Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - Ordenanza fiscal n 4, reguladora do imposto sobre construccins, instalacions e obras

ver en Gallego
Publicación provisional : 27-12-2004 BOP N 296 -- Publicación definitiva : 27-12-2004 BOP N 296
Redacción Aplicable desde 31-01-2022

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e rxime.
 - Artigo 2. Feito imponible.
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4. Exencins.
 - Artigo 5. Base imponible.
 - Artigo 6. Cota tributaria integra e lquida
 - Artigo 7. Bonificacins
 - Artigo 8. Retribucin
 - Artigo 9. Normas de xestin
 - Artigo 10. Infraccins e sancins
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXOS
   
  Artigo 1. Fundamento e rxime.  
 

1. No uso das facultades conferidas pola Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do rxime local, e de acordo co previsto no artigo 59.2 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece o Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras.

2. Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100 a 103 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, polas disposicins que a desenvolvan e polo disposto na presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2. Feito imponible.  
 

1. Constite o feito impoible deste imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, tase obtido ou non a mesma, sempre que a sa expedicin competa a este Concello.

2. Son actos suxeitos a previa licencia, sen prexuzo das demais autorizacins que poidan esixirse segundo a lexislacin que sexa aplicable caso concreto, e constitutivos do feito impoible deste imposto:

a) Obras de construccin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.

b) Obras de ampliacin de edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

c) Obras de modificacin ou reforma que afecten estructura dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

d) Obras de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

e) Obras que modifiquen a disposicin interior dos edificios.

f) Obras e usos que se tean que realizar con carcter provisional no caso en que estean xustificadas, que debern derrubarse cando o acorde o Concello, sen dereito a indemnizacin.

g) Movementos de terra, tales coma desmontes, explanacins, escavacins e terraplns, obras de instalacins de servicios pblicos e, en xeral, as relacionadas coa urbanizacin, excepto que estes actos fosen detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin definitivamente aprobado ou de edificacin que dispoa de licencia outorgada.

h) A demolicin das construccins, ags nos casos declarados de runa inminente.

i) As instalacins subterrneas adicadas a estacionamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servicios pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.

j) As obras de construccin de infraestructura civil, ags que estes actos fosen detallados e programados coma obras a executar nun plan especial ou nun instrumento de ordenacin territorial, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

k) As construccins nas zonas de dominio pblico, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

l) A instalacin ou radicacin de casas prefabricadas e instalacins similares, provisionais ou permanentes, ags que se efecten dentro de campamentos legalmente autorizados e nas zonas expresamente previstas para a dita finalidade.

m) A instalacin de invernadoiros.

n) A colocacin de carteis e paneis de propaganda visibles desde a va pblica, sempre que non estean en locais pechados.

o) Os cerramentos e valados de predios.

p) As obras de apertura de camios e accesos a parcelas en solo rstico, ags as autorizadas polo organismo competente en materia agraria e/ou forestal.

q) Aliacins e rasantes.

r) Obras de fontanera e sumidoiros.

s) Instalacin de elementos permanentes, tales coma postes, torretas, etc..., de telefona mbil, transmisins e similares, sobre inmobles.

t) Obras nos cemiterios.

u) Calquera outra construccin, instalacin ou obra que requira licencia urbanstica segundo o previsto na lexislacin vixente sobre o solo.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, propietarios dos inmobles sobre os que se fagan as construccins, instalacins ou obras, sempre que sexan os donos das obras. Noutro caso, considerarase contribunte que ostente a condicin de dono da obra.

2. Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte os que soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins e obras, se non fosen os propios contribuntes.

   
  Artigo 4. Exencins.  
 

Est exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra das que sexa dono o Estado, a Comunidade Autnoma de Galicia, a Provincia de A Corua, sempre que estean directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e de augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos dependentes dos mesmos, tanto se trate de obras de investimento coma de conservacin.

   
  Artigo 5. Base imponible.  
 

1.Abase impoible do imposto est constituda polo coste real e efectivo da construccin, instalacin u obra e se entende por tal, a estes efectos, o coste de execucin material de aquela.

Non forman parte da base impoible o Imposto sobre o Valor Aadido e demis impostos anlogos propios de rexmenes especiales, as tasas, precios pblicos, e demis prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construccin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o coste de execucin material.

2. Para o clculo da base impoible a determinar na autoliquidacin, non se ter en conta o presuposto presentado polos interesados, senn que ser determinada polo Departamento de Urbanismo tomando como referencia o Anexo I desta Ordenanza (Manual de Estimacin Simplificada dos Presupostos de Execucin Material da edificacin aprobado pola Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia na sesin 13/2000 de 15 de decembro, para obras de nova planta, reforma, rehabilitacin ou grande reparacin, e o Anexo II (Base de Datos da Construccin de Galicia aprobada polo Instituto Tecnolxico de Galicia) para as restantes construccins, instalacins ou obras.

3. Anualmente actualizarse de xeito automtico o mdulo base de valoracin contido no Anexo I desta Ordenanza, segundo sexa aprobado pola Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. O mesmo resultar de aplicacin s mdulos de valoracin das obras menores contido no Anexo II (aprobacin do Instituto Tecnolxico de Galicia).

   
  Artigo 6. Cota tributaria integra e lquida  
 

1. A cota tributaria ntegra vir determinada pola aplicacin do tipo de gravame sobre a base impoible. O tipo de gravame queda fixado no 3,1 por cento.

2. A cota tributaria lquida ser o resultado de practicar, no seu caso, sobre da cota tributaria ntegra, a bonificacin prevista no artigo seguinte, que reducir a sa conta na porcentaxe a que haxa dereito.

   
  Artigo 7. Bonificacins  
 

Apartado 1.Establcense as bonificacins establecidas no seguinte cadro:

A) Construccins, instalacins ou obras declarables de especial inters ou utilidade municipal

Porcentaxe de bonificacin

a) Construccins, instalacins e obras declaradas de especial inters ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, que xustifiquen tal declaracin

95%

b) Edificios histrico-artsticos catalogados como tales no Plano xeral de ordenacin urbana

70%

Apartado 2.As bonificacins establecidas no apartado A) do nmero anterior sern de natureza regrada e tern carcter rogado, debendo ser solicitadas expresamente polo suxeito pasivo ante este Concello, e rexistrala segundo o desposto no artigo 16 da Lei 39/2015. Esta solicitude presentarse no momento de achegar a documentacin necesaria para a obtencin da correspondente licencia, e en calquer caso, antes da concesin da mencionada licencia. Deber achegar tamn a pertinencia da declaracin de especial inters ou utilidade municipal, aportando mermoria e orzamento desglosado das construccins, instalacins e obras para as que se solicita a declaracin do seu especial inters ou utilidade municipal e xustificantes de estar corrente no pago de tributos coa facenda estatal, autonmica e local e coa seguridade social. Dita declaracin deber ser apreciada polo Pleno da Corporacin, polo voto da maiora simple dos seus membros.

Se declara de especial inters ou utilidade municipal, aos efectos do disfrute da bonificacin a que se refire o prrafo anterior, a ttulo enunciativo non exhaustivo ou exclusivo, as construccin, instalacins ou obras que se detallan a continuacin:

-Construccin, obra ou instalacin de invernaderos, cando conleve algn tipo de estructura portante: bonificacin do 95%.

Apartado 3.

1.- Dacordo co previsto no artigo 103.2. a) do TRLRHL, establcese unha bonificacin a favor das construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento de emprego que xustifiquen tal declaracin a xuzo do Pleno da Corporacin por voto da maiora simple dos seus membros, previa solicitude do interesado.

2.- A bonificacin por fomento de emprego ser de carcter rogado, debendo presentar o suxeito pasivo a correspondente solicitude, e rexistrala segundo o disposto no artigo 16 da Lei 39/2015. Esta solicitude presentarse no momento de achegar a documentacin necesaria para a obtencin da correpondente licencia, e en calquer caso, antes da concesin da mencionada licencia.

Concorren circunstancias de fomento de emprego cando a realizacin das construcins, instalacins ou obras dan lugar a implantacin dunha nova actividade econmica ou a nova construcin ou ampliacin das instalacins, e impliquen creacin de emprego. O resultado da construcin, instalacin ou obra constituir o centro de traballo no que se adoptan as medidas de fomento do emprego. O Pleno declarar, se procede, o especial interese ou utilidade municipal en base memoria presentada polo solicitante e ao informe do departamento municipal con competencias en materia de Emprego, e conceder o beneficio fiscal, fixando a porcentaxe a aplicar e condicionado comprobacin posterior do cumprimento dos requisitos esixidos.

3. O solicitante, que en todo caso debe ser o dono da obra ou o titular da actividade econmica, debe presentar xunto coa solicitude:

- Xustificante de estar ao corrente no pago coa facenda estatal, autonmica, e nas cotas correspondentes Seguridade Social.

- Memoria xustificativa sobre a actividade econmica de nova creacin ou de ampliacin de instalacins, na que conste nmero de novos postos de traballo creados, categora profesional, modalidade e duracin da contratacin.

- Declaracin responsable do cumprimento dos 3 requisitos que se describen a continuacin:

1) Creacin de novos postos de traballo por parte do promotor ou titular do establecemento mercantil das obras, que deben ser cubertos por persoas que non tivesen unha relacin laboral dependente co promotor ou titulado do establecemento mercantil nos ltimos 12 meses anteriores data de contratacin, nin con calquer outra empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial, segundo definicin dada polo artigo 42 do Cdigo de Comercio. As persoas contratadas podern proceder do alumnado participante na modalidade de formacin profesional dual que nos ltimos doce meses anteriores data de contratacin tivese algunha vinculacin ca empresa, ben como bolseiro ou mediante un contrato de formacin e aprendizaxe.

2) As contratacins debern ser indefinidas e a xornada completa.

3) Que, ao menos 1/3 dos novos contratos sexa con traballadores en situacin de desemprego inscritos no SPEG e empadroados en Arteixo. Cando resulte un nmero de contratos non enteiro, redondearse ao enteiro superior.

Acreditado o cumprimento destes requisitos, a porcentaxe de bonificacin determinarse en funcin do nmero de novos postos de traballo creados , dacordo co seguinte cadro:

NPOSTOS DE TRABALLO DE NOVA CREACION

%BONIFICACION

DE 1 A 10

50%

DE 11 A 20

75%

DE 21 A 35

80%

DE 36 A 50

85%

MIS DE 50

95%

4.- Aos efectos deste beneficio fiscal:

a.- Considranse actividades econmicas obxecto desta bonificacin, as actividades industriais ou comerciais previstas nas correspondentes Seccins do IAE.

b.- Entndese que se implanta unhanova actividade econmicacando se procede a ordenacin por conta propia de medios de producin e/ou recursos humanos, sendo a sa finalidade a de intervir na producin ou distribucin de bens ou servizos. Non se considera nova actividade econmica cando se exercera anteriormente baixo outra titularidade. A actividade exerceuse anteriormente baixo outra titularidade, entre outros, nos supostos de fusin, escisin ou aportacin de ramas de actividade, as coma nos casos de constitucin de sociedades para o desenvolvemento de actividades exercidas a ttulo individual por un ou varios socios que ostenten o control das mesmas.

Tampouco se considerarn supostos de nova actividade econmica: .

1 Cando a alta corresponda a unha transformacin da forma xurdica da titularidade da actividade. .

2 Cando a alta responda a un cambio de epgrafe por imperativo legal ou para subsanar unha errnea cualificacin anterior.

.3 Cando a alta se refira a un novo local dunha actividade que previamente se desenvolva polo mesmo titular. .

4 Cando a alta estivera precedida dunha baixa de actividade e suxeito pasivo, nun perodo de 5 anos.

c.- Entndese que hai unhanova construcin ou ampliacin de instalacinscando conste a autorizacin municipal que proceda para a sa realizacin.

d.-Entndese que existe creacin de emprego cando se constate un incremento de persoal como consecuencia do inicio da actividade ou da ampliacin das instalacins. En sentido contrario, non existe creacin de emprego cando non hai incremento neto de persoal no conxunto dos centros de traballo radicados no municipio de Arteixo

5.- Comprobacin posterior do cumprimento dos requisitos: O Concello deber comprobar, no exercicio seguinte ao inicio da actividade e, en todo caso, antes do perodo de prescricin do dereito a liquidar, o cumprimento efectivo das condicins de goce do beneficio e, de ser o caso, regularizar a situacin tributaria.

Para a correcta comprobacin do cumprimento dos requisitos o interesado deber achegar a seguinte documentacin

.- Certificados de estar ao corrente coa Facenda estatal, autonmica e coa Seguridade Social.

.- Identificacin da comunicacin previa de inicio de actividade ou solicitude do ttulo habilitante para o exercicio da mesma no Concello de Arteixo.

.- Informe de vida laboral das contas de cotizacin dende o inicio ou ampliacin da actividade.

.- Relacin dos traballadores contratados con expresin do seu nome e apelidos, NIF, n de afiliacin seguridade social, data de inicio, modalidade e duracin do seu contrato.

.- Relacins nominais de traballadores RNT- e recibos de liquidacin das cotizacins RLC-

.- Copia dos contratos de traballo dos empregos contratados.

.- No seu caso, TA2 de baixa dos traballadores indefinidos contratados que causaron baixa por dimisin, morte, xubilacin, incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou por resolucin durante o periodo de proba.

.- Certificacin de perodos de inscricin da oficina do Servizo Galego de Colocacin no que estivera inscrita

- Informe de vida laboral relativo os doce meses anteriores data da contratacin

6. En todo caso, a bonificacin concederse baixo condicin resolutoria, de maneira que de non presentarse a xustificacin de cumprimento dos requisitos,quedar sen efecto a bonificacin que se conceda, procedendo regularizacin tributaria.

7.-As construcins, instalacins ou obras que se inicien sen terse concedido a licenza municipal sempre e cando sexa preceptiva-, ou presentado a declaracin responsable ou comunicacin previa, no seu caso, non podern acollerse aos beneficios fiscais previstos neste artigo.

Apartado 4. O importe conxunto de todas as bonificacins non poder superar o 95% da cota ntegra do imposto.

   
  Artigo 8. Retribucin  
 

O imposto retribuirase no momento de comenza-la construccin, instalacin ou obra, anda que non se obtivera a correspondente licencia.

   
  Artigo 9. Normas de xestin  
 

1. O imposto esixirase en rxime de autoliquidacin, estando obrigados os suxeitos pasivos a practicar dita autoliquidacin no impreso habilitado efecto pola Administracin municipal, e a abonala, en calquera entidade colaboradora autorizada, previamente retirada da licencia concedida e, en todo caso, dentro do prazo mximo dun mes contado a partir do momento en que se inicie a construccin, instalacin ou obra, incluso cando non se tivera solicitado, concedido ou denegado anda dita licencia, sen que o pago realizado conleve ningn tipo de presuncin ou acto declarativo de dereitos a favor de aqueles.

2. O pago da autoliquidacin presentada ter carcter provisional e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematada a construccin, instalacin ou obra. vista da documentacin aportada ou de calquera outra relativa a estas construccins, instalacins ou obras e das efectivamente realizadas as coma do custo real e efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible estimada anteriormente, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, segundo proceda, a cantidade que resulte, sen prexuzo da imposicin das sancins que sexan aplicables, de acordo co establecido na normativa reguladora respecto.

3. Cando se modifique o proxecto da construccin, instalacin ou obra e tivera un incremento no orzamento, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria pola diferencia entre o orzamento inicial e o modificado, segundo os Anexo I ou II desta Ordenanza, con suxeicin s prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

4. Cando os suxeitos pasivos non tiveran abonado a correspondente autoliquidacin polo imposto, nos prazos anteriormente sinalados, ou se tivera presentado e abonado aquela por cantidade inferior cota que resulte do orzamento aportado, a Administracin municipal poder practicar e notificar unha liquidacin provisional pola cantidade que proceda e incoar o correspondente procedemento sancionador.

   
  Artigo 10. Infraccins e sancins  
 

En materia de infraccins e de sancins, ser aplicabel, segundo dispn o artigo 11 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, a regulacin contida nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria e polas disposicins que as desenvolvan.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza Fiscal foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 30 de novembro de 1989.

Foi modificada posteriormente segundo acordos plenarios de data 22 de outubro de 1991, 22 de agosto de 1996, 26 de setembro de 2002, 28 de outubro de 2004 e 28 de setembro de 2006 e 4 de setembro de 2008, e28 de maio de 2009 e 9 de abril de 2019.

A presente modificacin, Pleno de , entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no BOP, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

ESTIMACIN SIMPLIFICADA DOS PRESUPOSTOS DE EXECUCIN MATERIAL DA EDIFICACIN.

2.1. DEFINICINS

Mb.-Mdulo Bsico.

Cg.-Coeficiente xeogrfico.

Mc.-Mdulo de construccin ou de referencia.

S.-Superficie total construda, en m2

Si.-Superficie construda por uso de acordo co destino predominante da mesma.

Ct.-Coeficiente corrector en funcin da tipoloxa da edificacin.

Cu.-Coeficiente corrector en funcin do uso da edificacin.

PM b.-Presuposto de Execucin Material segundo Mdulos Bsicos.

PEM.-Presuposto de Execucin Material do proxecto.

2.2. VALORES DE APLICACIN.

2.2.1. Mdulo bsico: Mb.

Establece un prezo en euros por cada m2de edificacin en funcin dos datos coecidos tanto de carcter oficial, Precio Bsico Nacional, Mdulos Ponderados, ndices de prezos consumo e do custo da vivenda, actualizacins catastrais, cadro de prezos oficiais de organismos pblicos (IGVS), licitacins e adxudicacins de obras oficiais,como de carcter xeral procedentes do mercado da construccin e do mercado inmobiliario.

O seu valor ser fixado e actualizado periodicamente por acordo da Xunta de Goberno.

2.2.2. Coeficiente Xeogrfico: Cg.

Establcese un coeficiente corrector por situacin xeogrfica de acordo reparto das reas xeogrficas establecidas no Decreto 345/1998 publicado no Diario Oficial de Galicia de 4 de Decembro de 1998, que modifica a insercin dos municipios da Comunidade Autnoma nas reas vixentes ata esa data (circular colexial nmero 107/98).

Coeficiente Xeogrfico para a rea 1: Cg = 1

Coeficiente Xeogrfico para a rea 2: Cg = 0,9

Municipios integrados na rea 1: Arteixo.

2.2.3.Superficie construida por uso: Si

Un traballo considerarase includo no apartado que lle corresponda de acordo co uso predominante da superficie, inclundose ou non naquel as superficies con destinos minoritarios, tal como se especifica no apartado 1.1.1.

2.2.4. Coeficiente tipoloxas: Ct.

Ct.-Tipo edificatorio

1. En edificacins de nova planta e adicins.

1,20Edificacin illada (4 fachadas). Vivenda unifamiliar illada. Sotos a partir do 3 .

1,10Agrupacin en fila ou ringleira. Sotos 1 e 2 .

1,00Edificio en maz pechada. Edificacin aberta vivenda colectiva.

2. En obras de reforma e rehabilitacin.

1,20Rehabilitacin total inclundo o desmontaxe de fachadas.

1,00Adecuacin interior de plantas baixas e entreplantas. Rehabilitacin integral do edificio conservando exclusivamente as fachadas.

0,65Reforma interior de instalacins e acabados conservando a estructura existente.

0,50Reformas de elementos estructurais.

0,35Rehabilitacin de fachadas. Substitucin de carpintera e cerramentos (aplicada superficie de fachada).

0,30Reformas de pouca entidade que no afecten a elementos estructurais nin a instalacins (acabados interiores).

0,02Demolicins e derribos

(aplicada superficie total das plantas que se derruban).*
* Coeficiente de uso Cu = 1

Coeficientes de usos: Cu

1. Edificacin

Cu.-Usos da edificacin.

1,60Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis 5*. Edificios bancarios.

1,50Hospitais. Laboratorios. Igrexas.

1,40Bibliotecas. Facultades e Escolas Universitarias. Hoteis 4*. Edificios penitenciarios. Terminais Martimas e Areas.

1,30Clubes sociais. Cines. Centros de Sade. Balnearios. Hoteis 3*. Salas de festas. Discotecas. Colexios con Residencia.

1,20Casas da Cultura. Locais Bancarios. Consultorios. Residencias 3 idade.

Apartahoteis. Tanatorios. Centros de culto. Cuarteis. Matadoiros.

1,10Vivenda. Hoteis de 2*. Residencias universitarias. Moteis.

1,00Residencial VPO. Oficinas. Garderas. Centros docentes. Hoteis de 1*.

Ambulatorios. Hostais-Residencias. Restaurantes. Estacins de Autobuses.

Salas de exposicins. Piscinas cubertas.

0,90Bares. Mercados.

0,80Centro comercial. Pavillns deportivos cubertos. Vestiarios. Bungalows.Servicios campings.

0,65Edificios de aparcamentos. Local comercial. Establecementos comerciais,industria escaparate.

0,50Piscinas descubertas. Cemiterios.

0,40Garaxes e Aparcamentos. Estacins de Servicio.

0,35Trasteiros. Locais en planta baixa ou semisoto sen uso especfico. Porches e terrazas abertas.

0,30Almacns e naves industriais. Instalacins deportivas descubertas. Naves.Granxas. Cobertizos. Depsitos. Graderos. Pantens (por nicho).

0,15Acondicionamento de naves con obras mnimas

0,10Proxectos de Urbanizacin (adscritos edificacin). Parcelas campings. **

0,05Xardns. Pistas de terra e formign. Tratamento de espacios exteriores.

Acondicionamento de terreos**

** Coeficiente de Tipoloxa Ct = 1

2.3. OBTENCIN DO PRESUPOSTO DE EXECUCIN MATERIAL SEGUNDO MDULOS BSICOS:PM b.

O valor obtido polo procedemento exposto neste manual un custo de avaliacin aproximada, que se recomenda utilizar coma valor de referencia, de carcter orientativo, e que cubre as esixencias legais e deontolxicas de congruencia, veracidade, responsabilidade civil profesional, e credibilidade do traballo de arquitectura.

O custo da execucin material de todo tipo de proxectos e traballos de edificacin que os arquitectos leven a cabo, poder obterse en funcin do Mdulo de construccin Mc, e da superficie construda para cada uso, de acordo cs seguintes frmulas:

2.3.1. Mdulo de construccin:

O mdulo de construccin Mc obtense pola seguinte frmula:

Mc = Mb x Cg x Ct x Cu

Sendo:

Mc = Mdulo de construccin.

Mb = Mdulo bsico.

Cg = Coeficiente xeogrfico.

Ct = Coeficiente de tipoloxa.

Cu = Coeficiente de uso.

Nos casos nos que un coeficiente corrector non se axuste tipoloxa ou s usos antes definidos, aconsllase aplicar a media entre os que mis se asemellen.

2.3.2. Presuposto de execucin material segundo mdulos bsicos: PM b

O Presuposto de execucin material segundo mdulos bsicos, PMb, obtense pola seguinte frmula:

PM b = S S (Mci x Si)

Sendo:

PM b = Presuposto de Execucin Material segundo Mdulos Bsicos.

Mci = Mdulo de construccin de acordo co destino predominante da superficie.

Si = Superficie construda por cada uso parcial de acordo co destino predominante da mesma.

ANEXO II

1. PECHAMENTO DE FINCAS

Basamento cego de bloque cara vista ou revestido (H. de 0,90 m. mx. 1,30m)

35,30 /m

Basamento cego de pedra, mampostera

Cachote/mampostera

100,05 /m

Taco de Santiago o sillares

148,50 /m

Perpiao

105,35 /m

Basamento cego de formign

74,15 /m

Celosa

Metlica

108,40 /m

Prefabricada

21,30 /m

De pedra serrada

56,70 /m

De rede plastificada

22,45 /m

Cerramento de postes e rede

Con zapata

38,00 /m

Con zapata e un bloque

41,55 /m

Sen zapata

25,35 /m

Muro de bloque con colindantes (at 2,50 m.)

57,10 /m

Postes e arame exclusivamente

15,50 /m

Muros de contencin de formign armado (espesor at 30 cm.)

206,75 /m2

2- DEMOLICINS

Demolicin de tabiquera interior

5,90 /m2

Demolicin taboado forxado de madeira

15,85 /m2

Desmontaxe de cuberta tella, pizarra ou fibrocemento

7,20 /m2

Desmontaxe de entramado de cuberta

18,00 /m2

Picado de azulexados ou aplacados

8,10 /m2

Demolicin de pavimento baldosa, cermico ou madeira

7,51 /m2

Picado de enfoscados verticais ou horizontais

10,02 /m2

Levantado mobilario cocia

20,15 /m2

Levantado sanitarios bao/aseo

43,75 /bao

Desmontaxe instalacin elctrica, fontanera ou saneamento/vivenda

143,30

3- CUBERTAS

Cubricin con tella

19,20 /m2

Cubricin con pizarra

25,85 /m2

Cubricin con fibrocemento

18,15 /m2

Cubricin con fibrocemento e tella

37,35 /m2

Cubricin con materiais metlicos

24,75 /m2

Substitucin de viguetas de formign

16,80 /m2

Baixante de PVC ou outros

29,85 /m2

Canaln de PVC ou outros

32,65 /m2

Vent tipo velux para cubertas

285,40 /m2

4.- REMATES DE FACHADA

Pintura impermeable en fachadas a duas mans

15,90 /m2

Recebado e pintado en paramentos exteriores ou interiores

33,30 /m2

Revocadura con morteiro monocapa

20,50 /m2

Chapado das fachadas con material ptreo

91,90 /m2

Chapados das fachadas con aplacado de pizarra

26,10 /m2

Rexuntado con morteiro de cemento de fbrica de mampostera

24,55 /m2

Limpeza de fachadas con area ou auga a presin

15,90 /m2

Verteaugas de pedra

142,15 /m

Xamba ou lintel de pedra

75,80 /m

Enfoscados verticais ou horizontais

17,40 /m2

5.- CARPINTERA EXTERIOR (INCLUSO ACRISTALAMENTO)

Pintura e/ou restauracin de carpintera exterior

17,05 /m2

Substitucin ou colocacin de carpintera de madeira

178,42 /m2

Substitucin ou colocacin de carpintera de aluminio ou PVC

195,85 /m2

Portal de aluminio ou PVC

960,40 ud

Apertura de ocos para colocacin de vents

77,00 /m2

6.- REMATES INTERIORES

Porta de entrada a vivenda de madeira maciza e/ou seguridade

653,50 /ud

Porta de paso aglomerado rechazado

177,15 /ud

Varanda de madeira

106,35 /m

Varanda escaleira/balcn aceiro

178,60 /m

Pavimento cermico ou sinttico

34,85 /m2

Pavimento de madeira

54,90 /m2

Azulexar o azulexo cermico

26,75 /m2

Divisin interior de ladrillo totalmente acabada polas das caras

42,90 /m2

Falso teito de escaiola lisa

12,35 /m2

Fbrica de bloque cara vista cor ou branco

43,20 /m2

Persiana PVC

115,30 /m2

Toldo de tea con brazos abatibles

589,75 /m2

7.- OBRAS DIRIXIDAS A GARANTIR AS CONDICINS HIXINICO-SANITARIAS E DE HABITABILIDADE

Instalacin saneamento

Bao completo

130,75 /ud

Cocia completa

152,00 /ud

Instalacin de fontanera

Bao completo

321,80 /ud

Cocia completa

316,55 /ud

Substitucin de bao calidade media

(Pezas, chan e azulexado)

De 2,00 a 2,50 m2

1.998,80 /ud

De 2,50 a 4,00 m2

2.728,30 /ud

De 4,00 a 6,00 m2

3.301,65 /ud

Maior de 6,00 m2

3.937,10 /ud

Mellora e/ou substitucin inst. elctr. Vivenda calidade media

2.887,50 /ud

Arqueta de rexistro

137,85 /ud

Tubo de formign

5,20 /m

Fosa sptica (para 5 persoas)

533,15 /ud

Quentador de auga, por cada 100 litros

390,45

Depsito de auga, por cada metro cbico de capacidade

317,75

8.- VARIOS URBANIZACIN XARDINERA

Roza e limpeza de terreo

Medios manuais

6,10 /m2

Medios mecnicos

0,50 /m2

Corta e descoutado de rbores (porte medio)

51,70 /ud

Recheo, extendido e compactado de terras medios mecnicos

4,10 /m3

Escavacin e provisin de terra medios mecnicos

0,80 /m3

Transporte de terras a vertedoiro (at 10 km)

1,90 /m3

Soleira de formign e encachado de pedra(at 20 cm. de espesor)

22,90 /m2

Formacin de beirarras con baldosas de formign e bardo

30,20 /m2

Impermeabilizacin

Lmina de PVC

14,35 /m2

Lmina bituminosa

8,85 /m2

Emulsin bituminosa

5,15 /m2

No suposto de que unha construccin, instalacin ou obra non atope un encadre directo nas anteriores tipificadas, aplicarselle o prezo medio que mis se aproxime por identidade de razn entre os supostos tipificados neste anexo ou na base de datos da construccin de Galiza aprobada polo Instituto Tecnolxico de Galiza.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios