Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - REGULAMENTO PARA A CREACION E FUNCIONAMENTO DO REXISTRO MUNICIPAL DE UNION DE PARELLAS DE FEITO NO CONCELLO DE VALDOVIO.

Publicación provisional : 24-11-2006 BOP N 270 -- Publicación definitiva : 24-11-2006 BOP N 270
Redacción Aplicable desde 24-11-2006

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DEMOTIVOS
 - Artigo 1: Obxecto.
 - Artigo 2: mbito
 - Artigo 3: Inscripcions e requisitos
 - Artigo 4: Extincin
 - Artigo 5: Declaracin e actos inscribibles
 - Artigo 6: Efectos
 - Artigo 7: Publicidade
 - Artigo 8: rgano competente
 - Artigo 9: Libro de Rexistro
 - Artigo 10: Gratuidade
 - Artigo 11: Rxime Xurdico
 - Disposicin final
 - Disposicin adicional
   
  EXPOSICIN DEMOTIVOS  
 

Sendo coecedores da inquedanza poltica e social respecto de que as parellas de feito vexan garantido o seu dereito non discriminacin social, basendose no dereito de igualdade recoecido no artigo 14 da Constitucin espaola.

Considerando que o libre desenrolo da personalidade e da igualdade ante a lei dos cidadns, constitun algns .dos principios fundamentais do ordenamento xurdico e social, demandan de tdolos poderes pblicos a obriga de promover as condicins para que esta liberdade e a igualdade das persoas e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas, debendo esquiva-los obstculos que dificulten e impidan a sa plenitude conforme previsto nos artigos 1.1, 9.2, 10.1 e 14 da Constitucin e o artigo 4.2 do Estatuto de Autonoma para Galicia.

E seguindo coa Constitucin espaola, o artigo 32 contempla o dereito a contraer matrimonio con pelna igualdade xurdica, o que conleva, a "sensu contrario" o dereito a non contraelo sen que por iso se deriven circunstancias particulares ou discriminatorias.

Considerando que a esixencia constitucional de igualdade e liberdade est dirixida a tdolos poderes pblicos e por iso, ata que non se d unha resposta lexislativa nos diversos mbitos competenciais, e sen prexuzo da aplicacin analga ou dunha interpretacin xudicial adecuada realidade social do noso tempo (artigo 3 e 4 do Cdigo Civil), dita obriga recae nas administracins pblicas locias, coa condicin de prestacin de servizos e mellora destes, e polo que o Concello de Valdovio pretende dotarse dun instrumento xurdico que favoreza a igualdade e garante a proteccin social, econmica e xurdica das familias constitudas mediante unins non matrimoniais, con independencia da sa orientacin sexual.

As, e coa finalidade de que poida quedar constancia no mbito da Administracin municipal, tanto para os efectos de inscricin no padrn municipal de habitantes como do resto de asuntos e servizos por conta do Concello, ser prexuzo doutras finalidades que poidan considerarse lextimas e ser que en ningn caso isto poida representar alteracin ou intromisin ras competencias que correspondan a outros organismo, como o rececemento doutras maneiras de proba de convivencia, aprbase o regulamento seguinte:

   
  Artigo 1: Obxecto.  
 

a creacin no Concello de Valdovio dun rexistro municipal de parellas de feito, de carcter administrativo e para o cumprimento das competencias propias deste, con obxecto de que se inscriban as unins de feito que convivan ser estaren casadas e ser outra relacin de parentesco, con independencia da sa orientacin sexual, de xeito totalmente voluntario e ser prexuzo de que estas podan probarse de outro xeito.

   
  Artigo 2: mbito  
 

Tern acceso a este Rexistro as unins non matrimoniais de convivencia de parella ser outra relacin de parentesco, con independencia da sua orientacin sexual e cardo os dous membrs estean empadroados no Concello de Valdovio.

   
  Artigo 3: Inscripcions e requisitos  
 

Inscribiranse as declaracins de unins non matrimoniais entre parellas no Rexistro municipal de unins de feito solicitadas en instancia subscrita polos dous membros da unin.

A instancia ou slicitude debe acompaarse de documentacin acreditativa de cumprimento dos requisitos mnimos establecidos para a inscripcin no Registro:

- Ser maiores de idade ou menores emancipados, acreditandose coa fotocopia do documento nacional de identidade ou documentos acreditativos de emancipacin, de conformidade co establecido no artigo 314 e seguintes do Cdigo Civil.

- Non ter relacin ou parentesco en grad ningn en lia recta ou en lia colateral por cosanguinidade dentro do segundo grao.

- Non ter sido declarados incapacitados ou estar incursos ras prohibicins recollidas nos artigos 46 e 47 do Cdigo Civil, achegando declaracin a tal efecto.

- Presentacin de certificado do estado civil dos interesados e mais unha declaracin de cada un dos dous membros da parella de non figurar como membros doutras unins de feito non canceladas ou anuladas

- Estar empadroados mbolos dous membros, no Concello de Valdovio. Para tal efecto, formulada a solicitude de inscricin, polo funcionario/a responsable do Padrn municipal, expedirase informe ao respecto.

- Manifestacin de atoparse en pleno ejercicio da sa capacidade de obrar e que acta con consentimento libre e voluntario.

   
  Artigo 4: Extincin  
 

1. A extincin da unin ter que practicarse necesariamente, xa por morte, o por vontade o solicitude dun dos membros, e sempre por escrito

2. Soamente as incricins que se refiran a extincin da unin de feito podern efectuarse a instancia dun s dos seus membros, sendo necesario para a disolucin efectiva demostrar que o feito est en coecemento das suas partes ou, exclusivamente, da parte que propon a disolucin de estar demonstrado o abandono efectivo da convivencia coa parella, a travs de documentos que as o acrediten ( baixa no padrn de habitantes, cambio de enderezo ou acta notarial)

   
  Artigo 5: Declaracin e actos inscribibles  
 

Seran obxecto de inscricin:

1. As declaracins de constitucin de unins de feito as como a extincin destas

2. Os contratos reguladores das relacins personais e patrimoniais entre os membros da unin de feito.

No poder efectuarse inscricin algunha no rexistro municipal de parellas de feito sen o sonsentimento conxunto dos membros da unin de feito, ags o previsto no apartado segundo do artigo 4 deste regulamento.

   
  Artigo 6: Efectos  
 

As inscricins no rexistro declaran os actos registrados, pero non afectan sa validez nin aos efectos xuridicos que lle sexan propios e que acontezan margen deste.

   
  Artigo 7: Publicidade  
 

O libro de Rexistro municipal de unins de feit non ter carcter pblico. A sa publicidade quedar limitada exclusivamente expedicin de certificacins dos asentos por parte do funcionario deste, e peticin de calquera dos membros da unin interesada.

Expediranse certificacins ou informes sempre que sexan requeridos polas autoridades xudiciais.

   
  Artigo 8: rgano competente  
 

O Rexistro municipal de unins de feito estar ao cargo da Secretara Xeral do Concello de Valdovio, podendo delegarse a sa xestin administrativa a calquera outra unidade administrativa deste Concello.

   
  Artigo 9: Libro de Rexistro  
 

O rexistro materializarase nun libro xeral no que se practicarn as inscricins das parellas de feito do Concello. O libro compoerase de follas correlativamente numeradas, foliadas e seladas, e encabezarase e rematarase coas dilixencias correspondentes de apertura e de peche.

A primera inscripcin de cada parella que constitan unha unin non matrimonial de convivencia ter carcter de inscricin bsica e na marxe anotarase o nmero das pxinas do libro xeral nas que existan anotacins que lles afecten e que acheguen os membros das parellas.

   
  Artigo 10: Gratuidade  
 

As inscricins tern carcter gratuto, as como as modificacins ou as baixas

   
  Artigo 11: Rxime Xurdico  
 

O incumprimento das condicins para a inscricin da unin ou calquera outro aspecto de legalidade dos feitos incribibles permitirn ao funcionario encargado do rexistro elevar a consideracin do alcade/esa, a desestimacin da inscripcin e que ser notificada debidamente motivada.

A declaracin de oficio e outras nas que sexa necesario, da disolucin ou extincin da unin, corresponder ao seor alcalde/esa, previo expediente incoado e impulsado polo funcionario encargado do rexistro.

Contra as desestimacins de inscricins e extincins cabern os recursos correspondentes como actos administrativos.

   
  Disposicin final  
 

Por parte da alcalda do Concello de Valdovio, ditaranse cantos acordos e resolucins administrativas sexan precisas para o desenvolvemento e execucin do presente regulamento.

   
  Disposicin adicional  
 

O presente regulamento entrar en vigor unha vez publicado de conformidade co previsto na lexislacin de rxime local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios