Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vilarmaior - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccins, instalacins e obras.

Publicación provisional : 19-07-2006 BOP N 165 -- Publicación definitiva : 19-07-2006 BOP N 165
Redacción Aplicable desde 19-07-2006 hasta 28-08-2015 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Feito impoible.
 - Artigo 2. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 3. Base imponible, cota e devengo.
 - Artigo 4. Xestin.
 - Artigo 5. Inspeccin e recaudacin.
 - Artigo 6. Infraccins e sancins.
 - Artigo 7.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Feito impoible.  
 

1. De conformidade co previsto no artigo 100 do Real decreto lexislativo 2/2004 do 05 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, constite o feito impoible do imposto, a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obra urbanstica, se tia obtido ou non dita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este municipio.

2. As construccins, instalacins ou obras a que se refire o apartado anterior, podern consistir en:

A) Obras de construccin de edificacins e instalacins, de todas clases, de nova planta.

B) Obras de demolicin.

C) Obras en edificios, tanto aquelas que modifiquen a sa disposicin interior como seu aspecto exterior.

D) Alineacins e rasantes.

E) Obras de fontanera e alcantarillado.

F) Obras en cementerios.

G) Calesquera outras construccins, instalacins ou obras que requiran licencia de obra urbanstica.

   
  Artigo 2. Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fisicas ou xuridicas a que se refire o artigo 35 da Lei xeral tributaria, propietario, dos inmobles sobre os que se realicen as construccins, instalacins ou obras sempre que sexan donos das obras; nos demais casos, se considerar contribunte a quen ostente a condicin de dono da obra.

2. Teen a a consideracin de suxeitos pasivos sustitutos do contribunte quen solicite as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins ou obras, se non foran os propios contrbuntes.

   
  Artigo 3. Base imponible, cota e devengo.  
 

1. A base impoible deste imposto est constituda polo coste real e efectivo da construccin, instalacin ou obra.

2. A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravamen.

3. O tipo de gravamen ser o 2,5 por 100.

4. O imposto se devengar no momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivera a correspondente licencia.

   
  Artigo 4. Xestin.  
 

1. Cando se conceda a licencia preceptiva se practicar unha liquidacin provisional, determinndose a base impoible en funcin do orzamento presentado polos interesados, sempre que o mesmo tivera sido visado polo colexio oficial correspondente; noutro caso, a base impoible ser determinada polos tcnicos municipais de acordo co coste estimado do proxecto.

2. vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do coste real efectivo das mesmas, o concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa poder modificar no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

   
  Artigo 5. Inspeccin e recaudacin.  
 

A inspeccin e recaudacin do imposto se realizarn de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 6. Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo calficacin das infraccins tributarias as como determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, se aplicar o rxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  Artigo 7.  
 

No non expresamente previsto na presente ordenanza, rexirn os preceptos contidos na subseccin 5 da seccin 3 do captulo II, do ttulo II da referido RDL 2/2004, concordantes e complementarios da mesma, e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal, entrar en vigor e ser de aplicacin no momento da sa publicacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa."

Vilarmaior, 07 de xullo de 2006

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios