Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Somozas As - Ordenanza reguladora da expedicin das tarxetas de estacionamento para persoas con minusvala

Publicación provisional : 03-08-2002 BOP N 177 -- Publicación definitiva : 03-08-2002 BOP N 177
Redacción Aplicable desde 03-08-2002

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Titulares das tarxetas.
 - Artigo 2. .-Documentacin.
 - Artigo 3. .-Procedemento.
 - Artigo 4. .-Validez, caducidade das tarxetas e obrigas dos beneficiarios das tarxetas.
 - Disposicin final.
 - ANEXO I (Modelo de solicitude)
   
  Artigo 1. .-Titulares das tarxetas.  
 

A) Tern dereito a solicita-la tarxeta todas aquelas persoas empadroadas neste Concello, que padezan e/ou tean recoecida algn tipo de minusvala con graves problemas de mobilidade.

B) Para a expedicin da tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez, os solicitantes debern ter recoecida a imposibilidade ou dificultade no uso do transporte pblico polos Equipos de Valoracin e Orientacin (EVO), dependentes das seccins de cualificacin e estimacin de minusvalas.

C) A tarxeta de estacionamento para persoas con minusvala un documento acreditativo da sa situacin, e ten carcter persoal e intransferible.

D) O titular da tarxeta poder utilizala en calquera vehculo en que se traslade, sexa ou non da sa propiedade e sexa o titular da tarxeta o conductor do vehculo ou non.

E) Cando se faga uso dos dereitos que outorga esta tarxeta colocarase nun lugar visible do vehculo.

F) As tarxetas emitidas por este Concello, cumprirn coa normativa vixente en canto a concesin e formato destas.

G) En caso de cambio de domicilio do titular da tarxeta, ser este o que deba solicita-lo traslado do expediente novo municipio de residencia.

H) Cando o titular da tarxeta sexa unha persoa xurdica, esta incluir a matrcula de tdolos vehculos habilitados para o transporte das persoas con graves problemas de mobilidade.

   
  Artigo 2. .-Documentacin.  
 

Para a obtencin da tarxeta, deber presentarse no Concello a seguinte documentacin:

- Solicitude debidamente cumprimentada, conforme a impreso normalizado que ser facilitado polos servicios sociais do Concello, segundo o modelo que se achega como anexo 1.

- Fotocopia do DNI do solicitante da tarxeta, que acompaar co orixinal.

- Das fotografas actuais tamao carn.

- Fotocopia do carn de conducir do minusvlido no caso de que sexa este o conductor do vehculo.

- No caso de que o vehculo sexa propiedade do peticionario da devandita tarxeta, presentar fotocopia e orixinal do xustificante de pago do ltimo recibo do imposto sobre vehculos de traccin mecnica.

- Cualificacin da minusvala emitida pola Xunta de Galicia ou polos equipos autorizados noutras CC.AA.; se nesta non constase a estimacin da imposibilidade ou dificultade do seu titular para uso do transporte pblico, remitirase a devandita cualificacin EVO para a sa oportuna estimacin.

- Declaracin xurada do conductor do vehculo alegando a dita condicin, no suposto de que non sexa o propio minusvlido.

   
  Artigo 3. .-Procedemento.  
 

- Presentada a solicitude no Rexistro Xeral do Concello, coa documentacin pertinente, remitirase Departamento de Servicios Sociais para a emisin do informe-proposta, correspondente. Posteriormente, este informe elevarase Alcalda, rgano ou persoa na que el delegue, para que dicte a resolucin pertinente, concedendo ou denegando a tarxeta solicitada.

- Esta resolucin ser notificada interesado de acordo co establecido na Lei 30/92, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

- A tarxeta, unha vez concedida, ser asinada polo titular. Cando se utilice colocarase na parte dianteira do vehculo, de xeito que unicamente o anverso da tarxeta sexa claramente visible para o seu control.

   
  Artigo 4. .-Validez, caducidade das tarxetas e obrigas dos beneficiarios das tarxetas.  
 

- O perodo de validez desta tarxeta, estar vinculado perodo de validez da cualificacin da minusvala emitida pola EVO; se esta cualificacin faise definitiva ou permanente a tarxeta caducar s dez anos da concesin, e no caso de que esta fose provisional, caducar cando transcorrese o prazo que esta indique. Para a renovacin dbese segui-lo mesmo procedemento que para o outorgamento da tarxeta inicial, sendo o titular desta o que deber solicita-la sa renovacin.

- O Concello ter dereito a controlar que as condicins que deron orixe expedicin da tarxeta continan vixentes, polo que poder requirir s solicitantes/titulares, en calquera intre para que acheguen probas actualizadas das devanditas condicins.

- Calquera variacin das condicins que deron orixe expedicin da tarxeta deber ser comunicada s servicios sociais municipais, no prazo mximo dun mes; de non ser as, o Concello poder anula-la sa vixencia.

- No suposto de que se detecte o uso indebido da tarxeta de xeito reiterado e debidamente probado, con independencia da sancin pecuniaria que no seu caso puidese recaer no procedemento sancionador incoado para tal efecto, a citada tarxeta ser retirada durante un prazo de dous anos polo rgano que a outorgase.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez que sexa publicada integramente no BOP.

   
  ANEXO I (Modelo de solicitude)  
 

Solicitude da tarxeta de estacionamento para persoas con minusvala.

"Don/dona ..., con documento nacional de identidade nmero ..., con enderezo en ..., da parroquia do Concello das Somozas, telfono ...

Declara:

- Que est empadroado/a neste Concello.

- Que teo recoecida a imposibilidade de uso de transporte pblico e as figura no certificado emitido polo equipo de valoracin e orientacin (EVO) correspondente.

- Que estou recoecido como minusvlido, pero no certificado de minusvala non aparece expresamente recoecida a imposibilidade de uso de transporte pblico polo EVO correspondente.

- Que teo graves problemas de mobilidade pero non estou recoecido polo EVO correspondente.

- Que son beneficiario dunha tarxeta de estacionamento concedida polo Concello de ..., e xa solicitei o traslado do expediente para este Concello,

Solicita:

Que lle sexa expedida a tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalidez, segundo o modelo establecido no Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro polo que se aproba o regulamento e execucin da Lei de accesibilidade e supresin de barreiras da Comunidade Autnoma de Galicia, comprometndose a cumpri-las normas que regulan a sa expedicin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios