Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vimianzo - Regulamento de rxime interior da escola infantil municipal de Vimianzo Os Vimianzios.

Publicación provisional : 22-12-2020 BOP N 219 -- Publicación definitiva : 09-04-2021 BOP N 65
Redacción Aplicable desde 03-05-2021

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - INTRODUCIN
 - CAPTULO I. DATOS DO CENTRO
 - CAPTULO II. FUNCIONAMENTO
 - CAPTULO III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA
 - CAPTULO IV. NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL
 - CAPTULO V. NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS E S NENAS
 - CAPTULO VI. NORMATIVA REFERENTE FAMILIA
 - CAPTULO VII. RXIME DE COBRAMENTO
 - CAPTULO VIII. NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO
 - CAPTULO IX. DAS INFRACCINS E SANCINS
 - OUTRAS DISPOSICINS
 - ANEXOS
   
  NDICE  
 

INTRODUCIN.

1.Obxecto de mbito de aplicacin

2.Normativa aplicable

CAPTULO I. DATOS DO CENTRO

Artigo 1.Definicin

Artigo 2.Datos identificativos

CAPTULO II. FUNCIONAMENTO

Artigo 3.Obxectivos da Escola Infantil

Artigo 4.Capacidade do Centro

Artigo 5.Descricin dos Servizos Xerais que oferta

Artigo 6.Sistema de admisin

Artigo 7.Procedemento de ingreso

Artigo 8.Causas de baixa

Artigo 9.Calendario e horario xeral da EIM

Artigo 10.Rxime de sadas

Artigo 11.Horario devisita

CAPTULO III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA

Artigo 12.Organizacin interna

Artigo 13.Procedemento para substitucins e imprevistos do persoal

CAPTULO IV. NORMATIVAREFERENTE A TODO O PERSOAL

Artigo 14.Relacin de persoal

Artigo 15.Cualificacins profesionais

Artigo 16.Dereitos e obrigas do persoal

Artigo 17.Funcins e responsabilidades de cada persoa

CAPTULO V. NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS E S NENAS

Artigo 18.Dereitos

Artigo 19.Normas de funcionamento

CAPTULO VI. NORMATIVA REFERENTE FAMILIA

Artigo 20.Dereitos e obrigasdas nais, pais, titores/as ou representantes legais

Artigo 21.Participacin e relacin coas nais, pais, titores/as ou representantes legais

Artigo 22.Instrumentos de informacin s nais, pais, titores/as ou representantes legais

CAPTULO VII. RXIME DE COBRAMENTO

Artigo 23.Matrcula

Artigo 24.Rxime de actualizacin de prezos

Artigo 25.Revisin de prezos

Artigo 26.Forma e perodo de pago

Artigo 27.Facturas

Artigo 28.Rxime de reserva de praza para ocaso de ausencias/vacacins

Artigo 29.Rximede financiamento

CAPTULO VIII. NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURADO CENTRO

Artigo 30.Medidas de seguridade ehixiene

CAPTULO IX. DAS INFRACCINS E SANCINS

Artigo 31.Rximesancionador

OUTRASDISPOSICINS

Disposicin adicional primeira

Disposicin adicional segunda

Disposicin adicional terceira

Disposicin adicional cuarta

Disposicin adicional quinta

Disposicin final

ANEXO I. IMPRESO DE SOLICITUDE DE PRAZA E AUTORIZACIN DE COMPROBACIN DE DATOS

ANEXO II. CADRO DE TAXAS

   
  INTRODUCIN  
 

1.Obxecto e mbito de aplicacin

O presente Regulamento de Rxime Interior (RRI) ten por obxecto establecer a organizacin e funcionamento daEscola Infantil Municipal (EIM) Os Vimianzios do Concello de Vimianzo, as como o procedemento de adxudicacin de prazas e as condicins do servizo.

Constite o mbito de aplicacin do presente RRI a EIM Os Vimianzios do Concello de Vimianzo.

A EIM est suxeita inspeccin e ao rxime sancionador en materia de servizos sociais de conformidade co establecido na lexislacin reguladora dos servizos sociais de Galicia e na sa normativa de desenvolvemento.

2. Normativa aplicable

Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. (DOG nm. 245, de 18 de decembro de 2008).

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo comn das administracins pblicas. (BOE nm. 236, de 02 de outubro de 2015).

Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, credencial e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia. (DOG nm. 14, de 20 de xaneiro de 2012).

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia. (DOG nm. 156, de 16 de agosto de 2005).

Decreto 330/2009, do 4 de xuo, polo que se establece o currculo da educacin infantil na Comunidade Autnoma de Galicia. (DOG nm. 121, de 23 de xuo de 2009).

Lei 17/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutricin. (BOE nm. 160, de 06 de xullo de 2011).

Real Decreto 132/2010, de 12 de febreiro, por el que se establecen los requisitos mnimos de los centros que impartan las enseanzas del segundo ciclo de la educacin infantil, la educacin primaria y la educacin secundaria, art. 8. (BOE nm. 62, de 12 de marzo de 2010).

Real Decreto 476/2013, de 21 de xuo por el que se regulan las condiciones de cualificacin y formacin que deben poseer los maestros de los centros privados de Educacin Infantil y de Educacin Primaria, art. 2.2. (BOE nm. 167, de 13 de xullo de 2013).

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingismo no ensino non universitario de Galicia. (DOG nm. 97, de 25 de maio de 2010).

Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. (DOG nm. 63, de 30 de marzo de 2012); Decreto 148/2014, do 6 de novembro, polo que se modifica o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento e demais normativa de aplicacin. (DOG nm. 228, de 27 de novembro de 2014).

Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevencin de riscos laborais. (BOE nm. 269, de 10 de novembro de 1995).

   
  CAPTULO I. DATOS DO CENTRO  
 

Artigo 1.Definicin

AEscola Infantildefnese como aquel equipamento dirno de carcter educativo e asistencial, dirixido ao sector infantil da poboacin de ata 3 anos de idade, que ten por obxecto o desenvolvemento harmnico e integral dos nenos e das nenas realizando ademais un importante labor de apoio funcin educativa da propia familia vez que facilitan o acceso dos pais e das nais ao mundo laboral.

Artigo2.Datos identificativos

Denominacin do centro: Escola Infantil Municipal de Vimianzo Os Vimianzios

Enderezo: Ra Evaristo Martelo, n 1. 15129 Vimianzo

Telfonos: 981 106 376 // 607 381 507 Fax: 981 707 425

Correo electrnico:eim.osvimianzinos@gmail.com

Directora: Adriana Fernndez Martnez

Titularidade

Entidade titular: Concello de Vimianzo

CIF.: P1509300H

Enderezo: Praza do Concello, n 6. 15129 Vimianzo

Telfono: 981 716 001 Fax: 981 716 650

Correo electrnico:correo@vimianzo.gal

Pxina web:www.vimianzo.gal

Representante legal: Alcalde/ Alcaldesa do Concello de Vimianzo

N Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.‐ RUEPSS: E‐ 392

Entidade Xestora: GRUPO REACTEDA S.L.

CIF.: B15822000

Enderezo: Lugar de Piroga, n 90 ‐ (Bamiro). 15129 Vimianzo

Telfono: 606 866 410 // 667 452 341 Fax.: 981 707 425

email:reacteda@gmail.com

Web:www.reacteda.com

Representante legal: Jos Manuel Pastoriza Paz

N Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.‐ RUEPSS: E‐1608

Autorizacins

Data de Permiso de inicio de Actividade: 11/11/2005.

Resolucin de 24 de setembro de 2019, Modificacin Substancial: consistente na realizacin de novos espazos: unha unidade 2‐3 anos, ramplas de accesos e sadas accesibles ata o espazo exterior e peche do patio interior de xogos.

Tipo de Xestin:Indirecta. Contrato de xestin de servizos pblicos

   
  CAPTULO II. FUNCIONAMENTO  
 

Artigo 3.Obxectivos da Escola Infantil

a) Promover e fomentar o desenvolvemento integral do alumnado nos diversos planos do desenvolvemento: fsico, motor, afectivo, social e cognitivo.

b) Facilitar a conciliacin da vida laboral e familiar.

c) Fomentar un ambiente educativo de respecto mutuo entre tdolos membros da comunidade educativa que permita a resolucin pacfica de conflitos e a aceptacin e cumprimento das normas de funcionamento.

d) Garantir a igualdade como valor fundamental de educacin e convivencia entre os escolares.

e) Dar resposta diversidade da poboacin atendida levando prctica proxectos educativos e experiencias de aprendizaxe que tean en conta as sas diferenzas, necesidades eintereses.

f) Facilitar a integracin do alumnado con necesidades especficas de apoio educativo.

g) Procurar a corresponsabilidade das actuacins entre a Escola e as familias, titores/as ou representantes legais como garante dunha educacin 0‐3 de calidade.

h) Garantir a participacin de toda a comunidade educativa no goberno e funcionamento do Centro.

i) Coecer elementos caractersticos da cultura galega, facendo fincap na importancia de manter vivas as costumes da contorna e fomentando un sentimento de pertenza cara a lingua galega, sendo conscientes da sa riqueza e garantindo o seu uso.

j) Promover un traballo en equipo entre os diversos profesionais que compoen a Escola Infantil no marco dunha formacin permanente.

k) Favorecer unha cultura avaliativa como instrumento para a mellora do funcionamento do Centro.

Estes obxectivos debern ser desenvolvidos no Proxecto Educativo que elaborar a EIM.

Artigo 4.Capacidade doCentro

A EIM Os Vimianzios conta con autorizacin para4 unidadese61 prazaspara nenas e nenos de 3 meses a 3 anos distribudas da seguinte maneira:

1 unidade 0 a 1 ano.8 prazas

1 unidade 1 a 2 anos 13 prazas

2 unidades 2a 3 anos (20 prazas c.u.) 40 prazas

No caso de non existir demanda suficiente para formar un ou varios grupos do mesmo nivel de idade, o alumnado poder ser agrupado conforme seguinte proporcin:

Grupos formados por nenos e nenas de ata 2 anos de idade: 1/10.

Grupos formados por nenos e nenas de idades comprendidas no tramo 0‐3: 1/15

Esta redistribucin da Escola realizarase para o curso e requirir de autorizacin da Inspeccin de Centros da Xunta de Galicia.

Nos intervalos da xornada, primeiras horas da ma e tarde, debido escasa presenza de alumnado na EIM, poderanse realizar agrupamentos 0‐2 e 0‐3 respectando as ratios.

Reservarase unha praza por cada grupo de idade e, como mximo, unha por unidade aberta paracasos de emerxencia social. Tern a consideracin de ingresos urxentes aqueles nos que concorran circunstancias socioeconmicas, familiares ou doutra ndole que requiran dunha intervencin inmediata. Entenderase por ingresos de urxencia os casos de:

a) Menores tutelados ou en situacin de garda pola Administracin autonmica.

b) Fillos e/ou fillas das mulleres que se atopen en casas de acollida e/ou sexan vtimas de violencia de xnero.

c) Naqueles outros casos onde as circunstancias socioeconmicas e familiares requiran unha intervencin inmediata, tralo informe dos servizos sociais do concello.

No caso de que as prazas reservadas por este motivo non estean ocupadas, poderase facer uso delas de maneira ordinaria, pero sempre condicionado este uso a causar baixa dunha maneira inmediata por unha situacin de mxima urxencia.

De integrarse alumnado con necesidades especficas de apoio educativo, en ningn caso, poder haber mis dun neno ou nena de integracin por aula. Para efectos da ratio, estas prazas contabilizaranse como das.

Artigo 5.Descricin dosServizos Xerais que oferta

1. Servizo de atencin educativa

Realizarase de conformidade cos obxectivos, principios e fins recollidos no Decreto 330/2009 polo que se establece o currculo da educacin infantil na Comunidade Autnoma de Galicia co fin de lograr un desenvolvemento integral e harmnico do alumnado, inclundo as actividades ordinarias e complementarias programadas pola EIM.

A EIM poder establecer a organizacin dos grupos de acordo co seu proxecto educativo e coa sa proposta organizativa, sen poder superar en ningn momento o nmero mximo de menores determinados no apartado anterior.

A actividadeeducativaabranguer desde as 10.15 horas ata as 13.00 horas pola ma e de 16.45 horas a 19.45 horas pola tarde.

Estableceranse rutinas que estarn expostas en tdalas aulas e que se adecuarn planificacin temporal das actividades.

A EIM ofertar das modalidades de atencin educativa:

a) Xornada completa:asistencia da nena ou neno EIM superior a catro horas diarias ata un mximo de oito horas. As familias, titores/as ou representantes legais con xornada completa debern distribur as horas de forma continuada. Con carcter excepcional, podern admitirse solicitudes de xornada completa partida cando por circunstancias familiares acreditadas documentalmente se xustifique esta necesidade.

b)Media xornada:aquela na que a nena ou neno permanece na Escola un mximo de 4 horas, ben durante a xornada de ma ou ben durante a xornada de tarde.

No caso dos horarios de media xornada ou de xornada completa partida, o tempo de permanencia no Centro non poder ser inferior a 3 horas tanto para o tramo horario da ma como para o da tarde.

2. Servizo de comedor

O Centro conta con cocia propia. Este servizo consiste na preparacin e administracin dos alimentos por persoal da propia empresa concesionaria, previa acreditacin da normativa sanitaria aplicable.

As comidas sern elaboradas polo persoal de cocia da EIM e o servizo ser atendido polo persoal educativo co fin de que o alumnado adquira hbitos relacionados coa educacin e coa autonoma persoal.

O men de cada xornada estar exposto no taboleiro de anuncios cun prazo dunha semana de antelacin.

Os mens estarn supervisados por especialista en Diettica e Nutricin ou outros profesionais competentes.

A capacidade e distribucin descrita no artigo 4 tamn ser de aplicacin para o servizo de comedor.

O servizo de comedor ofertar xantar e merenda. O almorzo funcionar como servizo de cocia. Os horarios para as distintas comidas son:

Almorzo:ata as 08.45 horas

Comida:s 13.00horas

Merenda: s 17.00 horas

O alumnado fixo de comedor ou merenda que non utilice o servizo deber avisar con antelacin ou ben o mesmo da antes das 9.00 horas da ma. Se non se avisa, pagarase o custo da comida dese da coma se fose unha persoa usuaria ocasional.

As mesmo aqueles escolares que por razns de enfermidade ou outras leven un tempo sen acudir Escola, debern avisar da sa reincorporacin coa mesma antelacin, senn non podern utilizar ese mesmo da o servizo de comedor.

En caso de dispoibilidade de prazas, podern usar o comedor eventualmente os nenos e as nenas que as o precisen, pagando a cota establecida por das soltos. Debern avisar o da antes ou o mesmo da antes das 9.00 horas da ma.

Aquelas persoas usuarias do servizo de comedor que de forma reiterada prescindan do seu uso sen causa debidamente xustificada, podern perder o dereito a seguir sendo usuarias do mesmo.

3.Servizo de cocia

Entendendo por tal a prestacin consistente na achega dos medios persoais e materiais necesarios para a adecuada distribucin e consumo dos alimentos que traen as persoas usuarias. O servizo de cocia incluir o almorzo e a administracin dos biberns para os bebs en lactancia.

As familias, titores/as ou representantes legais asinarn a autorizacin para proporcionar os alimentos que se achegan cada da Escola para alimentar aos seus fillos e/ou fillas co compromiso de levar os alimentos segundo as medidas hixinicas establecidas, isto : envasados en recipientes axeitados e correctamente identificados coa data de consumo, nome e apelidos da nena ou neno e transportados en recipientes isotrmicos que mantean a temperatura axeitada e con indicacin de se precisan ou non refrixeracin.

4. Servizo de transporte

Ter como principal finalidade facilitar o acceso EIM das nenas e dos nenos que viven fra do ncleo urbano de Vimianzo e, en todo caso, s se prestar dentro dos lmites xeogrficos do termo municipal. Darselle prioridade s solicitudes de transporte de ida e volta fronte s solicitudes s de ida ou de volta.

Contan cunha persoa condutora, con permiso axeitado, e cunha persoa auxiliar de acompaamento, con capacidade para recoller e transmitir informacin e prestar axuda e supervisin no traslado. Ofertaranse 6 prazas para cada unha das viaxes que se establezan.

O horario de transporte deber estar adaptado de tal xeito que non interfira nas actividades do Centro. A hora de chegada do transporte EIM deber coincidir co inicio da xornada escolar. O tempo da ruta ou da permanencia do alumnado dentro do vehculonon podersuperar os 45 minutos.

Cumprir tdolos requisitos establecidos na normativa especfica, en especial os relativos seguridade e autorizacin deste servizo. O vehculo est homologado e con tdalas revisins actualizadas para este tipo de transporte.

Co afn de non interferir no bo funcionamento da Escola, a Direccin poder establecer un nmero de rutas determinado en base s posibilidades do Centro e existencia dun nmero mnimo de persoas usuarias do transporte dentro da ruta.

A Direccin fixar as paradas nos lugares mis convenientes atendendo seguridade do alumnado, que non ter necesariamente que coincidir co domicilio exacto de residencia do neno ou nena.

De haberen persoas usuarias deste servizo pertencentes a concellos limtrofes, establecerase a sa parada nunha zona do termo municipal que coincida en ruta.

O traslado ser desde a parada establecida para a recollida da nena ou neno ao Centro e viceversa de forma diaria, sen prexuzo de que aquelas persoas usuarias que tean solicitado o servizo de transporte e que sen causa xustificada non o utilicen de forma reiterada, se lles poida ser retirado do seu dereito de uso.

5. Servizo de horario ampliado

Entenderase por horario ampliado a atencin ao sector infantil 0‐3 anos por parte do Centro cando menos durante 10 horas diarias ininterrompidas. Non obstante, evitarase que os escolares prolonguen a sa estada no Centro mis de 8 horas diarias, ags que circunstancias excepcionais, que debern en todo caso xustificarse, o determinen. As persoas que sexan usuarias deste servizo e non o utilicen habitualmente sen unha causa xustificada, podern perder o seu dereito de uso.

Podern optar a estes servizos tdalas nenas e nenos independentemente do grupo de idade 0‐1, 1‐2 ou 2‐3 ao que pertenzan.

Os servizos de comedor, cocia, transporte e horario ampliado son de uso optativo por parte das familias, titores/as ou representantes legais e, ags o servizo de cocia que ser gratuito, os restantes sern susceptibles de tarifas independentes.

As taxas destes servizos sern reguladas na Ordenanza Fiscal Municipal correspondente.

Artigo 6.Sistema de admisin

1. Persoas destinatarias

Nenos e nenas de 3 meses a 3 anos.

2. Condicins

Podern solicitar praza na EIM as nais, pais, titores/as ou representantes legais dos nenos e das nenas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Nenos e nenas que estean nados no momento de presentar a solicitude.

b) Idade mnima: 3 meses cumpridos, salvo situacins especiais e previo informe do equipo tcnico da rea de Benestar Social.

c) Idade mxima: os escolares podern ser usuarios do servizo ata o momento no que lle corresponda a incorporacin educacin infantil do segundo ciclo. Neste caso podern permanecer na Escola Infantil ata o derradeiro da do correspondente curso escolar.

d) Estar ao corrente no pagamento das cotas polos servizos recibidos na data de presentacin da solicitude, tanto nos supostos de renovacin de praza como de novo ingreso.

Poderanse integrar menores con necesidades especficas de apoio educativo, en funcin das dispoibilidades dos recursos humanos e materiais adecuados, e excepcionalmente nenas e nenos maiores de 3 anos respectando o seu desenvolvemento evolutivo por enriba da idade biolxica, previa solicitude para a flexibilizacin e informe do equipo de valoracin e orientacin correspondente.

3.Lugar e prazo de presentacinde solicitudes

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral no Concello de Vimianzo ou en calquera dos modos establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo comn das administracins pblicas, segundo o formulario que se achega como Anexo I ao presente RRI. A sinatura da solicitude supor a aceptacin e coecemento deste RRI do que se entregar copia s persoas interesadas, tras a sa peticin. Oprazo ordinariode presentacin de solicitudes ser do1 ao 31 de marzo de cada ano.

As solicitudes que se presenten fra do prazo ordinario pasarn a formar parte da listaxe de agarda, en funcin da dispoibilidade de prazas na Escola, e sern tramitadas e baremadas nosprocedementos extraordinariosque se establezana partir do da 19 de cada mes. A incorporacin destes escolares ao Centro farase a partir do primeiro da do mes seguinte ao da concesin da praza, sempre e cando os expedientes estean resoltos.

O alumnado poder asistir EIM un mximo de 11 meses por curso escolar. Por causas debidamente xustificadas poderase admitir a asistencia da nena ou neno durante os doce meses do ano. De ser o caso, debern formalizar unha solicitude na Direccin da Escolaantes do 19 de maio de cada ano, ags causas sobrevidas que o impidan, motivando a/as razn/s da necesidade de asistencia EIM durante todo o curso de forma ininterrompida. Dita circunstancia vir aprobada por resolucin da Alcada, previo informe favorable dos servizos sociais municipais.

4. Documentacin requirida

Co fin de acreditar cada unha das circunstancias socio‐familiares, laborais e econmicas, as persoas interesadas achegarn, xunto coa solicitude debidamente cuberta e asinada, a seguinte documentacin:

a) Documentacin xustificativada situacin socio‐familiar:

Copia do documento de identidade das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais, segundo proceda.

Copia do libro de familia completo ou, no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situacin familiar. Se hai fillas e/ou fillos de anteriores parellas que convivan no domicilio, por ter asignado unha das das persoas proxenitoras a garda e custodia, tamn se entregar a copia destes libros de familia.

Certificado de convivencia e sentenza de separacin ou divorcio, convenio regulador ou resolucin xudicial de medidas paterno‐filiais, de ser o caso.

Copia da resolucin administrativa de acollemento ou de garda con fins adoptivos, de ser o caso.

Certificado de empadroamento da unidade familiar no Concello de Vimianzo, que expedir os certificados de oficio.

No caso de persoas que non estean censadas no Concello de Vimianzo pero que tean os seus postos de traballo neste municipio, achegarn a documentacin acreditativa de tal situacin.

b) Documentacin xustificativa da situacinlaboral da unidade familiar:

Informe de vida laboral actualizado das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais.

No caso de persoas traballadoras por conta allea: contratos de traballo ou documentacin que acredite o tempo traballado e a xornada laboral do ltimo ano e copia das tres ltimas nminas.

No caso de persoas traballadoras por conta propia: certificado expedido pola Axencia Estatal da Administracin Tributaria que acredite a alta no Imposto sobre Actividades Econmicas e copia dos ltimos tres recibos do pagamento da cota Seguridade Social no Rxime Especial de Traballadores por conta propia ou da correspondente mutualidade.

No caso de persoas desempregadas: certificacin da demanda de emprego das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais.

c) Documentacin xustificativa da situacin econmica da unidade familiar:

Copias certificadas pola Administracin Tributaria das declaracins do IRPF ou a certificacin de ingresos das persoas que non presentasen as declaracins do IRPF, referidas ao ano que determine o Concello para cada curso escolar, que por norma xeral vai ser sempre o referido ao ano anterior ao exercicio que se declare. A documentacin anterior poder ser substituda pola correspondente autorizacin para obter os datos de carcter tributario necesarios para a determinacin da renda da unidade familiar.

No caso de producirse variacins de ingresos que supoan unha diminucin ou incremento do 20% no cmputo anual fronte aos que figuren na declaracin do IRPF referida ao ano que determine o Concello, a persoa interesada deber acreditar documentalmente tales circunstancias no momento de presentacin da solicitude.

No caso de nulidade matrimonial, separacin ou divorcio, presentarase a renda de quen exerza a garda e custodia do neno ou nena e as pensins compensatorias que percibe o/a cnxuxe que a ostente e de alimentos dos fillos e/ou fillas ao seu cargo. No caso de non percibiren, acreditarase esta circunstancia coa copia da reclamacin xudicial presentada ao efecto.

Unha vez adxudicada a praza de escola infantil, as persoas usuarias debern achegar entre o 1 e o 15 de xullo a documentacin xustificativa da situacin econmica segundo se lle requira co fin de establecer a cota a pagar.

d) Outros documentos acreditativos de todas aquelas situacins que, segundoo baremo, sexan susceptibles de puntuacin:

Certificado do grao de discapacidade e/ou dependencia da nena ou neno para quen se solicita a praza, se o caso.

Informe dos servizos especializados na materia sobre a necesidade de integracin na Escola Infantil, no caso de menores con necesidades de apoio educativo.

Certificado do grao de discapacidade e/ou de dependencia das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais ou doutros membros da unidade familiar, se o caso.

Informe do equipo tcnico da rea de Benestar Social, nos supostos nos que sexa necesario por razn da especial situacin socioeconmica ou socio‐familiar da unidade familiar.

Documentacin acreditativa de situacins tales como: familia monoparental (recoecida pola Comunidade Autnoma de Galicia), familia numerosa, vtima de violencia de xnero, abandono do fogar ou de calquera outra circunstancia socio‐familiar alegada.

A falta de presentacin dalgn destes documentos acreditativos, dentro do prazo de solicitude e emenda, supor a renuncia implcita a ser valorado no apartado correspondente dos criterios de prioridade e baremo aplicable, de calquera das circunstancias alegadas.

Cando se trate dunha solicitude para a renovacin de praza, achegarase s aquela documentacin que permita actualizar a situacin da unidade familiar que incida nos criterios de prioridade, na puntuacin do baremo e no clculo da conta da praza, sen necesidade de achegar a que xa figura no expediente da do neno ou nena.

Toda a documentacin deber estar actualizada e en vigor para que se poida proceder valoracin do expediente. Poder achegarse copia simple. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que se presenten. Poderselles requirir a exhibicin do documento orixinal para o cotexo da copia presentada.

Se a solicitude achegada non reunise os requisitos recollidos neste RRI, requirirase persoa interesada para que, nun prazo de 10 das a partir da data de notificacin do requirimento, emende a falta ou acompae os documentos preceptivos, coa indicacin de que, se as non o fixese, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo comn das administracins pblicas, se entender que desiste da sa peticin, previa resolucin.

Poderselle reclamar en calquera momento persoa solicitante todos aqueles datos que se coiden precisos para a tramitacin do expediente e a sa debida acreditacin documental.

Artigo 7. Procedemento de ingreso

1. Criterios de preferencia para a adxudicacin deprazas e xornadas

As solicitudes de praza presentadas sern tramitadas e valoradas co obxecto de adxudicarlle unha praza na Escola Infantil, xunto coa xornada e servizos optativos que lle correspondan.

No caso de existiren mis solicitudes que prazas/xornadas vacantes, a sa adxudicacin farase acorde aos criterios de preferencia que se especifican nos seguintes apartados:

a) Adxudicacin de prazas

A adxudicacin das prazas existentes na EIM realizarase atendendo aos seguintes criterios de prioridade:

Grupo 1: unidades familiares empadroadasno Concello de Vimianzo.

Entenderase porunidade familiara formada pola/s persoa/s proxenitora/s, ou a persoa proxenitora e o/a cnxuxe ou persoa con anloga relacin de afectividade e:

Os fillos e as fillas menores de dezaoito anos, ags que, con consentimento das persoas proxenitoras, vivan de xeito independente.

Os fillos e as fillas maiores de idade con incapacitacin xudicial e patria postestade prorrogada ou rehabilitada.

Os fillos e as fillas maiores de dezaoito anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

Os menores e as menores en situacin de garda con fins adoptivos ou en situacin de acollemento familiar por tempo superior a un ano.

A determinacin dos membros da unidade familiar realizarase atendendo situacin existente no momento de solicitude de praza.

Na adxudicacin de prazas dentro deste grupo seguirase a seguinte orde de prelacin:

1.1. Co obxecto de darlle continuidade s persoas usuarias matriculadas no curso anterior, tern preferencia as solicitudes que formalizaran a sa matrcula antes do 1 de xaneiro de cada ano, e fagan un uso efectivo e continuado da praza ata o 30 de xuo do ano en curso, ags aqueles escolares que por razns do cumprimento da idade mnima dos 3 meses, non puideran ter formalizada a matrcula con anterioridade. Non obstante, en ningn momento tern garantido o tipo de xornada nin os servizos optativos solicitados.

1.2. Aquelas solicitudes de novo ingreso de menores que xa tean unha irm e/ou un irmn no Centro, e seguidamente, aquelas solicitudes presentadas de forma conxunta de 2 ou mis irms e/ou irmns, garantindo nestes casos que o grupo de irms e/ou irmns tean a mesma xornada e servizos optativos.

1.3. Tdalas demais solicitudes que pertenzan a unidades familiares empadroadas no Concello de Vimianzo.

A asignacin das prazas dentro de cada un dos subgrupos anteriores farase de maneira independente atendendo puntuacin obtida no baremo de maior a menor.

Grupo2: unidades familiares non empadroadas no Concello de Vimianzo.

Para o resto de solicitudes seguirase a seguinte orde de prelacin:

2.1. As solicitudes nas que parte da unidade familiar estea empadroada no Concello de Vimianzo.

2.2.As fillas e os fillos de persoas que, estando empadroadas noutro concello, as das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais desempee o seu posto de traballo no termo municipal de Vimianzo.

2.3 As fillas e fillos de persoas que, estando empadroadas noutro concello, unha das das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais desempee o seu posto de traballo no termo municipal de Vimianzo.

2.4. As nenas e os nenos doutros concellos.

Tdalas situacins anteriores tern que estar debidamente acreditadas.

A asignacin das prazas dentro de cada un dos subgrupos anteriores farase de maneira independente atendendo puntuacin obtida no baremo de maior a menor.

b) Asignacin de xornada e servizos optativos

A asignacin das distintas xornadas, do servizo de comedor e do horario ampliado realizarase conforme aos seguintes criterios, tendo en conta os grupos anteriores:

Criterio 1: tdalas solicitudes que estean englobadas dentro do grupo 1, e dentro destas seguirase a orde que estableza a puntuacin do baremo de maior a menor.

Criterio 2: tdalas solicitudes que estean englobadas dentro do grupo 2, asignarnselle en atencin puntuacin obtida en cada un dos subgrupos de maior a menor.

No caso de expedientes con igual puntuacin, tern preferencia, en primeiro lugar, as solicitudes de xornada completa con servizo de comedor e logo, as solicitudes de xornada completa sen comedor fronte s solicitudes de media xornada con comedor e seguidamente sen comedor. Unha vez aplicado este criterio, darselle prioridade renda per cpita mis baixa.

Aqueles expedientes que non obtiveran praza nas condicins sinaladas na solicitude presentada, adxudicarselle, de ser posible, outra praza cun servizo alternativo sempre e cando indiquen no impreso de solicitude que aceptan esta opcin. Igualmente pasarn a formar parte da listaxe de agarda, previa solicitude da persoa interesada. De non sinalar un servizo alternativo, pasarn a formar parte da listaxe de agarda, sempre que a persoa interesada o manifestara expresamente.

De non haberen praza vacante na opcin de preferencia nin servizo alternativo, a solicitude pasar a formar parte da listaxe de agarda, tras a peticin da persoa solicitante.

2.Baremo de admisin

a)Situacin socio‐familiar

a.1.No caso de que a nena ou neno para quen se solicita a praza nacese nun parto mltiple:1 punto

a.2.No caso de solicitar praza varias irmns e/ou irms:1 punto

a.3.Por cada membro da unidade familiar afectado por un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% ou tea recoecida a condicin de persoa dependente:2 puntos

a.4.Pola condicin de familia monoparental:2 puntos

Entenderase porfamilia monoparentala unidade familiar formada por unha nica persoa proxenitora que non conviva con outra persoa coa que mantea unha relacin anloga conxugal e os fillos ou fillas ao seu cargo, sempre que a outra persoa proxenitora non contriba economicamente ao seu sustento.

a.5.Pola condicin de familia numerosa:2 puntos

a.6.Calquera situacin socio‐familiar especial da nena ou neno debidamente acreditada, sendo imprescindible un informe social emitido polo persoal tcnico de referencia do concello:2 puntos

b) Situacin laboral

b.1.) Situacin laboral de ocupacin

Para situacins nas que exista un contrato laboral de 20 ou mis horas semanais.

Puntuarase de 2 a 6 puntos (por cada persoa proxenitora, titor/a ou representante legal) nos seguintes intervalos de meses traballados durante o ltimo ano a contar antes do da 1 do mes no que se presente a solicitude do ano en curso:

12 meses ou mis:6 puntos

De 6 meses a menos de 12 meses:4 puntos

Menos de 6 meses:2 puntos

b.2.) Situacin laboral de desemprego

Aquelas persoas que se atopen en situacin de desemprego ou de mellora de emprego.

Persoa proxenitora 1:1 punto

Persoa proxenitora 2:1 punto

A situacin laboral de desemprego valorarase coa certificacin expedida polo rgano correspondente que acredite que a persoa est inscrita como demandante de emprego no momento de achegar a documentacin. No caso de familias monoparentais adxudicarselles a puntuacin do epgrafe correspondente multiplicado por 2.

c) Situacin econmica

Renda Per Cpita (RPC) mensual da unidade familiar referida ao Indicador Pblico de Renda de Efectos Mltiples (IPREM) vixente:

c.1. RPC inferior ou igual ao 75% do IPREM:2 puntos.

c.2.RPC superior ao 75% e igual ou inferior ao 125% do IPREM:1,5 puntos.

c.3.RPC superior ao 125% e igual ou inferior ao 175% do IPREM:1 punto.

c.4. RPC superior ao 175% do IPREM:0puntos.

No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar.

De producirse cambios na situacin socio‐familiar, laboral e/ou econmica da unidade familiar ao longo do curso, poderase proceder revisin dos criterios de preferencia, da puntuacin obtida no baremo as como da cota mensual, previa solicitude da persoa interesada. En todo caso, dita solicitude deber estar documentalmente acreditada.

Calquera indicio de cambio non declarado, distorsin ou falseamento da situacin socio‐familiar, da situacin laboral ou da situacin econmica reflectidas na solicitude, poder dar lugar a que se inicie de oficio un expediente de comprobacin dos datos referidos. Coa apertura deste expediente nomearase instrutor/a e secretario/a (de ser preciso pola complexidade das actuacins), quen elaborar un informe‐proposta que ser elevado Comisin de Baremacin, Coordinacin e Seguimento da EIM para a sa anlise. Poderase requirir persoa solicitante os documentos que se consideren precisos para a resolucin do expediente.

3. Listaxes provisionais

A Comisin de Baremacin, Coordinacin e Seguimento da EIM ser a competente para efectuar a proposta inicial da listaxe provisional de admisin e de agarda, correspondendo a resolucin ao rgano competente.

Esta resolucin publicarase no taboleiro de anuncios do Concello, no taboleiro da EIM, e poderase consultar na pxina web do Concello de Vimianzo (www.vimianzo.gal).

Na relacin provisional de persoas admitidas e de agarda estarn includas as solicitudes presentadas fra do prazo ordinario que tean entrada con anterioridade ao da 19 do mes anterior ao da data da sa publicacin.

4.Reclamacins

As solicitudes que o desexen podern efectuar as reclamacins que se estimen oportunas no prazo de 10 das hbiles, contados a partires do da seguinte data de publicacin da relacin provisional, ao abeiro do establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo comn das administracins pblicas.

5. Listaxes definitivas

Unha vez estudadas pola Comisin de Baremacin, Coordinacin e Seguimento da EIM tdalas reclamacins presentadas, emitir informe motivado ao respecto, que se elevar ao rgano competente para resolver.

A resolucin pola que se aprobe a relacin definitiva de admisin e da listaxe de agarda publicarase no taboleiro do Concello e no da EIM, coa puntuacin obtida, podndose consultar tamn na pxina web do Concello.

6.Formalizacin da matrcula

As persoas admitidas disporn de 15 das naturais para matricularse, computados a partires do da seguinte publicacin da listaxe definitiva.

No caso das prazas adxudicadas atendendo listaxe de agarda tern un prazo de 5 das naturais, contados a partires do da seguinte da notificacin de concesin de praza, para formalizar a matrcula na Escola.

Se finalizado o prazo de matrcula, esta non fose formalizada, darase por rexeitada a praza obtida e tampouco quedar en listaxe de agarda. Excepcionalmente, non decaern da listaxe de agarda aqueles casos nos que a praza ofertada non coincida co servizo escolar da sa preferencia, se as o manifesta a persoa interesada.

A matrcula formalizarase a travs do impreso normalizado que se facilitar nas dependencias da Escola, e que se complementar coa achega da seguinte documentacin:

4 fotografas tamao carn actualizadas.

Copia da tarxeta sanitaria do neno ou nena e do carn de vacinacins actualizado.

Informe mdico conforme o neno ou nena non padece enfermidade infecto‐contaxiosa.

Impreso de domiciliacin bancaria e certificado da entidade bancaria de titularidade da conta.

Xustificante de ingreso da cota da matrcula.

Modelo de aceptacin das bases do presente RRI as como da demais normativa de aplicacin (a non aceptacin das mesmas implica a imposibilidade de realizar a matrcula no Centro).

Autorizacins que correspondan: para o tratamento informtico de datos persoais sensibles, para a toma e emprego de material fotogrfico e audiovisual, para a recollida do escolar por terceiras persoas, as como calquera outra documentacin que a Direccin estime necesaria para o correcto funcionamento da EIM.

No momento de formalizacin, achegarselle persoa usuaria unha copia do RRI en vigor.

A matrcula no Centro implicar a tdolos efectos que as familias, titores/as ou representantes legais coecen, aceptan e dan plena conformidade a este RRI e demais normas complementarias que o desenvolvan e, por conseguinte, compromtense a cumprir e asumir as responsabilidades e obrigas que para este estamento se derivan.

7. Incorporacin do alumnado Escola

As prazas que non se atopen cubertas unha vez transcorridos 5 das naturais desde o inicio do curso escolar sern consideradas vacantes. No caso das prazas adxudicadas atendendo listaxe de agarda, a persoa usuaria deber iniciar o servizo nos 5 primeiros das do mes seguinte ao da concesin da praza.

No momento do ingreso abrirase un expediente persoal no que constarn, con carcter confidencial, os datos de filiacin, sanitarios, enderezo, telfonos para avisos en casos de urxencia, as como cantas circunstancias aconsellen unha atencin diferenciada.

O alumnado matriculado ser inscrito no rexistro de persoas usuarias no que quedar constancia da data de alta e de baixa no servizo as como doutros datos regulamentariamente esixidos.

Para o alumnado que se matricula por primeira vez, e independentemente do momento do curso no que se produza o inicio do servizo, as como naqueles casos nos que se efecte unha reincorporacin tras un tempo de ausencia, haber un perodo de adaptacin ou readaptacin progresiva que ter unha duracin mnima de quince das naturais.

Durante o perodo de adaptacin, que ter como obxectivo principal facilitarlle poboacin infantil atendida a interiorizacin e aceptacin da nova situacin, poderanse ir aumentando ou diminundo pouco a pouco os tempos de estancia e/ou alternar a asistencia dos escolares en distintos das, sempre en funcin das necesidades especficas de cada nena ou neno.

O perodo de adaptacin ser de obrigado cumprimento e axustarase organizacin establecida ao efecto no Proxecto Educativo de Centro. Durante este tempo e para facilitar a sa mellor adaptacin, o alumnado non poder empregar os servizos optativos.

 8. Listaxes de agarda e adxudicacin de vacantesdurante o curso escolar

Formarn parte da listaxe de agarda aquelas solicitudes que o manifestaran expresamente e que se atopen nalgunha das seguintes circunstancias:

a) Solicitudes que non tean praza.

b) Solicitudes, con praza adxudicada, que non tean a xornada e/ou servizos da sa preferencia.

As vacantes que se vaian producindo ao longo do curso sern cubertas atendendo s solicitudes que conforman a listaxe de agarda.

Para a adxudicacin dunha praza vacante levarase a cabo unha nova baremacin, que ter en conta a documentacin actualizada nese momento, dos expedientes que figuren na listaxe de agardacon anterioridade ao da19 do mes no que se produza dita vacante.

Para a xestin das prazas e xornadas vacantes atendendo listaxe de agarda, observarase o previsto sobre criterios de preferencia e baremo aplicable segundo recollen os artigos 7.1 e 7.2 respectivamente deste RRI.

9. Modificacins nas condicins do servizo

A xornada educativa e os servizos optativos especificados na solicitude de praza como opcin de preferencia debern manterse durante todo o curso, ags circunstancias sobrevidas debidamente acreditadas, que xustifiquen a necesidade de modificacin da opcin elixida inicialmente.

Os cambios nas condicins do servizo debern ser solicitados na Direccin do Centroantes do da 19 de cada mese pasarn a formar parte da listaxe de agarda existente nese momento.

En todo caso, para a concesin dos cambios terase en conta o especificado no artigo 7.8 deste RRI sobre xestin de listaxes de agarda e faranse efectivos a partir do primeiro da do mes seguinte ao da sa adxudicacin, sempre e cando os expedientes estean resoltos.

Artigo8.Causas de baixa

Causarase baixa na EIM por calquera das circunstancias seguintes:

a) Por cumprimento da idade mxima de permanencia na EIM, con excepcin de menores con necesidades especficas de apoio educativo sempre que exista informe do servizo especializado, podendo permanecer un ano mis na EIM.

b) Por solicitude das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais do alumno ou alumna.

c) Por falta de pagamento da cota establecida durante dous meses consecutivos ou tres alternos.

d) Por comprobacin de falsidade na documentacin ou datos achegados.

e) Por incompatibilidade ou inadaptacin absoluta para permanecer no Centro.

f) Por falta de asistencia durante 15 das naturais sen causa xustificada ao longo do curso. Cando a nena ou neno non poida asistir EIM por un perodo superior a 15 das deber notificalo con anterioridade e xustificalo mediante a correspondente documentacin acreditativa que deber actualizarse mensualmente, non podendo exceder na ausencia mis de 2 meses. No caso contrario, decidirase se procede a baixa da alumna ou alumno na EIM.

g) Cando non se entregue a documentacin para a revisin e/ou clarificacin de datos nos prazos legalmente establecidos ao efecto, previo requirimento expreso pola entidade municipal.

h) Por incumprimento reiterado das normas da EIM.

i) Por outras razns que poidan darse, por proposta da Direccin da EIM.

A baixa resolverase pola Alcalda ou rgano competente por proposta, se fose necesario, do equipo tcnico da rea de Benestar Social e previo informe emitido pola Direccin da Escola no que se recollan as circunstancias que motiven a baixa.

As baixas no servizo da EIM sern solicitadas na Direccin da EIMantes do 19 de cada mespara que poidan ser efectivas a partires do primeiro da natural do mes seguinte.

As baixas producidas por calquera dos motivos expostos cubriranse coas solicitudes que quedasen en listaxe de agarda.

Artigo 9.Calendario e horario xeral da EIM

O Centro permanecer aberto de luns a venres durante os doce meses do ano, ags os das considerados festivos no calendario laboral ou que tea que ser pechado por unha causa xustificada. O curso acadmico abranguer desde o 1 de setembro ata o 31 de agosto do seguinte ano. O horario de funcionamento da EIM ser de07:45 horas a 19:45 horas de xeito continuado.

O da de incorporacin do alumnado ao novo curso sero primeiro da hbil do mes de setembro,que ser o primeiro da de apertura efectiva do Centro e da actividade educativa. O ltimo da do curso ser o ltimo da hbil do mes de agosto do seguinte ano natural.

Os das 24 e 31 de decembro, o 5 de xaneiro e o martes de Entroido, no caso de que coincidan en da lectivo, a Escola ter horario reducido. O horario do persoal nestes das adaptarase ao horario do servizo.

Artigo 10.Rxime de sadas

O alumnado poder realizar as sadas establecidas na programacin do curso, previa autorizacin por escrito dos pais, nais, titores/as ou representantes legais.

Estas sadas teen como obxecto:

a) Establecer relacins sociais nun mbito cada vez mis amplo.

b) Establecer vnculos fludos de relacin coas persoas adultas e cos seus iguais.

c) Observar e explorar a contorna inmediata cunha actividade de curiosidade.

d) Coecer algunhas manifestacins culturais da sa contorna.

Artigo 11.Horario de visita

O horario de atencin ao pblico interesado en coecer as instalacins da EIM e o seu funcionamento estar supeditado ao horario que a Direccin estableza para tal fin, odo o Equipo Educativo e sempre e cando non dificulte a boa marcha da EIM.

O acceso das familias, titores/as ou representantes legais s salas habilitadas para os nenos e as nenas ser excepcional e sempre que non dificulte o normal funcionamento da actividade que se estea a desenvolver dentro dela.

Deberase contar co permiso previo do equipo de profesionais encargado. Non se permitir o acceso s zonas reservadas para uso exclusivo do persoal do Centro.

Nas entradas e sadas ao Centro respectaranse en todo momento as indicacins do persoal.

   
  CAPTULO III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA  
 

Artigo 12.Organizacininterna

1. rganos polticos

A/o concelleira/o responsable ser a/o da rea de Benestar Social.

A EIM estar integrada na rea de xestin poltica da Concellera de Benestar Social, que se coordinar coas restantes reas polticas e rganos tcnicos do Concello relacionados coa Escola.

2. rganos tcnicos

A) Xerencia da empresaconcesionaria

A travs da sa Xerencia, a empresa concesionaria do servizo da EIM ser a responsable da sa xestin como suxeito da delegacin que fai o Concello de Vimianzo das funcins que a normativa lle atribe ao titular, de acordo co establecido no prego de prescricins que regula o contrato.

A Xerencia ter as seguintes competencias:

a) Responsabilizarse da correcta xestin do Centro.

b) Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao servizo da EIM.

c) Visar as certificacins e documentos oficiais relativos a cuestins econmicas e laborais.

d) Autorizar os gastos de acordo cos presupostos e ordenar os pagamentos.

e) Realizar as contratacins de servizos e subministracins de acordo co que regulamentariamente se estableza.

f) Favorecer e propiciar unha cultura avaliativa no funcionamento da Escola e colaborar coa inspeccin local e autonmica no control de calidade e funcionamento dos servizos prestados.

g) Remitirlles aos rganos da consellera competente na materia e do Concello de Vimianzo cantos informes, datos e documentos sexan requiridos relativos a aspectos organizativos e funcionais da EIM.

h) Cumprir e facer cumprir a normativa local, autonmica e nacional que lle afecte EIM.

i)

B) Direccin da EIM

A Direccin da EIM ser o rgano executivo responsable do correcto funcionamento dos servizos da EIM, as como da planificacin e coordinacin da actividade educativa. Exercer a Presidencia do Consello Escolar e a coordinacin do Equipo Educativo e do persoal que integra a rea de servizos xerais.

A Direccin da Escola ter as seguintes competencias:

a) Ostentar oficialmente a representacin da EIM perante outra entidade pblica ou privada.

b) Coordinar, supervisar e facer cumprir o correcto desenvolvemento dos servizos e actividades da EIM.

c) Coordinar e garantir a elaboracin dos documentos de xestin da EIM: o Proxecto Educativo de Centro e a sa Proposta Pedagxica, as Programacins de Aula e a sa correspondente Memoria Anual.

d) Organizar, coordinar e supervisar o traballo de todo o persoal adscrito EIM.

e)Desenvolver o traballo administrativo que leve o exercicio das sas funcins.

f) Exercer a coordinacin pedagxica da EIM promovendo a innovacin educativa.

g) Exercer a garda das nenas e dos nenos usuarios da Escola acorde co previsto na lexislacin vixente.

h)Canalizar e coordinar as relacins coas familias, titores/as ou representantes legais estimulando e garantindo a sa participacin na vida da Escola.

i)Convocar as reunins dos rganos que preside, as como executar e facer cumprir no mbito da sa competencia os acordos adoptados nelas.

j)Autorizar as actuacins extraordinarias para o normal funcionamento da Escola.

k)Comunicar Xerencia as incidencias relativas a calquera circunstancia que afecte ao ordinario funcionamento da EIM.

l)Impulsar e organizar as relacins de colaboracin da EIM con outros centros, entidades e organismos as como participar en diversas actividades educativas e culturais da contorna.

m)Favorecer e propiciar unha cultura avaliativa no funcionamento do Centro e colaborar coa inspeccin local e autonmica no control de calidade e funcionamento dos servizos prestados.

n)Cumprir e facer cumprir o previsto neste RRI as como o marco lexislativo vixente para a infancia, en especial no que afecta ao mbito educativo.

o)Calquera outra establecida pola Xerencia que legalmente se lle atriba neste mbito de actuacin.

A Direccin da Escola traballar de forma coordinada coa Xerencia da empresa concesionaria e coa rea de Benestar Social do Concello de Vimianzo, no exercicio das funcins establecidas neste RRI, na aplicacin do establecido nos documentos de xestin e no resto da normativa vixente para as escolas infants 0‐3.

C) Equipo Educativo

O Equipo Educativo ser o rgano colexiado propio de participacin do persoal directivo, o persoal educativo e o persoal de apoio no proxecto integral da EIM tendo como principal responsabilidade a sa correcta xestin educativa. Este equipo estar integrado por:

A Direccin da EIM, que exercer a sa coordinacin.

O persoal educativo.

O persoal de apoio, este ltimo en consonancia coa sa titulacin e funcins.

As competencias do Equipo Educativo sern:

a) Participar na elaboracin, modificacin e avaliacin dos distintos documentos de xestin da EIM: o Proxecto Educativo de Centro e a sa Proposta Pedagxica, as Programacins de Aula e a Memoria Anual.

b) Aprobar e avaliar os aspectos educativos e organizativos destes documentos.

c) Efectuar o seguimento global dos procesos de ensinanza e aprendizaxe que se desenvolven na Escola de forma que permita adaptar as propostas educativas s caractersticas e necesidades do alumnado.

d) Fomentar a participacin e colaboracin das familias, titores/as ou representantes legais nas actividades da Escola.

e) Elixir os seus representantes no Consello Escolar.

f) Informar as normas de organizacin e funcionamento do Centro e proposta pedagxica.

g) Propoer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no Centro.

h) Promover iniciativas no mbito da innovacin didctica e a formacin continua do persoal.

i) Analizar e valorar a organizacin e funcionamento xeral da Escola e propoer todo tipo de iniciativas que tendan a melloralo.

j) Calquera outra, dentro do seu mbito de actuacin, necesaria para un mellor funcionamento da Escola seguindo as directrices marcadas pola Direccin e o desenvolvemento docurrculo.

O persoal educativo e de apoio actuar de forma coordinada seguindo as indicacins da Direccin e reunirase preceptivamente en sesin ordinaria, como mnimo, tres veces por curso escolar debendo coincidir a primeira reunin ao inicio de curso e a ltima ao remate del. A convocatoria realizaraa a Direccin da Escola coa suficiente antelacin. Poderanse convocar xuntanzas extraordinarias cando o solicite a Direccin ou, polo menos, un terzo dos seus membros.

A asistencia s reunins obrigatoria e, polo tanto, tern lugar no da e hora na que tdolos membros poidan asistir, salvo enfermidade ou causa xustificada. s sas xuntanzas poder asistir o resto do persoal do Centro, con voz e sen voto.

D) reade servizos xerais

A rea de servizos xerais estar conformada polo persoal necesario para o desenvolvemento das funcins propias do servizo de comedor, transporte e limpeza do Centro

3. rganos mixtos

A)Comisin de Baremacin, Coordinacin e Seguimento

Garantir o bo funcionamento do proceso de admisin en canto aplicacin deste RRI. A Comisin ter a seguinte composicin:

Presidente/a: o/a alcalde/sa ou persoa en quen delegue.

Vogais:

O/a concelleiro/a de Benestar Social.

2 tcnicos/as da rea de Benestar Social.

Secretario/a: o/a Secretario/a da corporacin ou funcionario/a en quen delegue.

Asistir unha persoa representante da empresa adxudicataria do servizo, con voz e sen voto.

Sern competencias desta Comisin:

a) Velar polo cumprimento do presente RRI no proceso de ingreso.

b) Aplicar a conta a aboar ou a exencin a aplicar en cada caso segundo se dispoa na Ordenanza Fiscal Municipal reguladora.

c) Propoer Alcalda as solicitudes de ingreso.

d) Estudo e resolucin dos conflitos de rxime interno.

e) Aplicacin do presente RRI.

B) Consello Escolar

O Consello Escolar ser o rgano colexiado a travs do que se canalice a participacin na xestin da EIM dos distintos sectores da comunidade escolar.

O Consello Escolar da EIM estar composto polos seguintes membros:

A Direccin da EIM ou persoa en quen delegue, que ser a persoa encargada de presidir o Consello.

Vogais:

Unha/un concelleira/o ou representante do Concello de Vimianzo.

Unha persoa representante do persoal educativo e de apoio da Escola.

o Unha persoa representante de nais e pais, titores/as ou representantes legais.

Tdolos membros con voz e voto. Actuar como secretaria/o do Consello Escolar da EIM a persoa que represente ao persoal educativo e de apoio.

As competencias do Consello Escolar sern:

a) Aprobar e avaliar o Proxecto Educativo de Centro e a sa Proposta Pedagxica, sen prexuzo das competencias que o Equipo Educativo ten atribudas, en relacin coa planificacin e a organizacin docente da EIM.

b) Aplicar e avaliar o RRI, propoendo as revisins e actualizacins que se consideren oportunas.

c) Propoer iniciativas que favorezan a convivencia no Centro, a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminacin.

d) Propoer cantas medidas sexan precisas para mellorar as instalacins e dotacins do Centro as como vixiar a sa conservacin.

e) Analizar e valorar o funcionamento xeral de Centro as como elaborar e propoer medidas para a sa mellora.

f) Calquera outra que lle sexa atribuda no seu mbito de actuacin.

O Consello Escolar funcionar en rxime de sesins ordinarias coa periodicidade establecida neste RRI, e de sesins extraordinarias. A asistencia s reunins ser obrigatoria para tdolos membros.

Deber haber, cando menos, das reunins ordinarias durante o curso escolar coincidindo a primeira co inicio do mesmo. Se ben, calquera membro do Consello poder solicitar Presidencia a convocatoria de reunins extraordinarias por motivos importantes aos que haxa que dar solucin inmediata ou a inclusin de calquera punto na orde do da nas sesins ordinarias, para o que sern advertidos anteriormente da sa celebracin. As posibles achegas orde do da nas sesins ordinarias debern efectuarse cunha antelacin mnima dunha semana data de celebracin do Consello Escolar.

As sesins do Consello Escolar, debern convocarse, polo menos, cunha semana de antelacin no caso das ordinarias e con 48 horas de antelacin no caso das sesins extraordinarias, debendo constar ademais da orde do da, a data, hora, duracin e lugar onde se desenvolver a sesin.

De igual forma e de non existir asuntos que tratar, podern non convocarse na espera da seguinte. As reunins celebraranse en da e hora que posibiliten a asistencia de tdolos membros.

O Consello Escolar constitese validamente coa asistencia da Presidencia mis dous dos seus membros. Este qurum deber manterse durante toda a sesin.

As decisins tomaranse por maiora simple e, no caso de producirse empates, decidir o voto de calidade da Presidencia.

Procedemento de eleccin

O procedemento de eleccin dos membros do Consello Escolar efectuarase anualmente e durante os dous primeiros meses do curso escolar. Sern electores/as e elixibles tdolos membros da comunidade escolar, pero cada membro soamente poder presentar a sa candidatura por un dos sectores da comunidade escolar.

As persoas que acten en representacin do persoal educativo e de apoio da Escola sern elixidas internamente por e entre os seus membros. As persoas que representen s familias, titores/as ou representantes legais sern elixidas por e entre os seus membros en asemblea convocada pola Direccin do Centro. O voto ser directo, segredo e non delegable.

A representacin dos pais, nais, titores/as ou representantes legais no Consello Escolar corresponde a estes/estas, sexa cal sexa o nmero de descendentes escolarizados no Centro. Nos casos en que a patria potestade corresponda a unha soa das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais as condicins de elector/a e elixible afectaralle exclusivamente a el ou ela.

O Consello Escolar estar vixente durante todo o curso escolar. Procurarase que haxa sempre unha listaxe de reserva en cada sector da comunidade educativa para a substitucin inmediata en caso de baixas.

Se durante o perodo de vixencia non fora posible cubrir a baixa dalgn membro, convocaranse novamente eleccins inmediatas e parciais no sector correspondente para elixir persoa substituta que integrar este rgano para o resto do mandato.

Se algn dos sectores de eleccin dos membros do Consello Escolar suxeito ao procedemento de eleccin, non elixira aos seus representantes no Consello Escolar por causas imputables a ditos sectores, este feito non invalidar a constitucin de dito rgano colexiado.

4. Asociacin de Nais e Pais de Alumnos/as (ANPA)

Promoverase e facilitarase a participacin das familias, titores/as ou representantes legais, xa sexa creando unha ANPA, ou ben por calquera outra frmula participativa. A ANPA ser o rgano de participacin dos pais, nais, titores/as ou representantes legais na xestin da EIM. A necesidade da sa creacin ser fomentada polas entidades directivas da EIM.

Podern pertencer ANPA tdalas persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais do alumnado matriculado na EIM.

Sen prexuzo do que se estableza nos propios estatutos, a ANPA poder cumprir as seguintes finalidades:

a) Defender os dereitos das nais, pais, titores/as ou representantes legais no relativo prestacin de servizos aos nenos e s nenas.

b) Colaborar coa Direccin da EIM; e co persoal da mesma para favorecer o desenvolvemento integral da poboacin infantil atendida en todo canto supoa unha mellora da calidade na prestacin dos servizos.

c) Elevar propostas Direccin para a modificacin de calquera documento de xestin da Escola.

d) Informar aos asociados da sa actividade.

e) Propoer, participar e colaborar nas actividades educativas ordinarias e complementarias da EIM, seguindo as instrucins do Equipo Educativo.

f) Calquera outra que dentro da normativa vixente lle asignen os seus respectivos estatutos sempre que non contradigan o presente RRI.

A constitucin da ANPA realizarase segundo o establecido pola normativa vixente ao efecto.

A Direccin da EIM informar ANPA, a principio de curso, dos programas e actividades que se desenvolvern, da normativa establecida en relacin coa EIM e doutros aspectos de interese. Igualmente, a Direccin da Escola proporcionar ANPA, durante o resto do curso, canta informacin relativa ao funcionamento da mesma lle sexa requirida polos rganos de representacin desta.

A ANPA poder utilizar os locais da EIM para celebrar as sas reunins sempre e cando non perturben o normal desenvolvemento das actividades. Para iso tern que informar Direccin do Centro da convocatoria de reunin con, polo menos, 48 horas de antelacin.

Artigo 13.Procedemento para substitucins e imprevistos do persoal

Para substitucins do equipo de profesionais presentarase unha oferta de emprego nos organismos apropiados.

Unha vez rematado o proceso de seleccin, producirase a incorporacin inmediata da persoa seleccionada ao equipo de traballo da EIM. O currculo elixido cumprir coa titulacin e requisitos esixidos na normativa vixente para o posto a cubrir.

Cos restantes currculos crearase unha bolsa de reserva para a contratacin de persoal con carcter temporal que se recorrer en caso de necesidade do servizo.

En caso de ausencias breves, o persoal poder ser substitudo polo propio persoal adscrito ao Centro.

   
  CAPTULO IV. NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL  
 

Artigo14.Relacin de persoal

O cadro de profesionais da EIM estar integrado por:

1 Persoa de direccin

4 Mestres/as‐educadores/as

1 Persoa de apoio

Persoal de servizos xerais: cocieira, conductor/a e limpadora.

No que respecta atencin educativa, a ratio presencial de persoal cualificado ser, como mnimo, dun nmero igual ao nmero de unidades/grupos en funcionamento en cada momento, incrementndose nun/nunha profesional mis por cada unidade ou fraccin, segundo dita o Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia.

Asegurarase a presenza do nmero necesario de profesionais que dispoan do Grao que habilite para o exercicio da profesin de mestre/a de Educacin Infantil, ou de Mestres/as coa especialidade en Educacin Infantil para garantir a elaboracin, o seguimento e a avaliacin da proposta pedagxica.

Formarn parte da rea de servizos xerais o persoal de cocia e limpeza. Poderase contar, se o caso,cunha persoa condutora para o servizo de transporte. A supervisin e coordinacin da rea de servizos xerais recaer na Direccin do Centro.

Artigo 15.Cualificacins profesionais

O persoal da EIM deber estar en posesin da titulacin e requisitos que o habiliten para o seu posto segundo se estableza na lexislacin vixente.

1. Titulacins

O cadro de persoal da Escola deber contar coas seguintes titulacins:

a) Direccin: a sa formacin ser, como mnimo, do Grao que habilite para o exercicio da profesin de mestre/a de Educacin Infantil ou titulacin de Mestre/a coa especialidade de Educacin Infantil ou titulacin equivalente.

b) Persoal educativo: a atencin educativa no primeiro ciclo de educacin infantil deber estar a cargo de profesionais que posan o ttulo de Grao en Educacin Infantil, o ttulo de Mestre/a coa especialidade de Educacin Infantil ou outros ttulos declarados equivalentes. Ademais podern estar en posesin do ttulo de Tcnico/a Superior en Educacin Infantil ou outros ttulos declarados equivalentes.

c) Persoal de apoio: deber haber, como mnimo, unha persoa de apoio atencin e coidado dos escolares quen, ademais das titulacins anteriores, poder estar en posesin dalgunha das seguintes: Tcnico/a en Atencin a Persoas en Situacin de Dependencia, Tcnico/a Superior en Animacin Sociocultural, Tcnico/a en Coidados Auxiliares de Enfermara, Diplomado/a en Puericultura recoecido pola Consellera de Sanidade ou aqueloutras recoecidas como apropiadas polo rgano competente na autorizacin do Centro.

d) Persoal de servizos xerais: debern dispoer, polo menos, do ttulo de Graduado/a en Educacin Secundaria Obrigatoria ou ttulo equivalente. A ser posible, o persoal de cocia posuir coecementos en nutricin infantil. A persoa condutora do vehculo usado para efectuar o servizo de transporte contar co permiso axeitado.

Requisitos

Todo o persoal que realice funcins educativas, de coidados ou vixilancia das nenas e dos nenos deber acreditar o seu correcto estado de sade con carcter previo sa incorporacin e cunha periodicidade anual someterase a un recoecemento mdico que acredite que non padece enfermidade infecto‐contaxiosa nin defecto fsico ou psquico que impida ou dificulte as sas funcins. Ser igualmente preceptiva a vacinacin contra a rubola, co especial compromiso das mulleres en idade frtil de adoptar as medidas sanitarias preventivas que correspondan durante os 3 meses seguintes vacinacin.

Todo persoal de atencin e coidado deber acreditar coecementos bsicos en primeiros auxilios. O persoal que manipule alimentos deber estar en posesin do carn de manipulador segundo a normativa vixente. O equipo de profesionais deber achegar o certificado negativo do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais.

Artigo 16.Dereitos e obrigas dopersoal

1. Dereitos

a) Recibir informacin peridica da marcha e funcionamento da Escola, a travs da Direccin ou dos rganos mixtos.

b) Presentar propostas que contriban mellora do funcionamento da Escola e da atencin prestada ao alumnado.

c) Para o persoal educativo, desenvolver as sas funcins educativas e asistenciais segundo o seu criterio persoal, sempre que se axusten s instrucins da Direccin, aos documentos de xestin e lexislacin vixente.

d) A que se lle proporcione dentro das posibilidades do Centro, os instrumentos e medios necesarios para desenvolver as sas funcins axeitadamente en beneficio da poboacin infantil atendida.

2. Obrigas

a) Cumprir e facer cumprir de acordo coas sas funcins o presente RRI e demais normativa de aplicacin.

b) Velar polo respecto dos dereitos dos nenos e das nenas recollidos neste RRI e aqueloutros recoecidos na lexislacin vixente.

c) Desenvolver, por parte do Equipo Educativo, as sas funcins de acordo co marco lexislativo vixente en materia educativa para o tramo de idade de 0 a 3 anos.

d) Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais dos escolares aos que teen acceso en razn das sas funcins, as como o referido a calquera aspecto do funcionamento interno do Centro.

e) Asistir s reunins nas que se requira a sa presenza as como cumprir e facer cumprir nombito da sa competencia os acordos adoptados nelas.

f) Informar Direccin de calquera circunstancia que afecte ao bo funcionamento da Escola.

g) Cumprir coas tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo.

Nin a Direccin nin o resto de profesionais que desenvolvan o seu traballo na EIM podern aceptar ningn tipo de prestacin, bonificacin ou agasallo por parte das persoas usuarias, ags o pago regulamentado da taxa que preceda pola prestacin do respectivo servizo.

 

Artigo 17.Funcins e responsabilidadesde cada persoa

1. Direccin

As funcins e titulacins do persoal directivo contmplanse na alnea 2.B) do artigo 12 e na letra a) do artigo 15.1 respectivamente deste RRI.

2. Persoal educativo

O persoal educativo, ademais de asumir as competencias atribudas como membros do Equipo Educativo reguladas na alnea 2.C) do artigo 12 deste RRI, poder realizar funcins de titora debendo responsabilizarse da educacin e atencin do grupo de menores asignado.

As competencias do persoal educativo sern:

a) Elaborar a programacin didctica correspondente titora asignada, baixo as directrices da Direccin e do Equipo Educativo.

b) Exercer a actividade educativa integral na sa unidade desenvolvendo a proposta pedagxica segundo a lexislacin vixente para este ciclo educativo, inclundo as actividades relacionadas coa sade/seguridade, hixiene, alimentacin e o descanso.

c) Coecer os aspectos persoais, familiares e escolares que repercuten no desenvolvemento integral do seu alumnado.

d) Prestar especial atencin ao perodo de adaptacin.

e) Cumprimentar dilixentemente a documentacin relativa a cada menor da sa titora.

f) Informar ao resto de persoal que exerce as sas funcins no seu grupo sobre as caractersticas dos escolares, especialmente naqueles casos que presenten problemas especficos.

g) Exercer, de acordo coa proposta pedagxica, a coordinacin do persoal que exerce as sas funcins no seu grupo.

h) Manter unha relacin permanente coas familias, titores/as ou representantes legais do seu grupo e informalas de todo o que lles afecte en relacin coas actividades docentes e a evolucin dos seus fillos e/ou fillas.

i) Calquera outra que lle sexa encomendada no seu mbito legal de actuacin para un mellor funcionamento da Escola.

A distribucin das persoas responsables nos diferentes grupos recaer na Direccin da EIM e farase de acordo cos criterios establecidos no Proxecto Educativo da Escola.

3. Persoal de apoio

O persoal de apoio formar parte do Equipo Educativo, en consonancia coa sa titulacin, e prestar a axuda necesaria tanto no desenvolvemento da actividade educativa como noutros aspectos funcionais e organizativos.

Ter as seguintes funcins:

a) Prestar apoio educativo e asistencial no grupo/s que se lle asigne/n as como nos distintos servizos e actividades complementarias que se desenvolvan no Centro.

b) De prestar asistencia no servizo de transporte, proporcionar axuda ao alumnado nas entradas e sadas do vehculo as como vixiar e ocuparse das atencins relativas seguridade e benestar que requiran os escolares durante o traslado.

c) Traballar conxuntamente, de acordo coa sa cualificacin profesional, co resto do persoal de atencin educativa poboacin infantil 0‐3 anos, no deseo e desenvolvemento da prctica educativa as como noutras funcins encomendadas ao Equipo Educativo.

d) Calquera outra que lle sexa atribuda no seu mbito legal de actuacin para un mellor funcionamento da Escola.

A asignacin do persoal de apoio aos diferentes grupos recaer na Direccin da Escola, logo da consulta ao Equipo Educativo. Dita asignacin farase de acordo cos criterios educativos e organizativos establecidos no Proxecto Educativo da EIM as como da titulacin de cada persoa traballadora. O persoal de apoio deber seguir as orientacins do persoal que exerza a responsabilidade do grupo asignado.

4. Persoal de servizosxerais

A)Persoal de cocia

As competencias do persoal de cocia sern:

a) Elaborar as comidas, axustndose aos mens propostos, e realizar o posterior empratado e administracin ao Centro.

b) Controlar e comprobar o funcionamento do servizo, dentro do mbito da sa competencia, comunicando Direccin da EIM calquera incidencia que puidera afectar sade e seguridade do alumnado.

c) Calquera outra que lle sexa estipulada no seu mbito legal de actuacin para un mellor funcionamento do servizo.

B) Persoal de limpeza

Correspondern ao persoal de limpeza as seguintes funcins:

a) Ordenar e realizar a limpeza, distribucin e mantemento das dependencias e materiais encomendados.

b) Calquera outra que lle sexa establecida no seu mbito legal de actuacin para un mellor funcionamento do servizo.

C) Persoal condutor

A persoa condutora do vehculo autombil adscrito ao servizo de transporte ter as seguintes funcins:

a) Conducir o vehculo autombil.

b) Velar polo axeitado mantemento e funcionamento do vehculo autombil e comunicar Direccin calquera incidencia relativa ao mesmo.

c) Calquera outra que lle sexa atribuda no seu mbito legal de actuacin para un mellor funcionamento do servizo.

   
  CAPTULO V. NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS E S NENAS  
 

Artigo 18.Dereitos

a) A acceder Escola e recibir asistencia sen discriminacin por razn de nacionalidade, sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social, a travs dun proxecto educativo que garanta o seu desenvolvemento integral.

b) consideracin no trato, debida dignidade da persoa, tanto por parte do persoal do Centro como das demais persoas usuarias.

c) Ao sixilo profesional acerca dos datos do seu historial sanitario e socio‐familiar.

d) A realizar sadas ao exterior.

e) intimidade persoal en funcin das condicins estruturais do Centro.

f) A que se lle facilite o acceso atencin social, sanitaria, educativa, cultural e, en xeral a tdalas necesidades persoais que sexan precisas para conseguir o seu desenvolvementointegral.

g) A recibiren un tratamento individualizado de contido educativo cara sa integracin socio‐ familiar, que ter como obxectivos prioritarios a sa proteccin, educacin e formacin.

h) A seren educados/as para a comprensin, tolerancia e convivencia democrtica, posibilitndolles que poidan facer uso das sas opcins de forma libre e persoal.

i) A que a sa actividade educativa se desenvolva nas debidas condicins de hixiene e seguridade.

Artigo 19.Normas de funcionamento

1.Normas de sade e hixiene persoal

a)Sade

Todo o alumnado deber acudir ao Centro en condicins correctas de sade e hixiene.

Non sern admitidos na EIM os escolares que padezan enfermidades infecto‐contaxiosas.

Como medida preventiva, o alumnado non poder vir Escola en caso de presentar sntomas como:

Malestar xeral.

Temperatura, de calquera orixe, igual ou superior a 38, ou solapada con antitrmicos. A reincorporacin do alumnado non poder producirse ata que pasen 24 horas sen febre.

Vmitos. Non podern vir Escola ata que pasen 24 horas desde o ltimo vmito.

Diarrea. A volta ao Centro non se producir ata que pasen 24 horas desde a ltima deposicin. Se a orixe non contaxiosa estudiarase cada caso en particular, previo informe do persoal sanitario.

Infeccins na boca.

Tose intensa.

Dificultade respiratoria.

Secrecin purulenta nos ollos e/ou irritacin conxuntival.

Dor de calquera localizacin.

Erupcin, alteracin e/ou cor anormal na pel.

Coloracin anormal dos ourios.

Sempre que o alumnado, polo motivo que sexa, non poida seguir o desenvolvemento normal das actividades da Escola ou presente calquera outro sntoma que poida ser indicativo de padecemento dunha enfermidade.

A aparicin de enfermidades infecto‐contaxiosas deber ser comunicada polos pais, nais, titores/as ou representantes legais Direccin do Centro coa maior brevidade que, sa vez, o poer de inmediato en coecemento do Concello naqueles casos nos que o protocolo de actuacin o requira.

Se existe sospeita do padecemento dunha enfermidade infecto‐contaxiosa e de que, polo tanto, poida supoer unha va insalubre para os demais, non se admitir nena ou neno na Escola, ags quede debidamente xustificado que ditas sospeitas son infundadas.

No caso de observarse sntomas dun proceso infecto‐contaxioso nos escolares na propia EIM, informarase Direccin desta, e avisarase s persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais, co fin de evitar a propagacin da enfermidade entre o resto de iguais. O reingreso no Centro s ser posible logo de transcorrido o perodo de contaxio, e tralo informe mdico que acredite tal circunstancia, e sempre que a mellora dos sntomas lles permita s nenas e aos nenos seguir o normal funcionamento das actividades e rutinas.

No caso de enfermidade ou accidente sobrevido na EIM, despois das primeiras atencins in situ e, maior brevidade posible, poerase dita circunstancia en coecemento das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais, que debern acudir Escola o antes posible para se faceren cargo da nena ou neno. Se o caso, a Direccin da EIM estar facultada para autorizar o desprazamento a un centro sanitario co obxecto de garantir a atencin mdica axeitada.

Durante un proceso febril nos nenos ou nenas no tempo de permanencia na Escola, o persoal tentar reducila por medios fsicos, mentres as persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais non vean buscalos/as. De non conseguilo, seguiranse as instrucins das autoridades sanitarias, dando aviso s familias, titores/as ou representantes legais do acontecido.

As persoas usuarias debern comunicar Direccin da Escola varios telfonos e/ou correos electrnicos que permitan a sa localizacin na maior brevidade posible. Estes datos de contacto debern estar permanentemente actualizados. As familias, titores/as ou representantes legais podern especificar outras persoas de contacto que, na sa ausencia, poidan responsabilizarse do escolar en caso de urxencia. Estas terceiras persoas debern estar previamente autorizadas por escrito para a recollida da nena ou neno.

A familia, titor/a ou representante legal deber notificar por escrito Direccin do Centro calquera dato ou circunstancia (intolerancias, alerxias ou outros que se consideren) que poida afectar sade e benestar da alumna ou alumno e presentar o correspondente informemdico.

Se algn neno ou nena precisase medicacin e a sa asistencia ao Centro estivese autorizada polos servizos mdicos, a familia, titor/a ou representante legal axustar a/s hora/s de administracin fra dos tempos de permanencia na Escola. A EIM non administrar ningn tipo de medicamento, salvo casos excepcionais de enfermidades crnicas non contaxiosas e sempre que se xustifique a necesidade de administrar a medicacin dentro do horario escolar.

Nos casos nos que se deban administrar medicinas poboacin infantil atendida na EIM, debern vir acompaadas de informe/receitas mdicas actualizadas, nas que constar o nome e apelidos da nena ou neno, o nome do medicamento, forma, a dose as como a periodicidade e duracin da administracin. Non se lle administrar ningunha medicacin que non sexa por prescricin escrita e conte coa correspondente autorizacin por escrito das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais. A medicacin s ser administrada se a informacin requirida clara e lexible.

Cando se produza a falta de asistencia do neno ou nena EIM debido a enfermidade ou outras circunstancias, familia, titor/a ou representante legal deber comunicar este feito Direccin da Escola, ademais de achegar a debida xustificacin. Para aqueles casos de ausencias xustificadas de longa duracin observarase o previsto na letra f) do artigo 8 deste RRI.

Se por parte da Escola se aprecia un comportamento reincidente no incumprimento da normativa vixente relativa sade do/a menor, aprecindose un risco non s para o neno ou nena enfermo senn tamn para o resto do alumnado e profesorado, por posible contaxio ou benestar propio e dos demais, a EIM resrvase o dereito a poelo en coecemento do Concello de Vimianzo, para que se avale se esta circunstancia pode dar lugar de oficio baixa da persoa usuaria no servizo da EIM.

b) Hixiene

O alumnado debe vir correctamente aseado e coa vestimenta e demais pertenzas limpas.

requisito imprescindible para a asistencia Escola que as unllas das nenas e dos nenos se conserven tdolos das o suficientemente curtas e limpas, para que no caso de producirse un araazo accidental, este sexa superficial e se minimice o risco de infeccin na zona afectada. En caso contrario, o persoal do Centro solicitar s familias, titores/as ou representantes legais que as traian en mellores condicins hixinicas.

O alumnado afectado por parsitos como piollos, lombrigas, etc. deber utilizar tratamento desparasitario e deber permanecer na casa ata que queden eliminados completamente.

Os escolares sern cambiados na medida en que o precisen seguindo os protocolos internos de hixiene e control de deposicins.

Nos casos nos que as persoas usuarias requiran, por razn das sas circunstancias persoais, unhas medidas de atencin especficas para a sa sade, hixiene e benestar, debern xustificarse mediante o informe correspondente. Cubrir este tipo de atencins por parte do Centro estar en funcin dos recursos persoais e materiais dispoibles.

O non cumprimento das normas de sade e hixiene poder ser motivo de sancin.

2. Normas de alimentacin

Os mens escolares sern variados, equilibrados e axeitados s necesidades nutricionais de cada grupo de idade.

A partires da incorporacin do beb alimentacin complementaria ou, en todo caso, a partires dos 6 meses de vida, e ags causas debidamente xustificadas, as persoas usuarias debern axustarse aos mens establecidos pola Escola para cada grupo de idade.

Os pais, nais, titores/as ou representantes legais responsabilizaranse da introducin dos novos alimentos, previamente ao momento no que o faga o Centro.

A EIM ofrecer mens especiais para aqueles escolares que polas sas circunstancias persoais deban tomar alimentos especiais. As persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais debern deixar constancia por escrito de calquera posible intolerancia, alerxia alimentaria ou outras enfermidades que requiran da elaboracin de mens especiais, comunicndoo por escrito Direccin do Centro coa suficiente antelacin e sempre previo informe mdico xustificativo. Non se realizarn mens especiais por mero gusto ou crenzas.

Para as excepcins ao establecido no pargrafo anterior atenderase ao ditado no artigo 40.5 da Lei 70/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutricin.

O Centro facilitar os medios necesarios para refrixerar e quentar os alimentos naqueles casos nos que deban ser achegados polas familias, titores/as ou representantes legais. Non obstante, a Direccin da EIM non se responsabilizar dos efectos nocivos que para a sade e benestar do alumnado poida ter a inxesta dos alimentos que vean da casa, debendo as nais, pais, titores/as ou representantes legais asinar previamente un impreso asumindo dita responsabilidade. Se ocasionalmente se observa por parte do persoal que os alimentos facilitados desde a casa estn en mal estado, non sern administrados e avisarselles para que os substitan.

Todo o alumnado deber respectar os horarios establecidos pola Escola para as distintas comidas. De non ser as, o Centro non estar obrigado a proporcionar o correspondente men fra do horario marcado ao respecto. Exceptanse destas obrigas os bebs en lactancia menores de 6 meses que seguen uns horarios personalizados e os escolares que debido s sas circunstancias persoais deba tomar alimentos en horarios distintos, previo informe mdico xustificativo. Os bebs maiores de 6 meses con alimentacin complementaria, irn axustndose progresivamente ata os 12 meses aos horarios que para as distintas comidas marque o Centro.

3. Normas de convivencia

a)No relativo aoshorarios de asistencia do alumnado

As xornadas e horarios de atencin educativa debern cumprirse ags causas xustificadas.

A permanencia dos escolares na EIM non poder exceder as 8 horas, salvo casos excepcionais e debidamente xustificados. Todo o que exceda o horario ordinario entenderase como hora complementaria a efectos de clculo da tarifa a repercutir sobre a persoa usuaria.

Aqueles pais, nais, titores/as ou representantes legais que soliciten horarios de media xornada e xornada completa que abranguen a franxa horaria asignada a cada comida do da tern a obriga de facer uso do dito servizo. De non ser as, debern axustar a sa solicitude a outro horario distinto.

Os horarios de asistencia EIM debern respectar o desenvolvemento das propostas educativas e demais rutinas fisiolxicas do resto de iguais. Non obstante, estableceranse uns horarios flexibles de entradas e sadas do Centro, que coincidir con aqueles tramos da xornada nos que non supoa unha alteracin do normal funcionamento da Escola.

Para a xornada de ma, determnase un horario de entrada flexible ata as 10.15 horas. O horario de sada para os escolares que non xanten na Escola ser s 13.00 horas e para aquelas que si xanten pero non continen a xornada no Centro, s 14.00 horas.

Todo o alumnado que contine na EIM mis al do horario establecido para o xantar ter que seguir coa organizacin educativa da Escola e que se corresponde co momento de sono e descanso, polo que os horarios de recollida sern entre as 15.45 horas e as 16.45 horas.

Para as xornadas de tarde, haber horario de entrada libre de 15.45 horas a 16.45 horas. A sada realizarase s 19:45 horas.

A entrada‐sada dos escolares fra dos horarios establecidos ao efecto ter un carcter puntual, excepcional e debidamente xustificado debendo as familias, titores/as ou representantes legais avisar coa suficiente antelacin.

Os momentos das comidas e os tempos de sono e descanso s podern ser interrompidos en circunstancias sobrevidas e de carcter urxente, debendo en caso contrario axustarse s horas fixadas para as entradas e sadas.

Non se podern facer modificacins de horario ao longo do curso escolar ags por circunstancias debidamente acreditadas mediante unha solicitude perante o Rexistro do Concello de Vimianzo. A proposta de modificacin do dito horario ser aprobada ou denegada polo rgano competente en funcin da dispoibilidade horaria e da necesidade acreditada.

A Direccin da Escola solicitar s familias, titores/as ou representantes legais o cumprimento do horario adxudicado que implica a asistencia continuada do alumnado durante a semana, ags a concorrencia de circunstancias que as o xustifiquen.

De non facer un uso axeitado dos horarios, o Concello poder proceder de oficio modificacin do horario de asistencia da nena ou neno ao Centro, previo informe da EIM do incumprimento reiterado do horario de permanencia do neno ou nena na Escola.

Ao remate da xornada escolar os alumnos ou alumnas sern entregados s persoas proxenitoras indistintamente ou titores/as e representantes legais, ags cuestins concretas reguladas por disposicin xudicial que debern ser postas en coecemento da Direccin da EIM por quen sustenta a garda e custodia do neno ou nena, as como a todas aquelas persoas que estean autorizadas polas nais, pais, titores/as ou representantes legais por escrito para a recollida e vean debidamente identificadas. O persoal da Escola estar obrigado a solicitar o DNI ou documento identificativo equivalente persoa que vea recollela para comprobar se est na listaxe de persoas autorizadas. De non producirse a identificacin, os nenos ou nenas non podern ser entregados procedndose ao contacto cos pais, nais, titores/as ou representantes legais. Os escolares non podern ser entregados a unha persoa menor de idade.

b) No relativo ao Servizo de comedor

A EIM ofertar o servizo de comedor, que estar suxeito s taxas especificadas na correspondente Ordenanza Fiscal Municipal, e que incluir o xantar e a merenda. Ademais destas comidas, proporcionarselles ao alumnado unha parva de media ma.

Os alimentos para os almorzos e o leite e cereais para as distintas tomas dos bebs en lactancia debern ser facilitados polas persoas usuarias que os tern que repoer cando sexa necesario. O persoal da Escola encargarase da preparacin bsica (quentar os alimentos) e da sa administracin.

O almorzo servirase ata as 8.45 horas, o xantar s 13.00 horas e a merenda s 17.00 horas.

Todo o alumnado deber estar na EIM polo menos un cuarto de hora antes da hora asignada para cada comida do da.

Aquelas persoas solicitantes que asistan ao Centro sen opcin ao servizo de comedor, podern ter acceso a este servizo en das soltos sempre que a organizacin e funcionamento da EIM o permita, e que a necesidade de facer uso de dito servizo sexa por razns puntuais e debidamente xustificadas. A solicitude farase na Direccin da Escola con suficiente antelacin, ou ben o mesmo da antes das 9.00 horas, tendo a obriga de abonalo anda no caso de que chegado o momento non se faga uso do mesmo. O servizo cobrarase xunto coa mensualidade do mes seguinte.

O alumnado usuario fixo do servizo de comedor deber avisar cando, por un perodo determinado de tempo non vaia facer uso del, as como cando volva reiniciar dito servizo. O aviso deber ser comunicado EIM o da anterior ao da ausencia ou reincorporacin ou o mesmo da antes das 9.00 horas.

c) No relativo ao Servizo de transporte

O transporte est adaptado para o alumnado e conta coas axudas tcnicas precisas.

O servizo de transporte non poder ser utilizado para outros fins distintos aos legalmente autorizados.

A planificacin das rutas e a sa zona de influencia correr a cargo da Direccin da EIM con avaliacin de factores externos: trfico, afastamento de domicilios, etc. e ser aprobada polo Concello no momento en que sexa oportuno.

As nenas e os nenos de concellos limtrofes podern optar a unha praza no servizo de transporte; non obstante, o seu uso estar condicionado a causar baixa no momento en que exista demanda de prazas neste servizo por persoas empadroadas no Concello de Vimianzo.

As persoas usuarias debern adaptarse aos horarios e rutas establecidas pola Escola atendendo s actividades e situacins extraordinarias que puideran producirse e, no seu caso, modificacin de horarios e rutas debido a novas incorporacins e/ou baixas das persoas usuarias.

Os escolares debern estar preparados na parada hora que se lles indique para a sa recollida. A entrega efectuarase a partires da hora estipulada, debendo as familias, titores/as ou representantes legais acudir parada de forma puntual. De non haberes ningunha persoa debidamente autorizada para a sa recollida, a nena ou neno continuar a ruta ata a sa finalizacin debendo as persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais achegarse a outras paradas ou, en ltimo caso, EIM para facerse cargo dela/del.

As persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais que sexan usuarios do servizo de transporte debern avisar cando, por un perodo determinado de tempo, non vaian facer uso del, as como cando volva reiniciar dito servizo.

Para aqueles casos de menores que, de forma puntual e sen notificacin previa Escola, non utilicen o servizo de transporte nalgunha das sas viaxes, entenderase que este queda suspendido temporalmente, e s se retomar previo aviso das persoas interesadas.

d) Outras normas de convivencia

A Direccin do Centro non se far responsable do extravo, roubo ou dano que poida sufrir calquera obxecto persoal que vea de fra e non fose requirido especificamente polo equipo de profesionais para o coidado e atencin dos escolares.

Por razns de hixiene, non se poder acceder zona das aulas con cadeiras de paseo ou similar.

Para cumprir a normativa vixente en materia de seguridade, non se permitir que as cadeiras de paseo, xoguetes (correpasillos, bicis, etc.) queden gardados nos corredoiros da EIM.

Estar prohibido fumar na EIM as como o acceso ao local de animais non utorizados.

4. Uniformidade/ Vestimenta

O alumnado deber vir Escola con roupa e calzado fcil de vestir, que lles permita moverse con comodidade e acadar unha maior autonoma persoal. Ser obrigatorio o uso do chndal ou similar (pantaln con goma na cintura e de tecido elstico) camiseta bsica e calzado que, de levar mecanismo de peche, este sexa mediante velcro ou cremallera.

Non se admitir vestimenta e/ou calzado que polas sas caractersticas e/ou mecanismos de peche dos que dispn, dificulte a vestimenta dos escolares ou poa en risco a sa seguridade e benestar. Seguiranse as indicacins que a Direccin da EIM estableza ao efecto.

Dado que o Centro mantn a temperatura idnea, procurarase non abrigar en exceso aos nenos e s nenas.

Por razns de seguridade, o alumnado non poder vir EIM con xoias ou obxectos similares. Excepcionalmente autorizarase o uso de pendentes sempre e cando estean suxeitos por un sistema de rosca. A Direccin non se responsabilizar do seu deterioro ou perda.

Tampouco se admitir o uso de obxectos que polas sas caractersticas poidan representar un perigo para a sade e benestar do alumnado tales como pinzas do cabelo, gomas con abelorios diademas rxidas, broches, moedas e outros.

Ags durante o perodo de adaptacin ou algn outro momento educativo concreto, e sempre previo consentimento do persoal da Escola, non se autorizar a entrada de material de xogo ou similar.

Ademais do material escolar destinado s actividades educativas, as nais, pais, titores/as ou representantes legais debern achegar calquera outro material que se lle solicite de cara a cubrir as necesidades bsicas da poboacin infantil atendida, seguindo as indicacins recibidas polo persoal do Centro para cada grupo de idade (cueiros, toallias hmidas, mandiln, babeiros, chupete, mudas completas, vaso ou bibern, etc.). Estes materiais sern de uso exclusivo para a Escola e permanecern nela ata que deixen de usalos. A EIM non estar obrigada a substitulos por propios. As familias, titores/as ou representantes legais debern repoelos na medida en que se vaian usando ou deteriorando. No caso de uso da muda de reposto, deber substiturse ao da seguinte. O material escolar non se lle devolver s familias, titores/as ou representantes legais, anda que as nenas ou nenos non asistan ou causen baixa no servizo antes de rematar o ano acadmico en curso.

Para evitar perdas e confusins, a vestimenta e calzado, includa a muda e roupa de abrigo (gorros, bufandas, abrigos) e demais efectos persoais debern vir identificados da casa co nome de forma e en lugar visible. O mandiln deber levar o nome da nena ou neno na parte dianteira superior. Ante a falta de identificacin, a Escola non se far responsable de posibles perdas.

Recomndase non traer obxectos de valor EIM.

5. Uso das dependencias e materiais

A EIM Os Vimianzios distribese nas seguintes dependencias:

a) Recepcin, espazo destinado ao recibimento das persoas usuarias.

b) Patio de xogo, entendido como zona de xogo libre e desenvolvemento de actividades grupais.

c) Despacho de direccin, lugar reservado para as tarefas de direccin e atencin ao pblico.

d) Sala de reunins, dependencia usada para a realizacin de xuntanzas e para o desenvolvemento das tarefas de planificacin educativa.

e) 4 salas, unha para cada unidade autorizada. As salas destinadas a menores de 1 ano e nenos e nenas de 1 a 2 anos disporn de reas diferenciadas, visibles entre si e accesibles desde a sala, para o descanso e hixiene. As das salas destinadas a escolares de 2 a 3 anos, contarn cunha zona de hixiene visible e directamente accesible desde amesma.

f) Sala de usos mltiples, estancia dedicada ao desenvolvemento das actividades educativas que se estimen oportunas.

g) Cocia, que contar con espazo para gardar alimentos e tiles de cocia e cos seguintes equipamentos mnimos: frigorfico, vertedoiro, placa vitrocermica e fornomicroondas.

h) Aseo do persoal, de uso exclusivo para o persoal traballador da EIM.

i) Aseo xeral, de uso para as familias usuarias.

j) Dous almacns, utilizados para gardar materiais.

As instalacins/estanzas sern empregadas adecuadamente, respectando o uso especfico para o que estn destinadas e cumprirn os requisitos esixidos ao efecto na normativa vixente. As persoas usuarias non podern servirse das dependencias da EIM para recados e/ou outras finalidades privadas entre elas.

O material educativo e de xogo utilizado ser axeitado s idades da poboacin infantil atendida e cumprir a normativa de seguridade vixente.

A distribucin dos espazos e materiais existentes nas dependencias destinadas ao alumnado respectarn en todo caso os criterios establecidos no Proxecto Educativo de Centro.

Para o acceso das familias, titores/as ou representantes legais s salas habilitadas para o alumnado atenderase ao regulado no artigo 11 deste RRI.

Os carteis referidos a asuntos laborais, sindicais, etc. colocaranse exclusivamente no lugar designado para iso. Non se permitir a distribucin de publicidade allea ao Centro ou ao Concello de Vimianzo.

Coidarase por parte de toda a comunidade educativa e melloraranse, se posible, as instalacins, os distintos equipamentos e materiais educativos, procurando facer un uso prudente e correcto dos mesmos e respectaranse as pertenzas dos outros membros dacomunidade educativa.

Os prstamos ou doazns EIM debern xestionarse a travs do Concello. A persoa responsable do Concello de Vimianzo xunto coa Direccin da EIM procedern a analizar o estado e idoneidade dos obxectos doados tendo en conta o regulado na normativa aplicable. Cumpridos os requisitos esixidos, emitirase informe favorable pasando o contido da doazn a formar parte do inventario de material da EIM.

6. A lingua

A EIM utilizar, con carcter xeral, a lingua galega e fomentar o seu uso oral e escrito tanto nas sas relacins mutuas e internas, como nas que mantea coas administracins territoriais e locais galegas e coas demais entidades pblicas e privadas de Galicia, nos termos que determina o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingismo no ensino non universitario de Galicia.

No que respecta s tarefas educativas, na etapa de educacin infantil, o persoal educativo usar na aula a lingua galega que a lingua materna predominante entre os escolares e a lingua da contorna e coidarase que o alumnado adquira o coecemento da outra lingua oficial de Galicia, dentro dos lmites propios desta etapa. Na medida do posible introducirase unha terceira lingua estranxeira.

Atenderase de xeito individualizado ao alumnado as como s nais, pais, titores/as ou representantes legais que non tean coecemento suficiente da lingua galega.

7. Fomento da igualdade das nenas e dosnenos

A EIM promover a igualdade de oportunidades entre o alumnado como valor esencial de educacin e convivencia a transmitir desde idades tempers. Este valor estar presente en tdalas actividades educativas deseadas, nos recursos materiais usados como instrumento de traballo e no comportamento habitual do persoal da Escola. Observarase un uso da linguaxe carente de formas e expresins non discriminatorias.

A EIM prestar especial atencin ao fomento da interculturalidade como instrumento de superacin das desigualdades, inxustizas, prexuzos e racismo.

8.Promocin da integracin

A EIM promover, dentro das sas posibilidades, a integracin de menores con necesidades especficas de apoio educativo, previo informe do equipo de avaliacin e orientacin correspondente no que se motive a necesidade de integracin.

9. Actividades e servizos extraescolares

Todo o alumnado deber seguir as pautas e actividades educativas marcadas polo equipo educativo para cada grupo de idade, ags causa debidamente xustificada.

Includas dentro da programacin pedagxica e en horario lectivo, a EIM organizar actividades didcticas complementarias tales como obradoiros, celebracin de festas estacionais e tradicionais (Magosto, Saman, Nadal, Entroido, etc.), conmemoracins especiais ou aniversarios dos nenos e das nenas.

Podern programarse sadas didcticas ao exterior que se anunciarn con tempo suficiente. O alumnado deber estar previamente autorizado por escrito polos pais, nais, titores/as ou representantes legais. No suposto de que esta non sexa outorgada, a Direccin arbitrar a forma mis conveniente para atender aos escolares que non participen nelas.

A celebracin dos aniversarios correr a cargo do Centro. Celebraranse no da e horario que a Direccin asigne, debendo as persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais axustarse a dita planificacin.

Nas festas escolares, as nenas e os nenos debern estar acompaados das nais, pais, titores/as ou representantes legais ou, na sa ausencia, das persoas asignadas por estes/estas. Se por unha causa xustificada, a nena ou neno non ten acompaante quedar ao coidado do persoal da EIM. Neste ltimo caso, deber comunicarse Direccin do Centro a imposibilidade de asistencia.

   
  CAPTULO VI. NORMATIVA REFERENTE FAMILIA  
 

Artigo 20.Dereitos eobrigas das nais, pais, titores/as ou representantes legais

1.Dereitos

En particular, as persoas proxenitoras ou titores/as e representantes legais tern os seguintes dereitos respecto da EIM:

a) A deixar de utilizaren o servizo de Escola Infantil por vontade propia.

b) A recibir informacin sobre a organizacin e funcionamento da EIM, podendo consultar en calquera momento, os documentos de xestin contemplados no RRI.

c) A asociarse co obxecto de favorecer a sa participacin na programacin e no desenvolvemento das actividades da Escola.

d) A teren informacin de xeito comprensible das medidas adoptadas respecto do seu fillo e/ou filla e a pediren explicacin de canto afecte sa propia educacin.

e) A participar nas actividades educativas previamente planificadas polo persoal docente e destinadas a fomentar a colaboracin das familias, titores/as ou representantes legais na vida do Centro.

f) A elevar propostas ante os seus representantes no Consello Escolar.

g) A recibir indemnizacin polos danos que lles ocasione o funcionamento do servizo, por parte da entidade concesionaria prestadora do servizo, ags que o dano se producira como consecuencia do cumprimento dunha clusula imposta pola corporacin (entidade concedente) con carcter ineludible.

En todo caso, nos conflitos que se produzan entre o concesionario prestador deste servizo e a persoa usuaria, sempre debe ser posible a intervencin decisoria do Concello de Vimianzo, como entidade titular deste servizo pblico, de conformidade co establecido na lexislacin sobre procedemento administrativo.

2. Obrigas

Os deberes dos pais, nais, titores/as ou representantes legais do alumnado da EIM sern os seguintes:

a) Coecer, respectar e cumprir as normas que se establezan para o bo funcionamento da Escola Infantil.

b) Respectar o Proxecto Educativo e Proposta Pedagxica da EIM mantendo unha actitude colaborativa encamiada consecucin dos fins e obxectivos educativos propostos.

c) Tratar con respecto ao persoal do Centro e s demais persoas usuarias; coidando as instalacins.

d) Participar na vida e funcionamento da EIM, de acordo co que se dispoa na normativa de aplicacin.

e) Asumir as responsabilidades que comporten os cargos representativos para os que foron elixidos.

f) Informar diariamente daquelas circunstancias que afecten aos escolares e deban ser coecidas polos responsables do Centro.

g) Responsabilizarse daquelas situacins en que por motivos de sade ou malestar sexa conveniente que o neno ou nena abandone a Escola.

h) Pagar a conta que se lle liquide consonte Ordenanza Fiscal Municipal establecida ao efecto.

i) Comunicar calquera variacin na situacin social, econmica ou familiar que poida implicar cambios nas condicins econmicas da praza.

En todo caso, sern de aplicacin supletoria e/ou complementaria os dereitos e deberes sinalados no Ttulo Preliminar disposicins xerais da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, as como calquera outra normativa que sexa de aplicacin.

Artigo 21.Participacin e relacincoas nais, pais, titores/as ou representantes legais

Como garante dunha educacin eficaz e de calidade, desde a EIM facilitaranse e promoveranse as relacins casa‐escola e planificaranse distintas estratexias que dean cabida s funcins de participacin, comunicacin e formacin das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais.

Ademais da participacin institucional no Consello Escolar da EIM e/ou nas Asociacins de Nais e Pais de Alumnos/as regulados na alnea 3.B) do artigo 12 e no artigo 12.4 respectivamente deste RRI, a EIM establecer outras frmulas para que as familias, titores/as ou representantes legais participen e coezan a actividade do Centro. Ao efecto poder contemplarse, previa organizacin e convocatoria pola Direccin do Centro, a sa participacin durante o perodo de adaptacin, nas actividades educativas de aula, nas xornadas de portas abertas e nas actividades complementarias tales como sadas didcticas, celebracin de festas ou acontecementos locais.

A EIM procurar os intercambios de informacin continuos que permitan a coherencia entre as actuacins de ambos axentes mediante medios informais como as conversas diarias ou medios formais coma as xuntanzas de grupo e entrevistas individuais.

A funcin de orientacin s persoas usuarias artellarase a travs de distintas actividades formativas ‐ charlas, talleres‐ ou difusin de documentacin elaborada pola propia Escola sobre temas relacionados coa educacin e desenvolvemento dos nenos e das nenas durante a primeira infancia.

Artigo 22. Instrumentos de informacin s nais, pais, titores/as ou representantes legais

A EIM considerar os seguintes instrumentos para a obtencin e transmisin de informacin entre familias, titores/as ou representantes legais e Escola:

a)Manteranse coas nais, pais, titores/as ou representantes legais reunins peridicas que podern ter ben carcter xeral ou ben grupal, segundo a natureza dos temas a tratar. Programarase, como mnimo, unha xuntanza xeral que coincidir co inicio do curso e das de grupo a realizar unha en cada semestre.

b) O persoal educativo levar a cabo entrevistas de informacin individual con cada unha das familias, titores/as ou representantes legais do seu grupo, previa cita. Establecerase unha titora antes da incorporacin da nena ou neno ao Centro e, como mnimo, das xuntanzas a realizar unha en cada semestre do curso escolar. Igualmente, e con independencia das titoras programadas polo Centro, os pais, nais, titores/as ou representantes legais do alumnado podern solicitar ao longo do curso reunirse co persoal educativo ou coa Direccin da Escola de conformidade co horario establecido para tal fin, sempre e cando non dificulte a boa marcha da EIM. No caso de non poder cumprir co horario estipulado, baixo causa xustificada e previo aviso, as persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais podern concertar cita noutra franxa horaria que mellor convea a ambas partes.

c) A EIM deber dispor de conexin telefnica co exterior e dun enderezo de correo electrnico que permita a transmisin de informacin entre ambos axentes. Non obstante, as chamadas telefnicas que non tean un carcter urxente debern realizarse no horario no que o persoal da EIM poida atendelas debidamente, e sempre sen comprometer a atencin e coidado dos escolares. Se o estima necesario, a Direccin especificar por escrito o horario que resulte mis idneo.

d) Outros mecanismos de informacin, sern as circulares e folletos, sobre contidos puntuais relativos Escola que sexan de interese xeral para tdalas persoas usuarias as como, as cartas ou notas individuais, que tern como finalidade notificar aquela informacin de interese particular para as familias, titores/as ou representantes legais.

e) Trala consulta co Equipo Educativo da EIM, o persoal docente poer en coecemento das nais, pais, titores/as ou representantes legais das nenas ou nenos, e de forma peridica, informacin sobre a sa evolucin integral. Esta informacin complementarase, de ser preciso, con entrevistas individuais convocadas pola Escola ou solicitadas polas persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais.

f) Para o intercambio de informacin acerca da rutina diaria dos escolares ou doutros asuntos puntuais, a Escola far entrega s familias, titores/as ou representantes legais, ao inicio de cada curso, dunha axenda escolar. Esta ser de uso diario obrigatorio por ambos axentes. Unha maior profundidade de transmisin de informacin corresponder ao nivel de entrevistas individuais que se concerten cos pais, nais, titores/as ou representantes legais dos alumnos e alumnas.

g) Na EIM figurar nun lugar claramente visible e exposto ao pblico a documentacin que acredite as autorizacins e licenzas concedidas, as normas de funcionamento previamente visadas pola Administracin e o cartel informativo sobre a existencia dun libro de reclamacins a disposicin das persoas usuarias. Ademais, exporase a informacin bsica referida aos servizos prestados, ao horario e aos perodos de funcionamento do servizo, as como, cando a natureza do servizo non o desaconselle, os prezos ou as tarifas esixibles pola prestacin dos servizos, onde consten claramente as taxas totais das prestacins bsicas e dos servizos optativos ou susceptibles de cobramento a parte.

h) O Centro ter na entrada e nun lugar visible unha caixa do correo onde manifestar calquera suxestin ou queixa que se considere oportuna.

i) A EIM dispor dun libro de reclamacins para as persoas usuarias e a Direccin do Centro poer en coecemento do Concello o contido das reclamacins de xeito peridico, ags nos casos nos que se requira unha comunicacin inmediata.

   
  CAPTULO VII. RXIME DE COBRAMENTO  
 

Artigo 23.Matrcula

Tdalas persoas usuarias debern aboar a matrcula e demais contas derivadas da prestacin do servizo pblico de Escola Infantil ao abeiro do establecido na correspondente Ordenanza Fiscal Municipal. As taxas podern consultarse debidamente actualizadas no Anexo II deste RRI.

As persoas usuarias aboarn a conta de once mensualidades por curso, ags no caso que se autorice a asistencia da nena ou neno EIM durante os 12 meses do ano, neste caso debern aboar a taxa que lle corresponda polos doce meses de asistencia.

Artigo 24.Rxime de actualizacin de prezos

As taxas a aboar polo servizo pblico de Escola Infantil actualizaranse anualmente conforme as flutuacins que experimente o IPC anual a 30 de novembro do anterior, procedndose a modificar a correspondente Ordenanza Fiscal de acordo co procedemento regulado nos artigos 17 e seguintes do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais.

 

Artigo 25.Revisin de prezos

Durante o curso poderase proceder revisin da taxa fixada inicialmente, sempre que se produzan ou xustifiquen variacins nas circunstancias econmicas ou familiares referidas aos seguintes casos:

a) A modificacin das variables que determinan os descontos recollidos na correspondente Ordenanza Fiscal Municipal.

b) As variacins nos ingresos da unidade familiar que conleven unha modificacin substancial da sa capacidade econmica. S se tern en conta as variacins que supoan unha diminucin ou incremento de mis do 20% no cmputo anual fronte aos ingresos declarados no momento de efectuar o clculo inicial do custe de praza ou, de ser o caso, nunha variacin posterior. Estas variacins debern ter como mnimo unha duracin de 4 meses para ser tidas en conta e debern estar debidamente xustificadas.

c) A modificacin do nmero de membros da unidade familiar, se fose o caso.

Neste sentido a persoa beneficiada queda obrigada a comunicar calquera variacin que se produza ao respecto e desde a Administracin poderase citala en calquera momento para proceder revisin da taxa que se vn aboando.

A modificacin da cota mensual ser resolta e aplicarase a partir do primeiro da do mes natural seguinte ao da data da correspondente resolucin.

Artigo 26.Forma e perodo de pago

O pago efectuarase por mes anticipado, e na modalidade de domiciliacin bancaria. A persoa usuaria achegar a autorizacin bancaria correspondente. Cando algn recibo sexa devolto pola entidade bancaria, a EIM poder emitir un novo recibo no que se cargarn os gastos bancarios derivados da devolucin do anterior. De xeito excepcional poderase establecer outro medio de pago cando se produzan circunstancias que a xuzo da EIM, sexan de entidade abondo como para facer necesario habilitar un medio de pago axeitado ao caso concreto, que ser determinado polo Centro.

O pagamento das cotas deber realizarse dentro dos dez primeiros das do mes que proceda. Para os casos nos que a nena ou neno efecte o ingreso na EIM con posterioridade ao da 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes, ter un desconto do 50%. No caso de utilizar o servizo de comedor por das soltos, realizarase o pagamento deste servizo xunto coa cota do mes seguinte.

Artigo 27.Facturas

A Direccin da EIM emitir mensualmente por cada persoa usuaria unha factura que acredite o abono do importe mensual que lle corresponde polo servizo de Escola Infantil na que se detallarn os servizos que usa, includo o pago da matrcula da praza concedida. Unha copia das facturas mensuais quedar no expediente individual do neno ou nena e outra estar a disposicin da familia, titor/a ou representante legal.

Artigo 28.Rxime dereserva de praza para o caso de ausencias/vacacins

Salvo o disposto no seguinte apartado, a falta de asistencia do alumnado ao Centro non supn reducin nin exencin da taxa mentres non se formalice a baixa correspondente.

As persoas usuarias non tern a obriga de aboar a cota durante os seguintes perodos:

a) O mes de vacacins anual do neno ou nena.

O alumnado deber gozar dun mes de vacacins por curso escolar, entre o 1 de setembro e o 31 de agosto. O perodo de vacacins poder distribuirse en trinta das naturais continuados ou repartidos en quincenas. Neste ltimo caso, non se abonar o correspondente segunda quincena.

Nos casos nos que o ingreso na EIM tea lugar ao longo do curso, a nena ou neno gozar dun perodo de vacacins proporcional ao tempo de asistencia ao curso escolar.

Os perodos de vacacins sern comunicados na Direccin da EIM antes doda 19 do mes anterior ao do seu uso.

En todo caso, e para unha mellor planificacin e organizacin da Escola, as persoas usuarias debern comunicar Direccin da EIMcon anterioridade ao 19 de maio de cada anoo mes de vacacins. A partires desta data, e ags razns debidamente xustificadas, o perodo de vacacins elixido non poder modificarse.

b) Cando, por calquera motivo distinto ao perodo de vacacins anuais, o Centro permaneza pechado un perodo superior a quince das.

c) Cando, por causa debidamente xustificada, a persoa usuaria deixe de asistir temporalmente ao Centro. Neste caso, o suxeito obrigado estar exento de aboar a cota mensual desde o primeiro da do segundo mes natural ao da data de ausencia ao Centro. A suspensin da cota durar ata o da primeiro do mes natural en que tea lugar a reincorporacin da alumna ou alumno ao Centro. Non obstante, se a reincorporacin se produce con posterioridade ao da 15 do mes, a cota correspondente ao dito mes reducrase nun 50%.

A solicitude de suspensin da cota, xunto coa acreditacin documental da circunstancia que a motiva, deber presentarse ante a Alcalda, que resolver sobre a procedencia da suspensin.

Nos casos de suspensin temporal da cota, o pagamento correspondente ao mes de reincorporacin realizarase no prazo de dez das seguintes ao da data de reincorporacin. As mesmo, nos casos en que se acorde a non procedencia da suspensin solicitada, o suxeito obrigado deber ingresar as cotas atrasadas no prazo de dez das seguintes ao da notificacin da resolucin denegatoria.

Artigo 29.Rxime de financiamento

En canto ao sistema de financiamento da EIM, artellarase coas achegas procedentes das distintas Administracins pblicas ou Institucins, includas as transferencias que poida efectuar o propio Concello e coas achegas, mediante taxa, das persoas usuarias nas condicins previstas na Ordenanza Fiscal Municipal.

   
  CAPTULO VIII. NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO  
 

Artigo 30.Medidas de seguridade ehixiene

A EIM axustarase en materia de seguridade e hixiene ao disposto na Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevencin de riscos laborais e no Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevencin.

As instalacins e estancias da EIM utilizaranse conforme s autorizacins concedidas polo Servizo de Inspeccin e cumprirn as esixencias estruturais e materiais recollidas no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia e demais normativa aplicable.

Para evitar accidentes infants as instalacins e dependencias da EIM estarn dotadas, entre outros, de enchufes de seguridade, elementos calefactores protexidos, portas de paso con antipilladedos, mobiliario de bordes romos e ngulos redondeados e, xoguetes lavables, atraumticos e non txicos.

Como medidas antiincendios o Centro contar, entre outros, cun sistema de deteccin e extincin (alarma antiincendios, extintores e detectores de fume en tdalas dependencias), un plan de actuacin para casos de emerxencia, planos de evacuacin en tdalas dependencias ou portas de sada con apertura antipnico. O persoal da Escola estar formado e coecer o plan de actuacin para casos de emerxencia e acreditar documentalmente coecementos bsicos en primeiros auxilios.

A EIM efectuar as operacins de revisin e mantementos das instalacins ao da constando as correspondentes certificacins de idoneidade.

No referente s medidas de hixiene, a Escola manterase nunhas condicins de limpeza axeitadas e seguir as pautas marcadas por Sanidade nos seus controis peridicos. Ser preceptiva a implantacin, por empresas acreditadas, dun sistema de Anlise de Perigos e Puntos de Control Crtico que garanta a inocuidade alimentaria e dun programa de control e tratamento de pragas (Desinfeccin, Desinsectacin e Desratizacin) que evite a proliferacin de organismos nocivos tanto para a sade coma para o medio ambiente. Realizaranse periodicamente, por empresas acreditadas, as operacins de limpeza e desinfeccin enfocadas prevencin da lexionela.

O servizo de comedor cumprir os requirimentos establecidos no artigo 40 da Lei 17/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutricin. O persoal que manipule alimentos posuir o certificado de formacin en hixiene alimentaria para manipuladores de alimentos segundo a normativa vixente.

O Centroconta coa seguinte Documentacin:

a) Plan de autoproteccin implantado e inscrito no Rexistro Galego de Plans de Emerxencia (REGAPE).

b) Pliza de seguro de responsabilidade civil.

c) Pliza de seguro de accidentes.

d) Pliza de danos do inmoble.

e) Libro de reclamacins a disposicin das persoas usuarias.

f) Proxecto Educativo de Centro a disposicin das familias, titores/as ou representantes legais.

g) Rexistro de persoas usuarias.

h) Expediente individual de cada neno ou nena.

   
  CAPTULO IX. DAS INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 31.Rxime sancionador

A este efecto, resultar aplicable a regulacin contida no ttulo IX e X da Lei 3/2008, do 3 de decembro de servizos sociais de Galicia.

   
  OUTRAS DISPOSICINS  
 

Disposicinadicional primeira

Facltase Alcalda do Concello de Vimianzo a ditar cantas disposicins sexan necesarias para o desenvolvemento do presente RRI. Baixo a Direccin poltica municipal que resulte da organizacin poltica‐administrativa do Concello, a actividade ordinaria da EIM de Vimianzo ter como responsables administrativos no Concello o persoal da rea de Benestar Social, que se encargarn da supervisin desta natureza.

Disposicin adicional segunda

O presente RRI entrar en vigor unha vez publicado o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto polo artigo 65.2 da Lei 7/85, permanecendo en vigor mentres non se proceda sa modificacin ou derogacin expresa.

Disposicin adicional terceira

Elaborarase un documento, na modalidade de contrato, que se asinar entre a empresa adxudicataria da xestin deste servizo e as nais, pais, titores/as ou representantes legais das nenas e dos nenos, co visado do Concello de Vimianzo e incorporado nun anexo ao prego de condicins que se aprobe co expediente contractual e no que se fixe, polo mido, o rxime de dereitos e deberes no funcionamento diario do Centro.

Disposicin adicionalcuarta

Constituirase unha Comisin de Seguimento, composta por membros da Corporacin cunha representatividade proporcional composicin do Concello‐Pleno, por persoal tcnico municipal e por representantes da entidade que preste os servizos do Centro para garantir o cumprimento deste RRI, do contrato administrativo de concesin e os dereitos das persoas usuarias. Non obstante, as resolucins administrativas que procedan, sern admitidas polos rganos competentes da Corporacin consonte co que estableza o ordenamento xurdico aplicable. Esta Comisin de Seguimento ser escoitada, pronuncindose mediante ditame, nos supostos de conflito de intereses entre as persoas usuarias e a empresa adxudicataria do servizo.

Disposicinadicional quinta

Para o non previsto neste RRI estarase ao disposto na Lei 5/97, do 22 de xullo, de administracin local de Galicia, Lei 7/85, do 2 de abril, e Regulamentos que a desenvolven, na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e demais lexislacin reguladora de mbito autonmico e estatal.

Disposicin final

Para a aprobacin e entrada en vigor do presente RRI estarase ao disposto no artigo 49 da Lei 7/85, do 2 de abril, e no artigo 56 do texto refundido das disposicins legais vixentes en materia de rxime local, aprobado por Real Decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril.

   
  ANEXOS  
 

23354.png 

23361.png 

23371.png 

23383.png 

23395.png 

23403.png 

23411.png 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios