Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Corcubin - ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 20-11-1998 BOP N 267 -- Publicación definitiva : 31-12-1998 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 01-01-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.-Feito imponible
 - Artigo 3.-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.-Responsables
 - Artigo 5 Constite a base imponible da taxa a cota do Imposto sobre Actividades Econmicas (Licencia Fiscal).
 - Artigo 6.-Cota tributaria
 - Artigo 7.-Exencins e Bonificacins
 - Artigo 8.-Reporte
 - Artigo 9 .-Declaracin
 - Artigo 10.-Liquidacin e ingreso
 - Artigo 11.-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local e de conformidade co disposto nos artigos 15 e 19 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por Licencia de Apertura de Establecementos, que rexer pola presente ordenanza fiscal, as normas das que atenden prevido no artigo 58 en relacin co artigo 20.4.i), ambos da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, de acordo coa modificacin establecida na Lei 2571998, de 13 de xullo, de modificacin do Rxime Legal das Taxas Estatais e Locais e de Reordenacin das Prestacins patrimoniais e de Carcter Pblico.

   
  Artigo 2.-Feito imponible  
 

1.-Constite o feito imponible da taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a unificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade e calesquera outras esixidas polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presuposto necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licencia de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de Servicios da Corporacins Locais.

2.-Para tal efecto, tern a consideracin de apertura.

a) A instalacin por vez primeira do establecemento para dar comezo as sas actividades.

b) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento anda que contine o mesmo titular.

c) a ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixindo nova verificacin das mesmas.

3.-Entndense por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, estea ou non aberta pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:

a) Se dedique exercicio de algunha actividade empresarial fabril, artes, da construccin, comercial e de servicios que estea suxeita imposto sobre Actividades Econmicas.

Anda sen desenvolverse aquelas actividades serva de auxilio ou complemento para as mesmas, ou tean relacin con elas en forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamentos, como , por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, escritorios,oficinas , despachos ou estudios.

   
  Artigo 3.-Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que ser refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver ou, no seu caso se desenrole en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  Artigo 4.-Responsables  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarias os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5 Constite a base imponible da taxa a cota do Imposto sobre Actividades Econmicas (Licencia Fiscal).  
 

   
  Artigo 6.-Cota tributaria  
 

1.-Para establecementos ou locais non suxeitos Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas a cota tributaria determinarase aplicando o tipo de gravame do 50 por 100 sobre a base definida no artigo anterior e a tarifa xeral por local ou establecemento de:10.000 ptas.

2.-Para establecementos ou locais suxeitos o Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas a cota tributaria determinarase aplicando o tipo de gravame do 50 por 100 sobre a base definida no artigo anterior e a tarifa especial por local ou establecemento de: 15.000 ptas.

3.-Cambios de titularidade ou calquera outro suposto de tramitacin que non requira informes tcnicos:

- Con consulta de arquivo: 10.000 ptas

- Sen consulta de arquivo. 5.000 ptas.

Que requira informes tcnicos, estarase o disposto na ordenanza de expedicin de documentos.

4.-No caso de desestimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin da licencia, a cota a liquidar ser do 10 por 100 das indicadas nos apartados anteriores, sempre que a actividade municipal se iniciara efectivamente.

   
  Artigo 7.-Exencins e Bonificacins  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin algunha na exaccin da taxa.

   
  Artigo 8.-Reporte  
 

1.-Reprtase a taxa e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o feito imponible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude de licencia de apertura se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2.-Cando a apertura tivese lugar sen obter a oportuna licencia, a taxa reportarase cando se inicie a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para autorizar a apertura do establecemento ou decretar o seu peche, se non fose autorizable dita apertura.

A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada en modo algn, pola denegacin da licencia solicitada ou pola concesin desta, condicionada modificacin das condicins do establecemento, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia .

   
  Artigo 9 .-Declaracin  
 

As persoas interesadas na obtencin dunha licencia de apertura de establecemento industrial ou mercantil presentarn previamente no Rexistro Xeral, a oportuna solicitude, con especificacin da actividade ou actividades a desenvolver no local, acompaada da alta ou derradeiro recibo do Imposto sobre Actividades Econmicas.

Se despois de formulada a solicitude de licencia de apertura se variase ou ampliase a actividade a desenvolver no establecemento, ou se alterasen as condicins proxectadas por tal establecemento ou ben se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacins tern de poerse en coecemento da Administracin municipal co mesmo detalle e alcance que se esixen na declaracin prevista no nmero anterior.

   
  Artigo 10.-Liquidacin e ingreso  
 

Rematada a actividade municipal e unha vez dictada a resolucin municipal que proceda sobre a licencia de apertura, practicarase a liquidacin correspondente pola taxa, que ser notificada suxeito pasivo par o seu ingreso directo na arcas municipais utilizando os medios de pagamento e os prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Artigo 11.-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto no artigo 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

Esta Ordenanza entrar en vigor o da 1.01.1999, quedando derrogada a anterior e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios