Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muros - ORDENANZA FISCAL N1 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 15-05-1998 BOP N 109 -- Publicación definitiva : 15-05-1998 BOP N 109
Redacción Aplicable desde 08-02-2022

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Feito impoible.
 - Artigo 2.Suxeito pasivo.
 - Artigo 3.Base impoible, cota e devengo.
 - Artigo 4.Xestin do imposto e bonificacins.
 - Artigo 5.Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 6.Infraccin e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible do imposto a realizacin no termo municipal de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtivrase ou non dita licenza, ou para a que se esixa presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, sempre que a expedicin da licenza ou actividade de control lle corresponda ao Concello de Muros.

   
  Artigo 2.Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto a ttulo de contribunte as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o art. 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que sexan donos da construcin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela. A estes efectos ter a consideracin de dono quen soporte os gastos ou o custe que comporte a sa realizacin.

2. No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte tern a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quenes soliciten as correspondentes licenzas ou presenten as correspondentes declaracins responsables ou comunicacins previas ou quenes realicen as construcins, instalacins ou obras.

   
  Artigo 3.Base impoible, cota e devengo.  
 

1. A base impoible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra.

2 A cota do imposto ser o resultado de aplicarlle base impoible o tipo de gravame seguinte:

a) Base impoible inferior a 150.000,00 euros: 2%.

b) Base impoible igual ou superior a 150.000,00 euros: 2,50%.

3. O imposto devngase se inicia-la construcin, instalacin ou obra anda que se non se obtivera a correspondente licenza.

   
  Artigo 4.Xestin do imposto e bonificacins.  
 

1. O imposto esixirase en rxime de autoliquidacin.

2. Os suxeitos pasivos estn obrigados a practicar autoliquidacin en impreso habilitado ao efecto pola Administracin Municipal no modelo normalizado que se axunta como anexo 1 e abonala nas contas habilitadas ao efecto polo Concello de Muros.

No caso de expedientes susceptibles de outorgamento de licenza de obras ou urbansticas, efectuarase o pago da autoliquidacin dentro do prazo mximo de un mes contado a partir do momento no que lle foi notificada a concesin da licenza de construcin, instalacin ou obra.

No caso de expedientes iniciados mediante presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, os suxeitos pasivos acompaarn xunto a esta documentacin xustificante de autoliquidar o imposto e ingresar o seu importe.

3. A data de ingreso inicia o cmputo do prazo de prescricin de catro anos que d dereito devolucin do importe abonado mediante autoliquidacin.

4. A autoliquidacin presentada ter carcter provisional e determinarase a base impoible do tributo, en funcin do presuposto achegado polos interesados, sempre que estivese visado polo Colexio Oficial correspondente; noutro caso, a base impoible ser determinada polos tcnicos municipais, de acordo co custo estimado do proxecto.

5. No caso de que se modifique o proxecto e houbese incremento de presuposto, unha vez aceptada a modificacin, deber presentarse autoliquidacin complementaria pola diferencia entre o presuposto inicial e o modificado con suxeicin aos requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores e no prazo de un mes a contar desde a data na que se notifique a aceptacin da modificacin.

6. Unha vez finalizadas as obras, no caso de que o seu custo real e efectivo sexa superior ou inferior que serviu de base impoible nas autoliquidacins anteriores, os suxeitos pasivos presentarn no prazo dun mes, contando a partir do da seguinte dita finalizacin, autoliquidacin complementaria do tributo, positiva ou negativa, segundo proceda, no modelo normalizado que se recolle no anexo 2. As autoliquidacins practicaranse en impreso que facilitar a Administracin Municipal, debendo acompaarse fotocopia do DNI ou CIF do suxeito pasivo, as como certificado e presuposto final de obra visado polo Colexio Oficial correspondente, cando se esixiran direccins facultativas, e calquera outro documento que se considere oportuno.

7. Sen prexuzo do establecido no punto anterior, o Concello tendo en conta a obra realizada e o seu custe real e efectivo, previa comprobacin, poder modificar a base impoible a que se refiren os apartados anteriores, establecendo a obriga de presentar a correspondente autoliquidacin complementaria positiva ou negativa no prazo de un mes desde o momento en que se lle notifique a resolucin municipal.

8. Bonificacins.

8.1. De conformidade co artigo 103.2.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establcense as seguintes bonificacins a favor das construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin:

a) Construcins, instalacins e obras promovidas polas administracins pblicas para a implantacin de servizos pblicos ou servizos de interese comunitario, bonificacin do 75% (75 por cento).

b) Construcins, instalacins e obras promovidas por entidades inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins e destinadas a fins ou actividades non lucrativas que complementen ou suplan os servizos de competencia municipal, bonificacin do 75% (75 por cento).

c) Construcin, rehabilitacin ou reparacin de vivendas promovidas por persoas en situacin de emerxencia social, bonificacin do 95% (95 por cento).

d) Establcese unha bonificacin da cota correspondente para as construcins, instalacins e obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, regulada no artigo 103.2.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Esta medida ser de aplicacin unicamente a aqueles supostos de implantacin dunha nova actividade econmica ou empresarial, as como a aqueles outros que consistan nunha ampliacin das instalacins sempre e cando implique creacin de emprego. As porcentaxes de bonificacins son as seguintes:

Dun 95% pola creacin de mis de 20 postos de traballo.

Dun 75% pola creacin de entre 11 e 20 postos de traballo.

Dun 50% pola creacin de ata 10 postos de traballo.

As bonificacins concederanse a peticin do interesado, unha vez acredite que se cumpren as condicins requiridas para ser beneficiario das mesmas. As devanditas bonificacins quedarn sen efecto de non cumprirse as condicins por razn das cales se concederon as mesmas.

Considerarase que existen circunstancias de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento de emprego cando se creen novos postos de traballo.

No caso de que a creacin de novos postos de traballo non poda xustificarse no momento da concesin da licenza de obra, xustificarase dende o momento da alta da actividade no Imposto sobre Actividades Econmicas e nun prazo mximo de seis meses.

Os beneficiarios debern solicitar a bonificacin presentando as altas na Seguridade Social e contratos de traballo dos novos empregados/as, as como canta documentacin lle poida ser requirida polo concello de Muros de cara a comprobacin do mantemento das circunstancias que se tiveron en conta para a concesin da respectiva bonificacin.

Para poder gozar da bonificacin prevista neste apartado, o suxeito pasivo beneficiario deber estar ao corrente no pagamento das sas dbedas coa Facenda Estatal, Autonmica e local as como nas cotas correspondentes Seguridade Social.

Corresponde ao pleno do concello a declaracin de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento de emprego as como o outorgamento das ditas bonificacins, debendo contar co voto favorable da maiora simple dos seus membros.

A solicitude de bonificacin deber presentarse antes do inicio da construcin, instalacin ou obra, e, en todo caso, deber obterse a concesin antes de practicar a autoliquidacin provisional.

8.2. Unha bonificacin de o 90% (90 por cento) a favor de construcins, instalacins ou obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados. Esta bonificacin aplicarase cota resultante de aplicar, no seu caso, a bonificacin a que se refire no apartado 8.1 deste artigo.

   
  Artigo 5.Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto ser consonte que prev a Lei xeral tributaria e as sas disposicins complementarias.

   
  Artigo 6.Infraccin e sancins.  
 

No tocante cualificacin das infraccins tributarias e determinacin das sancins que correspondan por aquelas, aplicarase o rxime regulado na Lei xeral tributaria e as sas disposicins complementarias.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza fiscal entrar en vigor ao da seguinte da publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia, conforme o establecido no artigo 17.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e permanecer vixente mentres non se produza a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios