Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coristanco - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS PRESTACINS POR EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE CORISTANCO

Publicación provisional : 02-03-2021 BOP N 40 -- Publicación definitiva : 23-04-2021 BOP N 75
Redacción Aplicable desde 18-05-2021

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - Artigo 1.RXIME XURDICO.
 - Artigo 2.CONCEPTO.
 - Artigo 3.PERSOAS BENEFICIARIAS.
 - Artigo 4.REQUISITOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS.
 - Artigo 5.RXIME DE INCOMPATIBILIDADES.
 - Artigo 6.DETERMINACIN DOS RECURSOS ECONMICOS.
 - Artigo 7.GASTOS SUBVENCIONABLES.
 - Artigo 8.ORZAMENTO.
 - Artigo 9.CONTA DAS AXUDAS.
 - XESTIN E PROCEDEMENTO DE CONCESIN DAS AXUDAS
 - Artigo 10.FORMA, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIN DE SOLICITUDES.
 - Artigo 11.DOCUMENTACIN.
 - Artigo 12.PROCEDEMENTO PARA A CONCESIN DA AXUDA.
 - Artigo 13.RESOLUCIN E NOTIFICACIN.
 - Artigo 14.FORMA DE PAGAMENTO E XUSTIFICACIN.
 - ARTIGO 15.OBRIGAS DA PERSOA BENEFICIARIA.
 - ARTIGO 16.SEGUIMENTO DAS AXUDAS.
 - ARTIGO 17.REINTEGRO.
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXOS
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A grave crise sanitaria, social e econmica provocada pola expansin do COVID-19 e a declaracin do estado de alarma fixeron que o Concello axilice a aprobacin dunha norma xa de lonxe demanda, a Ordenanza reguladora das axudas de emerxencia social. A necesidade de dotar aos servizos sociais dunha ferramenta de traballo pero tamn a necesidade de dar publicidade a accin social municipal fixeron que, ao marxe de dar solucin inmediatas as situacin mis urxentes, se plantexe a redaccin dunha normativa propia con carcter de urxencia.

Dentro deste espritu o Concello aproba un documento que da cobertura un grande nmero de necesidades bsicas para a supervivencia as como para o mantenemento dun mnimo de calidade de vida e dignidade dos vecinos mis necesitados, sen esquecer aqueloutras que poden xurdir de maneira inesperada e implican un coste elevado para as persoas ou familias en situacin de precariedade econmica difcil de soportar.

As mesmo, como non se pode ser alleo as circunstancias que comportaron a chegada da crise sanitaria provocada pola expansin do covid-19 e a consecuente declaracin do estado de alarma, artllase un procedemento xil para este tipo de casos, que ademis contempla facilitarlle aos vecinos a presentacin das sas solicitudes e o acceso aos produtos, servizos ou medios subvencionados.

A Lei 7/1985 reguladora das bases de rxime local, no seu artigo 25.2 apartados e) e o) que os concellos exercern como competencias propias no marco que definan a lexislacin do estado e/ou autonmica, as competencias en relacin coa avaliacin e informacin de situacins de necesidade social e a atencin inmediata a persoas en situacin ou risco de exclusin social as como actuacins na promocin da igualdade entre homes e mulleres as como contra a violencia de xnero e a Lei 5/1997 da administracin local de Galicia, no seu artigo 80.2.k, establece a competencia dos municipios na prestacin de servizos sociais e de promocin e mais de insercin social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, no artigo 60, atribelles aos concellos, entre outras competencias, a creacin, a xestin e o mantemento dos servizos sociais comunitarios bsicos. No artigo 18.c. establece as prestacins econmicas orientadas a satisfacer necesidades pecuniarias valoradas dos individuos ou das familias e a estimular a sa incorporacin social e laboral.

Pola sa banda, a Lei 3/2011, do 30 de xuo de apoio familia e a convivencia, no seu artigo 8 atribe aso concellos competencias en relacin, entre outros, cos servicios sociais de base e especficos as como a execucin de programas e proxectos destinados a atencin familia.

Correspndelle ao Concello de Coristanco, polo tanto, conceder prestacins econmicas individuais temporais de emerxencia social ou outras que tean como obxecto a integracin persoal, por imperativo da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. En todo o caso, este tipo de axudas econmicas dbense conceder unicamente seguindo os criterios xerais que establece esta Ordenanza e tal como se vn facendo na actualidade, mediante unha valoracin profesional que tea en conta os seguintes aspectos: a tipoloxa do problema ou necesidade social para cubrir, a pertinencia da axuda econmica para dar resposta demanda ou necesidade, o seu grao de urxencia, a non existencia doutros medios ou recursos para solucionala, a prevencin da situacins de risco e/ou a desproteccin para persoas maiores e evitar a deterioracin de situacins persoais que poidan abocar en procesos de exclusin social. Neste marco xurdico e no exercicio do dereito das persoas a recibiren apoios personalizados, que implican a deteccin e a anlise de necesidades e de demandas, de diagnoses e de valoracin tcnica de situacins, necesidades e problemas das persoas e xestin e seguimento das prestacins econmicas de emerxencia social, correspndelle exercitalos cidadana ao nivel dos servizos sociais comunitarios deste Concello.

O texto apoise nos principios proclamados pola Lei de sostibilidade financeira, dicir, os procedemento de concesin redundar nun incremento da eficacia e da eficiencia deste tipo de gasto pblico, facilitando tamn a complementariedade e a coherencia das actuacins das distintas Administracins pblicas. As axudas concedernse de forma directa por ter carcter de prestacin social con destinatarios en situacin de vulnerabilidade.

   
  Artigo 1.RXIME XURDICO.  
 

As prestacins de emerxencia social concedidas rexeranse polo disposto na presente ordenanza e nas disposicins que se adopten para a sa aplicacin e desenvolvemento.

   
  Artigo 2.CONCEPTO.  
 

2.1. A presente Ordenanza ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesin das axudas de emerxencia social municipais, entendidas como prestacins non peridicas de natureza econmica destinadas a aquelas persoas integradas nunha unidade de convivencia cuxos recursos econmicos resulten insuficientes para facer fronte a gastos especficos de carcter ordinario ou extraordinario, co fin de previr, evitar ou paliar, situacins de marxinacin social.

Tamn se pode considerar emerxencia calquera situacin de catstrofe sobrevida por accidente, inundacin, afundimento ou calquera outra que sexa imprevisible e ante que a persoa non dispoa de recursos para a sa solucin.

2.2 A finalidade destas axudas dar unha resposta rpida e inmediata s necesidades persoais ou unidades familiares que se atopen nunha situacin de carencia urxente para que poidan evolucionar cara a sa autonoma e integracin social, dado que estas axudas son un apoio temporal.

Dado que o rxime normativo e as atencins s que respondan as axudas econmicas obxecto desta Ordenanza, sern sempre temporais para paliar necesidades extraordinarias e urxentes das persoas afectadas por unha situacin de emerxencia, en todo caso, tern carcter finalista, debendo ser utilizadas para o fin para o que foron concedidas; son intransferibles. Para a sa concesin necesaria a existencia de crdito nos orzamentos municipais.

Cando as o determine o persoal tcnico do Departamento de Servizos Sociais debern estar enmarcadas nun proceso de intervencin social, no que se incla unha anlise completa da situacin familiar coa aceptacin expresa, por parte do beneficiario/a das condicins que figuran no deseo do proxecto de intervencin social.

   
  Artigo 3.PERSOAS BENEFICIARIAS.  
 

3.1. Podern ser beneficiarias destas axudas as persoas individuais ou unidades familiares que carezan de medios econmicos e nas que concorran factores de risco social e precisen dunha axuda para satisfacer as sas necesidades bsicas, sempre como un apoio intervencin social.

3.2. Entndese por unidade familiar de convivencia as persoas que vivan soas ou o conxunto de persoas que convivan no mesmo marco fsico e se atopen vinculadas co solicitante por matrimonio ou calquera outra forma de relacin estable anloga conxugal, por adopcin ou acollemento ou por parentesco ata o 4. grao por consanguinidade e ata o 2. grao por afinidade.

Cando por causa de forza maior, accidente ou desafiuzamento, unha familia se vexa obrigada a residir con outra, non perder a condicin de unidade de convivencia independente.

3.3. Nunha unidade familiar un dos seus membros ter a condicin de persoa beneficiaria das axudas, anda que se outorguen en beneficio da unidade familiar.

   
  Artigo 4.REQUISITOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS.  
 

4.1. Residir e estar empadroado/a no municipio da Coristanco de forma ininterrompida, un perodo mnimo de 6 meses anteriores formulacin da solicitude, coas seguintes excepcins:

As vtimas de violencia de xnero.

As persoas emigrantes galegas, que sexan orixinarias do concello da Coristanco, cando fixen aqu a sa residencia.

As persoas estranxeiras, refuxiadas ou con solicitude de asilo en trmite, as como as que tean autorizada a sa estancia por razns humanitarias, sempre que en todos os casos cumpran o resto dos requisitos para solicitar esta axuda.

4.2. Dispor dunha renda per cpita mensual igual ou inferior 75% do IPREM, deducidos dos ingresos lquidos, os gastos de alugueiro ou amortizacin da vivenda (ata un mximo de 250 euros). Para efectos do cmputo de ingresos poderase solicitar calquera documentacin que se considere necesaria para a acreditacin dos recursos econmicos familiares no momento de realizar a solicitude. No caso dun s membro da unidade familiar, o lmite de ingresos ser o equivalente importe da pensin non contributiva deducidos dos ingresos lquidos, os gastos de alugueiro ou amortizacin da vivenda (ata un mximo de 250 euros).

4.3. Capital mobiliario: entenderanse medios econmicos suficientes no que respecta s recursos procedentes do capital mobiliario e para a valoracin da concesin das presentes axudas, os que superen 2 veces o importe do IPREM, en contas de aforros e/ou investimentos de toda a unidade familiar (tomarase o saldo recollido nos movementos bancarios dos 6 meses anteriores data da solicitude).

4.4 Capital inmobiliario: que a persoa solicitante ou calquera membro da unidade familiar non sexa propietario/a ou usufructurario/a de bens inmobles que, polas sas caractersticas, valoracin, posibilidade de venda ou calquera outra forma de explotacin, indique de xeito notorio a existencia de medios materiais suficientes para atender gasto obxecto da solicitude, ags a propiedade destinada a vivenda habitual.

4.5 Non dispoer de outros bens mobles ou inmobles que indiquen signos externos de riqueza.

4.6 No caso de ter expediente aberto nos servizos sociais, que a unidade familiar cumprira co plan de traballo e/ou seguimento establecido polos servizos sociais comunitarios bsicos ou polo servizo especializado que corresponda.

   
  Artigo 5.RXIME DE INCOMPATIBILIDADES.  
 

Estas axudas sern incompatibles con calquera outra prestacin pblica, dereito percepcin econmica ou ingreso privado que lles puidese corresponder s persoas beneficiarias para a mesma finalidade, ags naqueles casos en que sexa considerado oportuno outorgar axudas de maneira complementaria, en virtude da gravidade da situacin socioeconmica e familiar reflectida nos informes sociais, sen que a suma de todas elas supere o importe do custo da necesidade a cubrir.

   
  Artigo 6.DETERMINACIN DOS RECURSOS ECONMICOS.  
 

6.1. Para determinar os ingresos a partir dos cales procede o recoecemento das axudas, teranse en conta os ingresos econmicos de toda a unidade familiar.

6.2. Computaranse como recursos da unidade familiar a totalidade dos ingresos que se obtean polos conceptos de rendementos de traballo, retribucins, rendas, prestacins ou calquera outro ttulo, nos 6 meses anteriores data da solicitude. Terase en conta a ltima declaracin do imposto sobre a renda das persoas fsicas. Cando esta non proceda ou non sexa obrigatorio realizala, acreditaranse os ingresos con certificacins dos organismos correspondentes ou no seu defecto cunha declaracin xurada, e certificado negativo da correspondente Delegacin Tributaria.

   
  Artigo 7.GASTOS SUBVENCIONABLES.  
 

As axudas de emerxencia social recocense para ser aplicadas aos gastos extraordinarios polas seguintes situacins de necesidade:

a) Necesidades bsicas non cubertas por outros sistemas de proteccin:

Cobertura de necesidades bsicas con carcter xeral: alimentos (alimentos perecedoiros como complemento s achegas de entidades de iniciativa social, as como alimentos para bebs ou persoas con dietas especiais debido a restricins alimenticias prescritas por un facultativo: celacos, intolerancias, diabticos), vestiario e demais indispensables para o desenvolvemento da vida diaria.

Gastos sanitarios: gastos de farmacia destinados pago de produtos farmacuticos prescritos por un facultativo do Servizo Galego de Sade e outros de anloga natureza. Coidados sanitarios, desprazamentos, prteses e axudas tcnicas que non estean includas no catlogo do Sergas e se valoren como necesarias para alcanzar unha maior autonoma ou mellora nos coidados que precisa o solicitante.

b) Axudas de uso e mantemento da vivenda:

Importes pendentes para evitar o desafiuzamento.

Equipamento e mobiliario bsico.

Arranxos na vivenda habitual, que por valoracin tcnica se estimen necesarios no referente mantemento e conservacin da vivenda.

Pagamentos de recibos de luz, auga, gas, cotas comunitarias e outros similares cos que contraera unha dbeda.

c) Trasporte ou gastos derivados de desprazamentos:

A recursos asistenciais ou sanitarios fora do propio municipio cando sexan debidos a tratamentos, xestins ou actividades que non poidan ser levados a cabo dentro deste.

Desprazamentos dentro propio municipio cando estes sexan motivados polas xestins ou actividades relacionadas co programa de educacin familiar, asistencia a recursos sociais ou sanitarios.

d) Axudas para a realizacin de actividades de insercin socio-laboral.

Asistencia a cursos de formacin regrada ou non: matrculas, material e transporte.

e) Axudas para aloxamento alternativo:

Aloxamento de urxencia, manutencin e gastos de desprazamento en casos de vtimas de violencia de xnero e as persoas dependentes delas.

Cando sexa imposible a permanencia da persoa ou familia no seu domicilio habitual por situacin de catstrofe e/ ou situacin persoal, familiar, sanitaria ou social.

f) Axudas para sepelio:

Cubriranse os gastos bsicos do sepelio; en casos excepcionais e debidamente xustificados poderanse cubrir gastos de incineracin.

g) Os relacionadas coa atencin aos menores: a) libros e material escolar. b) actividades extraescolares. c) outros gastos relativos educacin dos menores da unidade familiar en idade escolar, sempre que non estiveran cubertos por outras axudas pblicas e foran fundamentais para a continuidade da sa asistencia.

h) Outros gastos excepcionais, non recollidos nos apartados anteriores, valorados polo persoal tcnico do departa- mento de servizos sociais, como indispensables para prever a marxinacin e exclusin social, as como favorecer a normalizacin de individuos e familias.

   
  Artigo 8.ORZAMENTO.  
 

A dispoibilidade orzamentaria destas axudas vir dada polo establecido no orzamento municipal anual, na aplicacin orzamentaria 2020.231.48 Transferencias correntes a familias e entidades sen nimo de lucro do vixente orzamento municipal. Asistencia social primaria.

   
  Artigo 9.CONTA DAS AXUDAS.  
 

En concepto de subsistencia ata o 100% do IPREM ata un mximo de 3 meses ano.

Por calquera outro concepto: ata un mximo do 200% do IPREM anuais, en unha ou varias solicitudes por diferentes conceptos. No mesmo ano non se conceder mis dunha axuda polo mesmo concepto, tanto solicitante como a outro membro da unidade familiar.

Cando a situacin o faga necesario, logo da valoracin e proposta razoada do persoal tcnico do departamento de servizos sociais que o far constar no informe social, e de forma excepcional, o importe poder alcanzar o 100% da axuda solicitada.

   
  XESTIN E PROCEDEMENTO DE CONCESIN DAS AXUDAS  
 

 

   
  Artigo 10.FORMA, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIN DE SOLICITUDES.  
 

10.1. As solicitudes, acompaadas pola documentacin especificada no artigo 6, formalizaranse conforme ao modelo establecido nos Anexos desta ordenanza (Anexo I e II), e presentaranse no rexistro municipal ou por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, reguladora do procedemento administrativo comn das adminstracins pblicas.

10.2. Os expedientes podern ser incoados de oficio, mediante informe social emitido polo persoal tcnico de servizos sociais, cando concorran circunstancias extraordinarias ou urxentes que as o aconsellen.

10.3. As solicitudes das axudas de emerxencia social podern presentarse en calquera momento do ano.

   
  Artigo 11.DOCUMENTACIN.  
 

11.1. A solicitude deber ir acompaada da seguinte documentacin:

a) Orixinal do DNI de todos os membros da unidade familiar maiores de idade. No suposto de estranxeiros/as, documento acreditativo da sa identidade.

b) Orixinal do libro de familia ou documentacin equivalente e demostrativa da filiacin.

c) Orixinal da sentenza de separacin ou divorcio ou do convenio regulador ou documento regulador das relacins paternofiliais, se o caso.

d) Volante de empadroamento colectivo no que conste a data de alta. O certificado ser solicitado oficina xeral municipal por parte dos servizos sociais do Concello.

e) ltimo recibo aboado do IBI e IVTM (no caso de ser titulares de bens). O certificado ser solicitado oficina de recadacin municipal por parte dos servizos sociais do Concello.

f) Copia do contrato de alugueiro ou do prstamo hipotecario da vivenda, e os ltimos xustificantes de pagamento, se o caso.

g) Xustificacin de ingresos de todas as persoas integrantes da unidade familiar que se atopen en idade laboral relativo aos 6 meses anteriores presentacin da solicitude. Para esta xustificacin compre presentar a seguinte documentacin acreditativa:

a. Nminas de todos os membros da unidade familiar computables e que perciban haberes.

b. Certificacin de percibir ou non prestacins econmicas por parte do Servizo Pblico de Emprego.

c. Certificacin de percibir ou non prestacins ou pensins por parte da Seguridade Social.

d. Extracto de movementos da contas bancarias das que sexan titulares ou cotitulares, nos 6 meses anteriores peticin da axuda

e. Naqueles casos nos que non sexa posible achegar a documentacin especfica sinalada sobre os ingresos, solici- tarase declaracin responsable.

h) No caso de padecer enfermidade, informe mdico emitido polo sistema pblico de sade que acredite tal circunstancia, si fose o caso e se lle requirira.

i) Certificado de grao de discapacidade e/ou grao de dependencia, se o caso.

j) Documentacin acreditativa da situacin de necesidade determinantes da solicitude. Esta documentacin debe ser orixinal, as como o xustificante do custo ou orzamento nos casos que proceda.

k) Certificacin da conta bancaria na que deba efectuarse o ingreso de ser o caso, ou documento de pagamento delegado.

l) Informe de vida laboral.

m) No caso de vtimas de violencia de xnero deber presentar documentacin xustificativa.

n) Declaracin responsable de non estar incurso en ningunha das causas de prohibicin para obter a condicin de beneficiario da axuda as como de todas as solicitudes efectuadas ou subvencins concedidas polo mesmo concepto polas distintas administracin pblicas competentes ou institucins privadas segundo os modelos que se achegan como Anexo I e Anexo II.

11.2. Coa presentacin da sa solicitude a persoa solicitante autoriza ao Concello a consultar aquela documentacin e antecedentes obrantes no Concello coma noutras administracins pblicas que sexan precisos para resolver o seu expediente.

   
  Artigo 12.PROCEDEMENTO PARA A CONCESIN DA AXUDA.  
 

12.1. Presentada a solicitude, ben de oficio ou a instancia de parte, conforme ao establecido nesta ordenanza e achegada da documentacin establecida no artigo 11, sern os servizos sociais quen reciban o expediente e comproben que a solicitude est completa.

12.2. No caso de que a solicitude estivera incompleta e non reunira os requisitos necesarios para a sa tramitacin, requirirase a persoa solicitante para que, de conformidade co disposto no artigo 68 da Lei Lei 39/2015, do 1 de outubro, reguladora do procedemento administrativo comn das adminstracins pblicas, no prazo de 10 das, emende os defectos e/ou acompae os documentos preceptivos, con indicacin de que, de non facelo as, entenderase que desiste do seu pedimento, previa resolucin ditada nos termos previstos no artigo 21 do dito texto legal.

12.3. Dende o departamento de Servizos Sociais remitirn a solicitude departamento de intervencin coa finalidade de verificar a existencia de crdito adecuado e suficiente en atencin natureza do gasto pretendido. No suposto de tratarse de reparacins dunha vivenda que estean suxeitas a licenza de obra, darselles traslado igualmente arquitecto tcnico municipal co fin de que emita informe tcnico sobre a oportunidade da obra pretendida e os trmites necesarios para o outorgamento da licenza ou sometemento ao rxime de comunicacin previa.

12.4. Os servizos sociais do Concello da Coristanco realizarn cantas actuacins estimen necesarias para a determinacin, coecemento e comprobacin dos datos presentados pola persoa solicitante, en virtude dos que debe pronunciarse a resolucin, procedern avaliacin das solicitudes e emitirn o corresponde informe social que ser vinculante, sobre a procedencia ou non da axuda e, se o caso, o informe de intervencin social personalizado.

12.5. A concesin das axudas reguladas na presente norma, est limitada pola dispoibilidade orzamentaria establecida nos orzamentos do Concello da Coristanco no exercicio ao que se imputen aos gastos. Por tanto, a concesin de axudas ao abeiro deste regulamento supeditarase en todo momento ao crdito dispoible existente na aplicacin orzamentaria de imputacin do gasto.

12.6. Dada a contorna social, econmica e sanitaria no que se aproban estas bases, prevese a tramitacin simplificada dos expedientes de concesin deste tipo de axudas, para aqueles casos nos que se tea declarado unha emerxencia sanitaria, unha crise econmica ou outra situacin excepcional que xustifique o emprego deste procedemento para aliviar as cargas das persoas e familias solicitantes coa maior urxencia.

O emprego deste procedemento acordarase para un ou un conxunto de expedientes en todo caso en base aos informes que se recaben polos servizos sociais e mais a secretaria municipais. A resolucin pola que se declare esta tramitacin simplificada conlevar a prioridade na tramitacin deste tipo de expedientes en relacin co resto dos expeidentes administrativos que tramite o Concello de conformidad eco disposto no art. 71 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, reguladora do procedemento administrativo comn das adminstracins pblicas. A resolucin pola que se declare a tramitacin do procedemento simplificado ser competencia da Alcalda da que dar conta ao pleno na vindeira sesin que celebre.

Nestes casos podern habilitarse medios para que as solicitudes as como as resolucin de concesin das axudas se entregen polo Concello nos domicilios das persoas socliitantes, e, de ser xustificado, a entrega do bens, medios, servizos ou productos nos que consista a subvencin.

As mesmo, poder ditarse unha resolucin provisional ata que sexa completada a documentacin do expediente, logo da certificacin de crdito orzamentario.

   
  Artigo 13.RESOLUCIN E NOTIFICACIN.  
 

13.1. De acordo co artigo 21.1 s) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, as axudas contempladas nesta ordenanza sern resoltas pola alcalda, concedendo ou denegando a axuda solicitada, sen prexuzo das delegacins que poidan autorizarse, de acordo co previsto na citada norma.

13.2. A resolucin adoptada, debidamente motivada, ser notificada s persoas interesadas no domicilio que figure no expediente a efectos de notificacins. A resolucin, que pon fin va administrativa, poder ser recorrida potestativamente en reposicin no prazo dun mes, conforme ao establecido no artigo 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, reguladora do procedemento administrativo comn das adminstracins pblicas, ou ser impugnada directamente ante o rgano xurisdicional contencioso-administrativo no prazo de dous meses. Non se poder interpoer recurso contencioso-administrativo ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimacin presunta do recurso de reposicin interposto.

13.3. En calquera caso, o Concello da Coristanco denegar a axuda solicitada cando, anda reunindo o/a solicitante todos os requisitos necesarios para acceder esta, se esgotara a correspondente aplicacin orzamentaria.

   
  Artigo 14.FORMA DE PAGAMENTO E XUSTIFICACIN.  
 

O importe de concesin librarase mediante un nico pagamento.

O libramento farselle preferentemente persoa ou entidade que esta autorice (pagamento delegado) que preste o servizo para o que se solicita a axuda, e unha vez realizado o mesmo. Excepcionalmente, previo informe social, poderase facer o pagamento directamente ao solicitante. Os pagamentos faranse mediante transferencia bancaria ou anticipo a xustificar.

A axuda xustificarase no prazo dun mes dende que se lle notifique a concesin da axuda, e farase mediante facturas ou outros documentos orixinais de valor probatorio equivalente con validez no trfico xurdico mercantil ou con eficacia administrativa, que debern ser presentadas no rexistro xeral do Concello da Coristanco.

Nos casos de obras de adecuacin das vivendas, o prazo pdese ampliar ata os seis meses.

   
  ARTIGO 15.OBRIGAS DA PERSOA BENEFICIARIA.  
 

Son obrigas da persoa beneficiaria:

a) Destinar a axuda finalidade concedida.

b) Acreditar ou xustificar a realizacin da actividade financiada, e o cumprimento dos requisitos e condicins que determinen a concesin da axuda.

c) Permitir e facilitar a actuacin dos Servizos Sociais para avaliar a situacin e comprobar a aplicacin da axuda finalidade para a que se concedeu.

d) Comunicar ao Concello calquera variacin que se produza na situacin socio-econmica e familiar no prazo de 10 das. Este caso dar lugar a unha nova valoracin da situacin que poder modificar, manter ou extinguir a axuda inicial- mente concedida.

e) Gardar as facturas referidas aos gastos das mesmas durante o prazo dun ano, no caso de axudas para necesidades primarias.

   
  ARTIGO 16.SEGUIMENTO DAS AXUDAS.  
 

Sern os servizos sociais municipais os que fagan o seguimento das situacins de necesidade protexidas polas axu- das de emerxencia, as como o destino que se lles dea. Podern solicitarlles s persoas beneficiarias a informacin ou a documentacin necesaria para o exercicio desta funcin de forma axeitada.

   
  ARTIGO 17.REINTEGRO.  
 

17.1. A ocultacin ou falsidade dos datos ou documentos achegados pola persoa perceptora da axuda, a non xustificacin da axuda, as como o feito de destinar a axuda a un fin distinto daquel para a que foi concedida, implicar o impedimento de presentar unha nova solicitude por un perodo de dous anos, sen prexuzo das responsabilidades que desta conduta se puideran derivar.

17.2. Proceder a revogacin da axuda e o reintegro, total ou parcial, das cantidades percibidas mis o interese legal do dieiro que resulte de aplicacin, dende o momento de aboamento da axuda, nos seguintes supostos:

a) Incumprimento da obriga de xustificar.

b) Ocultacin ou falsidade de datos ou documentos que serviran de base para a concesin ou obtencin da axuda sen reunir as condicins requiridas, ou o incumprimento das obrigas e requisitos establecidos con carcter xeral nestas bases.

c) Incumprimento da finalidade para a que se concedeu.

d) Incumprimento das condicins impostas con motivo da concesin.

17.3. Ademais, proceder o reintegro do exceso nos supostos en que, por concesin de subvencins ou axudas doutras administracins pblicas, a conta das axudas outorgadas supere o custo da actividade para o que se concedeu a mesma.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

De conformidade co que dispn o artigo 70.2 da Lei 7/85, reguladora das bases do rxime local, esta ordenanza entrar en vigor unha vez que o Concello publique o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e logo de que transcorra o prazo de quince das hbiles ao que se refire o artigo 65.2 desa Lei.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

SOLICITUDE

 PRESTACIN POR EMERXENCIA SOCIAL MUNICIPAL

 SOLICITANTE

NOME E APELIDOS

 

DNI/NIE/PASAPORTE

 

 

DATA DE NACEMENTO

TELFONO

ENDEREZO

 

PARROQUIA

 

CODIGO POSTAL

PROVINCIA

DIRECCIN ELECTRNICA HABILITADA

 

REPRESENTANTE LEGAL

NOME E APELIDOS

 

RELACIN CO SOLICITANTE

DNI/NIE/PASAPORTE

 

 

DATA DE NACEMENTO

TELFONO

ENDEREZO

 

PARROQUIA

 

CODIGO POSTAL

PROVINCIA

DIRECCIN ELECTRNICA HABILITADA

 

MOTIVO DA SOLICITUDE(indicar os ingresos dispoibles no mes anterior e na actualidade)

 

CONCEPTO OU TIPO DE AXUDA SOLICITADA


CANLE DE NOTIFICACIN

TELEMTICO

TRADICIONAL

DECLARACIN RESPONSABLE:

A persoa solicitante declara que en relacin con outras prestacins ou axudas concedidas por outras administracins pblicas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra prestacin ou axuda.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras prestacins ou axudas, que son as que a seguir se relacionan:

Axuda

Organismo

Importe


Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se achegan son verdadeiros, non existindo omisin de datos, sendo coecedor/a das posibles responsabilidades administrativas e incluso penais existentes nos suposto de ocultacin, falseamento de datos ou calquera outra actuacin fraudulenta dirixida a obter a axuda municipal de emerxencia social.

Que se, despois de presentar esta solicitude, se produce algunha variacin da mia situacin persoal ou econmica, as como das persoas con quen convivo, comunicarei estes cambios aos servizos sociais municipais.

Segundo o art. 28 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas, entndese outorgado o consentimento para a consulta dos datos de Vd., e da sa unidade familiar que obren nas Administracins Publicas. Non caso de non autorizar a dita consulta ter que marcar o seguinte recadro:

NON DOU o meu CONSENTIMENTO, para a consulta dos meus datos e os da mia unidade familiar que obren nas Administracins Pblicas para a resolucin da mia solicitude de axuda de emerxencia social, previsto no art. 28 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas, polo que achego todos os datos e certificados requiridos.

Coristanco, ... de ... de

Asdo.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CORISTANCO

ANEXO II

COMPROBACIN DE DATOS DAS PERSOAS QUE INTEGRAN A UNIDADE DE CONVIVENCIA

As persoas interesadas, mediante a sa sinatura, autorizan aos servizos sociais comunitarios de base a recoller os documentos que constaren noutros servizos municipais as como a informacin adicional que se considere necesaria para completar o expediente para o que se dirixir aos rganos pblicos competentes e declaran coecer a incorporacin dos seus datos ao expediente de tramitacin.

NOME A APELIDOS

DNI/NIE/PASAPORTE

MENOR DE IDADE

TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL

SINATURA

NOME E APELIDOS

DNI

 

Coristanco, a ... de ... do

Asinado.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios