Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Camarias - ORDENANZA FISCAL N 4 REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

Publicación provisional : 13-11-2004 BOP N 262 -- Publicación definitiva : 30-12-2004 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 30-12-2004

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito impoible
 - Artigo 3.- Suxeito Pasivo
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artculo 5.- Exenciones subjetivas
 - Artigo 6.- Cota Tributaria.
 - Artculo 7.- Tarifa
 - Artigo 8.- Bonificacins da cota.
 - Artigo 9.- Devengo
 - Artigo 10.- Declaracin e ingreso
 - Artigo 11.- Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos Artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo Artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos Artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a "Taxa por expedicin de documentos administrativos" que se rexir pola presente Ordenanza fiscal, cunhas normas que atenden previsto no Artigo 58 da citada Lei 39/1988.

   
  Artigo 2.- Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoibe da Taxa a actividade administrativa desenvolta con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda a Administracin ou as Autoridades Municipais.

2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fose provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediase a solicitude expresa do interesado.

3. Non estar suxeita a esta Taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigacins fiscais, as como as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra as resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servizos ou realizacin de actividades de competencia municipal e utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens do dominio pblico municipal, que estean gravados por outra Taxa Municipal ou polos que o Concello esixa un prezo pblico.

   
  Artigo 3.- Suxeito Pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o Artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou en cuxo interese redunde a tramitacin do documento ou do expediente do que se trate

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas s que se refiren os Artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o Artigo 40 da Lei Xeral Tributaria

   
  Artculo 5.- Exenciones subjetivas  
 

Gozarn de exencin subxectiva aqueles contribuntes pertecentes a un nucleo familiar beneficiarios da Renta de Integracin Social de Galicia (RISGA )

   
  Artigo 6.- Cota Tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa Tarifa que contn o Artigo seguinte.

2. A cota da Tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou do expediente do que se trate, desde o seu comezo ata a sa resolucin final, includa a certificacin e a notificacin interesado do acordo recado.

3. As cotas resultantes por aplicacin das anteriores tarifas incrementaranse nun 50 por 100 cando os interesados soliciten con carcter de urxencia a tramitacin dos expedientes que motiven o devengo.

   
  Artculo 7.- Tarifa  
 

La tarifa a que se refiere el artculo anterior se estructura en los siguientes epgrafes:

CONCEPTOS: Euros

Epgrafe 1 : Censo de Poblacin.

1. Altas, bajas y alteraciones en el Padrn de Habitantes: 0,60

2. Certificados de empadronamiento:

En el Padrn vigente: 2,70

En Padrones anteriores: 3,90

3. Certificados de convivencia y residencia: 2,70

4. Informes de conducta y anlogos, declaraciones juradas, autorizaciones paternas y comparecencias: 3,00

Epgrafe 2 : Certificaciones y compulsas.

1. Certificaciones de resoluciones o acuerdos municipales: 3,60

2. Certificaciones relacionadas con el Servicio de Reclutamiento: 1,50

3. Las dems certificaciones: 2,70

4. Diligencia de compulsa de documentos: 1,50

5. Copia de documentos autorizada por certificacin, por cada folio: 0,60

6. Bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en Oficinas Municipales: 12,00

Epgrafe 3 : Contratacin.

1. Por cada contrato administrativo: 12,00

2. Constitucin, sustitucin o devolucin de fianzas en exptes. de contratacin, cada acto: 3,00

3. Certificaciones de obra, cada una: 9,00

4. Actas de recepcion, cada una: 12,00

Epgrafe 4 : Otros expedientes o documentos.

1. Informes y consultas en materia urbanstica: 6,00

2. Por cada permiso, autorizacin, concesin o licencia no gravada por otra tasa municipal: 3,00

3. Expedicin de documentos mediante fotocopia, cada folio: 0,30

4. Por cualesquiera otros expedientes o documentos no expresamente tarifados: 3,00

   
  Artigo 8.- Bonificacins da cota.  
 

Non se conceder bonificacin ningunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na Tarifa desta Taxa.

   
  Artigo 9.- Devengo  
 

1. Devngase a Taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.

2. Nos casos s que se refire o nmero 2 do Artigo 2, o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que prevean a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10.- Declaracin e ingreso  
 

1. A Taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, polo procedemento do selo municipal adherido escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente, ou nestes mesmos se aquel escrito non existise, ou a solicitude non fora expresa.

2. Os escritos recibidos polos condutos a que fai referencia o Artigo 66 da Lei de Procedemento Administrativo, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non poder drselles curso, sen que se solucione a deficiencia, a cuxo fin requirirase interesado para que no prazo de dez das pague as cotas correspondentes, co apercebimento de que, transcorrido o dito prazo sen

efectualo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

3. As certificacins ou documentos que expida a Administracin Municipal en virtude de oficio

de Xulgados ou Tribunais para toda clase de pleitos, no se entregarn nin remitirn sen que previamente se satisfaga a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 11.- Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que a estas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da trinta de outubro de dous mil catro, entrar en vigor o mesmo dia da sa publicacin no Boletn da Provincia e ser de aplicacin a partir desta data, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa".

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios