Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - ORDENANZA REGULADORA DA EXPEDICIN DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON MINUSVALIDEZ

Publicación provisional : 08-11-2000 BOP N 256 -- Publicación definitiva : 08-11-2000 BOP N 256
Redacción Aplicable desde 08-11-2000

Redacciones Redacciones
 - 1. .-Obxecto.
 - 2. .-Titulares
 - 3. .-Solicitudes.
 - 4. .-Procedemento.
 - 5. .-Validez e caducidade das tarxetas.
 - Disposicin final.
   
  1. .-Obxecto.  
 

A presente ordenanza ten por obxecto a regulamentacin da expedicin polo Concello de Ponteceso das tarxetas de estacionamento para persoas con minusvalidez abeiro do disposto nos artigos 27.2 da Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia, e 50.2 e 53.1 do Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execucin da Lei de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia.

   
  2. .-Titulares  
 

1.-A tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez concederase s persoas que, estando empadroadas neste Concello, presenten graves problemas de mobilidade como documento acreditativo da sa situacin, con carcter persoal e intransferible, coa finalidade de favorece-lo uso dos transportes privados e para que o seu titular poida gozar das facilidades de estacionamento relacionadas coa devandita tarxeta.

2.-Tern dereito expedicin da tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez todos aqueles interesados que tean recoecida a imposibilidade do transporte pblico polos equipos de estimacin e orientacin (EVO) dependentes das seccins de cualificacin e estimacin de minusvalidez.

   
  3. .-Solicitudes.  
 

As solicitudes para a expedicin da tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez, acompaaranse da seguinte documentacin:

1.-Solicitude en impreso oficial normalizado, que se xunta como anexo s presentes normas, e que se obter no Departamento dos Servicios Sociais do Concello.

2.-DNI do titular da tarxeta.

3.-Certificado de empadroamento.

4.-Unha fotografa tamao carn.

   
  4. .-Procedemento.  
 

1.-Presentada a solicitude que se fai referencia no punto 30 no Rexistro Xeral do Concello, coa documentacin pertinente, remitirase copia da mesma equipo de valoracin e orientacin (EVO) correspondente para a realizacin do informe preceptivo e vinculante para a resolucin do procedemento que se refire o artigo 53.1.b) do Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro.

2.-Recibido no Concello o informe referido no punto anterior, polo Departamento de Servicios Sociais do Concello, elevarase o expediente completo Alcalda-Presidencia, para que dicte a resolucin pertinente, concedendo ou denegando a tarxeta solicitada.

3.-A devandita resolucin ser notificada interesado de conformidade co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

4.-O modelo de tarxeta, que nico para todo o mbito da Comunidade Autnoma de Galicia, axustarase s caractersticas sinaladas no anexo III do Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, e deber leva-la sinatura ou marca autorizada do titular da tarxeta.

Cando se utilice a tarxeta deber colocarse na parte dianteira do vehculo, de maneira que unicamente o anverso da tarxeta sexa claramente visible para o seu control.

   
  5. .-Validez e caducidade das tarxetas.  
 

1.-As tarxetas concedidas polo Concello, de conformidade co disposto no procedemento regulado no punto 4. , tern validez en todo o territorio da Comunidade Autnoma de Galicia. Non obstante, no caso de cambio de domicilio do beneficiario dunha tarxeta de estacionamento, este deber solicita-lo translado do expediente novo municipio de residencia.

2.-No caso de que a cualificacin da minusvalidez sexa permanente, a tarxeta caducar s dez anos da concesin e, no caso de que a cualificacin da minusvalidez sexa provisional, caducar cando transcorra o prazo que esta indique.

3.-Para a renovacin deberase segui-lo mesmo procedemento que se seguise para o outorgamento da tarxeta inicial para tal efecto un mes antes de que caduque a tarxeta o titular deber solicitar unha nova tarxeta, tendo a obriga de entrga-la anterior no momento de retira-la actualizada.

4.-No caso de que se detecte o uso indebido da tarxeta de maneira reiterada e debidamente probada, con independencia da sancin pecuniaria que puidese recaer no expediente sancionador incoado para tal efecto, a citada tarxeta ser retirada durante o prazo de dous anos polo rgano que a outorgase.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicado integramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia, de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e transcorra o prazo de 15 das hbiles previsto no artigo 65.2 da devandita lei, e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios