Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - ORDENANZA FISCAL N 26.- REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS EN PROCESOS SELECTIVOS DE PERSOAL

Publicación provisional : 15-10-2004 BOP N 238 -- Publicación definitiva : 15-10-2004 BOP N 238
Redacción Aplicable desde 16-10-2004

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1 .- FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2 .- FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3 .- SUXEITO PASIVO.
 - ARTIGO 4 .- EXENCINS.
 - ARTIGO 5 .- COTA TRIBUTARIA.
 - ARTIGO 6 .- BONIFICACIN POR CAPACIDADE ECONMICA.
 - ARTIGO 7 .- RETRIBUCIN.
 - ARTIGO 8 .- NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 9 .- REMISIN NORMATIVA
 - DISPOSICIN TRANSITORIA PRIMEIRA.-
 - DISPOSICIN TRANSITORIA SEGUNDA.-
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.-
   
  ARTIGO 1 .- FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

No uso das facultades conferidas pola Constitucin e polo art. 106 da Lei 7/1985, do 2 de Abril, de bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa pola prestacin de servicios administrativos de competencia local en procesos selectivos de persoal para o Concello de Carballo, con fundamento no establecido nos artigos 20.1.B) e 57 da mesma norma, e que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  ARTIGO 2 .- FEITO IMPOIBLE.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da presentacin de solicitudes de admisin s probas selectivas de persoal ao servizo do Concello de Carballo.

A estes efectos, entenderase que a actividade administrativa comenza desde o intre da presentacin da solicitude no Rexistro Xeral de Entrada deste Concello.

   
  ARTIGO 3 .- SUXEITO PASIVO.  
 

Son suxeitos pasivos a ttulo de contribuntes as persoas fsicas que soliciten ou provoquen a tramitacin da instancia no marco proceso selectivo de que se trate.

   
  ARTIGO 4 .- EXENCINS.  
 

Non se recoece beneficio ou exencin algunha, ags aquelas que vean recollidas en normas con rango de Lei ou as que resulten da aplicacin dos Tratados Internacionais ratificados polo Estado.

   
  ARTIGO 5 .- COTA TRIBUTARIA.  
 

Establcense as seguintes tarifas en funcin da categora ou grupo da/s praza/s s que se refira o proceso selectivo:

Grupo A, categora de persoal laboral asimilable: 36 euros

Grupo B/C ou categora de persoal laboral asimilable: 24 euros

Grupo D/E ou categora de persoal laboral asimilable: 18 euros

   
  ARTIGO 6 .- BONIFICACIN POR CAPACIDADE ECONMICA.  
 

1.- Establcese, en virtude do disposto no artigo 24.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, unha bonificacin do 100 % da cota tributaria para aqueles suxeitos que cumpran todos e cada un dos seguintes requisitos:

a) Estar en situacin de desemprego por un prazo superior a 1 ano.

b) Que a suma dos ingresos brutos totais do ncleo familiar (constituido polo suxeito pasivo e as persoas que convivan con el habitualmente) non exceda dos seguintes lmites:

N de persoas que forman o ncleo: Lmite en veces o S.M.I.:

1: 1,25

2: 1,5

3 ou mis: 1,75

2.- Para a concesin da dita bonificacin, os intereados debern presentar, xunto coa instancia de solicitude de admisin s probas, os seguintes documentos:

a) Certificado do I.N.E.M. sobre a antigidade da situacin de paro.

b) Certificado do Padrn de habitantes do Concello de residencia do suxeito pasivo onde consten tdolos membros que convivan co suxeito pasivo no seu domicilio de residencia, cos respectivos NIF e datas de nacemento.

c) Certificado da A.E.A.T. sobre a data e referencia da derradeira declaracin do I.R.P.F. presentada polo suxeito pasivo e demis membros do ncleo familiar.

d) Copia das ltimas declaracins de IRPF presentadas por tdolos membros do ncleo familiar.

3.- En todo caso, o suxeito pasivo estar obrigado a facer consta-la peticin da bonificacin xunto coa solicitude de admisin s probas, debendo ingresar previamente a cota tributaria ntegra. A bonificacin ser concedida, no seu caso, posteriormente, procedendo, se fora o caso, devolucin dos ingresos, sen dereito percepcin de intereses de demora.

   
  ARTIGO 7 .- RETRIBUCIN.  
 

A obriga de contribuir nace no momento da presentacin da solicitude que inicia a tramitacin do expediente suxeito ao tributo. Non obstante, a liquidacin deber ser simultnea presentacin da mesma, segundo sinalan as normas de xestin desta taxa, recollidas no artigo seguinte.

   
  ARTIGO 8 .- NORMAS DE XESTIN.  
 

1.- A presente taxa ter carcter autoliquidable e de depsito previo prestacin do servicio administrativo que constite o seu feito impoible. De tal xeito, os aspirantes, para tomar parte nun proceso selectivo de persoal, debern presentar, xunto coa instancia de solicitude de admisin, o xustificante de pagamento da taxa aplicable no seu respectivo proceso.

2.- O pagamento poder ser realizado, ademis de mediante o uso do modelo normalizado de autoliquidacin deste Concello, mediante xiro postal ou telegrfico, ou mediante ingreso nalgunha das contas bancarias titularidade deste Concello, que debern ser sinaladas na resolucin pola que se aproben as Bases reguladoras do respectivo proceso selectivo.

3.- A falta de realizacin da totalidade do ingreso ou de acompaamento do documento xustificativo do mesmo producir a exclusin do aspirante do proceso selectivo respectivo.

   
  ARTIGO 9 .- REMISIN NORMATIVA  
 

En materia de responsabilidade, procedemento, xestin, inspeccin e recadacin desta taxa, sern aplicables as normas contidas na Lei 58/2003, Xeral Tributaria, e disposicins que a desenvolvan, as coma o previsto no Real decreto lexislativo 2/2004, Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA PRIMEIRA.-  
 

En tanto non se produza a entrada en vigor da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, toda mencin mesma entenderase realizada Lei 230/1963, do 28 de decembro, Xeral Tributaria.

En tanto non sexan dictadas novas normas regulamentarias de desenvolvemento da Lei 58/2003, aplicaranse as normas que desenvolven a Lei 230/1963.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA SEGUNDA.-  
 

A presente Ordenanza ser de aplicacin aos procesos selectivos que abran o perodo de presentacin de instancias unha vez que a mesma tea entrado en vigor.

Deste xeito, os procesos que, ao da de entrada en vigor desta Ordenanza, tean xa aberto o perodo de presentacin de instancias, regularanse polo previsto nas sas respectivas bases da convocatoria.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.-  
 

Esta Ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da publicacin do anuncio da sa aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios