Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - ORDENANZA FISCAL NMERO 20, REGULADORA DA TAXA POR DEPSITO DE CARGA E TRANSPORTE DE MADEIRA DE CORTA.

Publicación provisional : 15-11-2001 BOP N 262 -- Publicación definitiva : 15-11-2001 BOP N 262
Redacción Aplicable desde 15-11-2001 hasta 11-04-2018 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento legal.
 - Artigo 2.-Feito impoible.
 - Artigo 3.-Obriga de contribur.
 - Artigo 4.-Suxeitos pasivos.
 - Artigo 5.-Responsables.
 - Artigo 6.-Bases de imposicin e tipos de gravame.
 - Artigo 7.-Exencins, reduccins e demais beneficios legalmente aplicables.
 - Artigo 8.-Normas de xestin.
 - Artigo 9.-Gastos de reconstruccin e indemnizacins.
 - Artigo 10.-Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicins finais.
   
  Artigo 1.-Fundamento legal.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto no artigo 58 en relacin co artigo 20.3 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, na sa nova redaccin dada pola Lei 25/1998, do 13 de xullo, de modificacin do rxime legal das taxas estatais e locais e de reordenacin das prestacins patrimoniais de carcter pblico, o concello de Ponteceso establece a taxa por depsito de carga e transporte de madeira de talla, que se regular pola presente ordenanza fiscal, redactada conforme disposto no artigo 16 da Lei 39/1988 citada.

   
  Artigo 2.-Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible deste tributo a realizacin de operacins de depsito de carga e transporte en vehculos con peso mximo autorizado superior a 5 tm de madeira procedente da corta.

   
  Artigo 3.-Obriga de contribur.  
 

A obriga de contribur nace coa realizacin das actividades descritas no artigo anterior dentro do territorio do Concello de Ponteceso.

Para os sucesivos exercicios alta inicial, a obriga de contribur do imposto ter lugar o 1 de xaneiro de cada ano e o perodo impositivo comprender o ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cese no aproveitamento. Nese caso, a cota prorratearase por semestres naturais.

No caso de inicio no aproveitamento en data diferente a 1 de xaneiro, as cotas calcularanse proporcionalmente nmero de semestres naturais que restan para acaba-lo ano, includo o do comezo do aproveitamento.

No caso de cesamento do aproveitamento, as cotas sern prorrateadas por semestres, excludo aquel no que se produza o dito cesamento. Para tal fin, os suxeitos pasivos podern solicita-la devolucin da parte da cota correspondente s semestres naturais os que non houbese aproveitamento.

   
  Artigo 4.-Suxeitos pasivos.  
 

Sern suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que resulten autorizadas para realiza-las actividades de carga e transporte de madeira de talla en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que resulten autorizadas para realiza-las actividades de carga e transporte de madeira de talla, e as que resulten beneficiadas por ditos aproveitamentos mesmo cando non obtivesen previa autorizacin.

   
  Artigo 5.-Responsables.  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas ou xurdicas que son causantes ou colaboran na realizacin dunha infraccin tributaria, as como os copartcipes ou cotitulares das entidades recollidas no artigo 33 da Lei xeral tributaria, que respondern en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias de ditas entidades.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinale o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 6.-Bases de imposicin e tipos de gravame.  
 

As bases de imposicin e tipos de gravame para efectos de trmite de licencia e rexistro de vehculo son os contidos nas seguintes tarifas:

1.-Tarifa primeira: por tramitacin de nova licencia ou renovacin: 2.500 pesetas. 15,03 euros.

2.-Tarifa segunda: por tramitacin de novos rexistros de vehculos: 1.000 pesetas. 6,01 euros.

3.-Tarifa terceira: por cada rexistro de vehculo en nova licencia ou novos rexistros de vehculos:

a) Pexo mximo autorizado menos de 16 tm: 500 pesetas/ 3,00 euros por unidade.

b) Peso mximo autorizado maior ou igual a 16 tm: 1.000 pesetas/6,01 euros por unidade.

   
  Artigo 7.-Exencins, reduccins e demais beneficios legalmente aplicables.  
 

De conformidade co artigo 9 da Lei 39/88, do 28 de decembro, non se recoece beneficio tributario ningn, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais ou vean previstos en normas con rango de lei.

   
  Artigo 8.-Normas de xestin.  
 

1.-As persoas naturais ou xurdicas interesadas na obtencin dos aproveitamentos regulados por esta ordenanza, debern inscribirse nun rexistro establecido para o efecto, no que se far constar, como mnimo, a identificacin do titular da explotacin, a razn social, o NIF, o lugar onde se realizar a carga e transporte. As como os vehculos adscritos actividade, con indicacin de marca, modelo, caractersticas da carrocera, matrcula e peso mximo autorizado.

2.-A liquidacin correspondente alta inicial na matrcula ingresarase no momento da solicitude en concepto de depsito previo, de conformidade co disposto no artigo 26. 1.) da Lei 39/1988, do 28 de decembro, quedando elevado a definitivo concederse a licencia correspondente, esta ter carcter anual e deber ser renovada antes de que remate o perodo de vixencia.

3.-As autorizacins entenderanse concedidas con carcter provisional e en precario. En base a esta declaracin, que deber facerse constar nos correspondentes acordos de concesin daquelas, se o interese legal esixise a supresin do aproveitamento, a comisin de goberno revocar a licencia concedida, requirindo titular para que suprima, sa custa, o aproveitamento.

4.-As autorizacins tern carcter persoal e non podern ser cedidas ou subarrendadas a terceiros. O incumprimento deste mandato dar lugar anulacin da licencia.

5.-As licencias poderaas, revoca-lo rgano que as concedeu nos seguintes casos:

a) Polo non uso ou uso indebido.

b) Por cambia-las circunstancias en base s que se lle concedeu a licencia.

c) En xeral, por incumprimento de calquera das obrigas impostas nesta ordenanza ou na licencia de autorizacin.

6.a) Sen prexuzo do cumprimento da lexislacin sectorial aplicable, e independentemente da taxa que se fixe na correspondente licencia, os beneficiarios desta debern presentar xustificantes de ter presentada fianza, por calquera dos procedementos establecidos pola lexislacin vixente, polos importes que se indican no apartado seguinte, para responder da reparacin dos danos que se puidesen producir na rede viaria e a limpeza dos restos das operacins de depsito de carga de madeira.

b) Establcense das categoras para os efectos de fixacin das fianzas:

- Vehculos con peso mximo autorizado inferior a 16 tm: 125.000 pesetas/ 751,27 euros.

- Vehculos con peso mximo autorizado maior ou igual a 16 tm: 250.000 pesetas/ 1.502,53 euros.

7.-Os depsitos de troncos, ramas ou follaxe non podern invadi-la zona de circulacin, tanto de vehculos como de persoas, nin interrompe-la funcionalidade das cunetas, canalizacins, pontes, canles, pasos de auga ou calquera outra infraestructura auxiliar ou anexa s viarios, nin supor risco para os usuarios da va. En ningn caso podern realizarse as actividades descritas no artigo primeiro da presente ordenanza en solo urbano, ags que se trate de actividades industriais e comerciais que conten coa preceptiva licencia municipal.

8.-Prohbese o vertido de residuos procedentes das operacins reguladas nesta ordenanza en lugares non autorizados expresamente para iso.

9.-No caso de incumprimento reiterado ou falta de pago das cantidades endebedadas en concepto dos preceptos establecidos nesta ordenanza, unha vez exista resolucin en firme, supor a anulacin da licencia e, polo tanto, a baixa automtica de tdolos vehculos amparados por ela no rexistro e con iso o decaemento de tdolos dereitos derivados e, polo tanto, a prohibicin do exercicio das actividades non regulamentadas na ordenanza no mbito do territorio do Concello de Ponteceso.

10.-Non se conceder de novo licencia, renovacin nin novas anotacins no rexistro de vehculos a persoas fsicas ou xurdicas incursas en causa de anulacin ou que mantean dbedas derivadas de expediente de tramitacin ou sancin aberto, no cumprimento dos preceptos desta ordenanza, ata a conclusin do expediente e/ou a liquidacin dos importes pendentes.

11.-A anulacin da licencia implicara a non concesin de nova licencia durante un perodo mnimo dun ano, contado dende a data na que exista resolucin firme.

Unha segunda anulacin de licencia supor a non concesin de renovacin ou nova licencia da actividade persoa fsica ou xurdica titular desta.

   
  Artigo 9.-Gastos de reconstruccin e indemnizacins.  
 

1.-Cando a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial que se concedeu leve aparellada a destruccin ou deterioro do dominio pblico local, o suxeito pasivo, sen prexuzo do pago da taxa a que houbese lugar, estar obrigado reintegro do custo total dos respectivos gastos de reconstruccin ou reparacin e do depsito previo do seu importe.

Transcorrido un prazo de sete das dende que se producise a destruccin ou deterioro do dominio pblico local ou a acumulacin de restos procedentes das operacins de carga e almacenamento, o concello poder realizar, con cargo fianza, as operacins de reparacin, correccin e/ou retirada de restos, sen prexuzo da sancin que proceda e de exerce-las accins oportunas para resarcirse dos custos, se non fosen totalmente cubertos pola fianza.

2.-Se os danos fosen irreparables, a entidade ser indemnizada en conta igual valor dos bens destrudos ou importe do deterioro dos danos.

3.-O Concello de Ponteceso non poder condonar, total nin parcialmente, as indemnizacins e reintegros a que se refire o presente artigo.

   
  Artigo 10.-Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e sancins, ademais do previsto nesta ordenanza, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable, sen prexuzo de que a polica municipal inmobilice inmediatamente o vehculo ata a conclusin do expediente ou a presentacin da fianza polas cantidades mximas que puidesen derivarse da sa instruccin.

   
  Disposicins finais.  
 

1.-Dereito supletorio: no non expresamente previsto na presente ordenanza, rexern os preceptos contidos na Seccin 3., do captulo III, ttulo I da citada Lei 39/1988, concordantes e complementarios desta, e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

2.-Vixencia: a presente ordenanza, entrar en vigor o da da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia e comenzar a aplicarse a partir da devandita data, permanecendo en vigor en tanto non se acorde a sa derrogacin ou modificacin expresa.

3.-Aprobacin: a presente ordenanza fiscal nmero 20, que consta de 10 artigos e unha disposicin final, foi aprobada polo Concello en pleno en sesin celebrada o da 3 de setembro de 2001.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios