Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA POSESIN DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

Publicación provisional : 19-08-2003 BOP N 188 -- Publicación definitiva : 08-10-2003 BOP N 231
Redacción Aplicable desde 27-10-2003

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO I.-DISPOSICINS XERAIS
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - Artigo 1. .-Obxecto
 - Artigo 2. .-Definicin de animal potencialmente perigoso.
 - CAPTULO II.-DA LICENCIA MUNICIPAL
 - Artigo 3. .-Licencia municipal
 - Artigo 4. .-rgano competente para a concesin da licencia.
 - Artigo 5. .-Requisitos e documentacin para a obtencin da licencia municipal.
 - Artigo 6. .-Vixencia e renovacin das licencias
 - Artigo 7. .-Acreditacin da licencia
 - Artigo 8. .-Revisin e revogacin da licencia
 - CAPTULO III.-DO REXISTRO MUNICIPAL
 - Artigo 9. .-Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.
 - Artigo 10. .-Inscricin no Rexistro
 - Artigo 11. .-Acreditacin da inscricin no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.
 - Artigo 12. .-Baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.
 - Artigo 13. .-Comunicacins do propietario do animal Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.
 - CAPTULO IV
 - Artigo 14. .-Seccin local do Rexistro galego de identificacin de animais de compaa e potencialmente perigosos (REGIAC).
 - CAPTULO V
 - Artigo 15. .-Circulacin e permanencia dun can potencialmente perigoso en vas pblicas e locais.
 - CAPTULO VI
 - Artigo 16. .-Cans potencialmente perigosos abandonados ou vagabundos.
 - CAPTULO VII.-INFRACCINS E SANCINS.
 - Artigo 17. .-Infraccins.
 - Artigo 18. .-Sancins.
 - Artigo 19. .-Responsable.
 - Artigo 20. .-Procedemento sancionador.
 - Artigo 21. .-Exercicio da potestade sancionadora.
 - CAPTULO VIII.-DA TAXA POR EXPEDICIN DE LICENCIA, RENOVACIN, INSCRICINS REXISTRAIS E AS SAS MODIFICACINS E CANCELACINS.
 - Artigo 22. .-Obxecto.
 - Artigo 23. .-Feito impoible.
 - Artigo 24. .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 25. .-Responsables.
 - Artigo 26. .-O cobro.
 - Artigo 27. .-Tarifas.
 - Artigo 28. .-Ingreso da taxa.
 - Artigo 29. .-Infraccins e sancins.
 - DISPOSICIN ADICIONAL NICA.
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  CAPTULO I.-DISPOSICINS XERAIS  
 

   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o rxime xurdico da posesin de animais potencialmente perigosos, dictada abeiro do artigo 149.1.29 da Constitucin Espaola, que atribe Estado a competencia exclusiva en materia de seguridade pblica, asigna no artigo 3 s concellos a competencia para concede-la licencia administrativa que habilite para a posesin de animais potencialmente perigosos. Ademais, no seu artigo 6, establece que en cada concello existir un rexistro de animais potencialmente perigosos.

A Lei 1/1993, do 13 de abril, de proteccin de animais domsticos e salvaxes en cativide, no artigo 11, impn s concellos a obriga de recolle-los animais abandonados, e o Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, no seu artigo 27, obriga a censar a nivel municipal a tdolos animais da especie canina, as como a outros que regulamentariamente se determinen.

abeiro do artigo 3.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, a Xunta de Galicia aproba o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a posesin de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de identificacin de animais de compaa e potencialmente perigosos e de adestradores caninos.

En consecuencia, de conformidade coas disposicins citadas e abeiro da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, da Lei 5/1997, do 22 de xuo, de administracin local de Galicia, e da Lei 39/1998, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, a corporacin aprobou esta ordenanza:

   
  Artigo 1. .-Obxecto  
 

1.-A presente ordenanza ten por obxecto a regulacin da concesin e renovacin das licencias administrativas para a posesin de animais potencialmente perigosos, a regulacin do rexistro municipal de animais potencialmente perigosos e a determinacin das taxas pola prestacin destes servicios.

2.-Ademais, crease a seccin local do rexistro galego de identificacin de animais de compaa e potencialmente perigosos (REGIAC), que conter a informacin que remita o REGIAC referente s animais de compaa residentes no concello.

3.-Quedan excluidos da aplicacin da presente ordenanza os cans e animais pertencentes s forzas armadas, forzas e corpos de seguridade do Estado, corpos da polica das comunidades autnomas, polica local e empresas de seguridade con autorizacin oficial.

   
  Artigo 2. .-Definicin de animal potencialmente perigoso.  
 

1.-Considranse animais potencialmente perigosos, no mbito territorial da Comunidade Autnoma de Galicia, todos aqueles que pertencendo fauna autctona ou alctona, independentemente da condicin, natureza, especie ou raza que pertencen, e convivindo no contorno humano como animais domsticos ou de compaa, sexan susceptibles de ocasiona-la morte ou lesins s persoas ou a outros animais, ou de producir danos de certa entidade s cousas.

2.-No caso concreto dos cans, entenderanse por potencialmente perigosos aqueles nos que concorran calquera das condicins seguintes:

a) Cans que tivesen algn episodio de agresins a persoas ou ataques de certa entidade a animais ou s cousas.

b) Cans que fosen adestrados para a garda e defensa.

c) Cans que polas sas caractersticas raciais puidesen ser aptos para o adestramento para a garda e a defensa e, en concreto, os pertencentes s razas seguintes: American Stafforshire Terrier, Pit Bull Terrier, Bullimastif, Doberman, Dogo Arxentino, Dogo de Bordeos, Dogo do Tbet, Fila Brasileiro, Mastn Napolitano, Presa Canario, Presa Mallorqun (Ca de Bou), Rottweiler, Stafforshire Bull Terrier, Tosa Inu e Akita Inu. Tamn sern considerados neste apartado os cruces en primeira xeracin destes, cruces destas razas entre si ou cruces destes con outras razas, obtendo unha tipoloxa similar a algunha das razas anteriormente descritas.

d) Cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio. A agresividade apreciaraa a autoridade competente da Consellera de Medio Ambiente, de oficio ou logo de notificacin ou denuncia, e previo informe dun adestrador ou veterinario designado para o efecto.

   
  CAPTULO II.-DA LICENCIA MUNICIPAL  
 

   
  Artigo 3. .-Licencia municipal  
 

1.-A posesin de animais potencialmente perigosos requirir a obtencin, con carcter previo adquisicin do animal, da correspondente licencia municipal, que se expedir no concello de residencia habitual do propietario.

2.-Nos supostos previstos no apartado 2.a) do artigo 2. , o titular do can dispor do prazo dun mes, contado dende a resolucin dictada para tales efectos, para solicita-la licencia administrativa.

3.-Nos supostos previstos no apartado 2.d) do artigo 2, o concello, xuntando os informes debidamente motivados e esixidos nese apartado, comunicar os feitos autoridade competente da Consellera de Medio Ambiente. No caso de que se dictase resolucin apreciando a agresividade, o titular dispor do prazo dun mes, contado dende a notificacin, para solicita-la licencia administrativa.

   
  Artigo 4. .-rgano competente para a concesin da licencia.  
 

Tramitado o expediente de conformidade co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, o rgano competente resolver a concesin da licencia e o seu nmero correspondente.

   
  Artigo 5. .-Requisitos e documentacin para a obtencin da licencia municipal.  
 

1.-Para a obtencin da licencia municipal ser necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Ser maior de idade.

- Acreditarase mediante fotocopia do DNI ou do pasaporte.

b) Non ter sido condenado por delictos de homicidio, lesins e torturas, delictos contra a liberdade ou contra a integridade moral, contra a liberdade sexual e contra a sade pblica, delitos de asociacin con banda armada ou de narcotrfico, as como non estar privado por resolucin xudicial do dereito posesin de animais potencialmente perigosos.

- Acreditarase mediante certificado de antecedentes penais.

c) Non ter sido sancionado por infraccins graves ou moi graves con algunha das sancins accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o rxime xurdico da posesin de animais potencialmente perigosos. Non obstante, non ser impedimento para a obtencin ou, de se-lo caso, renovacin da licencia, ter sido sancionado coa suspensin temporal desta, sempre que, no momento da solicitude, a sancin de suspensin anteriormente imposta fose cumprida integramente.

- Acreditarase mediante certificado negativo expedido pola Consellera de Medio Ambiente.

d) Dispoer de certificado de capacidade fsica e aptitude psicolxica para a posesin de animais potencialmente perigosos, expedido polo director dun centro mdico-psicotcnico debidamente autorizado, de conformidade co recollido nos artigos 4. , 5. e 6. do Real decreto 287/2002, do 22 de marzo.

e) Acredita-la formalizacin dun seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poida causa-lo animal, cunha cobertura mnima de 125.000 euros. Este seguro deber renovarse anualmente.

- Acreditarase presentando a copia da pliza de seguro claramente detallada ou presentando o certificado da compaa aseguradora.

   
  Artigo 6. .-Vixencia e renovacin das licencias  
 

1.-As licencias tern unha vixencia de cinco anos. Trascorrido este perodo, debern renovarse por un perodo de igual duracin, mediante a presentacin da mesma documentacin esixida para a obtencin e que se sinala no artigo anterior.

2.-A licencia perder a sa vixencia no momento en que o titular deixe de cumprir calquera dos requisitos establecidos no artigo anterior.

   
  Artigo 7. .-Acreditacin da licencia  
 

A posesin da licencia municipal acreditarase mediante a entrega dunha copia da resolucin do expediente administrativo iniciado e mediante a entrega dunha tarxeta acreditativa expedida polo concello, na que se fagan consta-los seguintes datos:

- Nmero de licencia municipal.

- Data de resolucin do expediente de solicitude da licencia.

- Data de caducidade da vixencia da licencia.

- Nome e apelidos do titular.

- DNI do titular.

- Enderezo do titular.

- Fotografa actualizada do titular.

- Selo do Concello.

   
  Artigo 8. .-Revisin e revogacin da licencia  
 

1.-O titular da licencia deber comunicar rgano competente do Concello que lle corresponda a expedicin, no prazo de quince das, contados dende a data en que se produza, calquera variacin dos datos que figuran nela para que se proceda a realiza-la revisin correspondente.

2.-A perda de calquera dos requisitos esixidos no artigo 5. dar lugar revogacin da licencia municipal outorgada, previa tramitacin de expediente contradictorio.

A revogacin da licencia dar lugar perda do dereito posesin animal. O propietario proceder, no prazo mximo de quince das, a entrega-lo animal a un novo propietario que posa a licencia en vigor. Se non se atopa un novo propietario no prazo referido, farase entrega do animal no centro de recollida de animais vagabundos ou abandonados dependente do concello, respectando en todo momento o disposto na Lei 1/1993, do 13 de abril, e nos artigos 53 60 do Decreto 153/1998, do 2 de abril, que a desenvolve.

   
  CAPTULO III.-DO REXISTRO MUNICIPAL  
 

   
  Artigo 9. .-Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.  
 

1.-Crase o Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos, no que se inscribirn os animais potencialmente perigosos que tean a sa residencia habitual no Concello.

2.-O rexistro ter un tratamento informatizado, no que se farn constar, de conformidade co disposto no artigo 4.2 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, como mnimo, os seguintes datos:

Datos do animal:

- Nmero de microchip.

- Nome do animal.

- Especie.

- Raza (no caso de cans).

- Sexo.

- Caractersticas externas (descricin da capa, tipo e cor da pel, etc..).

- Data de nacemento.

- Aptitude (funcin do animal): compaa, garda, defensa, caza, etc.

- Causa de inclusin no rexistro (sinalar supostos do artigo 2.2 do Decreto 90/2002).

- Enderezo habitual do animal.

- Data de adquisicin do animal.

- Forma de adquisicin do animal (cra, doazn, traspaso, venda, outras (especificar).

- Observacins.

Datos do propietario ou, posuidor:

- DNI.

- Apelidos.

- Nome.

- Enderezo habitual.

- Telfonos de contacto.

- Licencia administrativa: nmero de licencia de expedicin e concello de expedicin.

3.-A identificacin definitiva con microchip dos animais potencialmente perigosos obrigatoria sen excepcins. A identificacin definitiva con microchip de tdolos cans, independentemente da sa raza ou condicin, ser obrigatoria a partir do 2 de xullo de 2003, tal e como se recolle na disposicin transitoria segunda do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro.

4.-O Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos un rexistro de carcter pblico, que tern acceso as administracins pblicas e as autoridades competentes, as como aquelas persoas fsicas ou xurdicas que acrediten ter interese lextimo no coecemento dos datos que constan nel. En todo caso, o uso e tratamento dos datos contidos no rexistro ser de conformidade co disposto na Lei orgnica 15/1999, de proteccin de datos personais.

   
  Artigo 10. .-Inscricin no Rexistro  
 

1.-Os titulares da licencia administrativa estn obrigados a inscribi-lo animal no rexistro municipal do concello de residencia habitual do animal, no prazo de quince das contados a partir de obte-la licencia, tal e como recolle o artigo 6.2. da Lei 50/1999, do 23 de decembro, e no artigo 4.1. do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro.

2.-Tamn ser obrigatoria, a instancia do propietario, a inscricin do animal no Rexistro municipal do Concello correspondente cando se efecte o traslado dun animal potencialmente perigoso dun concello a outro por un perodo superior a tres meses.

3.-De conformidade co disposto no artigo 4.3. do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, os datos recollidos no Rexistro municipal remitiranse Consellera de Medio Ambiente, no prazo mximo de quince das, contados desde o momento da inscricin dun animal potencialmente perigoso.

   
  Artigo 11. .-Acreditacin da inscricin no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.  
 

A inscricin no rexistro acreditarase mediante a entrega dunha copia da resolucin do expediente administrativo e mediante a entrega dunha tarxeta acreditativa, tamao carn, que expedir o concello, na que se fagan consta-los seguintes datos:

- Nmero do microchip e data de alta do animal no rexistro municipal.

- Nome, especie, raza, sexo, capa e data de nacemento do animal.

- Enderezo do animal.

- Nome e apelidos do propietario.

- Licencia do propietario (nmero, data de expedicin, concello).

- DNI do propietario.

   
  Artigo 12. .-Baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.  
 

1.-A baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos efectuarase a instancia do interesado, previa acreditacin da morte do animal (certificada por un veterinario ou autoridade competente).

2.-Igualmente procederase baixa no Rexistro cando, previa instancia, o interesado acredite o traslado de residencia habitual do animal a outro municipio distinto. Neste caso, o propietario deber dar de alta animal no novo concello de residencia.

3.-Considerarase baixa definitiva do animal no Rexistro a sa perda ou substraccin, por un prazo superior a tres meses.

4.-Constarn no rexistro como de titularidade municipal aqueles animais depositados no centro de recollida de animais vagabundos ou abandonados dependente do Concello como consecuencia de recollelos na va pblica, que carezan de dono ou que, anda que sexa identificado, non os reclame no prazo de dez das dende o aviso efectuado, de conformidade co previsto no artigo 53 do Decreto 153/1998, do 2 de abril. As mesmo, constarn como de titularidade municipal os que lle fosen comisados propietario.

   
  Artigo 13. .-Comunicacins do propietario do animal Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.  
 

1.-O propietario do animal deber comunicar rexistro calquera variacin dos datos que figuran nel, no prazo de 15 das desde que se producise a modificacin.

2.-O propietario deber comunicar rexistro municipal a venda, traspaso ou doazn do animal.

3.-Na folla rexistral de cada animal potencialmente perigoso farase constar calquera incidente producido longo da sa vida e que coezan as autoridades administrativas ou xudiciais, como se recolle no artigo 6.4. da Lei 50/1999, do 23 de decembro. No caso de agresins, recollerase, como mnimo, a seguinte informacin: data da denuncia, descricin dos feitos e consecuencias xurdicas.

4.-A substraccin ou perda do animal comunicaraa o titular Rexistro municipal no prazo mximo de corenta e oito horas desde que se coezan estes feitos, tal e como se recolle no artigo 8.6. do Real decreto 287/2002, do 22 de marzo.

5.-Os propietarios de animais potencialmente perigosos remitirn Rexistro a certificacin veterinaria correspondente castracin ou esterilizacin do animal, se se producise.

   
  CAPTULO IV  
 

   
  Artigo 14. .-Seccin local do Rexistro galego de identificacin de animais de compaa e potencialmente perigosos (REGIAC).  
 

1.- abeiro dos principios de lealdade institucional, cooperacin e colaboracin previstos no artigo 4. da Lei 30/1992, do 26 de novembro, crase a Seccin local do Rexistro galego de identificacin de animais de compaa e potencialmente perigosos, que se formar cos datos que remita o REGIAC, dependente da Consellera de Medio Ambiente.

2.-Cos datos contidos nesta seccin, o trinta e un de decembro de cada ano formarase o censo que se refire o artigo 27. do Decreto 153/1998, do 2 de abril.

   
  CAPTULO V  
 

   
  Artigo 15. .-Circulacin e permanencia dun can potencialmente perigoso en vas pblicas e locais.  
 

1.-Os propietarios, criadores ou posuidores debern mante-los animais que estean baixo a sa custodia en axeitadas condicins hixinico-sanitarias e cos coidados e atencins necesarios de acordo coas necesidades fisiolxicas e caractersticas propias da especie ou raza do animal, no cumprimento da Lei 1/1993, do 13 de abril, e do Decreto 153/1998, do 2 de abril, en concreto nos seus captulos IV, VII e X.

2.-A presencia de animais potencialmente perigosos en lugares ou espacios pblicos esixir que a persoa que os conduza e controle leve consigo a licencia municipal e a certificacin acreditativa da inscricin do animal no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

3.-En lugares pblicos, os cans potencialmente perigosos debern levar obrigatoriamente buceira apropiada para a tipoloxa racial de cada animal.

4.-Os cans potencialmente perigosos conduciranse e controlaranse con cadea ou correa non extensible de menos de 2 metros. Non se poder levar mis dun destes cans por persoa.

 

   
  CAPTULO VI  
 

 

   
  Artigo 16. .-Cans potencialmente perigosos abandonados ou vagabundos.  
 

1.-A administracin local responsable da recollida e mantemento dos animais vagabundos ou abandonados, segundo se recolle no artigo 11.1. da Lei 1/1993, do 13 de abril, e no artigo 54. do Decreto 153/1998, do 2 de abril.

2.-Os animais recollidos trasladaranse e manteranse en centros de recollida de animais vagabundos ou abandonados autorizados e rexistrados. As instalacins destinadas a albergar cans potencialmente perigosos debern reuni-las medidas de seguridade necesarias para evita-las fuxidas sen producir danos s animais.

3.-Os prazos de estada previstos sern os que se dan para tdolos individuos da especie canina e que veen reflectidos nos artigos 53, 57 e 58 do Decreto 153/1998, do 2 de abril.

4.-Estes animais poderanse ceder en adopcin sempre e cando o novo propietario posa a licencia administrativa correspondente, e sempre e cando o can supere as probas de socializacin que demostren que o animal non perigoso para a seguridade das persoas.

   
  CAPTULO VII.-INFRACCINS E SANCINS.  
 

 

   
  Artigo 17. .-Infraccins.  
 

1.-En materia de infraccins e sancins rexer o disposto na Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre rxime xurdico da posesin de animais potencialmente perigosos e na Lei 1/1993, do 13 de abril, de proteccin de animais domsticos e salvaxes en catividade.

2.-As infraccins que se cometan contra o disposto nesta ordenanza clasifcanse como moi graves, graves e leves.

3.-Tern a consideracin de infraccins administrativas moi graves as previstas no artigo 13.1. da Lei 50/1999, do 23 de decembro, as como as establecidas no artigo 22. da Lei 1/1993, do 13 de abril.

4.-Tern a consideracin de infraccins administrativas graves as previstas no artigo 13.2. da Lei 50/1999, do 23 de decembro, as como as establecidas no artigo 21. da Lei 1/1993, do 13 de abril.

5.-Son infraccins administrativas leves as previstas no artigo 13.4. da Lei 50/1999, do 23 de decembro, as como as establecidas no artigo 20. da Lei 1/1993, do 13 de abril.

   
  Artigo 18. .-Sancins.  
 

1.-As infraccins tipificadas no artigo anterior sern sancionadas con multas con contas que sern as fixadas no artigo 13.5. da Lei 50/1999, do 23 de decembro, e no artigo 24. da Lei 1/1993, do 13 de abril.

2.-En todo caso, as infraccin graves e moi graves tipificadas no artigo anterior desta ordenanza podern levar aparelladas corno sancins accesorias a confiscacin, comiso, esterilizacin ou sacrificio dos aniniais potencialmente perigosos, a clausura do establecemento e a suspensin temporal oir definitiva da licencia de posesin de animais potencialmente perigosos ou do certificado de capacitacin do adestrador.

   
  Artigo 19. .-Responsable.  
 

Considranse responsables das infraccins os que por accin ou omisin participasen na comisin destas, o propietario oir posuidor dos animais ou, de se-lo caso, o titular do establecemento, local ou medio de transporte no que se produzan os feitos. Neste ltimo suposto, ademais, ser responsable o encargado do transporte.

   
  Artigo 20. .-Procedemento sancionador.  
 

O procedemento sancionador aplicable rexerase polo establecido na Lei 50/1999, do 23 de decembro, na Lei 1/ 1993, do 13 de abril, as como na Lei 30/1992, do 26 de novembro, e nas normas que as desenvolven.


   
  Artigo 21. .-Exercicio da potestade sancionadora.  
 

1.-Os rganos competentes para sancionar, de acordo cos artigos 24.2. da Lei 1/1993, do 13 de abril, sern:

a) Por intraccins leves, o alcalde.

b) Por infraccins graves, o director xeral de Conservacin da Natureza da Conselleria de Medio Ambiente.

c) Por infraccins moi graves, o conselleiro de Medio Ambiente.

2.-A incoacin e tramitacin dos expedientes polas infraccins tipificadas como leves correspndelle Concello.

Non obstante, o alcalde, de xeito que dea fe, por en coecemento do director xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente toda accin ou omisin que poida ser tipificable como infraccin grave ou moi grave.

3.-Cando as circunstancias de perigo as o aconsellen, o alcalde poder proceder retirada ou custodia dun animal potencialmente perigoso, a cargo do propietario, como medida de carcter provisional durante a tramitacin dun expediente sancionador.

   
  CAPTULO VIII.-DA TAXA POR EXPEDICIN DE LICENCIA, RENOVACIN, INSCRICINS REXISTRAIS E AS SAS MODIFICACINS E CANCELACINS.  
 

 

   
  Artigo 22. .-Obxecto.  
 

De conformidade co disposto nos artigos 15. 19. , en relacin co artigo 20. da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, establcese a taxa por prestacin de servicios especiais de expedicin de licencia, as sas renovacins, inscricins rexistrais e as sas modificacins e cancelacins.

   
  Artigo 23. .-Feito impoible.  
 

O feito impoible da taxa a actividade municipal que conduce verificacin do cumprimento das condicins reguladas nesta ordenanza para a concesin da licencia indicada, a actividade de control que se efectuar nas renovacins que desta se deban verificar, a tramitacin, o control e a custodia que dela se establece e aqueles outros servicios que se recollen nas tarifas desta ordenanza.

   
  Artigo 24. .-Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos da taxa os propietarios de animais que soliciten a inscricin no Rexistro municipal e os propietarios que soliciten a expedicin da licencia ou os que a renoven.

   
  Artigo 25. .-Responsables.  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1. e 39. da Lei xeral tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedade e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40. da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 26. .-O cobro.  
 

1.-O cobro da taxa producirase coa solicitude de calquera dos actos s que se refire o feito impoible.

2.-A non concesin da licencia, cando non sexa debido a incumprimentos formais do suxeito pasivo, dar lugar devolucin das cantidades autoliquidadas.

   
  Artigo 27. .-Tarifas.  
 

1.-Licencia de cans potencialmente perigosos: 10,00 euros.

2.-Renovacin de licencias: 5,00 euros.

3.-Inscricin no Rexistro de animais potencialmente perigosos: 3,00 euros.

4.-Modificacins rexistrais: 1,00 euro.

5.-Cancelacin rexistral: 1,00 euro.

6.-Ficha identificativa: 5,00 euros.

   
  Artigo 28. .-Ingreso da taxa.  
 

O ingreso da taxa efectuarase en rxime de autoliquidacin e con carcter previo acto que o motiva.

   
  Artigo 29. .-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infiraccins tributarias, as como s sancins que lles corresponden en cada caso, estarase disposto nos artigos 77. e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL NICA.  
 

Quedan excluidos da obriga de obtencin de licencia municipal aqueles exemplares caninos que fosen obxecto de adestramento baixo a supervisin directa de organismos pblicos ou privados que utilicen estes animais cunha finalidade social.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor coa sa publicacin ntegra no diario oficial correspondente e transcorra o prazo establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e continuar en vigor ata que o Concello a derrogue expresamente.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios