Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Somozas As - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehculos a traves da beirarra e as reservas de aparcadoiro na va pblica

Publicación provisional : 08-11-2005 BOP N 255 -- Publicación definitiva : 23-12-2005 BOP N 292
Redacción Aplicable desde 01-01-2006

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. - Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. - Feito impoible.
 - Artigo 3. - Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. - Responsables.
 - Artigo 5. - Beneficios fiscais.
 - Artigo 6. - Cota tributaria.
 - Artigo 7. - Devengo.
 - Artigo 8. Normas de xestin
 - Artigo 9. - Rxime de declaracin e ingreso.
 - Artigo 10. - Notificacins das taxas.
 - Artigo 11. - Infraccins e sancins.
 - Disposicin final e nica.
   
  Artigo 1. - Fundamento e natureza.  
 

amparo do previsto nos artigos 57 e 20.3.h) do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, de conformidade co que dispoen os artigos 15 a 19 de dito texto legal, este Concello establece a "taxa por entrada de vehculos a travs das beirarras e as reservas de aparcadeiro na va pblica,", que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2. - Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa o aproveitamento especial que ten lugar pola entrada de vehculos a travs das beirarras e a reserva de va pblica para aparcamentos exclusivos, carga e descarga de mercancas de calquer clase, especificado nas tarifas contidas no artigo 6 desta ordenanza.

   
  Artigo 3. - Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuntes, as personas fsicas e xurdicas, as como as entidades a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, Xeral tributaria, a favor das que se outorguen as licenzas para disfrutar do aproveitamento especial, ou os que se beneficien do aproveitamento, se se procedeu disfrute sen a oportuna autorizacin.

2. Nas taxas establecidas por entradas de vehculos a travs das beirarras, tern a condicin de substitutos do contribunte os propietarios das fincas e locais a que den acceso ditas entradas de vehculos, os cales podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  Artigo 4. - Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo tdalas persoas que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria.

2. Os copartcipes ou cotitulares das entidades xurdicas ou econmicas a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria respondern solidariamente en proporcin as sas respectivas participacins das obrigas tributarias de ditas entidades.

3. Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria no caso de infraccins graves cometidas por persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da sa competencia, para cumpri-las obrigas tributarias infrinxidas, consintan o incumprimento por aqueles que dependan deles ou adopten acordos que fagan posibles as infraccins. Os referidos administradores respondern subsidiariamente das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que fosen destitudas nas sas actividades.

4. Os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, sern responsables subsidiarios cando por mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigas tributarias producidas con anterioridade s referidas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 5. - Beneficios fiscais.  
 

1. O Estado, as Comunidades Autnomas e as Entidades Locais non estarn obrigadas pagamento da taxa cando solicitaren licenza para disfrutar dos aproveitamentos especiais referidos no artigo 2 desta ordenanza, sempre que sexan necesarios para os servicios pblicos de comunicacins que exploten directamente e para outros usos que inmediatamente interesen seguridade cidad ou defensa nacional.

2. Non se aplicarn bonificacins nin reduccins para a determinacin da dbeda.

   
  Artigo 6. - Cota tributaria.  
 

1. A conta da taxa determinarase consonte s tarifas contidas no apartado seguinte.

2. Tarifas:

-Garaxes de vivendas unifamiliares: 10 euros ano por cada metro lineal ou fraccin.

-Garaxes e aparcamentos de vivendas plurifamiliares: 40 euros ano por cada metro lineal ou fraccin.

-Reserva de va pblica para carga ou descarga: 30 euros ano por cada metro lineal ou fraccin.

-Placa de sinalizacin 30 euros por unidad.

-Reservas de espacio de carcter temporal para diversas actividades de construccin, comercio, industria, servicios e subministracin: 2 euros da por metro lineal.

   
  Artigo 7. - Devengo.  
 

A taxa regulada nesta ordenanza devengarase:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos da va pblica, no momento do outorgamento da concesin.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizadas e prorrogadas, o da primeiro de cada ano natural.

   
  Artigo 8. Normas de xestin  
 

1. As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta ordenanza debern solicitar previamente a correspondente licenza, formulando declaracin na que conste a superficie de aproveitamento, achegando un plano detallado da superficie que se pretende ocupar e da sa situacin dentro do Concello.

2. As licenzas sern concedidas pola Alcalda discrecionalmente e sen prexuzo de terceiro. No acordo de autorizacin fixarase o prazo de duracin da mesma, unha vez rematado interesado deber suprimi-lo aproveitamento, ags cando por causa xustificada alegada por este a ocupacin tivese que seguir por mais tempo do sinalado na autorizacin, suposto que requirir a aprobacin da Alcalda.

3. A licenza poder ser revogada polo uso indebido, cambio de circunstancias da concesin ou, en xeral, por incumprimento de calquera das obrigas impostas nesta ordenanza.

4. Salvo que no acordo de autorizacin se dispoa outra cousa, a autorizacin entenderase prorrogada mentres non se presente a declaracin de baixa polo interesado, ags que a falta de pagamento da taxa implicara a caducidade da autorizacin. A presentacin da baixa producir efectos a partir do da primeiro do mes seguinte o da sa presentacin.

5. Non se permitir a ocupacin da va pblica ata que sexa ingresado o importe da taxa e fose concedida a autorizacin.

   
  Artigo 9. - Rxime de declaracin e ingreso.  
 

1. As cantidades esixibles con arreglo s tarifas liquidaranse por cada aproveitamento autorizado ou realizado.

2. O ingreso da taxa realizarase:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos, o solicitante presentar a declaracin-liquidacin da taxa e xustificante de ter ingresado a cota tributaria mesmo tempo que efecte a correspondente solicitude.

b) Tratndose de concesins de aproveitamento xa autorizados e prorrogados, unha vez incluidos nos padrns e matrculas desta taxa, por anos naturais no lugar e forma que se determine.

   
  Artigo 10. - Notificacins das taxas.  
 

1. En supostos de aproveitamentos especiais continuados, a taxa que ten carcter peridico, notificarase persoalmente solicitante a alta no rexistro de contribuntes. A taxa de exercicios sucesivos notificarase colectivamente, mediante a exposicin pblica do padrn no tabln de anuncios do concello.

2. amparo do previsto na disposicin transitoria segunda da Lei 25/1998, as taxas de carcter peridico reguladas nesta ordenanza non estn suxeitas requisito de notificacin individual, sempre que o suxeito pasivo da taxa coincida co obrigado pagamento do prezo pblico que sustite.

   
  Artigo 11. - Infraccins e sancins.  
 

As infraccins e sancins en materia tributaria rexeranse polo disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral tributaria e a sa normativa de desenvolvemento.

   
  Disposicin final e nica.  
 

A presente Ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno do concello en sesin celebrada o 26 de outubro de 2005, entrar en vigor o mesmo da da sua publicacin no Boletn oficial da provincia e ser de aplicacin a partir do 1 de xaneiro de 2006, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios