Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Oroso - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por dereitos de examen

Publicación provisional : 25-10-2006 BOP N 245 -- Publicación definitiva : 25-10-2006 BOP N 245
Redacción Aplicable desde 26-10-2006

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..-FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - Artigo 2..-FEITO IMPOIBLE
 - Artigo 3..-SUPOSTOS DE NON SUXECIN.
 - Artigo 4..-SUXEITOS PASIVOS.
 - Artigo 5..-DEVENGO.
 - Artigo 6..-COTA TRIBUTARIA.
 - Artigo 7..-NORMAS DE XESTIN.
 - Artigo 8..-EXENCINS E BONIFICACINS
 - Artigo 9..-INSPECCIN E RECADACIN
 - Artigo 10..-INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  Artigo 1..-FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 144 da Constitucin,polo art. 106 da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases do rxime local e o artigo 57 do TR 2/2004 da lei reguladora das facendas locais, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do TR 2/2004, o Concello de Oroso establece a Taxa por dereitos de exame, que se rexir pola presente Ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2..-FEITO IMPOIBLE  
 

Constitue o feito impoible da taxa, a actividade tcnica e administrativa conducente seleccin do persoal funcionario e laboral entre quenes soliciten participar nas correspondentes probas de acceso ou de promocin s Corpos ou Escalas de funcionarios ou s categoras de personal laboral convocadas por este Concello.

   
  Artigo 3..-SUPOSTOS DE NON SUXECIN.  
 

A presente ordenanza non ser de aplicacin s procesos selectivos de persoal laboral temporal financiados na sa totalidade ou en parte con aportacins de outras administracins pblicas.

   
  Artigo 4..-SUXEITOS PASIVOS.  
 

Sern suxeitos pasivos da taxa as persoas fsicas que soliciten a inscripcin como aspirantes nas probas selectivas as que se refiere o artigo segundo.

   
  Artigo 5..-DEVENGO.  
 

O devengo da taxa e a correspondente obligacin de contribuir prodcese pola inclusin nas listas de admitidos nas mencionadas probas.

Non obstante, efectuarase o deposito previo do seu importe total dentro do prazo de presentacin de solicitudes nos termos do artigo 7 da presente ordeanza.

   
  Artigo 6..-COTA TRIBUTARIA.  
 

A cota tributaria ven determinada pola aplicacin de unha tarifa segundo o grupo laboral ou funcionarial o que corresponda o proceso selectivo:

Euros
Grupo A ou I 35
Grupo B ou II 30
Grupo C ou III 25
Grupo D ou IV 20
Grupo E ou V 15

   
  Artigo 7..-NORMAS DE XESTIN.  
 

1.-A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, debendo os suxeitos pasivos practica-la nos impresos habilitados efecto pola administracin municipal e realiza-lo ingreso na entidade bancaria autorizada, o que se deber acreditar no momento de presenta-la correspondente solicitude de participacin no proceso selectivo.

2.-A solicitude non se tramitar mentres non se faga efectivo o importe da taxa, nos termos previstos nesta ordenanza.

3.-Cando por causas non imputables suxeito pasivo, a actividade tcnica e/ou administrativa que constitue o feito impoible da taxa non se realice, proceder a devolucin do importe correspondiente. Por tanto, non proceder a devolucin algunha dos dereitos de exame nos supostos de exclusin das probas selectivas por causas imputables interesado.

   
  Artigo 8..-EXENCINS E BONIFICACINS  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do TR 2/2004, non se concedern mis exencins ou bonificacins que as que expresamente se prevean nas leis ou as que se deriven da aplicacin dos Tratados Internacionales.

   
  Artigo 9..-INSPECCIN E RECADACIN  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 10..-INFRACCINS E SANCINS.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como a determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada a sa redaccin definitiva polo Pleno do Concello, entrar en vigor da seguinte logo da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios