Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boqueixn - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 15-04-2021 BOP N 69 -- Publicación definitiva : 17-06-2021 BOP N 113
Redacción Aplicable desde 17-06-2021

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..Feito Impoible.
 - Artigo 3..Suxeito pasivo.
 - Artigo 4..Responsables.
 - Artigo 5..Exencins.
 - Artigo 6..Cota tributaria.
 - Artigo 7..Tarifa.
 - Artigo 8..Devengo.
 - Artigo 9..Declaracin e ingreso.
 - Artigo 10..Infraccins e sancins.
 - Disposicin derrogatoria nica
 - Disposicin final
   
  Artigo 1..Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba a Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por expedicin de documentos administrativos, que se rexer polo disposto no devandito RDL e pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2..Feito Impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda a Administracin ou as autoridades municipais.

2. Para os efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que se provocase polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.

3. Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello, nin tampouco os expedientes de devolucin de ingresos indebidos

   
  Artigo 3..Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral tributaria que soliciten, ou resulten beneficiadas ou afectadas ou en interese das cales redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4..Responsables.  
 

Respondern solidaria e subsidiariamente deste tributo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41, 42 e 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5..Exencins.  
 

Estarn exentos de aboar os dereitos de exame as persoas que acrediten estar en situacin de desemprego.

   
  Artigo 6..Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. A cota da tarifa corresponde a tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

   
  Artigo 7..Tarifa.  
 

A tarifa a que se refire o artigo anterior estrutrase da seguinte maneira:

Documentacin

Tarifa

Desafectacin de camios, a instancia de parte

60,00 /ud.

Certificacins urbansticas, a instancia de parte

40,00 /ud.

Informes de clasificacin e cualificacin urbanstica, a instancia de parte

30,00 /ud.

Informes de clasificacin urbanstica, a instancia de parte

10,00 /ud.

Certificacins catastrais literais de bens urbanos e rsticos (PIC)

10,00 /ud.

Certificacins catastrais descritivas e grficas de bens urbanos e rsticos (PIC)

10,00 /ud

Certificacin de acordos municipais:

 

Do ano en curso

1,00

De anos anteriores

3,00

Dereitos de exame:

 

Exame para prazas encadradas no grupo A ou asimilado

18,00

Prazas do grupo B ou asimilado

16,00

Prazas do grupo C ou asimilado

14,00

Prazas do grupo D ou asimilado

12,00

Prazas do grupo E ou asimilado

10,00

Outros documentos para departamento de contratacin

 

Bastanteo de poderes

10,00

Compulsas de documentos

1,00 /ud.


   
  Artigo 8..Devengo.  
 

1. Devngase a taxa, e nace a obriga de contribur, cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.

2. Nos casos a que se refire o apartado 2 do artigo 2., o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio, ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado, pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 9..Declaracin e ingreso.  
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, polo procedemento do selo municipal adherido escrito de solicitude da tramitacin do documento o expediente, ou nestes mesmos se aquel escrito non existira ou a solicitude non fora expresa.

2. Os escritos recibidos polos condutos a que fai referencia o artigo 66 da Lei de procedemento administrativo que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non poder drselle curso sen que se emende a deficiencia, para esta finalidade requirirase interesado para que, no prazo de dez das, aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse os escritos por non presentados, e ser arquivada a solicitude.

3. As certificacins ou documentos que expida a Administracin municipal en virtude de oficio de xulgados ou tribunais para toda clase de preitos, non se entregarn nin remitirn sen que previamente se aboara a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 10..Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Disposicin derrogatoria nica  
 

A partir da data de entrada en vigor da presente ordenanza fiscal quedar derrogada a Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedicin de documentos administrativos.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicada definitivamente no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios