Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Corcubin - ORDENANZA FISCAL N 20, REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DERIVADOS DA OCUPACIN DA VA PBLICA OU TERREOS DE USO PBLICO CON POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTCULOS OU ATRACCINS, INDUSTRIAS DA RA E AM

Publicación provisional : 14-06-2001 BOP N 135 -- Publicación definitiva : 14-06-2001 BOP N 135
Redacción Aplicable desde 14-06-2001

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.-Feito impoible.
 - Artigo 3.-Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.-Responsables.
 - Artigo 5.-Xeracin de obrigas.
 - 6.-Tarifa.
 - Artigo 7.-Normas de xestin.
 - Artigo 8.-Obriga de pagamento.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin espaola e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, de conformidade co disposto nos artigo 15 e 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, e amparo do disposto nos artigos 58 e 20.3.n) da mesma lei, este Concello establece a "Taxa por utilizacins privativas ou aproveitamentos especiais derivados da ocupacin da va publica ou de terreos de uso pblico cos postos, barracas, casetas de venda, espectculos ou atraccins, industrias da ra e ambulantes e rodaxe cinematogrfica", que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.-Feito impoible.  
 

Constite o feito imponible da taxa a ocupacin das vas pblicas ou terreos de dominio pblico municipal con motivo das actividades aludidas no artigo primeiro desta ordenanza.

   
  Artigo 3.-Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, a prol das cales se concedern as licencias ou que se beneficien do aproveitamento, en caso de ter procedido sen a correspondente autorizacin.

   
  Artigo 4.-Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5.-Xeracin de obrigas.  
 

Xrase a obriga de pagamento da taxa, nacendo a obriga de contribur, cando se outorgue a licencia para o correspondente aproveitamento ou cando se inicie este, no caso e facerse sen a oportuna autorizacin.

   
  6.-Tarifa.  
 

1.-A conta da taxa regulada nesta ordenanza ser a fixada nas tarifas seguintes:

1.1. Tarifa 1..

Zona Tipo de ocupacin Ptas. m2/da Tempo de ocupacin
Zona praza Castelao Festas das Mercedes, S. Marcos, O Carme 418 2 das
Zona San Roque Festas de San Pedro 139 2 das

As tarifas anteriores aplicaranse as seguintes coeficientes correctores en funcin do tipo de actividade que se desenvolva e da zona de ocupacin:

Actividade Zona de ocupacin ndice/coefic.
Cabalios Praza Castelao 0,25
Cabalios San Roque 0,4
Tiro Praza Castelao 0,25
Vaca Praza Castelao 0,25
Lambetadas Praza Castelao 0,25
Xoguetera San Roque 1,4
Bar Praza Castelao 0,35
Bar San Roque 2,6
Outras actividades sen especificar San Roque 1,4
Outras actividades sen especificar Praza Castelao 0,35

1.2.-Tarifa 2..

Outras ocupacins de terreos de uso pblico por actividades non indicadas anteriormente, de carcter espordico non reguladas noutras ordenanza fiscais, e en zonas que se determinen en cada momento, aplicaranse as tarifas anteriores por m2/da tendo en conta que o lugar de ocupacin sexa de caractersticas similares s que se indican.

O Concello poder establecer para determinada temporada, os terreos municipais de uso pblico nos que permitir a instalacin de teatros, cinematgrafos, circos ou outros espectculos e adxudica-los ditos terreos mediante licitacin, conforme s vixentes normas de contratacin local.

As adxudicacins faranse por tempada concreta, con expresin de data a data, e se a ocupacin continuar logo do ltimo da, liquidaranse os das de prrroga en proporcin prezo de adxudicacin. Conforme artigo 24.1 da Lei 39/1988, o importe da taxa cando se utilice un procedemento de licitacin pblica vir determinado polo valor econmico da proposicin que obtea a concesin ou adxudicacin.

Os dereitos fixados nas tarifas anteriores, as como o importe da adxudicacin mediante poxa, entndense pola concesin da ocupacin, independentemente de que a actividade se leve ou non a cabo, polo que non poder concederse bonificacin ningunha por causa de chuvias, restriccins no subministro de enerxa elctrica ou calquera outra de forza maior.

   
  Artigo 7.-Normas de xestin.  
 

1.-As cantidades esixibles conforme s tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e sern irreductibles polo perodo de tempo autorizado.

2.-Os emprazamentos, instalacins, postos, etc., podern sacarse a licitacin pblica e o tipo de licitacin mnimo que servir de base ser a conta fixada na tarifa desta ordenanza.

Procederase, con antelacin poxa, formacin dun plano dos terreos dispoibles para seren subastados, numerando as parcelas obxecto de licitacin e sinalando a sa superficie e actividades que poidan destinarse.

3.-As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta ordenanza e non sacados a licitacin pblica debern solicitar previamente a correspondente licencia e formular declaracin na que conste a superficie que se pretende ocupar, o seu emprazamento no municipio e os elementos que se van instalar.

4.-As autorizacins tern carcter persoal e non podern ser cedidas ou subarrendadas a terceiros. O incumprimento deste mandato dar lugar anulacin da licencia, sen prexuzo das contas que corresponda aboar s interesados.

   
  Artigo 8.-Obriga de pagamento.  
 

1.-A obriga de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza nace:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos da va pblica, no momento de solicita-la correspondente licencia.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o da primeiro de cada un dos perodos naturais de tempo sinalados na tarifa.

2.-O pagamento da taxa realizarase:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos, por ingreso directo na Tesourera municipal ou onde establecese o Concello, pero sempre antes de retira-la correspondente licencia. Este ingreso ter carcter de depsito previo, de conformidade co disposto no artigo 26.1.a) da Lei 39/1988, do 28 de decembro, quedando elevado a definitivo concederse a licencia correspondente.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, unha vez includos nos padrns ou matrculas desta taxa, por anualidade conforme Regulamento xeral de recadacin, no primeiro semestre do ano natural.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da tres de abril de dous mil un, entrar en vigor e ser de aplicacin o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios