Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santa Comba - Ordenanza reguladora de expedicin de tarxetas estacionamento para persoas minusvlidas abeiro da Lei 8/97, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia.

Publicación provisional : 24-08-2000 BOP N 194 -- Publicación definitiva : 24-08-2000 BOP N 194
Redacción Aplicable desde 24-08-2000

Redacciones Redacciones
 - Titulares das tarxetas.
 - Documentacin que debern presentar.
 - Procedemento.
 - Indicacins para a correcta utilizacin tarxeta de estacionamento.
 - Caducidade das tarxetas.
   
  Titulares das tarxetas.  
 

A) Teen dereito a que se lles expida a tarxeta de aparcamento todas aquelas persoas que estando empadroadas neste municipio presentan algn tipo de minusvala que afecte aparato locomotor (extremidades inferiores) exclusivamente. Tal extremo deber constar no certificado de minusvala do EVO da Xunta de Galicia, que indicar a imposibilidade de facer uso do transporte pblico.

B) Aquelas persoas que por razn dunha enfermidade ou accidente tean reducida a sa motricidade e estean obrigadas a usar de xeito provisional cadeira de rodas, muletas, ou algunha axuda tcnica para minusvlidos. Extremo este que ter que acreditar mediante informes mdicos que indiquen a sa doenza, causas e prognstico da sa evolucin.

C) Persoas eivadas que por razn da idade ou grave incapacidade, e non sexan os conductores habituais de vehculos, sendo transportados por terceiras persoas, que s podern facer uso da tarxeta cando transporte o minusvlido.

   
  Documentacin que debern presentar.  
 

1.-Unha solicitude en impreso oficial formalizado que deber recoller no Departamento de Servicios Sociais do Concello.

2.-DNI do solicitante.

3.-Certificado de minusvalidez expedido equipo de valoracin da Xunta de Galicia, onde conste a imposibilidade de usar transporte pblico.

4.-Estar empadroado.

5.-Carn de conducir do eivado, se o conductor do vehculo, ou ben a persoa que o transporte.

6.-Para tdolos casos do apartado b), informe mdico que acredite o seu problema de mobilidade, a sa evolucin e prognstico, as como a necesidade de utilizar cadeira de rodas, muletas, bastns, etc.

7.-Unha fotografa tipo carn.

   
  Procedemento.  
 

A solicitude presentarase no rexistro xeral do Concello coa documentacin pertinente, que se remitir Departamento de Servicios Sociais para a emisin do informe e proposta correspondente. Posteriormente este informe elvase Alcalda para que dicte a resolucin, concedendo ou denegando a tarxeta solicitada.

Esta resolucin ser notificada interesado de acordo co procedemento establecido na Lei 30/92, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

   
  Indicacins para a correcta utilizacin tarxeta de estacionamento.  
 

A tarxeta persoal intransferible e d dereito utilizacin das correspondentes prazas de estacionamento destinado para o uso exclusivo das persoas con minusvalidez, en calquera sitio da Comunidade Autnoma.

A tarxeta, unha vez asinada polo titular, deber plastificarse, e cando se utilice deber poerse na parte dianteira do vehculo, de maneira que sexa visible para o seu control.

   
  Caducidade das tarxetas.  
 

A tarxeta ter unha validez de un ano de duracin, ags nos casos en que o certificado de minusvalidez indique prazos de revisin previos.

Un mes antes de que caduque a tarxeta o titular deber solicitar unha nova, tendo obriga de entrega-la anterior no intre de recibi-la actualizada.

O Concello ter dereito a controlar que as condicins que deron orixe expedicin da tarxeta continen vixentes, polo que poder requirir s solicitantes, en calquera intre, para que acheguen probas actualizadas de ditas condicins.

Calquera variacin das condicins que deron orixe expedicin da tarxeta deber ser comunicado s Servicios Sociais Municipais no prazo de un mes; de non ser as, o Concello poder anula-la sa vixencia.

No caso de comprobarse o uso indebido destas, estas sern retiradas".

"Modelo solicitude da tarxeta de aparcamento para persoas con mobilidade reducida.

Datos do solicitante.

D/Dona ............., con DNI ...........

Maior de idade, con enderezo en ....................

Telfono .........

En nome do/da beneficiario/a ...........................

Expn:

Que estando empadroado/a neste municipio, presento algn tipo de minusvalidez con mobilidade reducida que afecta exclusivamente s extremidade inferiores, e as o acredito a travs da cualificacin de minusvala actualizada.

Persoa minusvlida con mobilidade reducida, que precisa ser transportado por terceiras persoas.

Solicita:

Que se lle expida a tarxeta de aparcamento, segundo o modelo establecido na Lei 8/97 da Comunidade Autnoma de Galicia, comprometndose a cumpri-las normas que regulan a sa expedicin.

Santa Comba, ......... de ....... de 200...

Asdo.: .............

Sr. alcalde-presidente do Concello de Santa Comba

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios