Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA FISCAL N. 29, REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIN DO SERVICIO DE LACERA, RECOLLIDA, E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS E ABANDONADOS NA VA PBLICA E DOS SERVIZOS DERIVADOS DO SEU MANTEMENTO

Publicación provisional : 07-10-2021 BOP N 192 -- Publicación definitiva : 01-12-2021 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 01-12-2021

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e rxime.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.Beneficios fiscais.
 - Artigo 5.Devengo.
 - Artigo 6.Base impoible.
 - Artigo 7.Tarifas.
 - Artigo 8.Normas de xestin.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1.Fundamento e rxime.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co previsto no artigo 20.4 e 57 do Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, o Concello de Arteixo establece a taxa pola prestacin do servizo de lacera, recollida e retirada de animais soltos e abandonados na va pblica e dos servizos derivados do seu mantemento.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa:

A prestacin do servizo de lacera para a recollida de animais perdidos ou abandonados.

A recollida, retirada, transporte e recepcin de animais acompaantes errantes (abandonados, vagabundos ou perdidos) que se atopan no espazo pblico no termo municipal de Arteixo.

A recollida, retirada, transporte e recepcin de animais de compaa que se determinen por resolucin xudicial, actuacin da polica local, ou doutras forzas de seguridade, execucin subsidiaria, incautacin, comiso ou suspensin accesoria, dentro do termo municipal.

Manutencin e custodia de animais de compaa no centro de acollida.

Control veterinario dos animais retirados.

A posta en marcha dun servizo de adopcin para os animais acollidos.

Realizacin de campaas de esterilizacin e marcado de colonias de gatos.

A xestin como desperdicio de cadveres de animais de compaa mortos.

   
  Artigo 3.Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes,as persoas fsicas ou xurdicas que tean a condicin de propietarios ou responsables dos animais sobre os que recaian os servizos sinalados no artigo anterior.

Sern responsables solidarios das obrigas tributarias establecidas nesta ordenanza, as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Sern responsables subsidiarios das obrigas tributarias establecidas nesta ordenanza, as persoas e entidades a que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 4.Beneficios fiscais.  
 

Non se establece beneficio fiscal ningn sobre a acota resultante nin exencin do pagamento.

   
  Artigo 5.Devengo.  
 

A obriga de contribuir nace coa prestacin do servizo, no momento en que o suxeito pasivo solicite a recuperacin do animal ou cando a propia administracin municipal identifique ao propietario do animal extraviado ou abandonado. Neste segundo caso, instruirse dende o departamento de medio ambiente, se procede, o expediente sancionador correspondente.

   
  Artigo 6.Base impoible.  
 

A dbeda tributaria se determinar polo sistema de cota fixa, atendendo diferente natureza dos servizos, de acordo coa clasificacin realizada no artigo seguinte.

   
  Artigo 7.Tarifas.  
 


Recollida de un animal vivo do espazo pblico e transporte a destino.

100,00

Implantacin microchip no centro de acollida.

45,00

Control veterinario e vacinacin a chegada o centro de acollida.

50,00

Estancia, manutencin e custodia de animal no centro de acollida, por da.

3,00 /da

Esterilizacin do animal no centro de acollida.

100,00

Recollida, esterilizacin,marcaxe, control veterinario e devolucin do gato a colonias felinas urbanas.

121,00

Entrega de un cachorro de menos de tres meses de idade para o seu posterior destino.

61,00

Recollida de un animal vivo nas instalacins municipais e destino.

36,00

Recollida de un cadver e xestin do residuo.

50,00


   
  Artigo 8.Normas de xestin.  
 

Se o servizo se presta mediante contrato de prestacin de servizos, a xestin da taxa en periodo voluntario se realizar pola empresa contratista do servizo, e a recadacin ser ingresada en conta de titularidade municipal.

Correspndelle empresa encargada da prestacin do servizo, mediante oficio asinado polo responsable, remitir ao Concello de Arteixo nos cinco primeiros das de cada mes, a relacin de servizos que foron prestados no mes anterior, os datos completos (NIF, nome, apelidos e enderezo) do suxeito pasivo contribunte, e importe da liquidacin segn tarifas.

Para retirar os animais para os que se presten os servizos determinados nas tarifas descritas no prrafo anterior, ser necesario acreditar o pagamento previo da taxa correspondente.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor coa sa publicacin ntegra no Boletin Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificain ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios