dentro dos trinta primeiros das naturais do perodo autorizado.
c) No suposto do artigo 6.6, unha vez presentada a autoliquidacin pola empresa explotadora do servizo de fornecemento, expedirase un documento de ingreso que lle ser notificado e onde se indicarn os prazos de pagamento que sern os recollidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria
c) Cando se trate de liquidacins practicadas de oficio, o pagamento farase nos prazos que se recollen no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 9.Deterioro do dominio pblico local.  
 

De conformidade co artigo 24.5 do Real Decreto Lexislativo 212004, de 5 de marzo, cando a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial leve aparellada a destruccin ou deterioro do dominio pblico local, o beneficiario, sen perxuicio do pago da taxa a que houbese lugar, estar obligado reintegro do coste total dos respectivos gastos de reconstruccin ou reparacin e depsito previo do seu importe.
Se os danos fosen irreparables, a entidade ser indemnizada en cuanta igual valor dos bens destrudos ou o importe do deterioro dos danados, non poidndose condonar total ni parcialmente as indemnizacins e reintegros referidos.

   
  Disposicin derrogatoria  
 

Queda derogada a ordenanza reguladora do prezo pblico por utilizacin privativa e aproveitamento especial do dominio pblico local aprobada polo Pleno da Corporacin o 29 de setembro de 1989 e modificada o 26 de setembro de 1991, con excepcin do apartado 12 do artigo 3 que permanecer vixente ata que se aprobe a ordenanza fiscal reguladora do mercado municipal de abastos

   
  Disposicin final. Entrada en vigor  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e ao da seguinte da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia

   
  Disposicin Transitoria Primeira.   redacciones
 

Queda suspendida a aplicacin da taxa por aproveitamento especial do dominio pblico local con mesas e cadeiras (artigo 6.4) ata o 31 de decembro de 2021.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios