Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vilasantar - Ordenanza fiscal nm. 10, reguladora da taxa por participacin en actividades culturais

Publicación provisional : 29-12-1998 BOP N 297 -- Publicación definitiva : 29-12-1998 BOP N 297
Redacción Aplicable desde 30-12-1998

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Concepto
 - Artigo 2. .-Feito impoible
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo
 - Artigo 4. .-Tarifas
 - Artigo 5. .-Cobranza
 - Artigo 6. .-Infraccins e sancins
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. .-Concepto  
 

De acordo co previsto no artigo 20 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, na nova redaccin dada polo artigo 66 da Lei 25/1998, do 31 de xullo, este concello establece a taxa pola participacin en actividades culturais, que se rexer pola presente ordenanza.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible  
 

Est constitudo pola participacin nas seguintes actividades culturais:

- Cursios.

- Talleres culturais.

- Organizacin de congresos, conferencias, etctera.

- Mostras e exposicins

- Organizacin de espectculos.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo  
 

Os obrigados ao pago sern as persoas naturais ou xurdicas que participen nalgunha das actividades descritas no artigo 2. .

   
  Artigo 4. .-Tarifas  
 

Con carcter previo defnense os seguintes conceptos:

GP: o gasto de persoal po hora aplicable actividade. Fixarao anualmente a comisin de goberno en funcin do gasto de persoal do ano 1997 (4.500 pesetas) corrixido anualmente segundo o ndice de inflacin

H: o nmero de horas de duracin da actividade.

GX: os gastos xerais aplicables actividade. Fixarao anualmente a comisin de goberno, sendo o 0,1% do gasto de telfono, electricidade e material de oficina deducidos da ltima liquidacin dispoible, (2.962 pesetas.) para o ano 1997.

M: os gastos directamente aplicables actividade. (material didctico, seguros, etctera). Fixaraos o organizador da actividade.

A: o n. previsto de participantes na actividade. A tarifa a aplicar ser a resultante de aplicar a seguinte frmula matemtica: (GPxH + GXxH + M) / A

   
  Artigo 5. .-Cobranza  
 

O pago do prezo pblico efectuarase nas entidades financeiras colaboradoras do concello, durante o prazo que se fixe na resolucin da realizacin da actividade.

   
  Artigo 6. .-Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias, as coma das sancins que s mesmas corresponda en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza reguladora, que consta de 6 artigos e unha disposicin final, comezar a rexer despois de aprobada polo pleno e publicada integramente no BOP. A entrada en vigor producirase o da seguinte da publicacin mantendo a vixencia ata que sexa derrogada ou modificada por acordo municipal ou por disposicins legais de rango superior.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios