Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Sada - ORDENANZA FISCAL n 16, REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIN DE POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTCULOS OU ATRACCINS SITUADAS EN TERREO DE USO PUBLICO. INDUSTRIAS DA RA E AMBULANTES E RODASE CINEMATOGRFICO

Publicación provisional : 19-06-2008 BOP N 140 -- Publicación definitiva : 09-08-2008 BOP N 183
Redacción Aplicable desde 23-07-2021

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.Responsables.
 - Artigo 5.Tarifa.
 - Artigo 6.Devengo.
 - Artigo 7.Normas de xestin.
 - Artigo 8.Obrigacin de pago.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, e amparo do disposto nos artigos 58 e 20.3.n) da mesma lei, este Concello establece a taxa por instalacin de postos, barracas, casetas de venda, espectculos, atraccins de recreo, situados en terreos de uso pblico local, as como industrias da ra e ambulantes e rodaxe cinematogrfica, que se rexer pola presente Ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de terreos de uso pblico local mediante a ocupacin cos elementos aludidos no artigo primeiro desta Ordenanza.

2. Non estn suxeitos pago da taxa:

a) Os actos organizados polo Concello de Sada ou patrocinados por este, en virtude dun previo acordo ou resolucin.

b) As utilizacins que sexan consecuencia de intercambios ou convenios con outras institucins, asociacins ou empresas, que se rexern polo respectivo convenio.

   
  Artigo 3.Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, a favor das cales se concederan as licencias ou que se beneficien do aproveitamento, en caso de ter procedido sen a correspondente autorizacin.

Se o aproveitamento se realizara sen obter licenza, considerarase que ten a condicin de suxeito pasivo o titular da empresa que explote a instalacin ou actividade realizada no terreo pblico.

   
  Artigo 4.Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas s que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios as persoas ou entidades s que se refire o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.Tarifa.  
 

1. Tomarase como base para a determinacin do importe da taxa, o tempo de duracin do aproveitamento e os metros cadrados de terreo de uso publico que son obxecto da ocupacin.

2. A conta da taxa regulada nesta Ordenanza ser a fixada nas tarifas seguintes:

Metros cadrados de superficie ocupada.Tarifa m2/da.Tarifa mnima de instalacin por tramo e da.

Ata 49 m2.1,25 /m2/da.30,00.

De 50 a99 m2.1,20 /m2/da.61,25.

De 100 a149 m2.1,15 /m2/da.118,8.

De 150 a299 m2.1,10 /m2/da.171,35.

Mis de 299 m2.0,65 /m2/da.328,90.

   
  Artigo 6.Devengo.  
 

Considrase devengada a taxa, nacendo a obriga de contribur, cando se outorgue a licenza para o correspondente aproveitamento ou cando se inicie este, no caso de facerse sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 7.Normas de xestin.  
 

1. As cantidades esixibles conforme s tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e sern irredutibles polo perodo de tempo autorizado.

2. As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta Ordenanza debern solicitar previamente a correspondente licenza e formular declaracin na que conste a superficie que se pretende ocupar, xustificndoa coa presentacin de documentacin tcnica, a sa situacin no Municipio e os elementos que se van instalar.

3. As autorizacins tern carcter persoal e non podern ser cedidas ou subarrendadas a terceiros. O incumprimento deste mandato dar lugar anulacin da licenza, sen prexuzo das contas que corresponda abonar s interesados.

   
  Artigo 8.Obrigacin de pago.  
 

O pago da taxa realizarase por ingreso directo en calquera das contas municipais abertas nas entidades bancarias de Sada, debendo presentar o correspondente xustificante do ingreso para poder retirar a correspondente licenza. Este ingreso ter carcter de depsito previo, de conformidade co disposto no artigo 26.1.a) texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo ao concederse a licenza correspondente. No caso de non concederse a licenza, se devolver o deposito constitudo. No caso de prorrogarse o aproveitamento despois de transcorrido o perodo de concesin inicial, constituirase un novo depsito previo, na mesma forma que para a autorizacin inicial.

   
  Disposicin final   redacciones
 

Esta Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da 25 de febreiro de 2016, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir desa data, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Suspndese temporalmente a vixencia da Ordenanza fiscal n. 16, reguladora da taxa por ocupacin de terreos de uso pblico con postos, barracas, casetas de venda, espectculos ou atraccins, industrias da ra e ambulantes e rodaxe cinematogrfico, ata o 9 de agosto de 2021.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios