Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cambre - ORDENANZA FISCAL N18.- REGULADORA DA TAXA POLA RETIRADA DE VEHCULOS DA VA PBLICA E DEPSITO DELES E INMOBILIZACIN DOS ESTACIONADOS ANTIREGULAMENTARIAMENTE

Publicación provisional : 26-12-2001 BOP N 294 -- Publicación definitiva : 26-12-2001 BOP N 294
Redacción Aplicable desde 01-01-2005

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 . - Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. - Feito impoible e obriga de contribur.
 - Artigo 3 . - Suxeito pasivo
 - Artigo 4. - Beneficios fiscais.
 - Artigo 5. - Base de gravame.
 - Artigo 6. .-Tarifas.
 - Artigo 7. - Normas complementarias e de xestin.
 - Artigo 8 . - Infraccins e sancins
   
  Artigo 1 . - Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade cos artigo 15 e 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o Concello de Cambre establece a "taxa pola retirada de vehculos da va pblica ou terreos adxacentes e o almacenamento dos mesmos, as como a inmobilizacin dos estacionados antirregulamentariamente sen perturbar gravemente a circulacin", de acordo co previsto no artigo 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 2. - Feito impoible e obriga de contribur.  
 

1. Constite o feito impoible da presente exaccin, a prestacin do servicio de recepcin obrigatoria de retirada, traslado e almacenaxe de vehculos que se encontren na va pblica e terrenos adxacentes, as como a inmobilizacin daqueles que se atopen estacionados de forma antirregulamentaria sen perturbar gravemente a circulacin. A retirada, traslado e almacenaxe de vehculos producirase nos casos previstos na lexislacin vixente e en concreto:

a) Cando o requiran as autoridades xudiciais e administrativas.

b) Cando o vehculo se atope en estado de abandono.

c) Cando o vehculo se atope estacionado na va pblica de modo que perturbe, entorpeza ou obstaculice a circulacin da mesma.

d) Cando o vehculo sexa inmobilizado polos axentes da autoridade e transcorran mis de 24 horas sen que o conductor ou propietario proceda a subsana-las deficiencias e a retira-lo mesmo.

2. A obriga de contribur nacer, devengndose a taxa, no momento en que intervean os axentes municipais co fin de retirar, trasladar ou inmobilizar os vehculos.

Na modalidade de depsito, devengarase a taxa e nace a obriga de contribur desde que o vehculo chega local destinado seu depsito.

   
  Artigo 3 . - Suxeito pasivo  
 

1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas ou as entidades a que se refiere el artculo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan propietarios dos vehculos.

2. Respondern subsidiariamente co suxeito pasivo, os conductores do vehculo que aparezan como causantes da conducta da que deriva a produccin do feito impoible, as como as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 41 e 42 de la Lei xeral tributaria.

3. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quiebra, concursos, sociedades e as entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinalen os artigos 41 e 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 4. - Beneficios fiscais.  
 

Non sern aplicables beneficios fiscais, salvo os que poidan establecerse en normas con rango de lei e os derivados da aplicacin de tratados internacionais.

   
  Artigo 5. - Base de gravame.  
 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa en funcin da natureza do servicio prestado

   
  Artigo 6. .-Tarifas.   redacciones
 

Rexern as seguintes tarifas:

1. Retiradas e traslados depsito, por cada vehculo:

1.1 Retirada e traslado depsito municipal: 90,15 euros.

1.2 Depsito e custodia do vehculo: 8,66 euros diarios.

Estas tarifas sern tamn de aplicacin s vehculos inmobilizados.

En caso de que o propietario do vehculo se persone no lugar da retirada antes de que comece o traslado, a tarifa ser reducida nun 50 por cento.

   
  Artigo 7. - Normas complementarias e de xestin.  
 

1. Os dereitos e taxas desta ordenanza son esixibles e plenamente compatibles coas sancins que procedan de acordo co cadro de multas do Cdigo de circulacin.

2. Trasladados os vehculos depsito, pola dependencia administrativa que corresponda ou polo concesionario do servicio, cursarase comunicacin titular do vehculo para que antes do ltimo da hbil do mes seguinte a aquel no que reciba a comunicacin, se faga cargo do mesmo e aboe o importe das taxas correspondentes, debendo facerse efectivos no momento en que o titular ou persoa interesada se presente a recolle-lo vehculo.

3. A sada de toda clase de vehculos ingresados no depsito, deberase autorizar por quen dispuxo o seu ingreso ou persona habilitada para elo e nicamente podern ser entregados s titulares ou a persoas autorizadas, os cales, en dito momento, autoliquidarn a taxa de acordo coa tarifa contida no artigo 6. Contra dita liquidacin poderanse interpoer os recursos que en dereito procedan.

4. Transcorrido o prazo que se refire o apartado 2 sen que o titular se fixera cargo do vehculo e pagado as taxas, procederase cobro das mesmas pola va de constrinximento administrativo.

5. No acto de finalizacin e adxudicacin do vehculo, practicarase a liquidacin definitiva dos dbitos Facenda municipal, acumulando a dbeda principal ademais dos gastos de procedemento, ata o momento da adxudicacin.

6. Cando os titulares dos vehculos depositados foran descoecidos, a notificacin a que se refire o apartado 2 do presente artigo, practicarase mediante anuncio no Boletn Oficial da Provincia, sendo o seu importe a costa do interesado. O procedemento seguir a continuacin na forma prevista neste precepto.

7. Inmobilizacin dos vehculos. Cando un vehculo se encontre estacionado de forma antirregulamentaria sen perturbar gravemente a circulacin e o seu conductor non estivera presente ou, estando se negara a retiralo, ser inmobilizado por medio de cepos ou outros procedementos mecnicos similares para impedir a sa circulacin. Tamn procede a inmobilizacin dos vehculos nos termos previstos nas normas que regulan o estacionamento de vehculos nas vas urbanas.

Os conductores ou propietarios de vehculos inmobilizados conforme previsto no prrafo anterior, solicitarn s axentes municipais a sa posta en circulacin, polo cal proceder a ingresar o seu importe de cota prevista no artigo 6, aplicndose o resto das normas de xestin previstas nesta ordenanza.

   
  Artigo 8 . - Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo calificacin das infraccins cometidas e a sa sancin, se estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria."

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios