Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santa Comba - Ordenanza fiscal n 5, reguladora do imposto de construccins, instalacins e obras

Publicación provisional : 31-01-2005 BOP N 24 -- Publicación definitiva : 31-01-2005 BOP N 24
Aplicable desde 11-01-2007

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Supostos de non suxeicin
 - Artigo 4.- Exencins.
 - Artigo 5.- Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte.
 - Artigo 6.- Base impoible.
 - Artigo 7.- Tipo de gravame e cota tributaria.
 - Artigo 8.- Devengo do imposto.
 - Artigo 9.- Bonificacins.
 - Artigo 10.- Normas de xestin.
 - Disposicin derradeira.
 - ANEXO
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e dos artigos 15.1 e 59.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece o Imposto sobre construccins, instalacins e obras, que se rexer polo disposto na devandita lei, na pola presente ordenanza fiscal e na Ordenanza Xeral de Xestin, Recadacin e Inspeccin dos tributos municipais

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

1.- Constite o feito impoible do Imposto a realizacin no termo municipal de Santa Comba, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, obtivrase ou non a devandita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este Concello.

2.- Son construccins, instalacins e obras suxeitas imposto todas aquelas na que a execucin implique a realizacin do feito impoible definido no apartado anterior; e en particular as seguintes:

a) As obras da nova planta e de ampliacin de edificios, ou necesarias para a implantacin, ampliacin, modificacin ou reforma de instalacins de calquera tipo.

b) As obras de modificacin ou de reforma que afecten estructura, aspecto exterior ou disposicin interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacins existentes.

c) As obras provisionais.

d) A construccin de vaos para a entrada e sada de vehculos das fincas na va pblica.

e) As construccins, instalacins e obras realizadas na va pblica por particulares ou polas empresas subministradoras de servizos pblicos, que correspondern tanto as obras necesarias para a apertura de calas e pozos, colocacin de postes de soporte, canalizacins, conexins e, en xeral, calquera remocin do pavimento ou beirarras, como as necesarias para a reposicin, reconstruccin ou amao do estragado coas calas mencionadas.

f) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacins, escavacins, terraplenados, salvo que estes actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin ou edificacin aprobado ou autorizado.

g) As obras de peche dos solares ou dos terreos e dos valados, os andamios e as andamiaxes de precaucin.

h) A nova implantacin, a ampliacin, a modificacin, a substitucin ou o cambio de emprazamento de todo tipo de instalacins tcnicas dos servizos pblicos, calquera que sexa seu emprazamento.

i) Os usos e instalacins de carcter provisorio.

l) A instalacin, reforma ou calquera outra modificacin dos soportes ou valados que tean publicidade ou propaganda.

ll) As instalacins subterrneas dedicadas s aparcamentos, as actividades industriais, mercants ou profesionais, s servizos pblicos ou a calquera outro uso a que se destine o subsolo.

m) A realizacin de calquera outra actuacin establecida polos plans de ordenacin ou polas ordenanzas que lles sexan aplicables como suxeitas a licencia municipais, sempre que se trate de construccins, instalacins ou obras.

n) Derrubamentos.

) Aliacins e rasantes.

o) As que se realicen en cemiterios.

p) Calquera outra construccin, instalacin ou obra que precise licencia de obra o urbanstica.

3.- Quedan tamn includas no feito impoible do imposto, as construccins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal ou aquelas outras que requiran a previa existencia dun acordo aprobatorio ou dunha concesin. Nestes supostos a licencia aludida no apartado 1, considerarase outorgada unha vez dictada a orde de execucin, adoptado o acordo ou adxudicada a concesin polos rganos municipais competentes, con cumprimento da tramitacin preceptiva, e legalmente notificado o acto administrativo interesado.

   
  Artigo 3.- Supostos de non suxeicin  
 

Non estarn suxeitas ao imposto regulado na presente ordenanza:

a) As obras, construccins e instalacins que, debendo ser entregadas ao municipio, fosen executadas por outras administracins pblicas en virtude de convenio de colaboracin ou cooperacin co Concello.

b) As obras, construccins e instalacins realizadas por entidades de interese pblico ou asociacins veciais en bens de uso ou servizo pblico municipal, coa autorizacin previa do rgano correspondente.

c) As obras que consistan en construccin e reconstruccin de muros, como consecuencia da necesidade de ensanche das vas pblicas se se efectou a cesin gratuita dos terreos polos propietarios.

d) As obras, construccins e instalacins que promovan dentro do termo municipal de Santa Comba as entidades supramunicipais das que forme parte o Concello.

e) A execucin de obras de urbanizacin realizadas polos propietarios afectados, sempre e cando se entreguen posteriormente ao municipio.

f) as obras realizadas nos centros pblicos e nos centros privados concertados sempre que stas se realicen nos niveis de educacin obrigatoria.

g) as obras, construccins e instalacins realizadas por entidades de interese pblico, asociacins, entidades ou comunidades veciais, sen nimo de lucro, para prestacin de servizos que revirtan no interese xeral dos vecios, coa autorizacin previa do rgano correspondente.

   
  Artigo 4.- Exencins.  
 

Esta exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais, que estando suxeitas a ste, sexan directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamentos de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto se se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

   
  Artigo 5.- Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte.  
 

1.- Son suxeitos pasivos deste imposto a ttulo de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexan donos das construccins, instalacins ou obras, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realicen aquelas.

Os efectos deste punto tern a consideracin de donos das construccins instalacins ou obras quen soporten os gastos ou custos que comporten a sa realizacin.

2.- Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte, no caso de que a construccin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, quen soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins ou obras .

Para a aplicacin deste apartado considerarase substituto de primeiro grado ao solicitante da licencia e contra este obrigado exercitarase a accin administrativa dirixida ao cobro do imposto. Cando non exista solicitude de licencia esixirase a presentacin da declaracin e o ingreso, empresa que realice a construccin, instalacin ou obra.

3.-O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 6.- Base impoible.  
 

A base impoible do imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra; e entndese por tal, a estes efectos, o custo de execucin material de aquela

Non formarn parte de dita base o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construccin, instalacin ou obra, nin os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre o custo de execucin material.

   
  Artigo 7.- Tipo de gravame e cota tributaria.  
 

1.- A cota ntegra do imposto ser o resultado de aplicar base impoible os seguintes tipos de gravame:

a) Tipo xeral: 2 %.

b) Construccin de edificacins plurifamiliares, vivendas colectivas ou calquera outro tipo de promocins que na solicitude de licencia contean mis dunha vivenda unifamiliar: 3%

2.-A cota lquida do imposto ser, no seu caso, o resultado de aplicar cota as bonificacins que establecesen no artigo 9. desta ordenanza.

   
  Artigo 8.- Devengo do imposto.  
 

1.-A obriga de contribur nace no intre de comeza-la construccin, instalacin ou obra, mesmo nos casos en que comece sen ter obtido a licencia que proceda.

2.- s efectos deste imposto, entenderanse iniciadas as construccins, instalacins ou obras, salvo proba en contrario, cando fora concedida a preceptiva licencia municipal; no momento no que sexa retirada a devandita licencia polo interesado ou o seu representante, ou noutro caso, mes da data do Decreto ou do acordo da Xunta de Goberno Local

   
  Artigo 9.- Bonificacins.  
 

1.- Establcese un beneficio fiscal do 70% da cota do imposto a favor das construccins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. Corresponder dita declaracin Pleno da Corporacin e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maiora simple dos seus membros.

2.- Establcese unha bonificacin a favor das construccins, instalacins ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar para autoconsumo. A aplicacin desta bonificacin estar condicionada a que as instalacins para produccin de calor inclan colectores que dispoan da correspondente homologacin da Administracin competente.

A bonificacin establcese no 25% dos gastos de execucin material dos sistemas de aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar, a deducir da cota ntegra do imposto, sen que en ningn caso a deduccin poida exceder da porcentaxe do 50% da cota.

O suxeito pasivo deber aportar, xunto coa solicitude da licencia, o proxecto tcnico visado polo Colexio Oficial correspondente, acreditativo da incorporacin construccin, instalacin ou obra de instalacins de enerxa solar trmica ou de enerxa solar fotovoltaica para autoconsumo, as como da homologacin dos colectores empregados para a produccin de calor.

3.-Establcese unha bonificacin do 30 % a favor das construccins, instalacins ou obras referentes a actuacins protexidas en materia de vivenda, de conformidade co disposto no Decreto da Xunta de Galicia 199/2002, do 6 de xuo e demais normativa estatal autonmica sobre a materia.

Para o goce da mesma, o suxeito pasivo deber aportar, no momento previo retirada da licencia, a cdula de cualificacin provisional como VPO emitida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo ou declaracin ou visado emitido polo mesmo Instituto considerando protexida a actuacin en que consiste a construccin, instalacin ou obra.

4.-Establcese unha bonificacin a favor das construccins, instalacins e obras que, en edificacins e instalacins, favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados. A bonificacin establcese no 10% dos gastos de execucin material das obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados, a deducir da cota ntegra do imposto, sen que en ningn caso a deduccin poida exceder da porcentaxe do 30% da cota.

5.- As bonificacins previstas neste artigo esixirn:

a) Solicitude do interesado.

b) Informe dos Servizos municipais correspondentes (Urbanismo, Cultura, Emprego, Medio Ambiente) e, en todo caso, informe do Servizo de xestin, recadacin e inspeccin tributaria do Concello

c) Acordo da Xunta de Goberno Local e, no seu caso, do Pleno.

6.- As solicitudes de bonificacins includas neste artigo debern presentarse coincidindo coa solicitude das correspondentes licencias.

7.- As bonificacins aplicaranse sobre a cota ntegra do imposto e non podern acumularse entre si.

   
  Artigo 10.- Normas de xestin.  
 

1. Os suxeitos pasivos virn obrigados a presentar solicitude de licencia urbanstica, acompaada dos correspondentes presupostos, nos casos e modos que sinala a normativa aplicable ao solo e edificacin, tanto estatal, como autonmica e local. A solicitude de licencia urbanstica ter o valor de declaracin tributaria, por canto dos presupostos que acompaan a aquela deducirase a base impoible do imposto. De non mediar solicitude licencia antes do inicio das obras, a conducta, sen prexuzo das sas repercusins urbansticas, constituir unha infraccin tributaria, segundo o disposto no artigo 11 desta Ordenanza.

2. Concedida a licencia ou adoptado o acordo aprobatorio ou autorizacin en relacin coas construccins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal e, en todo caso, no prazo mximo dun mes contado a partir do momento no que se inicie a construccin, instalacin ou obra, incluso cando non fose solicitada, concedida ou denegada anda a devandita licencia, o suxeito pasivo estar obrigado a abona-la liquidacin pertinente nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, sen que o pagamento comporte ningn tipo de acto declarativo de dereito a prol daqueles.

A base impoible para esta liquidacin determinarase en funcin do presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial corrrespondente cando elo constita un requisito preceptivo. Noutro caso, a base impoible ser determinada por la oficina tcnica municipal en funcin de los mdulos previstos na presente ordenanza, e que figuran como anexo da mesma.

3.- O pagamento da liquidacin practicada ter carcter provisorio e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematadas as construccins, instalacins ou obras

4.- Tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, previa comprobacin, poder modifica-la base impoible a que se refiren os apartados anteriores, facendo a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo ou reintegrando suxeito pasivo a cantidade que resulte.

Para estes efectos, e no caso de que se modificara o proxecto inicial das construccins, instalacins ou obras e se incrementara o presuposto, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal os suxeitos pasivos estn obrigados a facer o ingreso da liquidacin complementaria pola diferencia entre o presuposto inicial e o modificado con suxeicin a prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

5.- No caso de que non se executen as construccins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado, unha vez que formule renuncia expresa licencia ou antes da caducidade da mesma e debidamente xustificada.

6.- Nos supostos de licencias concedidas en virtude da aplicacin das normas sobre silencio administrativo, o pagamento do imposto deber realizarse antes de dar comezo as obras.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente modificacin foi aprobada de xeito provisorio polo Pleno da corporacin na sesin celebrada o da doce de novembro de dous mil catro. Comezar a rexer a partires da publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia, e continuar vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXO  
 

1.-Obra menor:

1.1. Demolicin de muros: 15,44 euros/m2.

1.2. Demolicin de tabiques: 4,10 euros/m2.

1.3. Levantado de solainas: 4,49 euros/m2.

1.4. Picado de azulexados e revestimentos: 5,38 euros/m2.

1.5. Demolicin de forxados: 10,05 euros/m2.

1.6. Demolicin completa 9,72 euros/m2.

2.-Movemento de terras:

2.1. Escavacin de gabias: 8,05 euros/m3.

2.2. Escavacin de vaciado: 2,22 euros/m3

2.3. Recheo de gabias: 11,53 euros/m3.

2.4. Recheo de ceo aberto: 6,66 euros/m3.

2.5. Carga e transporte de terras a vertedeiro: 4,52 euros/m3.

2.6. Tubos de canalizacin: 3,77 euros/m.

3.-Peches:

3.1. Peche de estacas e arame: 3,77 euros/m.

3.2. Peche de tea: 20,04 euros/m.

3.3. Peche de zcalo fbrica e tea: 32,26 euros/m.

3.4. Peche de fbrica h. 1 m: 24,38 euros/m.

3.5. Peche de zcalo fbrica e celosa: 46,65 euros/m.

3.6. Peche de cachotera e celosa: 75,31 euros/m.

3.7. Peche de cachotera e reixa: 35,87 euros/m.

3.8. Colocacin de columna para contador da luz: 200,77 euros/ud.

4.-Cuberta:

4.1. Demolicin de cuberta de fibrocemento: 2,17 euros/m2.

4.2. Demolicin de cuberta de tella: 3,77 euros/m2.

4.3. Cuberta de fibrocemento: 13,66 euros/m2.

4.4. Cuberta de tella: 32,26 euros/m2.

4.5. Cuberta de lousa: 46,65 euros/m2.

4.6. Substitucin de tella por fibrocemento: 17,94 euros/m2.

4.7. Substitucin de tella por tella: 28,70 euros/m2.

4.8. Substitucin de tella por fibrocemento e tella: 39,48 euros/m2.

5.-Albanelera:

5.1. Formign en masa: 8,40 euros/m3.

5.2. Estructura completa de formign armado: 59,53 euros/m2.

5.3. Estructura completa de aceiro: 65,26 euros/m2.

5.4. Estructura naves de formign armado: 37,31 euros/m2.

5.5. Estructura naves metlica: 44,48 euros/m2

5.6. Soleira: 15,76 euros/m2.

5.7. Forxado: 50,21 euros/m2.

5.8. Muro de contencin de formign armado: 53,82 euros/m2.

5.9. Muro de cachotera: 107,58 euros/m2.

5.10. Muro de bloque: 25,09 euros/m2.

5.11. Muro de ladrillo (taboquera): 12,94 euros/m2.

5.12. Cerramento de dobre folla de ladrillo: 37,26 euros/m2.

5.13. Celosa, balaustrada: 27,21 euros/m2.

5.14. Azulexado: 17,94 euros/m2.

5.15. Solaina: 25,82 euros/m2.

5.16. Enfoscado: 9,33 euros/m2.

6.-Pinturas:

6.1. Pintura interior: 4,27 euros/m2.

6.2. Pintura exterior: 6,83 euros/m2.

7.-Galpns:

7.1. Galpn de bloque ou ladrillo: 147,00 euros/m2.

7.2. Galpn de madeira: 75,31 euros/m2.

8.-Carpintera:

8.1. Porta de entrada: 251,05 euros/m2.

8.2. Porta interior: 111,08 euros/ud.

8.3. Fiestra: 152,28 euros/m2.

8.4. Fiestra en plano de tellado: 157,84 euros/m2.

8.5. Peche de balcns e terrazas con galera: 143,46 euros/m2.

8.6. Reixa de seguridade e portas e fiestras: 46,65 euros/m2.

8.7. Fronte de portal: 121,96 euros m2.

9.-Instalacin de fontanera e saneamento:

9.1. Instalacins en aseo (sen aparatos sanit.): 157,84 euros/ud.

9.2. Instalacins en baos (sen aparatos sanit.): 208,05 euros/ud.

9.3. Instalacin de cocia: 179,29 euros/ud.

9.4. Lavado incluso billame: 179,29 euros/ud.

9.5. Inodoro: 193,66 euros/ud.

9.6. Bid incluso billame: 146,59 euros/ud.

9.7. Baeira incluso billame: 172,12 euros/ud.

10.-Instalacin de electricidade:

10.1. Instalacin de electricidade: 1.291,06 euros/ud.

11.-Instalacin de calefaccin:

11.1. Instalacin. Mnimo ata 100 m2: 3.944,90/ud.(3.944,90) Exceso:14,38 euros/m2.

12.-Pozos:

12.1. Pozo de barrena: 1.362,76 euros/ud.

12.2. Pozo artesano: 1.793,11 euros/ud.

13.-Depuracin:

13.1. Fosa sptica e pozo filtrante: 1.291,06 euros/ud.

14.-Piscinas:

14.1. Piscina completa. Mnimo: 10.758,76 euros/ud.

15.-Pistas:

15.1. Pista deportiva: 71,65 euros/m2.

15.2. Beirarra: 18,65 euros/m2.

16.-Guindastre:

16.1. Guindastre: 311,10 euros/ud.

17.-Colocacin de andamios:

17.1. Colocacin de andamios: 0,06 euros/da/m2.

(Depositarase unha fianza mnima de 60 euros/m2).

2.-Obra maior.

Relacin de prezos medios de execucin material (m2 construdo).

Uso de vivenda en edificio de vivendas plurifamiliares: 404,51 euros/m2.

Outros usos en edificio de vivendas plurifamiliares:

(Espacios baleiros, sotos, semisotos e garaxes): 160,84 euros/m2.

Usos de vivenda unifamiliar: 482,32 euros/m2.

Outros usos en edificio de vivenda unifamiliar:

(Espacios baleiros, sotos, semisotos e garaxes): 156,16 euros/m2.

Edificios con uso exclusivo industrial.

Sen proceso productivo: 201,00 euros/m2.

Edificio con uso exclusivo terciario: 361,58 euros/m2.

Acondicionamento ou reforma de locais comerciais: 351,21 euros/m2.

Nota: no caso de que unha obra non atope un encadre directo nas distintas aqu tipificadas, aplicarselle a tarifa que mis se aproxime por identidade de razn entre os supostos tipificados neste anexo, salvo que o suxeito pasivo aduza razns suficientes para desestima-la valoracin realizada.

Por acordo plenario celebrado o da 12 de novembro de 2004 aprobouse a modificacion e redaccin ntegra da ordenanza enriba referenciada (BOP n 24 do 31 de xaneiro de 2005).

O presente texto entrar en vigor o 1 de Xaneiro de 2007, continuando o vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios