Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS.

Publicación provisional : 11-12-2020 BOP N 212 -- Publicación definitiva : 17-02-2021 BOP N 31
Redacción Aplicable desde 11-01-2022

Redacciones Redacciones
 - ANTECEDENTES
 - ARTIGO 1..FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2..FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3..EXENCINS.
 - ARTIGO 4..SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 5..BONIFICACINS.
 - ARTIGO 6..BASE IMPOIBLE, COTA E XERACIN DA TAXA
 - ARTIGO 7..NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 8..INSPECCIN E RECADACIN.
 - ARTIGO 9..INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXOS
   
  ANTECEDENTES  
 

A ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre construcin, instalacins e obras en vigor, foi aprobada polo Pleno do Concello de Valdovio en sesin ordinaria celebrada o 03 de decembro de 2020, e publicada no BOP (n. 31) da Corua, de data 17 de febreiro de 2021.

Na devandita ordenanza indcase que a base impoible da liquidacin provisional igual ao importe do orzamento execucin material do proxecto (OEM), sempre que o devandito proxecto se visase polo colexio correspondente. A aprobacin da lei 25/2009, do 22 de decembro (Lei mnibus), na cal se suprimiron os mdulos orientativos colexiais para o clculo do PEM do proxecto, unido a entrada en vigor do Real Decreto 100/2010, do 5 de agosto, sobre visado colexial obrigatorio, veu a influr directamente na aplicacin da ordenanza, ao suprimir o visado colexial obrigatorio do Proxecto Bsico, documento co cal se solicita a licenza municipal de obras, deixando a criterio do tcnico redactor do proxecto a fixacin do PEM.

Faise necesario, polo tanto, unha actualizacin da forma na que se debe calcular a base impoible sobre a que aplicar o imposto.

Por conseguinte, e ao abeiro do establecido no artigo 15.2 e 16.2, en relacin co artigo 59.2 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, e facendo uso das sas facultades, o Concello de Valdovio aproba a Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre construcin, instalacins e obras nos seguintes termos:

   
  ARTIGO 1..FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

De conformidade co disposto no artigo 59.2, pargrafo segundo do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, establcese o imposto sobre construcins, instalacins e obras, que se regular pola presente ordenanza.

   
  ARTIGO 2..FEITO IMPOIBLE.  
 

1. Constite o feito impoible do imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a presentacin dunha comunicacin previa ou declaracin responsable, ou no seu caso a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, presentrase ou non dita comunicacin ou declaracin ou obtivrase ou non a dita licenza, sempre que a sa presentacin ou expedicin lle corresponda a este Concello.

2. As construcins, instalacins ou obras s que se refire o apartado anterior sern as seguintes:

a) Obras de construcin de edificacins e instalacins de toda clase, de nova planta.

b) Obras de ampliacin, rehabilitacin ou reforma de edificacins e instalacins existentes.

c) Obras de derribo e demolicin de construcins, totais o parciais.

d) Calquera outra construcin, instalacin ou obra que requira a presentacin dunha comunicacin previa ou declaracin responsable, ou no seu caso licenza de obra ou urbanstica de acordo coa normativa vixente.

   
  ARTIGO 3..EXENCINS.  
 

Est exenta do pago do imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexa dono o estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais que, estando suxeitas o mesmo, vaian ser directamente destinadas estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamentos de poboacin e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto si se trata de obras de investimento novo coma de conservacin.

   
  ARTIGO 4..SUXEITOS PASIVOS.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas ou entidades do artigo 35.4 da Lei 58/03, do 17 de decembro, Xeral tributaria, que sexan donos da construcin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

s efectos previstos no pargrafo anterior ter a consideracin de dono da construcin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a sa realizacin.

2. No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quenes soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construcins, instalacins ou obras.

   
  ARTIGO 5..BONIFICACINS.  
 

1. En virtude das atribucins conferidas polo artigo 103.2 TRLRFL, establcense as seguintes bonificacins:

a) Establcese unha bonificacin do 75% a favor das construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese, utilidade municipal ou emerxencia local, por concorrer circunstancias ambientais, sociais, culturais, histrico artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. A dita declaracin corresponder Pleno da Corporacin e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, polo voto favorable da maiora simple dos seus membros.

b) Establcese unha bonificacin do 25% a favor das construcins, instalacins ou obras vinculadas s plans de fomento de investimentos privados en infraestruturas.

c) Establcese unha bonificacin do 50% a favor das construcins, instalacins ou obras referentes s vivendas de proteccin oficial. Para o goce desta bonificacin, o suxeito pasivo deber achegar, no momento previo retirada da licenza, a cdula de cualificacin provisional como VPO emitida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.

d) Establcese unha bonificacin do 90% a favor das construcins, instalacins e obras de acondicionamento e adaptacin necesarias para o acceso e habitabilidade das persoas discapacitadas.

I.Requisitos para as obras.

Entenderanse como construcins, instalacins e obras necesarias para o acceso e habitabilidade dos discapacitados as destinadas a:

Reforma interior da vivenda para a adecuacin discapacidade de calquera persoa que resida ou vaia residir habitualmente na mesma;

Modificacin de elementos comns do edificio que sexan paso necesario entre a vivenda do discapacitado e a va pblica, tales como escaleiras, ascensores, corredores, portais ou calquera outro elemento arquitectnico;

A aplicacin de dispositivos electrnicos que sirvan para superar barreiras de comunicacin sensorial ou de promocin da seguridade de calquera discapacitado que resida habitualmente nunha vivenda do edificio.

Non se entenderan como construcins, instalacins e obras necesarias para o acceso e habitabilidade dos discapacitados as que, calquera que sexa o seu destino, se realicen en inmobles que por prescricin normativa deban estar adaptados ou deban adaptarse obrigatoriamente.

Unicamente computaranse para o clculo da cota con dereito a bonificacin as partidas correspondentes. Para iso ser necesario que o orzamento se presente desglosado na parte que corresponda a obras que favorezan devanditas condicins.

II.Requisitos para as persoas.

No inmoble no que se van a realizar as obras bonificadas deber estar empadroada, e formando parte da unidade de convivencia, a persoa con discapacidade fsica ou sensorial a longo prazo. A estes efectos o empadroamento no inmoble deber manterse, alomenos, desde a data de finalizacin das obras ata o remate do prazo para realizar a comprobacin e/ou inspeccin fiscal correspondente.

Entenderase que teen a condicin de discapacitados as persoas cun grado de minusvala igual ou superior ao 33 por cento. O grado de minusvala deber acreditarse mediante certificado do rgano competente da Xunta de Galicia.

A valoracin de que as obras teen como destino ou finalidade favorecer as condicins de acceso de habitabilidade do discapacitado, e que as construcins, instalacins e obras necesarias non afectan a inmobles que por prescricin normativa deban estar adaptados ou deban adaptarse obrigatoriamente, ser realizada polos servizos tcnicos do Concello.

2. As porcentaxes das ditas bonificacins non podern ser acumulativas, aplicndose no seu caso, a mis beneficiosa para o suxeito pasivo.

3. A bonificacin deber solicitarse sempre antes do inicio das construcins, instalacins ou obras, no impreso facilitado efecto pola administracin municipal.

4. A solicitude de bonificacin deber achega-la documentacin requirida polo departamento xestor do imposto, as como declaracin expresa da obriga de comunicar o inicio e o final das obras, e de mantemento das condicins de uso ou destino autorizado.

5. No caso de non realizarse as obras que integran o aspecto obxectivo da bonificacin, deber abonarse a parte do imposto que se deixase de ingresar como consecuencia da bonificacin practicada e os intereses percibidos. A tal fin, a administracin municipal, poder comprobar a adecuacin das obras efectuadas coa actuacin da construcin bonificada, as como realizar cantas actuacins de polica considere oportunas para acreditar o aproveitamento do beneficio.

   
  ARTIGO 6..BASE IMPOIBLE, COTA E XERACIN DA TAXA  
 

1. A base impoible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, e entndese por tal, a estes efectos, o custo de execucin material daquela, incluido o orzamento de control de calidade e de xestin de residuos.

Non forman parte da base impoible, o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construcin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custe de execucin material.

2. A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

3. O tipo de gravame ser do 2,3%.

4. O imposto xrase no momento de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, anda cando non se presentase unha comunicacin previa ou declaracin responsable, ou no seu caso non se obtivese a correspondente licenza.

Para os efectos deste imposto, considranse iniciadas as construcins, instalacins ou obras, salvo proba en contrario:

a) No suposto de precisar licenza urbanstica, cando fora concedida.

b) No suposto de precisar a presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, a data do seu rexistro de entrada.

5. Producirase o pagamento do imposto anda que a concesin da licenza vea imposta polas normas que regulan o silencio administrativo positivo.

   
  ARTIGO 7..NORMAS DE XESTIN.  
 

1. No momento de concederse a preceptiva licenza ou de executarse a actividade municipal de verificacin da execucin das obras sometidas ao rxime de comunicacin previa ou declaracin responsable; ou cando non tndose solicitada, concedida ou denegada dita licenza, ou non se presentase unha comunicacin previa ou declaracin responsable, se tivese iniciado a construcin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional conforme a esta ordenanza por parte dos servizos tcnicos municipais.

2. A base impoible da liquidacin provisional ser o custo de execucin material da construcin, instalacin ou obra, e en ningn caso poder ser inferior orzamento de referencia que resulte de aplicar o clculo que figura no anexo 1 da presente ordenanza no caso de obras maiores; e no anexo 2, no caso de obras menores.

Para todos aqueles casos non recollidos nos anexos, hase de ter en conta a base impoible que se calcular mediante a aplicacin dos ndices publicados polo Instituto Tecnolxico de Galicia a travs das Bases de Datos de Construcin de Galicia, con revisin anual.

3. Este imposto est suxeito a liquidacin por parte desta Administracin que ser posterior concesin da licenza, esta non ser outorgada ata que a valoracin sexa aprobada polos tcnicos municipais, para o cal ser necesario presentar xunto coa solicitude a folla de valoracin cuberta.

4. Unha vez finalizada a construcin, instalacin ou obra e tendo en conta o custo real e efectivo da mesma, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado n. 1, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

5. Cando se modifique o proxecto de construcins, instalacins e obras e houbese incremento de orzamento, unha vez aceptada a modificacin polo Concello, os suxeitos pasivos debern presentar e aboar, no seu caso, autoliquidacin complementaria pola diferenza entre o orzamento inicial e o declarado, con independencia de que dera lugar a un novo expediente urbanstico.

6. Para aquelas construcins, instalacins e obras que non conten con licenza [sen prexuzo das sancins que procedan] trala valoracin do construdo tendo en conta os anexos aplicables a esta ordenanza, procederase liquidacin e esixencia deste imposto.

7. No caso de legalizacins de obras sen licenza, ou comunicacin previa ou declaracin responsable, trala valoracin do construdo tendo en conta os anexos aplicables a esta ordenanza, procederase liquidacin e esixencia deste imposto.

8. No caso de que non se executen as contraccins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado nos seguintes supostos:

a) unha vez que formule renuncia expresa licenza ou exista declaracin de caducidade.

b) unha vez que formule renuncia expresa declaracin responsable ou comunicacin previa, sempre que se realice no prazo de tres meses dende a sa presentacin.

   
  ARTIGO 8..INSPECCIN E RECADACIN.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  ARTIGO 9..INFRACCINS E SANCINS.  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias as como determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

A partir da entrada en vigor da presente ordenanza queda derrogada a anterior ordenanza reguladora do Imposto sobre construcins, instalacins e obras.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza, que consta de nove artigos, e foi aprobada polo Pleno na sesin realizada o 4 de novembro de 2021, entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia (BOP), e permanecer en vigor ata que non se acorde a sa derrogacin ou modificacin.

   
  ANEXOS  
 

 

16023.png

16043.png

16063.png

16082.png

16100.png

16127.png

 

.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios