Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontedeume - ORDENANZA FISCAL N. 29, REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CHALET ROSA

Publicación provisional : 07-02-2003 BOP N 31 -- Publicación definitiva : 07-02-2003 BOP N 31
Redacción Aplicable desde 11-01-2022

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento legal.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.Responsables.
 - Artigo 5.Estimacin das rendas, tarifas, descontos e exencins.
 - Artigo 6.Base impoible e cota tributaria.
 - Artigo 7.Retribucin e perodo impositivo.
 - Artigo 8.Liquidacin, recadacin e xestin.
 - Artigo 9.Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
 - ANEXO 1
   
  Artigo 1.Fundamento legal.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19, en relacin co artigo 20 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, o Concello de Pontedeume establece a taxa pola prestacin do servicio da escola infantil municipal Chalet Rosa, que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a prestacin do servicio da escola infantil municipal.

   
  Artigo 3.Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas que resulten beneficiadas ou afectadas pola actividade administrativa ou servicio que constite o feito impoible desta taxa.

Tendo en conta que os usuarios do servicio gravado por esta taxa son menores de idade que non teen capacidade de obrar, actuarn no seu nome, cos efectos previstos na Lei xeral tributaria, os seus pais, titores, ou calquera outro representante legal

   
  Artigo 4.Responsables.  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas que son causantes ou colaboran na realizacin dunha infraccin tributaria

   
  Artigo 5.Estimacin das rendas, tarifas, descontos e exencins.  
 

Este baremo reproduce/adptase s contas establecidas no Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o rxime de prezos das escolas infants 0-3 dependentes desta consellera (DOG n. 17, do 25/01/2012), publicado pola Consellera de Traballo e Benestar, na sa redaccin dada polo Decreto 91/2014, do 17 de xullo (DOG n. 140-24/07/2014), os cales actualizaranse cada curso escolar na mesma proporcin que a variacin interanual positiva experimentada polo ndice xeral de prezos de consumo para a Comunidade Autnoma de Galicia (IPC) no mes de xaneiro anterior ao do curso escolar en que se pretenda que produza efectos, mediante resolucin, que se publicar no Diario Oficial de Galicia, do rgano de direccin competente en materia de familia e infancia.

   
  Artigo 6.Base impoible e cota tributaria.  
 

6.1. A base impoible vir determinada pola renda per cpita mensual da unidade familiar, que se computar segundo as seguintes regras:

a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cnxuxes non separados legalmente e:

I. Os/as filloas/as menores, con excepcin dos que, con consentimento dos/as pas/nais, vivan independentes detes/as.

II. Os/as fillos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

III. Os/as fillos /as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de discapacidade superior ao 33 por cento.

A determinacin dos membros da unidade familiar realizarase atendendo situacin existente no 31 de decembro do ano a que se refiran os datos econmicos a que se refiren as seguintes regras.

b) Tomarase o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que ser o resultado da agregacin das rendas do exercicio anterior a aquel en que dea comezo o curso escolar, no cal se pretenda que produza efectos, de cada un dos membros da unidade familiar, calculadas por agregacin da base impoible xeral coa base impoible do aforro, calculadas segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

O importe dos ingresos totais da unidade familiar ser acreditado, mediante a presentacin das copias certificadas pola Administracin tributaria das declaracins do IRPF ou a certificacin de ingresos das persoas que non presentasen as declaracins do IRPF.

c) O importe anterior dividirase polo nmero de membros computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar. Entenderase por familia monoparental a unidade familiar a que se refire a letra a) cando formase parte dela un nico proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa con que mantea unha relacin anloga conxugal e sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contriba economicamente ao seu sustento.

d) A renda per cpita mensual ser o resultado de dividir o importe anterior por doce.

6.2. A cota tributaria calcularase coas seguintes tarifas mximas:

6.2.1. Prezo da atencin educativa.

O prezo pola atencin educativa en xornada completa fxase en 169.26

Segundo a renda per cpita mensual da unidade familiar, referida ao indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM) vixente sobre este prezo apliaranse as reducins que se especifican no apartado 6.2.3.

Os ratios por horario reducido obtense con aplicacins porcentuais.

Todos/as os/as alumnos/as que tean concedida unha praza na escola infantil debern aboar unha matrcula anual dentro dos 10 das hbiles seguintes publicacin da relacin definitiva de admitidos/as e da listaxe de espera no taboleiro do Concello e da Escola infantil municipal.

O importe da matrcula variar en funcin da renda per cpita mensual da unidade familiar; segundo se recolle no cadro resumo de cotas que figura no anexo I. Este prezo ser de 60 /ano nos primeiros seis tramos da tboa (inferior ao 150% do IPREM) e de 90 /ano nos dous ltimos (igual ou superior ao 150% IPREM).

Ningun estar exento do pagamento da matrcula.

6.2.2. Prezo por servizos complementarios.

a) Servizo de comedor.

O prezo por este servizo fxase en 74.05 mensuais.

Segundo a renda per cpita mensual da unidade familiar, sobre este prezo aplicaranse as reducins que se especifican no apartado 6.2.3.

No caso de nenas/nenos que non utilicen habitualmente o servizo de comedor e que, excepcionalmente, desexen utilzalo algn da solto, o prezo ser de 4.23 .

O prezo do comedor por das soltos non estar suxeito a ningunha reducin.

No caso de utilizar o servizo de comedor por das soltos, realizarase o pago deste servizo coa cota do mes seguinte.

b) Horario ampliado.

Con carcter excepcional os/as usuarios/as podern ampliar a sa xornada de atencin educativa mediante a solicitude de horas extraordinarias, sempre que acrediten a sa necesidade.

O prezo mensual de cada hora en que se incremente o horario da atencin educativa adxudicado usuaria ou usuario ser de 21.16 .

O prezo da hora extraordinaria non estar suxeito a ningunha reducin.

6.2.3. Aplicacin dos prezos mensuais segundo os tramos de renda per cpita da unidade familiar:

a) Rendas inferiores ao 30 por cento do IPREM:

Prezo da praza con servizo de comedor: 0 ; sen servizo de comedor: 0 .

b) Rendas comprendidas entre o 30 e inferiores ao 50 por cento do IPREM:

Prezo da praza con servizo de comedor: 17.45 ; sen servizo de comedor: 0 .

c) Rendas comprendidas entre o 50 e inferiores ao 75 por cento do IPREM:

Prezo da praza con servizo de comedor: 52.36 ; sen servizo de comedor: 34.91 .

d) Rendas comprendidas entre o 75 e inferiores ao 100 por ento do IPREM:

Prezo da praza con servizo de comedor: 96.26 ; sen servizo de comedor: 69.81 .

e) Rendas compredidas entre o 100 e inferiores ao 125 por cento do IPREM:

Prezo da praza con servizo de comedor: 149.15 ; sen servizo de comedor: 112.13 .

f) Rendas comprendidas entre o 125 e inferiores ao 150 por cento do IPREM:

Prezo da praza con servizo de comedor: 186.18 ; sen servizo de comedor: 133.29 .

g) Rendas comprendidas entre o 150 e o 200 por cento do IPREM:

Prezo da praza con servizo de comedor: 210.52 ; sen servizo de comedor: 147.05 .

h) Rendas superiores ao 200 por cento do IPREM:

Prezo da praza con servizo de comedor: 243.31 ; sen servizo de comedor: 169.26 .

6.2.4. Descontos.

A) Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar o disposto no apartado anterior, aplicaranse os seguintes descontos que non son acumulables entre s:

a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas, desconto dun 20 por cento.

b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20 por cento.

c) Cando asistan ao mesmo centro varios irmns, o segundo e sucesivos tern un desconto dun 20 por cento.

Entenderase por familia numerosa aquela que rena as condicins que determina a Lei 40/2003, do 18 de novembro, de proteccin s familias numerosas.

Para a aplicacin dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no momento de presentacin da solicitude de praza na escola infantil 0-3, que debern ser previamente xustificadas documentalmente de non coincidir coas circunstancias na data da devindicacin da declaracin do IRPF.

B) Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fra de prazo, traslado de residencia, etc.), o/a neno/a ingrese no centro con posterioridade ao da 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes ter un desconto do 50 por cento.

C) Bonificacin do 100% da cota de atencin educativa para segundos fillos/as e sucesivos da unidade familiar.

Aos efectos de aplicacin desta bonificacin, entenderanse includos no concepto de unidade familiar os fillos/as maiores de 18 anos que convivan no domicilio familiar.

6.2.5. Exencins de pagamento.

A) As familias cunha renda per cpita igual ou inferior a 7.500 anuais gozarn da exencin total da cota a partir da segunda filla ou fillo que acuda mesma escola infantil.

B) As familias acolledoras de menores con medidas administrativas de tutela ou garda gozarn, as mesmo, da exencin total da cota.

6.2.6. Supensin temporal da cota.

Os suxeitos obrigados aos que fai referencia o artigo 3 non tern a obriga de aboar a cota correspondente atencin educativa e ao servizo de comedor durante os seguintes perodos:

A) Durante o mes de vacacins da/do nena/neno

B) Cando o centro permaneza pechado por un perodo superior a quince das naturais.

Nestes dous casos, a suspensin realizarase de oficio.

C) Falta temporal de asistencia escola infantil por motivos de sade debidamente xustificados durante un perodo superior a 45 das continuados: deber solicitarse expresamente e acreditar documentalmente as circunstancias que a motivan.

   
  Artigo 7.Retribucin e perodo impositivo.  
 

A taxa retribuirase cando se inicie a prestacin do servicio. O perodo impositivo coincide co ano natural, rateado por meses

   
  Artigo 8.Liquidacin, recadacin e xestin.  
 

8.1. A liquidacin da cota tributaria practicarase por meses naturais e debern aboala os interesados nos dez primeiros das de cada mes, na entidade ou entidades financeiras que indique o Concello ou, no seu caso, o concesionario do servicio. En calquera momento o suxeito pasivo ter a posibilidade de domicilia-los recibos.

8.2. Non se aboar a tarifa que corresponda mes de vacacins do neno. Se por calquera motivo o centro permanecese pechado durante un nmero superior a quince das consecutivos, non se aboar a tarifa que corresponda a este perodo.

8.3. A non asistencia do usuario centro durante un perodo determinado non supn reduccin ningunha, nin extincin da tarifa, mentres non se formalice a baixa correspondente.

Con carcter excepcional, poder eximirse do pagamento da cota da atencin educativa e do comedor a aquelas/aqueles usuarias/os que por motivos de sade non poidan asistir ao centro durante un perodo superior a 45 das continuados.

Cando, por causa debidamente xustificada, o neno/a deixe de asistir temporalmente centro, o suxeito obrigado estar exento de aboa-la cota mensual do comedor dende o primeiro da do segundo mes natural seguinte da data de ausencia centro. A suspensin da cota durar ata o da primeiro do mes natural en que tea lugar a reincorporacin do neno/a centro. Non obstante, se a reincorporacin se produce con posterioridade da 15 do mes, a cota correspondente dito mes reducirase nun 50 por cento.

Estas mesmas condicins de duracin da suspensin da cota do comedor e reincorporacin, aplicaranse no caso especificado no pargrafo anterior a este con respecto cota mensual pola atencin educativa.

A solicitude de suspensin da cota, xunto coa acreditacin documental da circunstancia que a motiva, deber presentarse ante o seor alcalde, que resolver sobre a procedencia da suspensin.

Nos casos de suspensin temporal da cota, o pagamento correspondente mes de reincorporacin realizarase no prazo de dez das seguintes da data de reincorporacin. As mesmo, nos casos en que se acorde a non procedencia da suspensin solicitada, o suxeito obrigado deber ingresa-las cotas atrasadas no prazo de dez das seguintes da notificacin da resolucin denegatoria.

8.4. A falta de pago de das mensualidades consecutivas ou tres alternas, sen perxuzo da sa esixencia pola va de apremio, orixinar a perda do dereito praza.

8.5. Revisin da tarifa: durante o curso escolar poderase proceder revisin da tarifa fixada inicialmente, sempre que se produzan e xustifiquen variacins nas circunstancias familiares. Neste senso, a persoa beneficiaria queda obrigada a comunicar calquera variacin que se produza ao respecto, e dende a Administracin poderase citalo en calquera momento para proceder revisin da tarifa que ven aboando.

   
  Artigo 9.Infraccins e sancins.  
 

En materia de infraccins e sancins estarase disposto na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  Disposicin final  
 

Esta ordenanza fiscal, unha vez aprobada polo pleno do Concello de Pontedeume, entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXO 1  
 

CONTRIBUCINS MENSUAIS POR HORAS DE USO, HORAS COMPLEMENTARIAS, COMEDOR E MATRCULA ANUAL, CURSO 2021-2022

Renta per cpita/mes

Xornada

completa

(8 horas)

Xornada de ma

(6 horas)

Xornada de tarde

(6 horas)

Xornada de tarde

(4 horas)

Horario ampliado

(por hora, sen reducins)

Matrcula/ano

Comedor

(4.23 da solto, sen reducins)

Inferior ao 30% do IPREM

0 .169.46

0

0

0

0

21.16

60

0

Entre o 30% e inferior ao 50% do IPREM

169.47.282.44

0

0

0

0

21.16

60

17.45

Entre o 50% e inferior ao 75% do IPREM

282.45 423.67

34.91

26.18

26.18

17.45

21.16

60

17.45

Entre o 75% e inferior ao 100% do IPREM

423.68 564.89

69.81

52.35

52.35

34.90

21.16

60

26.45

Entre o 100% e inferior ao 125% do IPREM

564.90 706.12

112.13

84.09

84.09

56.06

21.16

60

37.02

Entre o 125% e inferior ao 150% do IPREM

706.13 847.34

133.29

99.96

99.96

66.64

21.16

60

52.89

Entre o 150% e inferior ao 200% do IPREM

847.35 1129.80

147.05

110.28

110.28

73.52

21.16

90

63.47

Superiores ao 200% do IPREM

+ DE 1129.80

169.26

126.94

126.94

84.63

21.16

90

74.05

DESCONTOS DA COTA

(Non acumulables entre s)

EXENCINS DA COTA

SUSPENSINS TEMPORAIS DA COTA

Situacin

Perodo de suspensin

Familia numerosa

20%

Familias con renda per cpita igual ou inferior a 7500 anuais (a partir da/do segunda/o filla/o) que acuda mesma escola

Vacacins da nena/do neno

O mes de vacacins anual

Familia monoparental

20%

Familias acolledoras de menores en situacin de garda ou tutela

Escola pechada por mis de 15 das naturais

Os das que a escola est pechada despois dos 15 das.

Mis dunha/dun irm/irmn na escola infantil (a partir da/do 2./2.

20%

Segundas/os fillas/os da unidade familiar:

Bonificacin do 100% da cota da atencin educativa

Falta de mis de 45 das continuados por motivos de sade : suspensin da cotas de atencin educativa e de comedor

A partir do primeiro da do mes natural seguinte data da ausencia. Duracin da suspensin ata o primeiro da do mes natural no que tea lugar a reincorporacin. Reincorporacins a partir do da 15 do mes, 50% da cota.

Ingreso despois do da 15 do mes

50% da cota

 

Falta de asistencia por outras causas debidamente xustificadas: suspensin da cota de comedor

A partir do primeiro da do mes natural seguinte data da ausencia. Duracin da suspensin ata o primeiro da do mes natural no que tea lugar a reincorporacin. Reincorporacins a partir do da 15 do mes, 50% da cota.

Segundas/os fillas/os da unidade familiar

Bonificacin do 100% da cota da atencin educativa

 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios