Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA FISCAL N. 7, REGULADORA DA TAXA POLA INTERVENCIN MUNICIPAL NAS COMUNICACINS PREVIAS, DECLARACINS RESPONSBEIS E NO OUTORGAMENTO DE LICENZAS URBANSTICAS

Publicación provisional : 12-08-2004 BOP N 185 -- Publicación definitiva : 26-10-2004 BOP N 247
Redacción Aplicable desde 30-06-2021

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.Fundamento e natureza.
 - ARTIGO 2.Feito impoible.
 - ARTIGO 3.Suxeito pasivo.
 - ARTIGO 4.Responsables.
 - ARTIGO 5.Base impoible.
 - ARTIGO 6.Cota tributaria.
 - ARTIGO 7.Beneficios fiscais.
 - ARTIGO 8.Supostos especiais de non suxecin.
 - ARTIGO 9.Devengo.
 - ARTIGO 10.Autoliquidacin.
 - ARTIGO 11.Desestimento, caducidade e duracin das licenzas.
 - ARTIGO 12.Infraccins e sancins.
 - DISPOSICIN ADICIONAL
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1.Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 ao 19 do R.D. lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a exaccin da taxa pola intervencin municipal nas comunicacins previas, declaracins responsbeis e no outorgamento de licenzas urbansticas, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do devandito R.D.lexislativo.

   
  ARTIGO 2.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da presente taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa derivada da presentacin das comunicacins previas e declaracins responsbeis as como a tendente a verificar se os actos de edificacin e uso do solo que se refiren os artigos 194 e 198 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia, e que se vaian realizar dentro do termo municipal, se axustan s normas urbansticas vixentes.

   
  ARTIGO 3.Suxeito pasivo.  
 

1.Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 36 da Lei Xeral Tributaria, que sexan solicitantes da licenza, que presenten as comunicacins previas e declaracins responsbeis derivadas da vixente normativa e as que executen as instalacins, obras ou construcins sen obte-la receptiva autorizacin.

2.En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os construtores e contratistas das obras.

   
  ARTIGO 4.Responsables.  
 

1.Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas, e xurdicas s que se refiren os artigos 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

2.Sern responsables subsidiarios os/as administradores/as das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5.Base impoible.  
 

1.Constite a base impoible da taxa:

a) Nos servizos urbansticos, o nmero de servizos prestados.

b) Nas obras de nova planta e reconstrucin, reforma e derrubamento, a superficie expresada en metros cadrados.

c) Nos pechamentos de fincas e solares, a lonxitude expresada en metros lineais.

d) Nas obras ou instalacins na va pblica, a lonxitude ou a superficie afectada pola obra ou instalacins, expresada en metros lineais ou cadrados, respectivamente, ou o nmero de unidades, segundo as caractersticas dos mesmos.

e) Nas instalacins industriais de maquinaria e anlogos, a potencia dos aparatos ou o nmero de unidades, segundo as caractersticas dos mesmos.

   
  ARTIGO 6.Cota tributaria.  
 

1

Informes tcnicos e outros servizos urbansticos

 

1.1.

Por cada aliacin realizada sobre o terreo

 

 

1.1.1.

At 100 metros

15,47

 

 

1.1.2.

Por cada metro lineal ou fraccin en exceso

0,13

 

1.2

 

Proxectos de compensacin, reparcelacin ou segregacin, includas as licenzas de parcelacin, por cada m2de superficie

0,13

 

1.3.

 

Expedientes de declaracin de runa, tramitados a instancia de parte

458,09

2

Obras de nova planta e reconstrucin

 

2.1

At 200 m2de superficie a construr, por m2ou fraccin

1,35

 

2.2

De mis de 200 m2de superficie a construr, por m2ou fraccin

1,41

 

2.3

Construcins destinadas a oficinas, despachos, almacns, comercios e outros usos de negocio, por m2ou fraccin de superficie a construr

1,50

 

2.4

Construcins destinadas a actividades industriais e fabrs, por m2ou fraccin de superficie a construr

1,53

 

2.5

Alpendres, alboios, hrreos, invernadoiros, cobertizos sen pechar e construcins similares, por m2ou fraccin de superficie a construr

2.5.1. Invernadoiros que sexan unidades constructivas e funcionais independentes, en todos os casos e por cada unidade

1,21

36,97

 

2.6

Piscinas, por m3ou fraccin de capacidade

1,50

 

2.7

Outras instalacins deportivas, por m2de superficie

1,50

 

2.8

En todos os supostos deste apartado, a cota tributaria nunca poder ser inferior a

36,97

3

Obras de reforma

 

3.1

Por reforma de fachadas sen afectar ao interior do edificio, por cada m2ou fraccin de superficie.

0,83

 

3.2

Por reparacin de cubertas de edificios sen afectar ao interior nin estrutura dos mesmos, por cada m2ou fraccin.

0,83

 

3.3

Obras de reforma interior de edificios, por m2ou fraccin de superficie afecta obra

1,01

 

3.4

Obras de reforma e adaptacin de locais para a realizacin de actividades econmicas (comercio, industria, profesionais, artistas, espectculos, etc), por m2ou fraccin

1,31

 

3.5

En todos os supostos deste apartado, a cota tributaria nunca poder ser inferior

37,70

4

Derrubas, desmontes e explanacins

 

4.1

Obras de derruba de edificios e construcins, por cada m2ou fraccin de superficie a derrubar.

0,38

 

4.2

Obras consistentes en desmontes, escavacins, movementos de terras ou explanacin de terreos, por m3ou fraccin de terra movida, ags pozos, que sern gravados segundo o disposto no apartado 4.3.

0,19

 

4.3

Pozos.

110,68

 

4.4

En todos os supostos deste apartado, a cota tributaria nunca poder ser inferior a

18,88

5

Pechamento de solares e terreos

 

5.1

En solo urbano, por metro lineal (m/l) ou fraccin de cerca ou muro.

0,77

 

5.2

En zona rural ou industrial, por m/l ou fraccin de peche con muro ou de obra.

0,72

 

5.3

En zona rural ou industrial, por m/l ou fraccin de pechamento con postes e enreixado metlico

0,34

 

5.4

En todos os supostos deste apartado, a cota tributaria nunca poder ser inferior a

18,88

6

Licenzas de primeira ocupacin

 

6.1

De inmbeis destinados a vivendas unifamiliares e plurifamiliares

 

 

 

6.1.1.

Por cada m2ou fraccin de superficie construda

0,77

 

6.2

 

De naves e instalacins industriais e comerciais

 

 

 

6.2.1.

At 200 m2de superficie

232,19

 

 

6.2.2

Por cada m2ou fraccin adicional

0,25

7

Obras no solo, subsolo e voo realizadas en terreos pblicos e privados.

 

7.1.

Colocacin de cables ou entubado no subsolo, solo e voo da va pblicas e privadas, por m/l ou fraccin

0,25

 

7.2.

Colocacin de postes, por unidade

18,88

 

7.3

Colocacin de roscas de s, por unidade

1,13

 

7.4

Instalacin ou construcin de galeras, terrazas, miradoiros ou balcns que voen sobre a va pblica, por cada m2ou fraccin de superficie

13,96

 

7.5

Carteis de propaganda visbeis desde a va pblica (rtulos, anuncios e similares), por cada m2ou fraccin de superficie

13,96

 

7.6

Colocacin de quioscos na va pblica, por m2ou fraccin de superficie ocupada

13,96

 

7.7

Colocacin de toldos que voen sobre a va pblica, por m2ou fraccin

6,97

 

7.8

Formacin de viais, soleiras e beirarras en terreos particulares, por cada m2ou fraccin a construr.

0,49

 

7.9

Formacin de gabias, por cada m2ou fraccin a construr.

0,21

 

7.10

En todos os supostos contemplados neste apartado, as cantidades a liquidar non podern ser inferiores

37,70

 

8

Instalacins industriais

 

8.1

Instalacins de GLP ou similares

 

 

8.1.1

Vivendas unifamiliares

75,42

 

 

8.1.2

Vivendas plurifamiliares, por cada 100 m2ou fraccin, construdos

15,07

 

 

8.1.3.

Instalacins industriais, por cada 100 m2ou fraccin, construdos

16,31

 

8.2

 

Instalacin de aparatos de calefaccin e xeradores de vapor, cmaras frigorficas de fornos industriais, por unidade

15,07

 

8.3

 

Instalacin de ascensores e montacargas, por unidade

10,57

 

8.4

 

Instalacin de depsitos combustbeis lquidos, etc. por m3ou fraccin

1,88

 

8.5

 

Instalacin de transformadores, por kw

0,22

 

8.6

 

Instalacin de motores, por HP ou fraccin de potencia

0,22

 

8.7

 

Instalacin de antenas de telefona movil

603,77

 

8.8

 

Instalacins que incorporen sistemas para o aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar, por m2ou fraccin

1,50

 

8.9

 

En todos os supostos contemplados neste apartado, as cantidades a liquidar non podern ser inferiores

37,70

9

Outras actuacins urbansticas

 

9.1.

Para o non contemplado nos apartados anteriores, aplicarase unha taxa fixa de

110,68

   
  ARTIGO 7.Beneficios fiscais.  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin ningunha na exaccin da taxa, ags aqueles expresamente recollidos nas normas ou os derivados da aplicacin de Tratados Internacionais.

   
  ARTIGO 8.Supostos especiais de non suxecin.  
 

Non estarn suxeitos ao pagamento da taxa, pero si da obriga de solicita- la oportuna licenza, a comunicacin previa ou declaracin responsable:

a) As obras que deban efectuar os particulares nas vas pblicas ou na fachada dos pisos baixos e que sexan consecuencia directa das modificacins de aliacins ou rasantes, canalizacins ou sumidoiros que faga o Concello de Arteixo.

b) O branqueo ou pintado de fachadas e muros.

c) Os derrubamentos ou demolicins que se produzan como consecuencia de declaracins de runa inminente e que foran ordenados polo Concello.

d) Os derrubamentos ou demolicins daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentacin urbanstica do Concello se atopen fra de ordenacin.

e) As obras necesarias para a eliminacin de barreiras arquitectnicas, sempre e cando non impliquen incremento de volume da edificacin nin cambio de uso de ela.

   
  ARTIGO 9.Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude de licenza urbanstica, da comunicacin previa ou declaracin responsbel.

2. Cando as obras foran iniciadas ou executadas sen obter a oportuna licenza, ou presentar a correspondente declaracin previa ou comunicacin responsable, a taxa cobrarase cando se inicie a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable.

   
  ARTIGO 10.Autoliquidacin.  
 

1. Sen prexuzo do establecido no artigo anterior e a teor do conferido no artigo 27 do R.D. lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o solicitante da licenza, quen presente a comunicacin previa ou a declaracin responsable proceder a autoliquidar o seu importe e ingresar a cota tributaria resultante en concepto de depsito previo, non tramitndose o expediente se non chegara a abonarse a taxa. A referida autoliquidacin un acto do obrigado tributario, cuxo importe ser reintegrado ao contribunte, se por causas non imputables ao mesmo non chegara a prestarse o servizo.

2. Se unha vez autoliquidada a taxa, resultara unha cota superior ou inferior as especificadas na presente ordenanza fiscal, procederase, no primeiro caso, a requirir o ingreso da diferenza antes de resolver o expediente, e no segundo, devolucin do exceso.

   
  ARTIGO 11.Desestimento, caducidade e duracin das licenzas.  
 

1. Antes de que sexa ditado o acto administrativo sobre concesin da licenza, ou no seu caso, dentro dos tres meses seguintes presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsbel, os interesados podern desistir expresamente das solicitudes. Dito desistimento xerar a devolucin do 50% das taxas abonadas, sempre que se realizara no prazo de tres meses desde a presentacin da solicitude de licenza urbanstica ou dentro dos tres meses seguintes presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsbel e as obras non se tiveran iniciadas.

2. A caducidade, como un dos xeitos de rematar o procedemento administrativo e tramitada de oficio, non xerar dereitos econmicos a favor dos contribuntes.

3. Todas as licenzas, delcaracins responsables e comunicacins previas tern un prazo mximo para a execucin das obras. Rematado o prazo quedar caducada e sen valor nin efecto ningn a autorizacin obtida, salvo que, anticipadamente, se solicite e obtea, no seu caso, a prrroga regulamentaria. Os dereitos pola concesin da prrroga fxanse no 1% da parte da obra pendente de executar.

   
  ARTIGO 12.Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponden en cada caso, estarase o disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL  
 

As cotas tributarias establecidas na presente ordenanza incrementaranse anualmente segundo o IPC.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza fiscal foi aprobada polo Concello Pleno en sesin realizada o da 29 de setembro de 2011.

A presente modificacin, Pleno de 29 de abril de 2021, entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor at a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios