Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Santa Comba - Ordenanza Fiscal n 6, reguladora da taxa pola prestacin do servizo de gardera infantil municipal

Publicación provisional : 17-11-2006 BOP N 264 -- Publicación definitiva : 11-01-2007 BOP N 8
Redacción Aplicable desde 12-01-2007

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento legal.
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Reduccins e bonificacins.
 - Artigo 6.- Cota tributaria.
 - Artigo 7.- Devengo.
 - Artigo 8.- Declaracin e ingreso.
 - Artigo 9.- Normas de xestin.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.- Fundamento legal.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19, en relacin co artigo 20 e seguintes do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 este Concello establece a taxa pola prestacin do servicio da gardera infantil, que se rexer pola presente ordenanza e polo previsto na Ordenanza Xeral de xestin, recadacin e inspeccin dos tributos municipais

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a prestacin do servicio pola asistencia dos menores que previa solicitude dos seus pais ou titores e cumprindo os requisitos legais, sexan admitidos na gardera infantil.

   
  Artigo 3.- Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos:

1.- Os pais ou titores en canto representantes legais dos menores que se matriculen e reciben asistencia na gardera.

2.- Quen solicita a matrcula do menor.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

Os pais ou titores e aquelas persoas que obstentaren a representacin legal do menor ou solicitasen a matrcula do menor.

   
  Artigo 5.- Reduccins e bonificacins.  
 

Segundo as circunstancias da unidade familiar abeiro do artigo 24.4 do Texto refundido da Lei de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, das cotas resultantes de aplica-las tarifas establecidas realizaranse os seguintes descontos:

A) 20% no caso de nenos/as que pertenzan a unha familia numerosa.

B) 20% no caso de nenos/as que pertenzan a unha unidade familiar monopariental.

C) 20% no caso de asistencia dalgn irmn mesmo centro.

Os anteriores descontos cando se dan nunha mesma persoa sern acumulables.

   
  Artigo 6.- Cota tributaria.  
 

1.A cota tributaria determinarase por unha conta fixa, de acordo s seguintes tarifas:

Tarifa 1: renda per cpita menos de 120,20 euros/mes.

Gratuito.

Tarifa 2: renda per cpita de 120,21 ata 270,45 euros/mes.

Servizos

Matrcula 12,90

Xornada de ma (7,45 a 15,00) 21,50

Xornada de ma (9,00 a 13,00) 16,13

Xornada de ma (12,30 a 14,30) 10,37 )

Xornada completa 32,26

Xornada de tarde (15,00 a 20,00) 18,28

Tarifa 3: renda per cpita de 270,46 ata 330,5 6 euros/mes.

Servizos

Matrcula 12,90

Xornada de ma (7,45 a 15,00) 64,52

Xornada de ma (9,00 a 13,00) 53,77

Xornada de ma (12,30 a 14,30)31,11

Xornada completa 96,78

Xornada de tarde (15,00 a 20,00) 59,15

Tarifa 4: renda per cpita de mis de 330,56 euros/mes.

Servizos

Matrcula 12,90

Xornada de ma (7,45 a 15,00) 75,27

Xornada de ma (9,00 a 13,00) 64,52

Xornada de ma (12,30 a 14,30) 36,29

Xornada completa 107,54

Xornada de tarde (15,00 a 20,00) 69,90

Tarifa 5: Outros.

Servizos

Horas soltas 3,21 euros/hora

Unha peza do da (ma) (de 7,45 a 15,00) 12,86 euros/ma

Unha peza do da (ma) (de 9,00 a 13,00) 9,64 euros/ma

Unha peza do da (tarde) (de 15,00 a 20,00) 10,68 euros/tarde

Servizo comedor para nenos matriculados no centro 26,85 euros/mes

Servizo comedor da solto 2,50 euros/da

Servizo comedor para nenos non matriculados (idades comprendidas entre 3 e 5 anos matriculados en escolas municipais) 60,00 euros/mes

2. s efectos de este artigo, o cumprimento do requisito da renda per cpita para a aplicacin da tarifa correspondente deber ser acreditado anualmente coa presentacin da solicitude de matrcula

   
  Artigo 7.- Devengo.  
 

A taxa devngase e nace a obriga de contribuir:

1) A cota de ingreso coa solicitude de matrcula.

2) A cota de asistencia devengarase por mes ou fraccin.

   
  Artigo 8.- Declaracin e ingreso.  
 

1.- A cota de ingreso ou matrcula satisfarase dentro dos cinco das seguintes que se notifique a admisin, quedando anulada de non realizarse o pagamento.

2.- Xunta coa solicitude de matrcula poder asinarase outro impreso para deixar constancia da autorizacin de domiciliacin bancaria, co obxecto de poder realiza-lo pagamento da taxa que corresponda a travs deste sistema, ou ben face-lo ingreso directamente nunha conta bancaria do Concello.

3.- As cotas de asistencia aboaranse dentro dos quince primeiros das do mes seguinte do seu devengo, trasladando s entidades bancarias correspondentes as contas devengadas, co obxecto de carga-las cotas domiciliadas e abonalas na conta bancaria do Concello.

4.- Naqueles supostos que se refiran a horas e servicios efectuarase o cobro das taxas de idntica forma que a estipulada no punto 2 deste artigo.

5.- Para o suposto en que algn recibo fora devolto, efectuarase un requirimento, advertindo interesado que se nun prazo de 10 das non atende o pagamento correspondente causar baixa como usuario do servicio, tramitando dita baixa por resolucin da alcalda, sen prexuzo de que poidan esixirse as contas por vas de constrinximento.

6.- Poderanse celebrar concertos fiscais con institucins pblicas ou privadas que utilicen os servicios de gardera para o cumprimento dos seus fins.

   
  Artigo 9.- Normas de xestin.  
 

vista das circunstancia acreditadas polos solicitantes e en base s informes e asesoramentos tcnicos oportunos determinarase a admisin dos nenos beneficiarios.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada en sesin plenaria extraordinaria celebrada o da 26 de novembro de 2003.

Entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia e comezar a aplicarse a partir do da seguinte, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Por acordo plenario celebrado o da 29 de novembro de 2005 (BOP n 33 do 9 de febreiro de 2006) modificouse o artigo 6.

O presente texto entrar en vigor o 1 de Xaneiro de 2007, continuando o vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios