Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - TAXA POLA PRESTACIN DO SERVICIO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL BAROSA

Publicación provisional : 17-09-2004 BOP N 216 -- Publicación definitiva : 17-09-2004 BOP N 216
Redacción Aplicable desde 30-08-2004

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1 .- FUNDAMENTO E RXIME
 - ARTIGO 2 .- FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3 .-SUXEITOS PASIVOS
 - ARTIGO 4 .- RESPONSABLES
 - ARTIGO 5 .-PERODO IMPOSITIVO E RETRIBUCIN
 - ARTIGO 6 .-COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 7 .- CRITERIOS XENRICOS DE CAPACIDADE ECONMICA
 - ARTIGO 8 .- INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  ARTIGO 1 .- FUNDAMENTO E RXIME  
 

No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 en relacin co artigo 20 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo RDL 2/2004, de 5 de marzo, o Concello das Pontes de Garca Rodrguez establece a Taxa pola prestacin do servizo da Escola infantil municipal "Barosa", que se rexer pola presente Ordenanza fiscal.

   
  ARTIGO 2 .- FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible da Taxa a prestacin do servizo de Escola Infantil Municipal, consistente en gardera para nenos, educacin, comedor e outros complementarios.

   
  ARTIGO 3 .-SUXEITOS PASIVOS  
 

1.- Son suxeitos pasivos desta Taxa, en concepto de contribuntes, as persoas que resulten beneficiadas ou afectadas pola actividade administrativa ou servizo que constite o feito impoible desta Taxa.

2.- Tendo en conta que os usuarios do servizo gravado por esta Taxa son menores de idade que non teen capacidade de obrar, actuarn no seu nome, cos efectos previstos na Lei xeral tributaria, os seus pais e, no seu defecto, os familiares ou titores legais a quen correponda o exercicio da patria potestade.

   
  ARTIGO 4 .- RESPONSABLES  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria.

   
  ARTIGO 5 .-PERODO IMPOSITIVO E RETRIBUCIN  
 

1. O perodo impositivo coincide co mes natural de prestacin do/s servizo/s. A cota tributaria resultante da aplicacin do cadro de tarifas non poder reducirse anda cando a prestacin non tea lugar durante todo o mes natural.

2. A Taxa retribese co inicio do mes natural, debendo realizarse o pagamento das cotas nos dez primeiros das do mes a que correspondan, na entidade ou entidades financeiras que indique o Concello ou, no seu caso, o concesionario do servizo. Nos casos en que o ingreso no centro se produza con posterioridade da primeiro do mes, a cota correspondente dito mes ingresarase nos dez das seguintes da data de ingreso.

3. No caso de utilizacin do servizo de comedor por das soltos, realizarase o pagamento deste servizo xunto coa cota do mes seguinte.

4. Salvo o disposto no apartado sexto do presente artigo, a falta de asistencia do neno/a centro non supn reduccin nin exencin da cota mentres non se formalice a baixa correspondente.

5. A falta de pagamento de das mensualidades consecutivas ou tres alternas orixinar a perda do dereito praza.

6. Os suxeitos obrigados s que fai referencia o artigo 3 non tern a obriga de aboa-la cota durante os seguintes perodos:

a) O mes de vacacins anual do neno/a.

b) Cando, por calquera motivo distinto perodo de vacacins anuais, o centro permaneza pechado un perodo superior a quince das.

c) Cando, por causa debidamente xustificada, o neno/a deixe de asistir temporalmente centro. Neste caso, o suxeito obrigado estar exento de aboa-la cota mensual desde o primeiro da do segundo mes natural seguinte da data de ausencia centro. A suspensin da cota durar ata o da primeiro do mes natural en que tea lugar a reincorporacin do neno/a centro. Non obstante, se a reincorporacin se produce con posterioridade da 15 do mes, a cota correspondente dito mes reducirase nun 50 por cento.

A solicitude de suspensin de cota, xunto coa acreditacin documental da circunstancia que a motiva, deber presentarse ante o Sr. Alcalde, que resolver sobre a procedencia da suspensin.

Nos casos de suspensin temporal da cota, o pagamento correspondente mes de reincorporacin realizarase no prazo de dez das seguintes da data de reincorporacin. As mesmo, nos casos en que se acorde a non procedencia da suspensin solicitada, o suxeito obrigado deber ingresa-las cotas atrasadas no prazo de dez das seguintes da notificacin da resolucin denegatoria.

   
  ARTIGO 6 .-COTA TRIBUTARIA  
 

1.- A cota tributaria vir determinada pola aplicacin do cadro de tarifas mximas fixadas neste artigo e tendo en conta, de ser o caso, os coeficientes reductores establecidos no artigo seguinte, atendendo a criterios xenricos de capacidade econmica.

TARIFAS

Segundo establece o Decreto 70/2002, de 28 de febreiro, polo que se aproba o rxime de prezos dos centros de atencin primeira infancia dependentes da Consellera de Familia, Muller, Xuventude e Voluntariado:

Para a determinacin das tarifas aplicables terase en conta o establecido na normativa vixente en materia de prezos da Comunidade Autnoma de Galicia.

Tdolos usuarios aboarn a conta de once mensualidades por curso, salvo as excepcins establecidas na normativa reguladora destes centros.

Os prezos sinalados no decreto meritado refrense s servizos bsicos prestados polo centro s unidades familiares. Para estes efectos, entndese por servizos bsicos, a asintencia centro, comedor e o transporte.

1. Prezo por asistencia.

A tarifa pola prestacin do servizo de escola infantil municipal, na modalidade de xornada completa (de 10.00 a 18.00 horas), fxase en 110 euros mensuais.

No suposto de que o beneficiario asista s en xornada de ma (de 9.00 a 13.00 horas) ou de tarde (de 15.00 a 18.00 horas), a tarifa pola prestacin do servicio no correspondente horario ser a seguinte:

- Xornada de ma: 66 euros/mes.

- Xornada de tarde: 44 euros/mes.

2. Prezo por servizos complementarios.

A) Os prezos s que fai referencia o punto 1 incrementaranse segundo os servizos dos que o neno/a sexa usuario:

a) Servizo de comedor: o prezo por este servizo fxase en 33 euros mensuais. No caso de nenos/as que non utilicen habitualmente o servizo de comedor e que excepcionalmente, e por motivos xustificados, desexen utiliza-lo servizo algn da solto, o prezo ser de 2 euros por da.

b) Horario ampliado: o prezo mensual de cada hora en que se incremente o horario normal ser de 13,75 euros.

B) Os servizos s que fai referencia este punto 2 sern de utilizacin voluntaria polos nenos/as asistentes centro.

3.- Se o Concello opta pola xestin indirecta deste servicio pblico, a travs dalgunha das modalidades de contrato de xestin de servicios pblicos establecida no texto refundido da Lei de contratos das administracins pblicas, as tarifas mximas fixadas no apartado anterior podern reducirse polo concesionario na porcentaxe que estableza na sa oferta.

   
  ARTIGO 7 .- CRITERIOS XENRICOS DE CAPACIDADE ECONMICA  
 

1.- De acordo co establecido no artigo 24.4 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, co fin de establece-las taxas atendendo criterio de capacidade econmica de quen ten que satisfacelas, establcense sobre as tarifas previstas no artigo anterior os seguintes descontos, segundo as circunstancias da unidade familiar:

A. Prezo por asistencia.

Segundo a renda per cpita mensual da unidade familiar, sobre a tarifa aplicaranse as seguintes reduccins totais ou parciais:

a) Inferiores 50 por 100 do salario mnimo interprofesional, reduccin do 100 por 100: 0 euros

b) Entre o 50 e o 75 por 100 do salario mnimo interprofesional, reduccin do 70 por 100: 33 euros

c) Superior 75 por 100 e inferior 100 por 100 do SMI reduccin do 40 por 100: 66 euros

d) Entre o 100 e o 150 por 100 do salario mnimo interprofesional, reduccin do 10 por 100: 99 euros

B. Prezo por servizos complementarios.

Segundo a renda per cpita mensual da unidade familiar, sobre as tarifas dos servizos anteriores aplicaranse reduccins totais ou parciais:

a) Inferiores 30 por cento do salario mnimo interprofesional, reduccin do 100 por 100.

b) Entre o 30 e o 100 por 100 do salario mnimo interprofesional, reduccin do 50 por 100.

C. Outros descontos.

a) Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplica-lo disposto nos puntos A e B anteriores aplicaranse os seguintes descontos:

a.1) Nenos/as pertencentes a familias numerosas, desconto dun 50 por cen.

a.2) Nenos/as pertencentes a familias numerosas monoparentais, desconto dun 20 por cen.

Estes descontos, cando se dean nunha mesma persoa, sern acumulables.

b) Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fra de prazo, traslado de residencia, etc.), o/a neno/a ingrese no centro con posterioridade da 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes ter un desconto do 50 por 100.

As mesmo calquera variacin nas circunstancias personais (separacin dos cnxuxes, divorcio, abandono de fogar...) ou econmicas da unidade familiar, deber ser comunicado o Concello, co fin de que se proceda a realizar as oportunas revisins, sin prexuzo de que de oficio, esta Administracin proceda s correspondentes comprobacins

Unha vez concedida a reduccin, previo achegamento polo interesado da correspondente solicitude e xustificacin documental, se como consecuencia das posteriores actuacins de comprobacin efectuadas polo Concello, se tivese comprobado que as circunstancias alegadas polo interesado, en base s cales lle forn outorgados os descontos, non se corresponden coa sa verdadeira situacin, este vir na obriga de proceder reintegro das cantidades que indebidamente tivera deixado de ingresar na facenda local.

Todo elo sin prexuzo da correspondente responsabilidade persoal en que puidese incorrer o interesado.

2.- Para os efectos do disposto nesta ordenanza fiscal, entndese por renda per cpita mensual o resultado de dividir polo nmero de persoas que compoen a unidade familiar o cociente resultante de dividir por doce a suma dos ingresos totais da unidade familiar.

Asemade, entndese por unidade familiar a formada polos pais e fillos menores de dezaoito anos ou fillos maiores de dezaoito anos, cunha minusvalidez superior 33 por 100. No caso de familias monoparentais, e para efectos do clculo da renda per cpita que se refire o pargrafo anterior, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar.

3.- Para os efectos do disposto nesta ordenanza fiscal, ten a consideracin de ingresos a suma da parte xeral mis a parte especial da base impoible, previas aplicacin do mnimo persoal e familiar do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

Para as persoas non obrigadas a declarar, as bases impoibles a que se fai referencia obteranse como resultado de lles aplicar s datos existentes na Administracin os criterios da lexislacin do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

   
  ARTIGO 8 .- INFRACCINS E SANCINS  
 

En materia de infraccins e sancins estarase disposto na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolvan.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

nica.- A presente Ordenanza fiscal entrar en vigor unha vez sexa aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios