Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - Ordenanza fiscal n 12, reguladora da taxa por ocupacin de terreos de uso pblico local con mercadoras, materiais de construccin, cascallos, valados, puntais, asnelos, andamios e outras instalacins anlogas

Publicación provisional : 18-01-2002 BOP N 15 -- Publicación definitiva : 18-01-2002 BOP N 15
Redacción Aplicable desde 01-01-2002

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. .-Feito impoible.
 - Artigo 3. .-Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4. .-Responsables.
 - Artigo 5. .-Base impoible.
 - Artigo 6. .-Cota tributaria.
 - Artigo 7. .-Percepcin e perodo impositivo.
 - Artigo 8. .-Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 9. .-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 10. .-Normas de xestin.
 - Artigo 11. .-Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final.
 - ANEXO
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por ocupacin de terreos de uso pblico local con mercadoras, materiais de construccin, cascallos, valados, puntais, asnelos, andamios e outras instalacins anlogas, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, as normas da cal atenden disposto na Lei 39/88.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local con ocasin da sa ocupacin con mercadoras, materiais de construccin, cascallos, valados, puntais, asnelos, andamios e outras instalacins anlogas

   
  Artigo 3. .-Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas, xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria e 23 da Lei 39/88, do 28 de decembro, a favor de quen se outorguen as licencias ou quen se beneficie do aproveitamento descrito no artigo anterior, se se procedeu sen a oportuna licencia.

   
  Artigo 4. .-Responsables.  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos e sociedades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. .-Base impoible.  
 

Tomarase como base impoible a dimensin e duracin do aproveitamento, expresado en metros cadrados ou lineais, segundo o tipo de aproveitamento do que se trate, e en meses, segundo o disposto no artigo 6. da presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 6. .-Cota tributaria.  
 

o resultado de aplica-las seguintes tarifas:

Tarifa primeira.-Ocupacin da va pblica con mercadoras:
1.Ocupacin ou reserva especial da va pblica ou terreos de uso pblico que fagan os industriais con materiais ou productos da industria ou comercio a que dedique a sa actividade, comprendidos os vagns ou vagonetas metlicas nomeadas "containers", por mes e metro cadrado 1.20 euros
2.Ocupacin ou reserva especial da va pblica de modo transitorio, por mes e metro cadrado 0,90 euros
Tarifa segunda.-Ocupacin con materiais de construccin:
Ocupacin da va pblica ou terreos de uso pblico, con entullos, materiais de construccin, vagns ou vagonetas metlicas nomeadas "containers", para recollida ou depsito destes, e outros aproveitamentos anlogos, por metro cadrado ou fraccin, mes:
-En ras de primeira categora 1,50 euros
-En ras de segunda categora 1,20 euros
Tarifa terceira.-Valado, puntais, asnelos, andamios, etc.
1.Ocupacin da va pblica ou terreos de uso pblico con valados, caixns de cerramento, sexan ou non para obras, e outras instalacins anlogas, por metro cadrado ou fraccin, mes:
-En ras de primeira categora 1,50 euros
-En ras de segunda categora 1,20 euros
2.Ocupacin da va pblica ou terreos de uso pblico con puntais, asnelos, andamios e outros elementos anlogos, por cada elemento e mes:
-En ras de primeira categora 0,30 euros
-En ras de segunda categora 0,18 euros

2.Normas de aplicacin das tarifas:

a)Cando as obras se interrompesen durante un tempo superior a dous meses, sen causa xustificada, as contas resultantes por aplicacin da segunda tarifa sufrirn un recargo do 5% a partir do terceiro mes. No caso de que, unha vez finalizadas as obras, continen os aproveitamentos, as contas sern recargadas nun 10%.

b)As contas resultantes por aplicacin da terceira tarifa sufrirn os seguintes recargos a partir do terceiro mes dende a sa instalacin ou concesin: durante o segundo trimestre un 5%, durante o terceiro trimestre un 7% e por cada trimestre a partir do terceiro un 10%.

c)A taxa por ocupacin con vagns e vagonetas metlicas, denominadas "containers", para a recollida ou depsito de entullos e materiais de construccin, liquidarase polos dereitos fixados nas ras de primeira categora.

Categoras das ras:

1.Para os efectos previdos para a aplicacin de algns epgrafes da tarifa do apartado 1 do artigo 4. seguinte, as vas pblicas deste municipio clasifcanse en das categoras.

2.Anexo a esta ordenanza figura un ndice alfabtico das vas pblicas deste municipio, con expresin da categora que corresponde a cada unha delas.

3. As vas pblicas que non aparezan sinaladas no ndice alfabtico sern consideradas de ltima categora, permanecendo cualificadas as ata o un de xaneiro do ano seguinte a aquel no que o pleno desta corporacin aprobe a categora correspondente e a sa inclusin no ndice alfabtico de vas pblicas.

4. Cando o espacio afectado polo aproveitamento estea situado na confluencia de das ou mis vas pblicas clasificadas en distinta categora, aplicarase a tarifa que lle corresponda va de categora superior.

   
  Artigo 7. .-Percepcin e perodo impositivo.  
 

A taxa percibirase no momento de outorgarse a autorizacin municipal ou no inicio do aproveitamento realizado sen obte-la oportuna licencia.

O perodo impositivo coincidir co mes natural, independentemente de que a autorizacin fose concedida con posterioridade data de inicio do mes natural.

   
  Artigo 8. .-Liquidacin e ingreso.  
 

Esixirase o depsito previo do importe da taxa regulada nesta ordenanza, que ser liquidado considerando os datos aportados polo interesado. O depsito previo non xerar dereito ningn e non facultar para realizar s aproveitamentos, que s podern ser realizados cando se obtea a preceptiva licencia. Non se tramitar o expediente, nin se permitir a realizacin das actividades definitorias do feito impoible ata que se tea efectuado o pagamento do depsito previo.

O pagamento da taxa realizarase por transferencia bancaria nas entidades colaboradoras na xestin recadatoria que o Concello estableza para tal efecto.

   
  Artigo 9. .-Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin ou bonificacin ningunha respecto taxa regulada pola presente ordenanza.

   
  Artigo 10. .-Normas de xestin.  
 

1.As licencias para realizar estes aproveitamentos solicitaranse por medio de instancia dirixida Alcalda, achegando os documentos necesarios para a estimacin da solicitude. Tramitado o expediente, a Alcalda dictar resolucin, efectuando a comprobacin da liquidacin efectuada e, vista do expediente, producindo os aboamentos ou a esixencia de ingreso complementario que proceda.

A resolucin que se dicte notificarase interesado e s servicios municipais a quen competa a execucin do acordo.

2.Se non se determinase con exactitude a duracin do aproveitamento, unha vez autorizada a ocupacin, entenderase prorrogada mentres non se presente a declaracin de baixa. A presentacin da baixa producir efectos a partir do da primeiro do perodo natural de tempo seguinte sinalado no epgrafe da tarifa que corresponda. A non presentacin da baixa determinar a obriga de continuar aboando a taxa

3. Cando con ocasin dos aproveitamentos regulados neste texto se produciran desperfectos no pavimento ou instalacins da va pblica, os titulares das licencias estarn suxeitos reintegro total dos gastos de reconstruccin e reparacin de tales desperfectos ou a repara-los danos causados, que sern, en todo caso, independentes dos dereitos liquidados polos aproveitamentos realizados.

   
  Artigo 11. .-Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

1.-A presente ordenanza, que consta de 11 artigos, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, comezar a rexe-lo 1 de xaneiro de 2002 e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Dilixencia.-A presente ordenanza fiscal aprobouna o Pleno do Concello de Ponteceso na sesin celebrada o da 15 de novembro de 2001.

2.-Queda derrogada expresamente a Ordenanza fiscal nmero 10, reguladora do prezo pblico por ocupacin de terreos de uso pblico con mercadoras, materiais de construccin, entullos, valados, puntais, asnelos, andamios e outras instalacins anlogas, aprobada polo Concello pleno na sesin do 13 de novembro de 1989 e publicada integramente no Boletn Oficial da Provincia nmero 298 bis, do 30 de decembro de 1989, que quedar sen efectos no momento da entrada en vigor da presente ordenanza fiscal.

   
  ANEXO  
 

Ras do Concello de Ponteceso

Corme Porto:
Atalaia 2 categora
Barreiro 2 categora
Campio 2 categora
Candelago 2 categora
Caramanchn 2 categora
Carral 2 categora
Carreixo da man peluda 2 categora
Constitucin (praza) 2 categora
Fontia 2 categora
Gafote 2 categora
Hortas 2 categora
Maria 2 categora
Nova 2 categora
Paxaria 2 categora
Ribeira 1 categora
Ra Nova 2 categora
Santander 2 categora
Xeneral Mourelle 2 categora
Agra 2 categora
Agra de Rodrguez 2 categora
Alto da Costa 2 categora
Arnela 1 categora
Barrio Gross 2 categora
Condes 2 categora
Crego 2 categora
Cubeiro 2 categora
Osmo 2 categora
Praza do Pan 1 categora
Pedrasmidas 2 categora
Pondal 2 categora
Real 1 categora
Regadia 2 categora
Riote 2 categora
Ro da Roda 1 categora
Ro de Arriba 2 categora
Sol 2 categora
Vila de Garca 2 categora
Virxe dos Remedios 2 categora
Ponteceso (capital): pertence parroquia de Cospindo
Aduana 1 categora
Concello 2 categora
Avenida Eduardo Pondal 1 categora
Paseo fluvial 1 categora
Praza do Relleno 1 categora
A Trabe (pertence parroquia de Tella)
Avenida Anllns 1 categora
Avenida Bergantios 1 categora
Praza Campo da Feira 2 categora
Avenida Eduardo Pondal 1 categora

O resto das parroquias que non teen ras pdense considerar de segunda categora.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios